prethodna
naredna
BHP 211
SUDŽUKA, Emir
        Ugrožavanje principa objektivne odgovornosti u građanskom pravu u odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za naknadu nematerijalne štete nastale za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini / Emir Sudžuka, Goran Šimić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 24-26. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 11-12 (novembar-decembar 2016), str. 7-27.

347.426.6:342.565.2(497.6)

Rad analizira pitanje objektivne odgovornosti države ili nižih teritorijalno-političkih jedinica za naknadu nematerijalne štete nastale zbog neosnovanog lišenja slobode. Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini sprovođena su masovna neosnovanog lišenja slobode i zadržavanja pojedinaca u mjestima zatočenja kroz duže vremenske periode. Za to vrijeme, pojedinci su pretrpjeli štetu u vidu nanošenja teških tjelesnih oznaka, pretrpljenog straha kao i duševnih bolova zbog povrede ugleda i časti. Pred nadležnim sudovima doneseno je više pravosnažnih osuđujućih presuda za najteže oblike krivičnih djela i takvi postupci još uvijek traju, međutim ne postoji adekvatan sistem zaštite i pružanja satisfakcije i naknade pretrpljeno žrtvama, koje i danas, dvadeset godina nakon rata, osjećaju posljedice neosnovanog lišenja slobode u logorima u Bosni i Hercegovini. Osnovanim se postavlja pitanje odgovornosti za štetu koja je nastala, odnosno pitanje ko ima pasivnu legitimaciju u slučaju podnošenja tužbenog zahtjeva za naknadu nematerijalne štete od strane žrtava. Jasno je da u skladu s općim pravilima obligacionog prava moraju biti ispunjeni opšti uslovi za postojanje odgovornosti za štetu, međutim ono što je sporno u ovakvim predmetima u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini je da li država, odnosno entiteti, mogu, u skladu s pravilima o objektivnoj odgovornosti, biti odgovorni za naknadu štete pojedincima.

This paper analyses the issue of strict liability of the state or lower level territorial-political units for non-pecuniary damage caused by unlawful deprivation of liberty. During the war, the mass unlawful arrests and detentions of individuals were carried out in detention centres for long periods of time in Bosnia and Herzegovina. During this time, individuals suffered damage in the form of serious physical injury, suffered fear and emotional pain due to the injury of reputation and personality. There are number of final convictions for the most serious crimes delivered by competent courts and some proceedings are still ongoing, but there is no adequate system of protection providing redress and compensation for those victims, which today, twenty years after the war, feel the consequences of unjustified deprivation of liberty in camps in Bosnia and Herzegovina. So, the situation rightfully raises a question of liability for the caused damage, or the question of who has the passive legitimacy in the case of filing a claim for non-pecuniary damage suffered by the victims. It is clear that, in accordance with the rules of law of obligations, the general conditions for the existence of liability for damages must be fulfilled, however, what is problematic in such cases in the judicial practice in Bosnia and Herzegovina is whether the state or entities may, in accordance with the rules of strict liability, be held responsible for damages to individuals.

COBISS.BH-ID 512394701

BHP 212
ŠARIĆ, Semir
        Mehanizmi zaštite ljudskih prava u odnosu na primjenu posebnih istražnih radnji u krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini / Semir Šarić. - Graf. prikazi. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 80-81. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 1-2 (januar-februar 2016), str. 59-82.

342.7:343.132(497.6)

Specifičnosti i karakteristike primjene posebnih istražnih radnji u suzbijanju organizovanog kriminaliteta ukazuju na isto tako delikatan karakter općih pravila i principa njihove primjene na način koji garantuje uspješnost i efikasnost u suzbijanju kriminaliteta s jedne strane, i privremenom ograničavanju ljudskih prava, s druge strane. Zaštita prava na privatnost i porodični život, stan i prepisku je najugroženije pravo primjenom posebnih istražnih radnji i ujedno je jedno od osnovnih prava čije je ostvarenje preduslov za pravilno funkcioniranje svakog demokratskog društva. Prilikom istraživanja korištene su naučne metode kao što su historijska, normativna, dogmatska, uporednopravna i statistička metoda. Analizirana je Evropska konvencija o ljudskim pravima, preporuke Rezolucije XVI. kongresa Međunarodnog udruženja za krivično pravo iz 1999. godine, preporuke Komiteta ministara Vijeća Evrope o specijalnim istražnim tehnikama iz 2005. godine, te Ustav Bosne i Hercegovine i pozitivno procesno zakonodavstvo u BiH. Razmotreni su mehanizmi koji se ogledaju u određenim opće prihvaćenim načelima, koji danas određuju okvir pravne zaštite građana od neovlaštenih postupaka. Pored toga, rezultati analize podnesenih apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za kršenje člana II/3f Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske Konvencije o ljudskim pravima, pokazatelj su stanja poštovanja ljudskih prava u istražnom postupku u Bosni i Hercegovini.

Specific features and characteristics of the application of the special investigative actions in combating organized crime indicate also the delicate character of the general rules and principles of their application in a way that they guarantee the performance and efficiency in fighting crime on one hand, and impose temporary restrictions on human rights, on the other hand. Protection of right to privacy and family life, home and correspondence are the most vulnerable rights during the implementation of special investigative measures and at the same time are one of the fundamental rights which realization is a prerequisite for the proper functioning of any democratic society. During the research, scientific methods such as historical, normative, dogmatic, comparative and statistical methods were used. The European Convention on Human Rights, recommendations of Resolution XVI Congress of the International Association of Criminal Law in 1999, recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe on special investigation techniques in 2005, the Constitution of Bosnia and Herzegovina and positive procedural legislation in B&H were analysed. Mechanisms, reflected in some generally accepted principles, which today define the scope of legal protection of citizens from unauthorized actions, were also considered. Besides that, the results of the appeal filed to the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina in violation of Article II / 3f of the Constitution and Article 8 of the European Convention of Human Rights reflects the degree of respect of human rights in the investigation procedure in Bosnia and Herzegovina.

COBISS.BH-ID 512350669

BHP 213
TANOVIĆ, Merima
        Ustavna pitanja o poimanju suvereniteta u kontekstu procesa donošenja odluka u Bosni i Hercegovini = Constitutional questions about sovereignty in context of the legislative process in Bosnia and Herzegovina / Merima Tanović. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf. - Bibliografija: str. 221. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 213-221.

342.3(497.6)

Problematika suvereniteta uvijek nanovo aktuelizira opredjeljenje i ukazivanje na nosioce stvarne moći i vlasti u Bosni i Hercegovini, što povlači kontroverzne stavove i tumačenja ustavne stvarnosti i političkih prilika u našoj zemlji.Suverenitet, kao teorijski pojam, definiran je kao isključivi kvalitet jednog nosioca u tipičnoj modernoj državi, kategoriji u koju ne spada Bosna i Hercegovina, ni po državnom uređenju, ni po političkom sistemu, niti po funkcioniranju državnih institucija.Patološko funkcioniranje anatomski unikatne državne organizacije dovodi do stalno prisutne tendencije odricanja od pravne vrhovnosti, kao determinante unutrašnjeg suvereniteta u korist konačnog tumača Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, te vlasnika tzv. bonskih ovlasti iz 1997. godine, institucije visokog predstavnika.Osnova predstojeće analize koja povlači brojna pitanja jeste komparacija procesa odlučivanja u Parlamentarnoj skupštini BiH i djelovanja visokog predstavnika za BiH od 1995. god. do danas.Opći okvirni sporazum za mir u BiH, u Aneksu 4. i Aneksu 10, dopunjen tzv. bonskim ovlastima iz 1997. godine, navodi dva moguća subjekta donošenja pravnih normi u BiH, čime teorijsku nedjeljivost uvodi u složenu pravnu diskusiju, pretežno nepoznatu teoriji ustavnog prava.Nesumnjivo se pokazuje da institucija visokog predstavnika 1995-2007. godine, zajedno sa odlukama ustavnog tumača, tj. institucijom Ustavnog suda BiH, predstavlja osnovni faktor stvaranja pravnih normi i legislativnog doprinosa faktičkom mijenjanju Ustava BiH te unapređenja determiniranih nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Empirijska analiza u ovom radu, također, ukazuje na promjenu težišta i pravca u stvaranju pravnih normi u BiH, jer institucija visokog predstavnika od 2008. do 2011. godine djelimično, a od 2011. godine potpuno, ulazi u fazu i ulogu čistog nadzora nad provođenjem Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

The issue of sovereignty always actualizes the commitment and pointing to the actual holders of real power and authority in Bosnia and Herzegovina, which takes controversial views and interpretations of the constitutional reality and political situation in our country. Sovereignty as a theoretical concept, is defined as the exclusive quality of a holder in the typical modern state, the category different to Bosnia and Herzegovina, according it's state organization, political system, and functioning of the state institutions. Pathological functioning of anatomically unique state organization, is leading to persistent tendencies of changes in legal supremacy as a main determinant of internal sovereignty in favor of the final interpreter of the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, and the owner of so called Bonn powers, adopted in 1997. The basis of the forthcoming analysis, which entails a number of issues, is a comparison of decision-making process in Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, and the action of the High Representative for Bosnia and Herzegovina since 1997. until today, especially taking into account that the legal supremacy should be exclusive right of one subject to create and implement its own legal norms. The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina in Annexes 4 and 10, supplemented by the so called Bonn powers in 1997, accords two possible entities for creating law in Bosnia and Herzegovina, and introduces complex legal discussion in context of indivisibility of sovereign , as a mostly unknown fact in theory of constitutional law. It's undoubtedly shown that the Institution of the High Representative in period 1997 until 2007, along with the decisions of the constitutional interpreter, the institution of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, is the main factor of creating law and legislative contribution of factual changing the Constitution, as well as factor of improving determined competencies of Bosnia and Herzegovina. The empirical analysis in this paper also indicates a change in focus and direction in the creation of law in Bosnia and Herzegovina, when institution of the High Representative since 2008 until 2011 partially, and since 2011, completely, is entering a phase and the role of pure supervision of the implementation of the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina.

COBISS.BH-ID 25421830

BHP 214
TRLIN, Davor
        Judges as guardians of constitutionalism and human rights, urednici M. [Martin] Scheinin, H. [Helle] Krunke, M. [Marina] Aksenova : [prikaz knjige] / Davor Trlin.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 7-8 (juli-august 2016), str. 100-104.

341.645:342.7
342.7

COBISS.BH-ID 24976390

BHP 215
TURSIĆ, Nermin
        Ne postoje suverene etničke zajednice u državi Bosni i Hercegovini = There are not sovereign communities in the state of Bosnia and Herzegovina / Nermin Tursić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 67. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 57-68.

342.3(497.6)

Rad se u svojoj metodološkoj osnovi bavi pitanjem legitimiteta i određenjem titulara suvereniteta u državi Bosni i Hercegovini. U pravcu toga, problematizira pitanje kategorizacije pojma suverenih "konstitutivnih naroda", odnosno bavi se pitanjem može li biti pojedinačno "suveren srpski", "suveren hrvatski" i "suveren bošnjački" narod u Bosni i Hercegovini, te jesu li utemeljeni ovakvi pojmovi. Na osnovu postojećih teorija o suverenitetu i njihove praktične primjene, u radu se eksplicitno zaključuje kako pojedinačne etničke zajednice ne mogu biti nosioci suvereniteta, već samo u svom totalitetu kao politički narod Bosne i Hercegovine.

The paper's methodological basis deals with the issue of legitimacy and defining the titular sovereignty in the state of Bosnia and Herzegovina. On that trail, the paper studies the problem of categorizing the concept of "sovereign constituent peoples - could there be "sovereign Serbian", "sovereign Croatian" and "sovereign Bosniak" peoples in Bosnia and Herzegovina, and whether or not these terms are justified. Pursuant to the existing sovereignty theories and their practical application, the paper explicitly concludes that individual ethnic groups cannot bear sovereignty, but only in its totality as a political people of Bosnia and Herzegovina.

COBISS.BH-ID 25409286

BHP 216
ZLATOVIĆ, Dragan
        Arbitražno rješavanje sporova u svezi sa zaštitom prava industrijskog vlasništva od nelojalne konkurencije u Bosni i Hercegovini / Dragan Zlatović. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 61-63. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 9-10 (septembar-oktobar 2016), str. 42-64.

347.77:346.545]:347.918

Danas se velik broj trgovačkih sporova rješava pred arbitražnim sudovima. Sve prednosti arbitražnog sudovanja odavno su prepoznate u području zaštite prava intelektualnog vlasništva. U radu se, nakon kratkog pojmovnog objašnjenja instituta nelojalne konkurencije, daje prikaz postupaka pred arbitražnim sudištima u Bosni i Hercegovini.

Nowadays the most commercial disputes have been resolved before arbitration courts. All the advantages of the arbitration adjudication process have already been recognised in the field of the protection of the intellectual property right, including the unfair competition. This paper, after a brief conceptual explanation of the institute of unfair competition, provides an overview of the procedures before the arbitration tribunals in Bosnia and Herzegovina.

COBISS.BH-ID 512390861

BHP 217
ŽIŽEK, Slavoj
        S one strane ljubavi za bližnjega / Slavoj Žižek ; [s engleskog jezika prevela Venita Popović]. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_2_1.htm.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 107-126.

343.5:272
272:343.5
159.964.2:159.97

COBISS.BH-ID 26060550


35 JAVNA UPRAVA


BHP 218
AJANOVIĆ, Enver
        Organizacija organa uprave na osnovu Zakona u institucijama Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine = The administrative bodies organization in the BH institutions and Federation of Bosnia and Herzegovina / Enver Ajanović. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/PREGLED_3_2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 3 (septembar-decembar 2016), str. 55 - 84.

354(497.6)

Važeći Zakon o upravi BiH, Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH, Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, Zakon o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, Zakon o ministarskim imenovanjima, vladinim imenovanjima i drugim imenovanjima FBiH, Zakon o drţavnoj službi u institucijama BiH, Zakon o drţavnoj službi u FBiH, Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH i Zakon o inspekcijama u FBiH sadrže odredbe o različitim upravnim organizacijama, njihovim međusobnim odnosima i rukovodiocima, službeničkom pravu, inspekciji i sredstvima za rad organa uprave. Postojanje ovih zakona u upravnopravnom poretku u pravnom smislu nije nužno. U ovom radu predlaže se spajanje ovih zakona u novi zakon o organizaciji organa uprave u institucijama BiH, novi zakon o organizaciji organa uprave u FBiH i usvajanje zakona o inspekcijskom nadzoru FBiH kao posebnog upravnog postupka. Opći dio federalnog zakona bi sadržavao norme zajedničke za sve nivoe vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a posebni dio samo odredbe za federalni nivo upravne vlasti. U posebnom dijelu treba dopuniti odredbe o nadležnosti ministarstava finansija, pravde, te rada i socijalne politike. Ovakvom reformom ne bi se prekršilo važeće pravilo u Zakonu o upravi BiH i Zakonu o organizaciji organa uprave u FBiH da se zakonom osnivaju organi uprave i institucije sa javnim ovlaštenjem. U važećim zakonima upravnog prava u BiH pogrešno se koristi teorijski pojam upravne organizacije, a u radu se zahtijeva da se umjesto njega uvede generički pojam "organ uprave".

The existing Law on Administration, Law on Organizing Administration in the FBiH, Law on Ministries and other BH Government Authorities, Law on Federal Ministries and other Federal Administrative Bodies, Law on Ministerial Appointments, Council of Ministers Appointments and other FBiH Appointments, Law on Ministerial, Government Appointments and other appointments in FBiH, Law on civil service in the BH institutions, Law on Civil Service in the FBiH, Law on Employees in the FBiH Civil Service and the Law on Inspections in the FBiH contain provisions on the various administrative organizations, their mutual relations and managers, civil service law, inspection and funds for the administration work. Legally, the existence of these laws in the administrative and legal order is not necessary. The author in the paper proposes the merging of these laws into the new Laws on Council of Ministers Administration Organizing, Organization of Administration Bodies in the FBiH and the adoption of the Law on Inspection Control in FBiH as a special administrative procedure. The general part of the Federal law would comprise norms common to all government levels in the Federation of Bosnia and Herzegovina, as special part of the provision would be reserved only for the federal level of government authority. In a separate part provisions on the jurisdiction of the Ministries of Finance, Justice, and Labor and Social Policy should be supplemented. Such reform would not violate the applicable rules in the Law on Administration and the Law on Organizing Administration in the FBiH; providing that the law establishes administrative bodies and institutions with public authority. The current administrative laws in BiH wrongly treat the theoretical concept of the administrative organization. This paper demands the introduction of the generic term - administration authority instead.

COBISS.BH-ID 512413389


355/359 VOJNI POSLOVI. RATNA VJEŠTINA. VOJNE NAUKE. ODBRANA


BHP 219
MEDIĆ, Jasmin
        Pripreme, tok i razmjere napada na Kozarac 1992. godine / Jasmin Medić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 297-313.

355.012(497.6 Kozarac)"1992"

Autor se u radu bavi političkom situacijom kao i vojnom pripremom na području općine Prijedor uoči agresije na Bosnu i Hercegovinu. Poseban osvrt se odnosi na ratne zločine počinjene u Kozarcu u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu.

The author is concerned with the political situation as well as with the military pre-arrangement in the municipality of Prijedor shortly before the aggression on Bosnia and Herzegovina. He particularly reflects upon the war crimes committed in Kozarac during the aggression on Bosnia and Herzegovina.

COBISS.BH-ID 25570566

BHP 220
ŠADINLIJA, Mesud
        Teritorijalna odbrana Republike Bosne i Hercegovine na području Prijedora od aprila 1992. do aprila 1993. godine / Mesud Šadinlija. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 259-295.

355.45(497.6 Prijedor)"1992/1993"

Specifičnosti političke situacije u Prijedoru u vrijeme raspleta jugoslovenske krize na teritoriji Bosne i Hercegovine bile su višestruke. Općina sa bošnjačkom etničkom većinom, prema popisu 1991. godine, i sa relativnom pobjedom SDA na izborima 1990. godine, našla se u poziciji taoca planova i politike SDS-a. U dubokom okruženju općina koje su stvorile srpsku Autonomnu regiju Krajinu, bez mogućnosti legalnih vlasti da ostvare oslonac u postojećim strukturama Teritorijalne odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova, sa velikim efektima JNA na teritoriji općine i u neposrednom okruženju, bošnjačko stanovništvo i njegovi legitimni politički predstavnici na čelu općine Prijedor nisu imali efikasne instrumente zaštite ustavnosti i zakonitosti. Nakon objelodanjivanja prvog međunarodnog koncepta rješavanja krize u formi Kutiljerovog plana, po kojem je Prijedor trebao pripasti konstitutivnoj jedinici sa bošnjačkom etničkom većinom, srpski vojni i politički faktori su počeli sa pripremama za nasilno preuzimanje vlasti u Prijedoru. Nakon izvršenog udara i suspenzije legalnih organa, nasilno uspostavljena srpska vlast pristupila je genocidnom projektu stvaranja trajne etničke dominacije Srba u Prijedoru, koji je zatim realizirala etničkim čišćenjem Bošnjaka i Hrvata, ostvarenim širokim i sistematičnim napadima na civilno stanovništvo, masovnim ubistvima, torturom u koncentracionim logorima i protjerivanjem. Legalni organi vlasti i politički predstavnici Bošnjaka u takvoj situaciji su pokušali izbjegavati sukob i sačekati rješenje u okviru pregovora o ustavnom uređenju. Nakon priznavanja državne nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ta nastojanja su pokušali uskladiti sa poštivanjem odluka Predsjedništva RBiH, između ostalog i u pogledu organizacije i funkcionisanja organa Teritorijalne odbrane. Kroz ove mjere izražena su i nastojanja na organizaciji zaštite stanovništva i teritorije. Ovaj rad bavi se organizacijom jedinica Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine na području Prijedora, oblicima i formama njihovog ustrojstva i djelovanja od početka oružanog sukoba na teritoriji općine do likvidacije posljednjih razbijenih grupa na terenu.

Aspects of the political situation in Prijedor during the resolution of the Yugoslav crisis on the territory of Bosnia and Herzegovina were multiple. The municipality which according to the 1991 census had Bosniak ethnic majority, and backed by relative victory of the Party of Democratic Action (SDA), found itself hostage to the plans and politics of the Serb Democratic Party (SDS). Heavily surrounded by municipalities which had created the Serb Autonomous Region of Krajina, without the possibility of legal authorities to get support from the existing structures of the Territorial Defense and the Ministry of Internal Affairs and with large forces of the Yugoslav People's Army (JNA) on the territory of the municipality and the immediate surroundings, the Bosniak population and its legitimate political representatives at the head of the Municipality of Prijedor did not have efficient instruments for the protection of constitutionality and legality. After disclosure of the first international concept for the crisis resolution in the form of the Cutilheiro peace plan, according to which Prijedor should be ceded to the constituent unit with Bosniak ethnic majority, the Serb military and political factors began preparations for forcible takeover of power in Prijedor. After the coupand suspension of legal authorities, the forcibly established Serb authorities began a genocide project of creating a permanent ethnic domination of Serbs in Prijedor, which was subsequently realized in the form of ethnic cleansing of Bosniaks and Croats through wide and systematic attacks on civilians, mass murders, torture in concentration camps and persecution. The legal authorities and political representatives of Bosniaksin such situation tried to avoid the conflict and wait for solutions in the context of negotiations on constitutional arrangements. Following the recognition of the independence of Bosnia and Herzegovina, they had tried to harmonize these efforts with the respect for the decisions of the Presidency of the Republic of Bosnia and Herzegovina, among other things, in terms of organization and functioning of the Territorial Defense. These measures have also reflected efforts relating to the protection of the population and territory. This paper examines the organization of units of the Territorial Defense of the Republic of Bosnia and Herzegovina in the Prijedor area, its structure and operation from the beginning of the armed conflict on the territory of the municipality to the annihilation of the last broken down groups on the ground.

COBISS.BH-ID 25548294

BHP 221
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Dani Hercegovačkog ustanka 2016. / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 161-162.

355.3:94(497.6 Hercegovina)"1875/1878"
94(497.6 Hercegovina):355.3"1875/1878"

COBISS.BH-ID 25284870


36 SOCIJALNI RAD. SOCIJALNA POMOĆ. STANOVANJE. OSIGURANJE


BHP 222
BAŠIĆ, Sanela
        Etički diskursi socijalnog rada : između profesionalne etike i etike u profesionalnom životu = Ethical discourses in social work : between the professional ethics and ethics in professional life / Sanela Bašić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/PREGLED_3_2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 53-54. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 3 (septembar-decembar 2016), str. 37-54.

36+17

Imajući u vidu činjenicu da su socijalni rad i njegovi klasični etički diskursi rezultat moderne, postavlja se pitanje: da li je moguće razviti alternativnu ideju racionalnosti za eru u kojoj moderna pravila organizacije individualnog života i profesionalnog djelovanja ne važe? Pomjerajući granice razumijevanja etičkog unutar profesionalnog, S. Banks (2006, 2008, 2009, 2010) promovira odmak od profesionalne etike socijalnog rada ka etici u svakodnevnom životu. Cilj ovoga rada jeste istražiti teorijsko-aplikativnu potentnost etike vrline i etike brige kao alternativnih moralnih teorija za razvoj pristupa etike u svakodnevnom životu. Rad započinje raspravom o važnosti i značenju etike i etičkim pitanja u socijalnom radu, uz prikaz ključnih postavki tradicionalnih etičkih pristupa, deontologije i konsekvencionalizma, te obilježja Banksinog koncepta etike u svakodnevnom životu. U drugom dijelu rada, selektivnim pozivom na antičkog utemeljitelja etike vrline Aristotela i jednog od najznačajnijih savremenih teoretičara vrline Alasdaira MacIntyrea, elaborirani su ključni elementi etike vrline kao moralne teorije fokusirane na pojedinca. Etika brige predstavljena je u trećem dijelu rada. Četvrti dio rada razmatra potencijalne tačke intersekcije između socijalnog rada kao profesionalne aktivnosti i navedenih etičkih teorija, pokazujući na koji je način moguće koristiti etiku vrline i etiku brige kao politički i etički okvir u adresiranju izazova koje nastaju u susretu između pluralističkog okvira današnje ljudske egzistencije i socijalnog rada.

Given the fact that social work and its classic ethical discourses are the result of modernity, the question is whether it is possible to develop an alternative idea of rationality in the era in which modern rules for the organizing individual life and professional activities do not apply? By moving the boundaries of ethical understanding in the professional, S. Banks (2006, 2008, 2009, 2010) promotes detachment of social work professional ethics towards everyday life ethics. The aim the paper is to explore the theoretical and applicative potency of virtue ethics and the ethics of care as alternative moral theories for the development of everyday life ethics approach. The paper starts with a discussion about the importance of ethics and ethical issues in social work with the presentation of the key settings of traditional ethical approach, ethics and konsekvencionalism and features Banks' concept of everyday life ethics. In the second part, a selective reference to the ancient founders of virtue ethics of Aristotle and one of the most important contemporary virtues theorist Alasdair McIntyre elaborates the key elements of the virtue ethics as a moral theory focused on the individual. The ethics of concern is presented in the third section. The fourth part discusses the potential points of intersection between social work as a professional activity and the aforementioned ethical theory, showing that it is possible to use the ethics of virtue and ethics of care as a political and ethical framework to address the challenges that arise in the encounter between today's pluralistic framework of human existence and social work.

COBISS.BH-ID 25488134

BHP 223
SARAJLIĆ, Nermin
        Sirotinjo! I Bogu si daleka i, nesumnjivo, gravitacijski teška / Nermin Sarajlić. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/24_16/2416_2_2.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 24 (2016), str. 139-153.

364.662-058.34:1
130.2

COBISS.BH-ID 26068742


37 VASPITANJE. OBRAZOVANJE. NASTAVA


BHP 224
BABIĆ, Marko
        Ante Vukasović, Likovi istaknutih hrvatskih pedagoga, Školske novine, Zagreb 2015, 258 str. : [prikaz knjige] / [Marko Babić]. - Dostupno i na: http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526070. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 411-416.

37.01/.02(497.5)

COBISS.BH-ID 25159430

BHP 225
GUBELJIĆ, Azemina
        Profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda osnovne škole = Professional orientation of pupils of final grades of elementary school / Azemina Gubeljić. - Tabele. - Dostupno i na: http://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/educa_9.pdf. - Bibliografija: str.136-137. - Sažetak ; Summary.

U: Educa. - ISSN 1840-3301. - God. 9, br. 9 (2016), str. 126-137.

37.048.4-057.87

Profesionalna orijentacija je naučno-stručni postupak kojim se pojedinci usmjeravaju u ona područja rada, odnosno izbora srednje škole koja najbolje odgovara njihovim psihofizičkim sposobnostima, osobinama ličnosti i društvenim potrebama te u kojima imaju najviše izgleda da uspiju. Profesionalna orijentacija učenika je veoma značajan i društveno odgovoran zadatak, jer od pravilne profesionalne usmjerenosti zavisi da li će "pravi čovjek doći na pravo mjesto", njegovo lično zadovoljstvo na radu, a time i zadovoljavajući efekti rada na određenom mjestu, to jest u skladu s njegovim sposobnostima, interesima i željama. Cilj ovog istraživanja bazirao se na dobivanju podataka o faktorima koji utječu na odabir srednjih škola. Rezultati istraživanja provedenog na uzorku od 713 učenika prvih razreda na području Grada Mostara pokazuju da je utjecaj vanškolskih faktora na odluku mlade osobe šta upisati i kuda dalje veći i prepoznatljiviji u većoj mjeri nego utjecaj programa profesionalne orijentacije u osnovnim školama, te je jedan od ciljeva projekta da se to promijeni, odnosno da potakne sve relevantne odgojno-obrazovne ustanove na sistematsko rješavanje ovog problema. Pogrešan izbor zanimanja za posljedicu ima: povećan rizik od povreda na radu, nižu produktivnost, dodatne troškove za prekvalifikaciju, stručno osposobljavanje i obuku na drugom radnom mjestu, nezaposlenost.

Professional orientation is a scientific and professional process by which individuals are directed to those areas of work and high school choices that best suit their mental and physical abilities, personality traits and social needs, and in which they are more likely to succeed. Professional orientation of students is very important and a socially responsible task, because of proper professional orientation depends on whether "the right man will come to the right position", his personal satisfaction at work and thus satisfactory effects of work at a particular place, that is in accordance with its abilities, interests and desires. The aim of this study was based on obtaining information about the factors that influence on selection of high school. Results of research on a sample of 713 first grade students in the City of Mostar show that the influence of non-school factors in the decision of a young person which school to enroll and where to go are bigger and more recognizable to a greater extent than the impact of professional orientation in primary schools, and it is one of the objectives of the project to change that and to encourage all relevant educational institutions to solve this problem systematically. The wrong choice of profession has the following consequences: increased risk of injuries at work, lower productivity, additional costs for prequalification, vocational training and training in a different workplace, unemployment.

COBISS.BH-ID 25201158

BHP 226
MANĐERALO, Stipo
        Građanska škola u Livnu / Stipo Manđeralo. - Fotogr. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469268. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 113-129.

373.54:339(497.6 Livno)(091)

COBISS.BH-ID 25105670

BHP 227
MANĐERALO, Stipo
        Narodna osnovna škola u Livnu / Stipo Manđeralo. - Fotogr. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526042. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 125-150.

373.3/.4(497.6 Livno)(091)

COBISS.BH-ID 25134854

BHP 228
SAVKOVIĆ, Ana
        Kompetentnost nastavnika za ekološki odgoj i obrazovanje učenika osnovne škole = Teachers' competence for ecological upbringing and education of primary school pupils / Ana Savković. - Tabele. - Dostupno i na: http://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/educa_9.pdf. - Bibliografija: str. 72-73. - Sažetak ; Summary.

U: Educa. - ISSN 1840-3301. - God. 9, br. 9 (2016), str. 65-73.

37.033:502/504]
371.321

Škola kao institucija od svih činilaca najneposrednije i najsvestranije doprinosi odgoju i obrazovanju učenika za zaštitu životne sredine. Ostvarivanje tog zadatka obezbjeđuje se realizacijom cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa u školi - nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Osnovni preduslov za ostvarivanja tog zadatka je kompetentnost nastavnika za realizaciju nastavnih i vannastavnih aktivnosti ekološkog karaktera. Od kompetentnosti nastavnika ovisi izbor inovativnih oblika i metoda odgojno-obrazovnog rada s učenicima. Empirijsko istraživanje imalo je za cilj sagledavanje kompetentnosti nastavnika posmatrano iz ugla potreba razvijanja ekološke svijesti i kulture učenika osnovne škole. Zadatak istraživanja usmeren je na utvrđivanje kompetentnosti nastavnika po pojedinačnim aspektima i na globalnom nivou. Uzorak istraživanja činilo je 160 nastavnika razredne nastave i 320 nastavnika predmetne nastave u 80 osnovnih škola iz pet okruga zapadne Srbije (Mačvanski, Kolubarski, Moravički, Zlatiborski, Raški). Podaci o mišljenjima nastavnika prikupljeni su anketnim upitnikom u kome je većina pitanja bila u obliku skala procjene. Na osnovu utvrđenih činjenica po pojedinim indikatorima varijable kompetentnost nastavnika, hipoteza "da nastavnici osnovne škole imaju u dovoljnoj mjeri izgrađene kompetencije za realizaciju ekoloških aktivnosti" je potvrđena.

School, as an institution, most directly and completely contributes to upbringing and education of pupils for environmental protection. Realization of this task is provided through the entire educational school system - curricular and extracurricular activities. The main requirement for realization of this task is teachers' competence to create conditions for ecological curricular and extracurricular activities. From teacher's ability depends selection of innovative forms and educational teaching methods. The aim of this empirical research is to determine teachers' ability to increase environmental awareness and culture of primary school pupils. The research task was to determine teachers' competence on individual and global level. The research was conducted on 160 junior primary teachers (grades 1-4) and 320 subject teachers (grades 5-8) in 80 primary schools from five Western Serbia districts (Mačva, Kolubara, Moravica, Zlatibor, Raška). Teachers' opinion data were collected by a questionnaire, where most of the questions were in a form of an estimate scale. According to the established facts on some indicators of the variable teachers' competency, hypothesis "that primary school teachers are competent enough to realize ecological activities" is confirmed.

COBISS.BH-ID 513323215

BHP 229
SIMIĆ, Nikica
        Kurikuralna reforma - reforma hrvatskoga školstva / Nikica Simić, profesor ; razgovarao Nikola Šimić Tonin. - Intervju. - Bibliografske bilješke na kraju teksta.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 7-20.

378.014.3(497.5)(047.53)

COBISS.BH-ID 25266950

BHP 230
TURAJLIĆ, Nizama
        Primjena nizova zadataka objektivnog tipa u ocjeni poznavanja ihtiofaune Bosne i Hercegovine kod učenika Gimnazije Mostar = Applying sequences of tasks of objective type in grading knowledge of Bosnia and Herzegovina ichtyology among students of Mostar Gymnasium / Nizama Turajlić, Mahir Gajević. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/educa_9.pdf. - Bibliografija: str. 61-62. - Sažetak ; Summary.

U: Educa. - ISSN 1840-3301. - God. 9, br. 9 (2016), str. 53-62.

371.3:57](497.6 Mostar)
371.2(497.6 Mostar)

Istraživanje se u ovom radu temelji na prikupljanju podataka o usvojenosti znanja iz ihtiologije primjenom NZOT-a kod učenika Gimnazije Mostar. Istraživanje je provedeno na uzorku od 110 učenika I i II razreda u odjeljenjima koja rade prema dva nastavna plana i programa koji se primjenjuju u Federaciji Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj. Među učenicima I razreda testirano je znanje o ihtiofauni neposredno nakon izučavanja, dok je među učenicima II razreda provjerila trajnost usvojenih znanja. Testiranje je provedeno u periodu od 22. do 30. maja školske 2011/12. godine. Usporedba među odgovorima učenika na nizu od 15 ZOT-a kreiranih prema gradivu udžbenika Biologije za I razred gimnazije je pokazala najviši nivo znanja među učenicima I razreda koji nastavu pohađaju prema NPPFBiH, dok su najslabije znanje pokazali učenici II razreda koji nastavu pohađaju prema NPPRH, što ukazuje na visok faktor zaborava. Analizom rezultata na nizu od 16. do 19. ZOT-a, a koji su se odnosili na provjeru znanja učenika o ihtiofauni stečenog putem drugih izvora dostupnih učenicima u općoj informiranosti i široj edukaciji, učenici I i II razreda koji nastavu pohađaju prema NPPFBiH pokazali su prilično zadovoljavajući nivo dodatnog znanja, dok učenici pomenutih razreda koji nastavu pohađaju prema NPPRH nisu dali niti jedan tačan odgovor na pitanja.

The research in this essay is based on gathering data about the knowledge acquisition from ichthyology by applying series of objective tasks among students of Mostar Gymnasium. The research was conducted on 110 students from the first and second grade in departments that follow two different curricula applied in the Federation of Bosnia and Herzegovina and in the Republic of Croatia. Knowledge of ichthyology among students of the first grade was tested immediately after studying, while the students of the second grade were checked in durability of adopted knowledge. The testing was conducted from 22nd to 30th May of 2011/2012. The comparison between student's answers on a sequence of 15 tasks of objective type, created according to the material from the Biology textbook for the first grade, showed the highest level of knowledge among first grade students who attend classes according to the FB&H curriculum, while students from the second grade, who attend classes based on the curriculum from Republic of Croatia, showed the lowest level of knowledge, which indicates to a high factor of oblivion. Analysing the results on a sequence from the 16th to the 19th task of an objective type, which refer to reviewing the knowledge of students about ichthyology gained through other sources available to students in general information and extended education, students of the first and second grade who attend classes according to the FB&H curriculum showed a sufficient level of additional knowledge, while students of the first and second grade who attend classes according to the curriculum from the Republic of Croatia did not answer correctly to any of the questions.

COBISS.BH-ID 513322959


39 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA. FOLKLOR


BHP 231
BOTICA, Stipe
        Hrvatske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine u Pavlinovićevoj zbirci / Stipe Botica. - Bibliografske bilješke na kraju teksta.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 27-34.

398.8(=163.42)(497.6)
821.163.42.09-1:398.8

COBISS.BH-ID 25239558

BHP 232
DRAGIĆ, Marko
        Nematerijalna kulturna baština Hrvata u Bosni i Hercegovini / Marko Dragić. - Dostupno i na: http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526067. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 311-313. - Sažetak ; Summary.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 265-314.

392/398:323.1(=163.42)(497.6)

Sukladno UNESCO-voj Konvenciji u radu se navode i multidisciplinarno interpretiraju predaje koje obuhvaćaju: starovjekovne, srednjovjekovne i novovjekovne teme. Najviše je predaja o: ilirskoj kraljici Teuti, dolasku Hrvata u današnje krajeve, kraljici Bugi, Kralju Tomislavu. Mikrotoponim Kuline svjedoči o banu Kulinu. Ekonim Tišina, hidronim Vrelo svetog Jakova kao i povijesne i etiološke predaje i legende o svetom Jakovu Markijskom svjedoče o boravku i djelu toga sveca u Bosni. Golem je broj predaja o progonima, patnjama i stradanjima Hrvata za vrijeme turske okupacije, a među njima najveći je broj predaja koje govore o "Pravu prve bračne noći" i "Danku u krvi". O stradanjima Hrvata svjedoče i mikrotoponimi: Kukavice, Krvnica, Očno vrilo, Curin greb; te mnogobrojni grobovi znanih i neznanih mučenica, kao i mnogobrojni lokaliteti koji se nazivaju Svatovsko greblje jer su na tim lokalitetima Turci htijući oteti mladu poubijali sve svatove. Predaje se navode izvorno i kao takve čuvarice su narodnog jezika. Drugo poglavlje rada obuhvaćaju običaji, obredi i ophodi: Veselanje, Kešketari, Žuta žaba, Deževički vukovi, Uskrsne straže u Varešu i Lilanje. U trećem je poglavlju riječ o molitvama i drevnom obredu protiv nevremena. Od tradicijskih umijeća u radu se govori o tradicionlanom potkivanju jaja u Kreševu. U radu je riječ i o narodnim kolima u bihaćkom kraju.

According to UNESCO's Convention paper cites and multidisciplinary interprets tales which include: ancient, medieval and modern topics. Most of the tales are about Illyrian queen Teuta, arrival of Croats to area where they live today, queen Buga, king Tomislav. Microtoponym Kuline testifi es about the most famous ban of Bosnia Kulin. Econym Tišina, hydronym Saint James'well as well as historical, etiological tales and legends about Saint James of Marches testify about his stay and activity in Bosnia. There is a large number of tales about persecutions, torments and sufferings of Croatians during the period of Turkish occupation and among them the biggest part are the tales about ius primae noctis and the tribute in blood. Microtoponyms Kukavice, Krvnica, Očno, vrilo, Curin greb; numerous graves of known and unknown female martyrs, as well as numerous localities called Svatovsko greblje (Wedding guest graveyard), because at those places Turks who wanted to abduct the wedding bride killed all the wedding guests, are also witnesses of the suffering of the Croatian people. The tales are cited in their original form and thusly they are the keepers of the folk language. The second chapter of the paper includes customs, rituals and processions: Veselanje, Kešketari, Žuta žaba (The yellow frog), Deževica wolves, Easter guard in Vareš and Lilanje. The third chapter is about prayers and the ancient ritual of defence against the storms. Among the traditional crafts the paper describes the traditional egg shoeing in Kreševo. The paper also talks about the folk kolo dances in Bihać region.

COBISS.BH-ID 25149702


502/504 EKOLOGIJA


BHP 233
BOBAR, Sejit
        Utjecaj otpadnih voda s poljoprivrednog zemljišta na sadržaj organskih materija u vodotoku rijeke Drežanke u Drežnici = Effects of farmlands wastewater on the content of the organic substances in the stream of Drežanka river in Drežnica / Sejit Bobar. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/educa_9.pdf. - Bibliografija: str. 17. - Sažetak ; Summary.

U: Educa. - ISSN 1840-3301. - God. 9, br. 9 (2016), str. 12-17.

543.2
628.3:631.453(282.249.1)(497.6)

Drežanka izvire i protječe kroz krašku dolinu Drežnice koja predstavlja tradicionalno poljoprivredni kraj. Imajući u vidu značaj rijeke Drežanke za stanovnike Drežnice, oskudna fizička i hemijska istraživanja, kao i utjecaj poljoprivrednog zemljišta na stanje ovog vodotoka, pristupilo se istraživanju utjecaja otpadnih voda s poljoprivrednog zemljišta na sadržaj organskih materija u vodotoku rijeke Drežanke. Istraživanja su provedena na pet lokaliteta duž rijeke Drežanke, obuhvatajući uzorkovanje i određivanje odabranih hemijskih prametara. Definisana ispitivanja su obavljena u dva ciklusa. U svakom ciklusu ispitivanja obavljena su mjerenja odabranih hemijskih parametara, i to: utrošak KMnO4, hemijska potrošnja kisika (HPK), biohemijska potrošnja kisika (BPK). Prvi ciklus uzorkovanja vode vršen je u periodu prije obrade poljoprivrednih površina (početak marta), a drugi ciklus vršen je u periodu vegetacijskog razdoblja biljnih kultura (juni). Primjenjena je metodologija u skladu sa smjernicama EU i važećim Pravilnikom o metodama za ispitivanje površinskih voda. Provedena istraživanja ukazuju da su u periodu vegetacijskog razdoblja biljnih kultura zabilježene veće vrijednosti odabranih hemijskih parametara rijeke Drežanke u odnosu na period prije obrade poljoprivrednih površina te je konstatovano da poljoprivredne aktivnosti na ovom prostoru imaju utjecaj na "prirodno" stanje rijeke Drežanke.

River Drežanka springs and flows through the karst valley of Drežnica. Even though this valley is neither vast nor suitable for agriculture, this area has traditionally been an agricultural region. Importance of the Drežanka river for the locals in Drežnica, scarce physical and chemical research as well as influence of agricultural land on the condition of this watercourse, were the reasons to start this particular study. The studies were conducted on five sites along the Drežanka river and encompassed sampling and determining of selected chemical parameters. The defined tests were carried out in two cycles. In each testing cycle, measurings of the selected chemical parametars were performed, including: consumption of KMnO4, chemical oxygen demand and biochemical oxygen demand. The first cycle of water sampling was performed in the period prior to the treatment of agricultural land (beginning of March), while the second cycle was carried out during the vegetation period of plants and crops (June). The applied methodology is in accordance with EU guidelines. The conducted studies suggest that in the vegetation period of crops an increase in almost all selected chemical parameters of the Drežanka river was noted in comparison to the period prior to tretmant of agricultural land. Therefore, we can conclude that agricultural activities in this area affect the "natural" condition of Drežanka.

COBISS.BH-ID 513318095

BHP 234
BRIGIĆ, Edin
        Lišajevi kao bioindikatori kvaliteta zraka u Tuzli = Lichens as bioindicators of air quality in Tuzla / Edin Brigić. - Ilustr. u bojama. - Dostupno i na: http://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/educa_9.pdf. - Bibliografija: str. 10-11. - Sažetak ; Summary.

U: Educa. - ISSN 1840-3301. - God. 9, br. 9 (2016), str. 3-11.

582.29:504.5 (497.6 Tuzla)

Rad se temelji na istraživanju lišajeva kao bioindikatora kvaliteta zraka na području Tuzle. Terenskim istraživanjima provedenim tokom 2011. godine obuhvaćeno je deset različitih lokaliteta s kojih je prikupljen uzorak lišajskog materijala s pogodnih vrsta drveća, nakon čega se pristupilo determinaciji sakupljenih vrsta u laboratoriji upotrebom ključeva, mikroskopa i posebnih hemikalija. Na području Tuzle pronađena su ukupno 23 taksona lišajeva determinisanih do nivoa roda ili vrste. Najveći broj vrsta lišajeva konstatovan je u Gornjoj Tuzli - 18, Donjoj Obodnici i Ljubačama - 7, Slavinovićima - 6, Dobrnji, Husinu i Lipnici - 5, Dokanju - 4 i parku u Tuzli - 1, dok u Bukinju nisu konstatovane vrste lišajeva zbog velikog zagađenja zraka. Pronađene vrste lišajeva nalaze se unutar 9 porodica: Pertusariaceae, Lecanoraceae, Cladoniaceae, Stereocaulaceae, Parmeliaceae, Ramalinaceae, Physciaceae, Teloschistaceae i Candelariaceae. Statističkom analizom vrsta lišajeva i njihovih ekoloških i bioloških odlika dobijeni su rezultati procjene onečišćenja zraka na istraživanom području. Vrijednosti Indeksa čistoće atmosfere ukazuju na prisustvo četiri zone: zone I s veoma lošim kvalitetom zraka s vrijednostima od 0,0 za lokalitet Bukinje do 9,5 za park u Tuzli; zonu II odlikuje loš kvalitet zraka s vrijednosti 13,0 za Slavinoviće; zonu III odlikuje umjeren kvalitet zraka s vrijednostima od 21,0 za Lipnicu do 32,0 za Dobrnju; zonu IV odlikuje dobar kvalitet zraka s vrijednostima od 40,0 do 44,0 za Gornju Tuzlu i Obodnicu Donju.

This study is based on research of lichens as bioindicators of air quality in the area of Tuzla. Terrain research, which has been implemented during year 2011, covered ten different locations from which had been gathered samples of lichen material from suitable tree species after which gathered species were determined in a laboratory using keys, microscopes and special chemicals. In the area of Tuzla 23 taxons of lichens has been found and determined to the level of genus or species. The greatest number of lichen species was registered in Gornja Tuzla - 18, Donja Obodnica and Ljubače - 7, Slavinovići - 6, Dobrnja, Husino and Lipnica - 5, Dokanj - 4 and one in a park in Tuzla, while in Bukinje no lichen species were concluded due to great air pollution. Found lichen species are among 9 families: Pertusariaceae, Lecanoraceae, Cladoniaceae, Stereocaulaceae, Parmeliaceae, Ramalinaceae, Physciaceae, Teloschistaceae i Candelariaceae. Using statistical analysis of lichen species and their ecological and biological characteristics the results of air pollution on the studied area were acquiered. Values of Index of Atmospheric Purity (IAP) indicate presence of four zones: zone I with very bad air quality with values from 0, 0 for area of Bukinje to 9,5 for area park in Tuzla; zone II is characterized by bad air quality with values 13,0 for area of Slavinovići; zone III has moderate air quality with values from 21,0 for area of Lipnica to 32,0 for area of Dobrnja; zone IV is characterized by good air quality with values from 40,0 to 44,0 for Gornja Tuzla and Obodnica Donja.

COBISS.BH-ID 513317583


55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA. ZOOLOGIJA


BHP 235
NEDIĆ, Zlatko
        Prvo posmatranje ektoparazita na ribama donjeg toka rijeke Tolise, Bosna i Hercegovina = First record of ectoparasite community on fishes in lower flow of Tolisa river, Bosnia and Herzegovina / Zlatko Nedić, Sanel Riđanović, Vera Nikolić. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/educa_9.pdf. - Bibliografija: str. 51- 52. - Sažetak ; Summary.

U: Educa. - ISSN 1840-3301. - God. 9, br. 9 (2016), str. 45-52.

597:591.69 (282.249.1)(497.6)

Tokom perioda mart - april 2014. godine istražili smo parazitofaunu riba rijeke Tolise, Bosna i Hercegovina. U uzorku od 100 jedinki i 8 vrsta riba (Carassius gibelio, Cyprinus carpio, Esox lucius, Blicca bjoerkna, Alburnus alburnus, Ctenopharingodon idella, Ictalurus nebulosus i Silurus glanis) pronađeno je 100 zaraženih jedinki. Bile su zaražene sljedećim ektoparazitima: protozom (Chilodonella cyprini i Trichodina sp.), trematodom (Dactylogyrus sp., Gyrodactylus sp. i Posthodiplostomum cuticola) i crustaceom (Argulus foliaceus).

Over the period March - April in 2014. we researched parasitic fauna of fishes in river Tolisa, Bosnia and Herzegovina. In the sample of 100 individuals of 8 fish species (Carassius gibelio, Cyprinus carpio, Esox lucius, Blicca bjoerkna, Alburnus alburnus, Ctenopharingodon idella, Ictalurus nebulosus and Silurus glanis) 100 infested specimens were found. They were infested with the following species of ectoparasites: protozoa (Chilodonella cyprini and Trichodina sp.), trematodes (Dactylogyrus sp., Gyrodactylus sp. and Posthodiplostomum cuticola) and crustaceans (Argulus foliaceus).

COBISS.BH-ID 513322703

BHP 236
        POPULACIONO-genetička analiza hromozomopatija u uzorku novorođenčadi Tuzlanskog kantona (Bosna i Hercegovina) = Population-genetical analysis of chromosomal anomalies in a sample of newborns of Tuzla Canton (Bosnia and Herzegovina) / Aldijana Avdić ... [et al.]. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/educa_9.pdf. - Bibliografija: str. 26-27. - Sažetak ; Summary.

U: Educa. - ISSN 1840-3301. - God. 9, br. 9 (2016), str. 18-27.

576.316-053.31(497.6 Tuzla)

Populaciono-genetička analiza hromozomopatija kod novorođenčadi Tuzlanskog kantona ima ogroman fundamentalni i praktični značaj u procjeni genetičkog opterećenja populacije. Cilj ovog rada bio je utvrditi frekvenciju hromozomopatija u uzorku novorođenčadi Tuzlanskog kantona, distribuciju posmatranih hromozomopatija prema spolnoj pripadnosti novorođenčeta, frekvenciju posmatranih anomalija u odnosu na zavičajnu pripadnost novorođenčeta, distribuciju posmatranih anomalija prema glavnim krvnim grupama ABO i Rh sistema, distribuciju prema starosnoj dobi majke, odnos između redoslijeda rađanja i frekvencije posmatranih anomalija, relaciju između maritalne distance i frekvencije posmatranih anomalija. Istraživanje je sprovedeno na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetsko kliničkog centra u Tuzli u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2010. godine. Analizom medicinske dokumentacije 17223 novorođenčadi utvrđena je učestalost Downovog sindroma od 0,116% te Edwardsovog sindroma od 0,006%. Najveće frekvencije za obje anomalije registrovane su u poduzorku nedonesene novorođenčadi. Najviše djece (0,209%) s Downovim sindromom rađale su majke starosne dobi do 20 godina, a sa Edwardsovim sindromom (0,093%) majke starosne dobi preko 35 godina.

Population-genetical analysis of chromosomal anomalies in newborns of Tuzla Canton has a huge fundamental and practical importance in the evaluation of population's genetic load. The aim of this study was to determine the frequency of chromosomal anomalies in a sample of newborns of Tuzla Canton, distribution of observed chromosomal anomalies according to gender of a newborn, the frequency of observed anomalies in relation to indigenous affiliation of the newborn, distribution of observed anomalies according to major blood groups of ABO and Rh systems, distribution by age of a mother, relationship between birth order and frequency of observed anomalies, relation between marital distance and the frequency of observed anomalies. The research was conducted at the Department of Gynaecology and Obstetrics of University Clinical Center in Tuzla in the period from 01.01.2007. to 31.12.2010. By analyzing medical records of 17223 newborns, the incidence of Down syndrome of 0.116% and Edwards' syndrome of 0.006% has been determined. Highest number of children (0.209%) with Down syndrome was born by mothers under the age of 20 and with Edwards syndrome (0.093%) mothers aged over 35.

COBISS.BH-ID 513321423

BHP 237
        RESURSNI značaj deverike iz rijeke Spreče u ishrani lokalnog stanovništva = Resource importance of the common bream from the Spreča river for nutrition of the local population / Elvira Hadžiahmetović Jurida ... [et al.]. - Dostupno i na: http://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/educa_9.pdf. - Bibliografija: str. 44. - Sažetak ; Summary.

U: Educa. - ISSN 1840-3301. - God. 9, br. 9 (2016), str. 35-44.

597.2/.5:612.39 (282.249.1)(497.6)

Ihtiofauna Bosne i Hercegovine je relativno dobro proučena, o čemu svjedoči veliki broj objavljenih radova. Ovo se ne može reći i za sliv rijeke Spreče. Istraživanja ihtiofaune rijeke Spreče (Skenderović, 2003) pokazuju prisustvo 16 ribljih vrsta iz pet ribljih porodica: Cyprinidae, Percidae, Petromyzonidae, Cobitidae i Esocidae. U cilju istraživanja značaja ribe u ulovu, uzgoju i konzumaciji ribe u slivu rijeke Spreče, sprovedena je anketa na 100 ispitanika. Utvrđena je zastupljenost riba u rijeci Spreči po kategorijama i njihov resursni značaj. Prvu kategoriju čine: smuđ - Sander lucioperca, som - Silurus glanis i štuka - Esox lucis, drugu kategoriju: deverika - Abramis brama, klijen - Squalius cephalus i škobalj - Chondrostoma nasus, treću kategoriju: crvenperka - Scardinius erythrophthalmus i bodorka - Rutilus rutilus, a četvrtu kategoriju: krkuša - Gobio obtusirostris, balavac - Gymnocephalus cernuus i uklija - Alburnus alburnus. Bilo je korisno utvrditi stvarno stanje populacije riba u ovoj rijeci i ustanoviti važnost eventualnih proizvoda koji se dobijaju iz ulova riba prisutnih u rijeci. Na kraju, dobijeni podaci su komparirani s dostupnim sličnim podacima iz literature, koji tretiraju morfologiju i ekologiju istraživanih vrsta.

Ichthyofauna or fish population of Bosnia and Herzegovina is well described in a significant number of academic papers. This can't be said for waters of river Spreča. Research (Skenderović, 2003) show existance of 16 fish species divided in five fish families: Cyprinidae, Percidae, Petromyzonidae, Cobitidae and Esocidae. In order to research how important is fish in this geographic area for hunting, cultivation and consumption of fish, a research was made on 100 examinees. Presence of fish in river Spreča was determined by categories as well as their resource significance: category 1: the zande - Sander lucioperca, the wels catfish - Silurus glanis and the northen pike - Esox Lucius; category 2: the common bream - Abramis brama, the chub - Squalius chephalus and the common nase - Chondrostoma nasus; category 3: the common rudd - Scardinius erythrophthalamus and the roach - Rutilus rutilus; category 4: the gudgeon - Gobio obtusirostris, the ruffe - Gymnocephalus cernuus and the bleak - Alburnus alburnus. It was useful to determine the real condition of fish population in river Spreča and to recognize resource importance of fish products. At the end, collected data were compared with similar data collected in earlier research which treat morphology and ecology of researched species.

COBISS.BH-ID 513322191


61 MEDICINA. FIZIOLOGIJA. FARMACIJA


BHP 238
ALIĆ, Zijada
        Prevalenca sigmatizma i dužina trajanja tretmana kod djece sa sigmatizmom / Zijada Alić, Bojan Radić, Ahmet Kantić. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/educa_9.pdf. - Bibliografija: str. 108-110. - Sažetak ; Summary.

U: Educa. - ISSN 1840-3301. - God. 9, br. 9 (2016), str. 101-110.

616.89-088.434.37-053.2

Istraživanje predstavljeno u ovom radu je provedeno s ciljem da se utvrdi učestalost sigmatizma u odnosu na ostale poremećaje artikulacije te dužina trajanja tretmana kod djece s poremećajem izgovora glasova iz skupine sigmatizma. Uzorak ispitanika činilo je 150 individua, hronološke dobi od tri do deset godina, koje su bile podijeljene na ispitanike koji dolaze iz urbane i ispitanike koji dolaze iz ruralne sredine. Rezultati pokazuju da je u ukupnom uzorku ispitanika sigmatizam kao artikulacijski poremećaj bio najučestaliji, kako kao jedini poremećaj artikulacije, tako i u kombinaciji s drugim vrstama artikulacijskih poremećaja. Najmanji broj ispitanika je imao kapacizam/gamacizam (5,33%). Korekcija kombinovanih artikulacijskih poremećaja trajala je najduže, nakon čega slijedi korekcija sigmatizma.

The research presented in this paper was carried out with the aim to determine prevalence of sigmatism in relation toward other articulation disorders and length of the treatment at children with sigmatism. The sample was consisted of 150 subjects, aged three to ten, who were divided into subjects from urban and rural areas. The results show that in the majority of subjects sigmatism as an articulation disorder was the most common, either as the only articulation disorder, or in combination with other types of articulation disorders. The smallest number of subjects had kapacismus/gamacismus (5,33%). Correction of combined articulation disorders lasted the longest, followed by correction of sigmatism.

COBISS.BH-ID 25193478

BHP 239
HUSUKIĆ, Dijana
        Procjena utjecaja biohemijskih i antropometrijskih parametara na kardiovaskularna oboljenja kod srednjoškolske populacije = Biochemical and anthropometric parameter-based assesment for cardiovascular disease predisposition among high school population / Dijana Husukić, Maja Kazazić. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/educa_9.pdf. - Bibliografija: str. 34. - Sažetak ; Summary.

U: Educa. - ISSN 1840-3301. - God. 9, br. 9 (2016), str. 28-34.

616.1:[572.087:57.088.6-057.87

U Bosni i Hercegovini oko 50% smrtnosti kod oba spola dešava se usljed kardiovaskularnih oboljenja. Prema statistikama koje je objavio Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) za 2009. i 2010. godinu, u Bosni i Hercegovini najčešći uzroci smrti stanovništva su: moždani udar iz grupe cerebrovaskularnih bolesti (10,2%), kardiomiopatija iz grupe drugih srčanih oboljenja (8,9%), srčani zastoj (8,6%), akutni infarkt miokarda (7,9% ) iz grupe ishemične bolesti srca i druga procentualno manje zastupljena srčana oboljenja. Ispitivanje je provedeno na 60 učenika završnih razreda srednje škole, životne dobi 17%19 godina, od čega je 17 ispitanika muškog, a 43 ispitanika su ženskog spola. Radi procjene faktora rizika ispitanika uzeti su anamnestički podaci, izvršena su antropometrijska mjerenja (visina, težina, obim struka), analiza tjelesnog sastava, mjerenje krvnog pritiska i analiza biohemijskih parametara (holesterol, trigliceridi i šećer u krvi na tašte i postprandijalno), dok su nivo fizičke aktivnosti, ishrana, konzumacija alkohola, cigareta i stres kao riziko faktor procijenjeni na osnovu anketnog upitnika. Rezultati ove studije ukazali su na evidentno postojanje riziko faktora (dob, spol, povišene vrijednosti šećera u krvi, povišen nivo lipida u krvi, povećan indeks tjelesne težine (BMI) s obimom struka, neadekvatna ishrana i fizička neaktivnost) kod učenika srednjih škola koji pospješuju nastanak KVO. Rezultati ovog istraživanja su ukazali na potrebu za preventivnim mjerama te postavljanjem pravca djelovanja u cilju smanjenja riziko faktora za nastanak KVO. Fokus prevencije je spriječavanje invalidnosti i rane smrti.

In Bosnia and Herzegovina, about 50% of all deaths, in both sexes, occur in cardiovascular disease. According to statistics released by the Public Health Institute of the FBiH for 2009 and 2010 in Bosnia and Herzegovina, the most common cause of death is a stroke of cerebrovascular disease 10.2%, cardiomyopathy 8.9%, cardiac arrest 8.6%, acute myocardial infarction from the group of ischemic heart disease 7.9% and a minor percentage of the other cardiac disease. The study was conducted with 60 students in their last year of high school, aged 17-19 years, of which are 17 boys and 43 girls.To assess the risk factors of respondents their anamnestic data were taken as their anthropometric measurements were carried out (height, weight, waist circumference). Body composition, blood pressure measurements and biochemical parameters (cholesterol, triglycerides and blood sugar fasting and postprandial) were analyzed. Their level of physical activity, diet, consumation of alcohol cigarettes and stress as a risk factor were estimated on the basis of a questionnaire. The results of this study showed the existence of risk factors (age, gender, elevated blood sugar, elevated blood lipids, increased BMI with the volume of the waist, inadequate nutrition, and physical inactivity) with high school students that increases the risk for the development of the cardiovascular disease. Results of this study emphasized the need for preventive measures and setting the course of action to reduce risk factors for cardiovascular disease. The prevention will be focused on the prevention of disability and early death.

COBISS.BH-ID 513321679

BHP 240
SPAHIĆ, Aida
        Izgradnja povjerenja kao ključni faktor unapređenja odnosa između liječnika i pacijenta = Building trust as a key factor of improving doctor - patient relationship / Aida Spahić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Bibliografija: str. 89-90. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 77-90.

614.253

Cilj ovog članka je da se - uzimajući u obzir relevantnu literaturu koja obrađuje temu odnosa između liječnika i pacijenta, zatim savremene uvjete života i rada medicinskih djelatnika, rastući interes javnosti za provođenje zakonodavstva u oblasti prava pacijenata, o čemu svjedoče brojni sadržaji u elektronskim medijima - istraže osnovne prepreke koje stoje na putu unapređenja ovog odnosa i ponude smjernice za djelovanje kako na institucionalnom tako i na individualnom planu. Analiziraju se različiti modeli odnosa između liječnika i pacijenta, zatim osnovni izazovi ovog odnosa u svjetlu informacionih tehnologija, sistema organiziranja zdravstvene zaštite i programa edukacije medicinskog profila, uzimajući u obzir bosanskohercegovački kontekst. U zaključku se naglašava kako su vještine komunikacije i odgovarajući stepen profesionalnosti, koji se gradi ne samo u toku dugogodišnje medicinske prakse već mnogo ranije u procesu obrazovanja, ključni za izgrađivanje odgovarajućeg stepen povjerenja sa pacijentom od kojeg u najvećoj mjeri zavisi ishod liječenja. Smjernice za djelovanje moraju biti fokusirane na jačanje moralne dimenzije medicinske profesije i vraćanje njenog integriteta u očima javnosti, putem obnavljanja narušenog povjerenja na kojem se bazira odnos između liječnika i pacijenta.

Taking into consideration the relevant literature that deals with doctor-patient relationship, modern conditions of life and work of medical proffesionals, the 78 growing public interest in the implementation of Law on patients' rights, as evidenced by numerous articles in the electronic media, this article is aimed on exploring the basic obstacles for improving this relationship and offer guidelines for action both at institutional, and individual levels. It analyzes the different models of doctor-patient relationship, the main challenges of this relationship in light of the information technology, health care organization and education programs of medical profile, taking into account the Bosnian context. Conclusion emphasises that communication skills and an appropriate level of professionalism are built not only on many years of medical practice but earlier in the educational process itself. The outcome of treatment largely depends on building an appropriate level of trust between doctor and patient. The guidelines for action must be focused on strengthening the moral dimension of the medical profession and restore its integrity in the eyes of public, by restoring confidence, the doctor-patient relationship is based on.

COBISS.BH-ID 25443334