prethodna
naredna
BHP 181
KAVAZOVIĆ, Husein
        Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat : Nacionalni građanski zakonik (Qânûn al-madanî al-ahlî) iz 1883. godine / Husein Kavazović. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/363/709. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 65-110.

347(620)"1883"

Savremena povijest muslimanskih zemalja može se pratiti od početka 19. stoljeća. Promjene koje su tada nastupile imale su više uzročnika, ali su najneposrednije izazvane upadom Napoleona Bonaparte u Egipat. Potreba da se odupru invaziji, koja je bila u toku, dovela je vlasti u poziciju da pristanu na reformu, prije svega, vojnih snaga, ali će ona ubrzo otkriti slabosti cjelokupnog sistema na kojem je počivala država. Da bi reforma vojske bila uspješna, moralo se pristupiti reformi ekonomskog sistema zemlje, industrijalizaciji, uvođenju bankarskog sistema i otvaranju javnih radova. To je zahtijevalo promjene u pravnom sistemu i prilagođavanje novim uvjetima i novim ustanovama. Sve to je dovelo do spoznaje da se mora državi dati nova uloga u vođenju poslova kojima bi se zaštitilo društvo i sačuvala neovisnost i samostalnost. Egipat, kao i druge zemlje, počet će uvoditi reforme, a to se odrazilo i na pravni sistem i kodifikaciju građanskog prava. Cilj ovoga rada je da predstavi uzroke, napore i rezultate reforme koja je poduzeta od strane egipatskih vlasti tokom 19. stoljeća.

Modern history of Muslim countries may be traced as of beginning of 19th century. The changes that occurred at that time originated from various sources and are directly caused by intrusion of Napoleon Bonaparte into Egypt. The need for resistance to an ongoing invasion forced the government to accept the reform of the military in the first place although it shall later be revealed that there are weaknesses of the whole system that governed the state. In order to make the military reform successful, changes had to be made to the economic system of the country, industrialization, banking system, public works. All of that required changes to the legal system and adaptation to new conditions and new institutions. Ultimately, it led to a conclusion that the state must be given a new role in management of businesses in order to protect society and preserve independence. Egypt, like other countries as well, initiated reforms that had an effect on legal system and codification of civil law. The purpose of this work is to discuss causes and results of the reform conducted by the Egyptian government during the 19th century.

COBISS.BH-ID 25016070

BHP 182
KUKA, Ermin
        Znanstveni doprinos istraživanju zločina genocida počinjenog u Srebrenici jula 1995. godine = Scientific research contribution crimes of genocide committed in Srebrenica, july 1995 / Ermin Kuka. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 239-244.

341.485(497.6 Srebrenica)(049.3)

Tekst je prikaz zbornika radova Srebrenica 1995-2015.: evaluacija naslijeđa i dugoročnih posljedica genocida sa međunarodne znanstvene konferencije održane od 9. do 11. jula 2015. godine u Sarajevu, Tuzli i Srebrenici (Potočarima) (Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2016, knjiga I i knjiga II).

This text is a review of Zbornik radova Srebrenica 1995-2015: evaluacija naslijeđa i dugoročnih posljedica genocida (Book of Proceedings: Srebrenica 1995-2015: Evaluation heritage and long-term consequences of genocide) from the international scientific conference held in Sarajevu, Tuzla and Srebrenica (Potočari) on 9-11 July 2015. (Institute for The Research of Crimes Against Humanity and International Law University of Sarajevo, Sarajevo, 2016, Book I and Book II).

COBISS.BH-ID 25478918

BHP 183
LAVIĆ, Senadin
        Suverenitet Bosne i Hercegovine = The sovereignty of Bosnia and Herzegovina / Senadin Lavić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 3-8.

342.3(497.6)(042.5)

COBISS.BH-ID 25404166

BHP 184
MATIĆ, Tin
        Elektronički oblik arbitražnog ugovora : (prema Zakonu o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine) / Tin Matić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 29-30. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 1-2 (januar-februar 2016), str. 7-30.

347.91/.95(497.6)
341.6

S obzirom da se osjeća potreba za promjenama u Zakonu o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na arbitražni ugovor, autor prikazuje argumentaciju te potrebu za izmjenama i dopunama regulacije koja se odnosi na oblik arbitražnog ugovora, a u smjeru samostalnosti elektroničkog oblika arbitražnog ugovora. Ukazuje se na potrebu terminološkog usuglašenja pozitivnopravne terminologije supstancijalno međunarodno prihvaćenom terminologijom elektroničke komunikacije. Posebno se razmatra potreba eksplicitnog uvrštenja elektroničke pošte kao pisanog načina sklapanja ugovora o arbitraži, kao i utjecaj zakona o elektroničkom dokumentu na elektronički oblik arbitražnog sporazuma. Razmatra se utjecaj Konvencije UN-a o korištenju elektroničke komunikacije u međunarodnim ugovorima iz 2005. godine na elektronički oblik arbitražnog ugovora te se, sukladno modernim rješenjima iz te konvencije, predlažu izmjene i dopune zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na arbitražu, kako i predlažu određena pravna shvaćanja koja se na njoj temelje, posebno ona koja se odnose na sklapanje arbitražnog ugovora putem "elektroničkog agenta". Formulaciju iz postojećeg zakona o "omogućavanju pisanog dokaza o ugovoru", u skladu s navedenom Konvencijom, bilo bi poželjno zamijeniti novim standardom koji je primjereniji elektroničkoj komunikaciji te samostalnosti elektroničkog oblika, a to je - ako su podaci u poruci dostupni za buduće korištenje.

Considering that there is the need for amending Civil Procedure Code of the Federation of Bosnia and Herzegovina regarding the arbitration agreement, in the present paper the author points out to the rationale and the need for such amendments concerning the form of arbitration agreements, in particular with regard to the independence of arbitration agreements concluded electronically. The need for terminological harmonisation is emphasized both with regard to positive terminology as well as with the substantially accepted terminology in the field of electronic communication. In addition, particular attention is paid to the need for email to be expressly listed as a way of forming arbitration agreements in writing, as well as to the impact of the Act on Electronic Documents on the electronic form of the arbitration agreement. The impact of the 2005 UN Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts on the electronic form of arbitration agreements is analysed and, in line with the modern solutions provided by such Convention, amendments to the Civil Procedure Code of the Federation of Bosnia and Herzegovina are proposed as well as certain legal interpretations based upon the Convention, in particular those concerning the conclusion of arbitration agreements via "an electronic agent". The wording used in the current Act: "providing written evidence of a contract" should be replaced in accordance with said Convention with a new standard that is more appropriate for electronic communication and for the independence of electronic forms, and that is: "if data are available for future use".

COBISS.BH-ID 512350157

BHP 185
MIJOVIĆ, Pavle
        Suverenitet i Bosna i Hercegovina : postmoderna paradigma = Bosnia and Herzegovina and sovereignty - postmodern paradigm? / Pavle Mijović. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 81-93.

342.3(497.6)

Rad naslovljen kao "Suverenitet i Bosna i Hercegovina: postmoderna paradigma" ima za cilj, u prvom dijelu, propitati koncept pojma suvereniteta koji se profilirao u novovjekovnoj filozofskoj i političkoj misli i koji danas realno egzistira. Kritičkim osvrtom na razne koncepte suvereniteta nastoji se pokazati kako isti može biti shvaćen kao granični pojam koji u sebi pokazuje svojevrsnu nepotpunost međunarodnih poredaka. Drugi dio rada za temu ima analizu koncepta suvereniteta u nekoliko suvremenih autora (Carl Schmitt i Giorgio Agamben). Treći dio rada, nakon gore postavljenih teoretskih okvira, promatra suverenitet Bosne i Hercegovine. Pitanje na koje ovaj dio rada odgovara svodi se na ono da li je moguće govoriti o suverenitetu Bosne i Hercegovine imajući na umu ustavne i ine podjele, kroz prizmu nove paradigme suvereniteta. Suverenitet koji postoji i de facto i de iure, ali zbog atipičnosti ustavnog ureĎenja potrebno ga je teoretski utvrditi, koristeći suvremeni pogled na suverenost, a ne neke prošle i za današnje društvo arhaične kategorije. Ovaj rad pokušava predstaviti mogući postmoderni teoretski okvir za promišljanje pojma suvereniteta u konkretnom locusu, onom Bosne i Hercegovine.

The paper entitled "Bosnia and Herzegovina and Sovereignity: Postmodern Paradigm?" defines as its goal to question the term sovereignty as it has been profiled in Modern philosophic and political thought that in fact exists today. Reviewing the various sovereignty concepts aims at pointing how it can be perceived as a boundary term containing a unique incompleteness of international orders. The paper's second part is going to provide an analysis of the sovereignty concepts found at several contemporary authors (Carl Schmitt and Giorgio Agamben). After formulating the aforestated theoretical framework, the third part observes the BH sovereignty. That segment of paper will try to resolve a question boiling to the one whether is possible to speak about BH sovereignty, taking into regard constitutional and other constraints, through the lenses of a new paradigm of sovereignty. Due to atypical constitutional organization, it is dire need to fortify theoretically the present sovereignty that de iure and de facto does exist through contemporary viewing of sovereignty, not through bygone categories that are antiquated in present social order. This paper attempts to present a possible postmodern theoretical framework for rethinking sovereignty in the specific locus - the one in Bosnia and Herzegovina.

COBISS.BH-ID 512411853

BHP 186
MILIŠIĆ, Senija
        Podrivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine = Undermining of the sovereignty of Bosnia and Herzegovina / Senija Milišić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 78-79. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 69-79.

342.3(497.6)

Kroz pokušaje osporavanja i podjele Bosne i Hercegovine se narušavaju odnosno podrivaju njena suverena prava. Uvijek su dešavanja na globalnom nivou pogodovala, od Načertanija do Memoranduma I i II, podrivanju suvereniteta Bosne i Hercegovine. Projekti zaokruživanja vlastitih (velikih) država na račun teritorije Bosne i Hercegovine od njenih susjeda su u suštini funkcionirali kao savez ili dogovor. U radu se daje kratak osvrt na primjere podrivanja suvereniteta Bosne i Hercegovine u pojedinim historijskim periodima. Svi periodi su povezani, dio su jednog procesa, a sve s jednim ciljem: osporavanja suvereniteta Bosne i Hercegovine kako bi se njen teritorij raskomadao od njenih susjeda. Poseban akcenat je stavljen na agresivno manipuliranje prošlošću radi ostvarenja političkih ciljeva, a ti ciljevi su izmjena demografske slike i vlasničke strukture nad zemljištem. Pored djelovanja vanjskih faktora, tu je i djelovanje onih unutrašnjih. Karakteristika svih razdoblja je da su nacionalizmi bosanskohercegovačkih istočnih i zapadnih susjeda težili i teže negiranju i rastakanju Bosne i Hercegovine.

The sovereign rights of Bosnia and Herzegovina are being disrupted, i.e. undermined through the attempts of contesting and dividing it. Global developments - from the Načertanije to Memorandum I or II have always facilitated the undermining of the Bosnia and Herzegovina's sovereignty. Vicinal irredentist projects at the territorial expense of Bosnia and Herzegovina have essentially functioned in a form of alliance or agreement. This paper provides a brief overview of examples how the BH sovereignty has been undermined in certain historical periods. All periods are connected - they form a part of a process with the sole goal of contesting the sovereignty of Bosnia and Herzegovina; so the neighbors could disintegrate, carve up and divide the BH territory. The aggressive manipulation of the past for the purpose of achieving political goals receives the paper's special attention. Those goals involve making changes in the demographic and land ownership structure. In addition to external factors, the internal factors are also active. The main feature running through all periods has been the constant striving of eastern and western vicinal nationalisms to disintegrate Bosnia and Herzegovina.

COBISS.BH-ID 25409798

BHP 187
MIRKOVIĆ, Maja
        Ispitivanje opravdanosti i efikasnosti mehanizama međunarodnog krivičnog pravosuđa = Examining the justification and efectiveness of international criminal justice mechanisms / Maja Mirković. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/PREGLED_3_2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 154-157. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 3 (septembar-decembar 2016), str. 135-157.

341.645.2

Paralelno s pokušajima da se rat humanizira u najvećoj mogućoj mjeri, javile su se i ideje o osnivanju sudskih organa sa zadatkom da utvrđuju krivičnu odgovornost i kažnjivost lica za izvršene zločine u doba rata ili u vezi s ratnim zbivanjima, a koje su stare i nekoliko stotina godina. Nakon ogromnih stradanja i besmislenih ljudskih žrtava u Drugom svjetskom ratu rođena je ideja da postoje obaveze koje nadilaze dužnost pokoravanja nacionalnim zakonodavstvima. Stravične slike sukoba i najgrubljeg kršenja međunarodnog humanitarnog prava, koje su uskrsnule na tlu bivše Jugoslavije te u Ruandi, na drugoj strani svijeta, bile su direktan povod da Vijeće sigurnosti UN-a upotrijebi svoje ovlasti sadržane u poglavlju VII Povelje UN-a, što je dovelo do uspostavljanja Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu. Mnogi stručnjaci međunarodnog prava su ovo pozdravili kao posljednju, najbolju nadu za snažne valove zvjerstava koja su prečesto obilježavala kako međunarodne tako i unutrašnje oružane sukobe. Međutim, poslije svega desetljeća njihovog rada javili su se ozbiljni prigovori i sumnje u rad i funkcioniranje ad hoc tribunala, koji se kreću od previsokih troškova njihovog održavanja pa do malog broja procesuiranih slučajeva te dugotrajnog trajanja postupaka. Svrha ovog rada jeste ispitati opravdanost i efikasnost ad hoc tribunala, kao pionirskih instrumenata međunarodnog krivičnog prava.

Parallel with the efforts to humanize war in the greatest extent possible, the ideas of an establishment of judicial bodies with mandate to determine criminal responsibility and punishment of persons for crimes committed during the war or in connection with the war have occurred, spanning for a few hundred years. After enormous suffering and senseless causalties in the World War II, the idea of obligations that go beyond the duty of obedience to national legislation was born. Horrifying images of most severe violations of international humanitarian law were ressurected on the territory of the former Yugoslavia and in Rwanda on the other side of the world. They caused direct reaction of the UN Security Council to exercise its powers as provided by the Chapter VII of the UN charter, which led to the establishment of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and International Criminal Tribunal for Rwanda. Many international law experts saw this as last, best hope for a strong wave of atrocities that have marked too often both the international and internal armed conflicts. However, after only a decade of their work, serious objections and doubts about the operation and functioning of ad hoc tribunals have arisen, which range from the high costs of their maintenance to the small number of prosecutions and the long duration of proceedings. The purpose of this paper is to examine the justification and effectiveness of the ad hoc tribunals, as pioneer instruments of international criminal law.

COBISS.BH-ID 512414925

BHP 188
MOČEVIĆ, Amar
        Pokretanje postupka zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda pred Evropskim sudom za ljudska prava / Amar Močević. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 69. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 5-6 (maj-juni 2016), str. 57-70.

342.7:341.645(4-772EU)

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu (u daljem tekstu "Sud"), kao međunarodni sud osnovan je Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljem tekstu "Konvencija"), potpisanom 4. novembra 1950. godine u Rimu. Sud čine sudije čiji je broj jednak broju članica zemalja Vijeća Evrope koje su ratificirale Konvenciju - trenutni broj je 47. Tekst Konvencije odnosi se na zaštitu seta prava i sloboda čovjeka ugrađenih u odredbe Konvencije i njene protokole. Do danas je usvojeno ukupno 16 protokola na osnovni tekst Konvencije, s tim da protokol 15. i 16. nisu zvanično stupili na snagu. Konstantno razmatranje donošenja novih protokola i njihova ratifikacija dokaz je da tekst Konvencije usvojen prije 65 godina nije anahron i da je stalno podložan prilagođavanju i evoluciji. Za sve zemlje članice Vijeća Evrope koje su ratificirale osnovni tekst Konvencije i njene protokole, obavezujuća je primjena i poštivanje prava i temeljnih sloboda definiranih u Konvenciji i njenim protokolima. U Ustav Bosne i Hercegovine ugrađen je tekst Konvencije i njen sadržaj ima direktnu i supremativnu primjenu u odnosu na sve zakone koji su na snazi u Bosni i Hercegovini. U ovom radu dat je prikaz i analiza pokretanja postupka zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda pred Sudom. Postupak je dosta kompleksan i iziskuje prethodnu pravnu naobrazbu kao i poznavanje kriterija dopuštenosti koje je aplikant dužan ispuniti prilikom podnošenja predstavke Sudu.

The European Court of Human Rights in Strasbourg (hereinafter "the Court"), was established as an international tribunal by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention"), signed on 4 November 1950. The Court consists of judges whose number is equal to the number of member countries of the Council of Europe which have ratified the Convention, the current number is 47. The text of the Convention regulates and stipulates protection of a set of rights and freedoms embedded in the provisions of the Convention and its protocols. 16 protocols are made up to date to the basic text of the Convention, having in mind that the protocols 15 and 16 have not officially entered into force. Continual consideration of the adoption of new protocols and their ratification is evidence that the Convention which was adopted 65 years ago is not outdated and that is constantly subject to adjustment and evolution. For all member states of the Council of Europe that have ratified the basic text of the Convention and its protocols is legally binding to apply and to respect rights and fundamental freedoms defined in the Convention and its protocols. The text of the Convention is integrated in the Constitution of Bosnia and Herzegovina and Constitution of BiH prescribes that the rights and freedoms set forth in the Convention and its Protocols shall apply directly in Bosnia and Herzegovina having priority over all other law. The paper presents an initiation of procedure for the protection of human rights and fundamental freedoms before the Court. The process is quite complex and requires previous training and knowledge of the admissibility criteria which the applicant is required to fulfil prior to filling an application with the Court.

COBISS.BH-ID 512376269

BHP 189
MOĆIĆ-Mujakić, Alma
        Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine - nadležnosti, donošenje odluka, kritički osvrt i moguće promjene / Alma Moćić-Mujakić. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/70-71/125-141.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 141. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 18, br. 70/71 (zima 2015-proljeće 2016), str. 125-141.

342.4(497.6)
342.53(497.6)

U ovom članku predstavljena je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine kao nosilac zakonodavne vlasti na državnom nivou Bosne i Hercegovine. U članku je prikazana struktura Parlamentarne skupštine, njen sastav, definirane njene nadležnosti, te predstavljen proces odlučivanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Parlamentarna skupština je dvodoma odnosno ima dva doma i to: Dom naroda i Predstavnički dom. Za razliku od uobičajenih rješenja u složenim državama prema kojima su u gornjem domu ravnopravno predstavljene federalne jedinice u Domu naroda Parlamentarne skupštine predstavljeni su konstitutivni narodi i to posredno preko entiteta. Dvodomni sastav Parlamentarne skupštine, način njenog izbora i rada, kao i položaj domova ukazuje na to da je riječ o organu vlasti složene države. Autori su izložili osnovne nadležnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine među kojima su ustavotvorna nadležnost u smislu da Parlamentarna skupština može mijenjati i dopunjavati Ustav, da je ovlaštena za donošenje zakona potrebnih za provođenje odluka Predsjedništva ili za izvršenje funkcija Skupštine u skladu sa Ustavom, budžetska nadležnost, da daje prethodnu saglasnost za ratifikaciju međunarodnih ugovora, vrši nadzor nad radom Vijeća ministara i organa državne uprave. U članku je predstavljen način odlučivanja Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji se ubraja u najkomplikovanije parlamentarne postupke u svijetu. Autori predlažu moguće ustavne promjene koje bi se ticale poboljšanja rada ove institucije.

In this paper is has been presented the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina as a holder of legislative power at the state level of Bosnia and Herzegovina. It has been presented the structure of the Parliamentary assembly, its constituents, jurisdiction and the decision making process at the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina. The Parliamentary assembly is bicameral and consists of two chambers: the House of Peoples and the House of Representatives. Unlike conventional solutions in complex countries according to which federal units are represented equally in the Upper House, in the House of Peoples of the Parliamentary Assembly constituent peoples are indirectly represented through entities. The bicameral composition of the Parliamentary Assembly, the procedures and methods of its election and operation, as well as the position of chambers, all indicate its authority status of a complex country. The authors have presented the basic competence of the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, including the constitutional powers in the sense that the Parliamentary Assembly can modify and amend the Constitution; it is authorized to pass the laws required to implement decisions of the Presidency or the execution of its functions in accordance with the Constitution; its budgetary competence is to give prior approval for the ratification of international agreements, to supervise the work of the Council of Ministers and public administration. The article presents the decision-making process of the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, which is one of the most complicated parliamentary procedures in the world. The authors propose possible constitutional changes that would result in improvement of work of this institution.

COBISS.BH-ID 26073862

BHP 190
MORAIT, Branko
        Osvrt na preispitivanja porodično-pravnih instituta u procesu reforme građanskog zakonodavstva u Srbiji / Branko Morait. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 3-4 (mart-april 2016), str. 100-112.

347(497.11)(082)(049.3)

COBISS.BH-ID 24386566

BHP 191
MORAIT, Branko
        Prava i obaveze iz ugovora o kreditu, autor dr. Zoran Vasiljević : [prikaz knjige] / priredio Branko Morait.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 1-2 (januar-februar 2016), str. 83 - 85.

347.735:347.4(049.3)

COBISS.BH-ID 24385542

BHP 192
MORAIT, Branko
        Pravo na tjelesni integritet : privatnopravni aspekt, autorica Maja Čolaković : [prikaz knjige] / Branko Morait.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 7-8 (juli-august 2016), str. 97-99.

342.72/.73(075.8)

COBISS.BH-ID 24975878

BHP 193
MOYN, Samuel
        Breme ćudoređa / Samuel Moyn ; [prevela Venita Popović]. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_1_1.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 7-24.

342.7(091)

COBISS.BH-ID 26056966

BHP 194
MUJAKIĆ, Muhamed
        Vijeće ministara Bosne i Hercegovine - nadležnosti, donošenje odluka, kritički osvrt i moguće promjene / Muhamed Mujakić. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/70-71/142-158.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 157-158. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 18, br. 70/71 (zima 2015-proljeće 2016), str. 142-158.

342.53(497.6)

U ovom članku predstavljeno je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine kao jedan od nosilaca izvršne vlasti koja je na državnom nivou Bosne i Hercegovine dualistička. Pored Vijeća ministara Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je prvi organ izvršne vlasti. U članku je predstavljena institucija Vijeća ministara, njegov sastav, način izbora, uloga, definirane njegove nadležnosti, predstavljeno funkcioniranje Vijeća ministara kroz ministarstva i druge institucije izvršne vlasti Bosne i Hercegovine, te predstavljen proces odlučivanja u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je kolegijalno tijelo kojeg čine predsjedavajući i ministri. Prilikom sastavljanja Vijeća ministara mora se voditi računa o odgovarajućoj entitetskoj zastupljenosti na način da prema Ustavu najviše dvije trećine svih ministara mogu biti imenovani sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine. U članku se problematizira kako su nadležnosti Vijeća ministara veoma oskudno propisane Ustavom. Osnovna nadležnost Vijeća ministara je provođenje politike i izvršavanje odluka svih institucija Bosne i Hercegovine, pa time i zakona i drugih odluka Parlamentarne skupštine, zatim u ostvarivanju koordinacije među entitetima koju vrši Predsjedništvo i dodatne nadležnosti koje prema Ustavu preuzimaju institucije Bosne i Hercegovine, kao i onih koji proizlaze iz koordinacije entiteta i dodatnim nadležnostima. Autori daju svoj osvrt viđenja mogućih promjena koje bi podrazumijevale dodatne kapacitete ovog važnog organa izvršne vlasti i njegovu transformaciju u klasičnu vladu.

In this article, the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina has been presented as one of the holders of executive power, which, at the state level of Bosnia and Herzegovina, is dualistic. In addition to the Council of Ministers, the Presidency of Bosnia and Herzegovina is the first executive body. In this paper, it has been presented the institution of the Council of Ministers, its composition, election methods and procedures, its role, functioning of the Council of Ministers through ministries and other institutions of executive authority of Bosnia and Herzegovina, as well as the decision-making procedures at the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina. The Council of Ministers is a collegial body composed of a chairman and ministers. In forming the composition of the Council of Ministers, in accordance to the Constitution, there must be given the appropriate entity representation in a way that not more than two-thirds of all Ministers are appointed from the territory of the Federation of Bosnia and Herzegovina. The article discusses how the competence of the Council of Ministers is very sparingly prescribed by the Constitution. The main competence of the Council of Ministers is the implementation of policies and the execution of decisions of all institutions of Bosnia and Herzegovina, which includes acts and other decisions made by the Parliamentary assembly. The competence also includes the achievement of coordination between the entities performed by the Presidency and additional responsibilities that, according to the Constitution, are undertaken by the institutions of Bosnia and Herzegovina, as well as those resulting from the coordination of entities and additional responsibilities (competences). The authors give their review of possible changes that would imply additional capacities of this important organ of executive power and its transformation into a classic government.

COBISS.BH-ID 23169030

BHP 195
MUTAPČIĆ, Đemaludin
        Četrnaesto međunarodno savjetovanje Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse : [prikaz] / Đemaludin Mutapčić.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 7-8 (juli-august 2016), str. 105-108.

340.134:347(497.6)
340.134:347.7(497.6)

COBISS.BH-ID 24976902

BHP 196
MUTAPČIĆ, Đemaludin
        Devet godina djelovanja notara u Bosni i Hercegovini / Đemaludin Mutapčić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 5-6 (maj-juni 2016), str. 90 - 96.

347.961(497.6)

COBISS.BH-ID 24411398

BHP 197
MUTAPČIĆ, Đemaludin
        Izvještaj o održanoj Međunarodnoj konferenciji o latinskom notarijatu "Pravna sigurnost - uslov i cilj EU integracija Bosne i Hercegovine" / Đemaludin Mutapčić.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 11-12 (novembar-decembar 2016), str. 94-96.

342(497.6)
323(497.6):[327:061.1EU

COBISS.BH-ID 25006342

BHP 198
MUTAPČIĆ, Đemaludin
        Treći Kongres o katastru u Bosni i Hercegovini / Đemaludin Mutapčić.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 1-2 (januar-februar 2016), str. 86- 89.

528.4(497.6)(063)(049.3)

COBISS.BH-ID 24385798

BHP 199
MUTAPČIĆ, Đemaludin
        Uloga i značaj gruntovnica u vezi sudskog koncepta zemljišnih knjiga u pravnom sistemu u Federaciji Bosne i Hercegovine / Đemaludin Mutapčić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 93-94. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 3-4 (mart-april 2016), str. 71 - 95.

349.4(497.6)

S pravne tačke gledišta (pravna sigurnost, efikasnost i dr.), u ovom momentu veoma je aktuelno i važno pitanje, da li će i u Federaciji Bosne i Hercegovine doći do napuštanja sudskog koncepta vođenja zemljišnih knjiga i njenog prelaska u nadležnost organa izvršne vlasti. Naime, u traženju odgovora na ovo pitanje vodile su se rasprave, ali uglavnom unutar geodetske struke. Do sada se pravnička struka o istoj materiji, u dovoljnoj mjeri, nije očitovala. Uočivši ovu manjkavost, federalni ministar pravde Mato Jozić je, nakon što je 23.12.2015. godine utvrđen Nacrt zakona o premjeru i registraciji nekretnina, predložio da se o navedenom Nacrtu provede javna rasprava u koju će, prije svega, biti uključeni stručnjaci iz ove pravne oblasti (teoretičari i praktičari). Slijedom toga, ovim radom želimo dati doprinos javnoj raspravi o Nacrtu zakona o premjeru i registraciji nekretnina s ciljem da, prije svega, ukažemo na veliku odgovornost za ukidanje gruntovnica koje se sada vode pri općinskim sudovima kao nezavisnim organima sudske vlasti. Sadašnje stanje evidencije nekretnina može se premostiti na taj način da s, putem računarskih tehnologija, sudovi i službe za katastar tako umreže da se dobije jedinstvena evidencija nekretnina na osnovu i u okviru sudskog koncepta zemljišnih knjiga i uz primjenu važećeg Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine. Polazeći od ovako uspostavljene jedinstvene evidencije nekretnina, a imajući u vidu sve pravne i stvarne razloge, može se izvesti nedvojben zaključak da gruntovnica, zasnovana na sudskom konceptu vođenja zemljišnih knjiga, treba da ostane, bez prijenosa zemljišnoknjižnih poslova iz nadležnosti suda, kao nezavisnog organa sudske vlasti u organe uprave, pri čemu smatramo da će u takvim okolnostima biti osigurana još veća pravna sigurnost, ažurnost, a svakako i tačnost podataka koji se odnose na nekretnine i prava na nekretninama

A very important and current issue from the legal point of view (legal security, efficiency, etc.), is whether the Federation of Bosnia and Herzegovina will leave the judicial concept of land administration and transfer it into the jurisdiction of the executive branch? Namely, in searching for an answer a numerous discussions were led, but mostly among the geodetic profession, while the legal profession hasn't been sufficiently heard on this matter so far. Recognising this deficiency, Federal Minister of Justice Mato Jozić has proposed, after the Draft Law on Survey and Property Registration was adopted rd on 23 December 2015, public discussion to be held involving primarily legal professionals in this area (both practitioners and theoreticians). Therefore this paper is a contribution to the public discussion on the Draft Law on Survey and Property Registration with the aim to stress, above all, the enormous responsibility for abolishing the land registries administered now by the municipal courts as independent judicial authorities. The current situation of land records can be bridged in a way to apply computer technologies to network courts and cadastres in order to have a unique records on the properties based upon and within the judicial concept of the land registration and by applying the present Law on Land Registries in the Federation of Bosnia and Herzegovina. Starting from such uniquely established property records and having in mind all the legal and real reasons, an unambiguous conclusion can be reached that the land registry based on the judicial administration of the records should be preserved, without it being transferred from the jurisdiction of the independent body of judicial authority into the administrative authority, and we believe that only in such circumstances higher degree of legal certainty, efficiency and of course accuracy of the records contained therein will be provided.

COBISS.BH-ID 24386054

BHP 200
ODOBAŠIĆ, Nihad
        Mješoviti krivični sudovi = Hybrid criminal tribunals / Nihad Odobašić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 269-273.

341.645(049.3)

Tekst je prikaz knjige prof. A. Fichtelberga Hybrid tribunals: a comparative examination (Springer, Heidelberg, 2015).

The text is a review of book Hybrid tribunals: a comparative examination authored by Prof. A. Fichtelberg (Springer, Heidelberg, 2015).

COBISS.BH-ID 25484294

BHP 201
OMERAGIĆ, Merima
        Prva strana Drugog svjetskog rata : stradanje i preživljavanje jevrejske žene / Merima Omeragić. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/24_16/2416_3_4.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 24 (2016), str. 246-264.

341.485(=411.16)-055.2"1939/1945"

COBISS.BH-ID 26071046

BHP 202
PAPOVIĆ Mujan, Ajla
        Evropski nalog za hapšenje i predaju - izazovi za Bosnu i Hercegovinu / Ajla Papović Mujan. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 68-69. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 3-4 (mart-april 2016), str. 48-70.

343.125:061.1EU

Institut Evropskog naloga za hapšenje i predaju predstavlja pravni institut Evropske unije i njene sinhronizovane legislative, koji je izazvao mnogo kontroverzi, kako tokom samih početaka primjene u pojedinim zemljama, tako i u godinama njegove primjene. Pojavio se u vrijeme kada se svijet suočio s ozbiljnim sigurnosnim problemima, prevashodno u borbi protiv terorizma. Njegovim usvajanjem su se pokušale, na što efikasniji način, zaobići komplikovane ekstradicione procedure kroz nacionalne pravne sisteme u zemljama članicama Evropske unije. U ovom članku ćemo opisati nastajanje Evropskog naloga za hapšenje i predaju, njegov sadržaj i normu, kao i konkretne izazove u njegovoj primjeni. U predstavljanju ovog instituta imamo namjeru da opišemo samu genezu okolnosti koje su dovele do usvajanja, izazove primjene u konkretnim slučajevima, kao i da uvažimo sve specifičnosti i prednosti ovog instituta u odnosu na dosadašnje procese, a prevashodno ekstradiciju.

European arrest warrant represents a legal institute of the European Union and its synchronised legislation which has caused much controversy, as during the very beginning of its application in individual countries so in the years of its implementation. It emerged at the time when world faced serious security problems, notably in the fight against terrorism. By its adoption the member states of the European Union had tried to bypass complicated extradition procedures of their own national legal systems in the most efficient way. This paper describes the emergence of the European arrest warrant, its content and standard, as well as the specific challenges of its implementation. In presentation of this institute, intention was to describe the very genesis of the circumstances that had led to its adoption, implementation challenges in specific cases, as well as to acknowledge all the specific features and advantages of this institute in comparison to the current processes, and primarily extradition.

COBISS.BH-ID 512374733

BHP 203
PAVLOVIĆ, Sanja
        Napadački narod retko priznaje silovanje - žrtve seksualnog nasilja u ratu i dalje nepriznate / Sanja Pavlović. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/24_16/2416_3_3.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 24 (2016), str. 231-245.

343.4:396(497.6)
343.4:396(497.11)
343.4:396(497.5)
343.4:396(497.115)

COBISS.BH-ID 26070534

BHP 204
PEJANOVIĆ, Mirko
        Država Bosna i Hercegovina od međunarodnog priznanja suverenog položaja do članstva u EU i NATO-savezu = The State of Bosnia and Herzegovina from the International sovereign recognition to EU and NATO membership / Mirko Pejanović. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf. - Bibliografija: str. 28. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 9-28.

342.3(497.6)

Nakon srednjovjekovne državnosti i egzistencije u Otomanskom i Austro-Ugarskom carstvu te Kraljevini Jugoslaviji Bosna i Hercegovina svoju državnost obnavlja u vremenu Drugog svjetskog rata. U Drugom svjetskom ratu u Bosni i Hercegovini se razvio širok i masovan narodnooslobodilački i antifašistički pokret. Taj pokret postaje rodno mjesto obnove državnosti Bosne i Hercegovine. Odlukama 1. zasjedanja ZAVNOBiH-a 1943. Bosna i Hercegovina je utemeljila svoju državnost u obliku ravnopravne federalne državne jedinice u okviru demokratske federativne Jugoslavije. Tokom socijalističkog perioda 1945-1990. godine Bosna i Hercegovina je dostigla visok stepen privrednog, kulturnog i socijalnog razvoja. Državnost Bosne i Hercegovine je ojačana u ovom periodu. Politička pluralizacija Bosne i Hercegovine izvedena je 1990. godine nakon sloma socijalizma u Evropi i SFRJ. Višestranački Parlament Bosne i Hercegovine je tokom 1991. i početkom 1992. godine, unutar procesa disolucije SFRJ, oblikovao ideju referenduma građana za nezavisni i suvereni status države Bosne i Hercegovine. Na temelju rezultata referenduma građana od 29. 2 i 1. 3. 1992. godine Bosna i Hercegovina je dobila međunarodno priznanje Evropske unije, SAD-a i velikog broja zemalja svijeta. U Organizaciju ujedinjenih nacija Bosna i Hercegovina je primljena 22. 5. 1992. Samostalan i nezavisan razvoj Bosne i Hercegovine odbila je Srpska demokratska stranka podržana od Miloševićevog režima u Srbiji. Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine zaustavljen je troipogodišnji agresivni rat protiv države Bosne i Hercegovine. Odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma potvrđen je i ojačan meĎunarodnopravni subjektivitet države Bosne i Hercegovine. Politički razvoj države Bosne i Hercegovine u postdejtonskom periodu se odvija u istorijskoj ravni integracije u Evropsku uniju i NATO-savez. U procesu evropskih integracija izvode se reforme koje su omogućile izgradnju institucija države Bosne i Hercegovine, što doprinosi jačanju suvereniteta države Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu ojačan je i proširen kapacitet Vijeća ministara, formirane su jedinstvene oružane snage te sigurnosne službe i Sud i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Kad Bosna i Hercegovina dobije članstvo u Evropskoj uniji i NATO-savezu, njena državnost i suverenost dostići će stepen suverenosti jednak suverenosti svih članica Evropske unije.

The Bosnia and Herzegovina reclaimed the statehood during the Second World War after losing its medieval statehood and being a part of the Ottoman and AustroHungarian Empires and the Kingdom of Yugoslavia. During the Second World War, a wide and massive national liberation and anti-fascist movement got developed in Bosnia and Herzegovina. That movement served as the birthplace of the Bosnia and Herzegovina's statehood. By the power of Decisions of the First ZAVNOBIH1 Session of 1943, Bosnia and Herzegovina established its statehood in the form of an equal federal state unit within the Democratic Federal Yugoslavia. During the socialist era from 1945 to 1990, Bosnia and Herzegovina achieved a high degree of economic, cultural and social development. During socialist period, the statehood of Bosnia and Herzegovina was reinforced. After the collapse of socialism in Europe and Yugoslavia in 1990, the political pluralization of Bosnia and Herzegovina was carried out. During 1991 and in early 1992 when the Yugoslav dissolution had been ongoing, the multi-party Parliament of Bosnia and Herzegovina shaped the idea of calling for a citizens referendum on the independent and sovereign status of Bosnia and Herzegovina. The results of the referendum of 29 February and 1 March 1992 were the basis for the international recognition of Bosnia and Herzegovina by the European Union, the United States and many countries around the world. The UN received Bosnia and Herzegovina on 22 May 1992. The Serbian Democratic Party, backed up by the Milosevic regime in Serbia rejected an independent and autonomous development of Bosnia and Herzegovina. The signing of the Dayton Peace Agreement in 1995 ended the three and a half aggression against the state of Bosnia and Herzegovina. The Dayton Peace Agreement provisions confirmed and strengthened international and legal subjectivity of Bosnia and Herzegovina. The post-Dayton political development of the Bosnia and Herzegovina's is following the historic path of integration into the European Union and NATO. In that regard, reforms enabling the establishment of BH institutions to strengthen the sovereignty of Bosnia and Herzegovina are carried out. In this context, the Council of Ministers' capacities got strengthened and expanded, a unified armed forces and security services formed, including the Court and Prosecution of Bosnia and Herzegovina. When Bosnia and Herzegovina receives the European Union and NATO membership, its statehood and sovereignty will reach the level of equal sovereignty with all other European Union member states.

COBISS.BH-ID 512411341

BHP 205
POLJIĆ, Adis
        Rješavanje interlokalnog sukoba zakona u porodičnim odnosima u Bosni i Hercegovini / Adis Poljić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 52-56. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 11-12 (novembar-decembar 2016), str. 28-57.

341.92:347.61/.64(497.6)

Predmet rada je način rješavanja privatnopravnih odnosa s međuentitetskim elementom u porodičnim odnosima u pravu Bosne i Hercegovine, i to prestanak braka, odnosi roditelja i djece, izdržavanje između srodnika i lični i imovinski odnosi između bračnih partnera. Dakle, radi se o materiji međunarodnog privatnog prava iako se odlučuje o interlokalnom sukobu zakona. Postojanje interlokalnog sukoba zakona je posljedica složenog pravnog poretka BiH. Ne može se zanemarivati postojanje međuentitetskog elementa u porodičnim privatnopravnim odnosima, posebno iz razloga što su zakonska rješenja različita i mogu dovesti do potpuno drugačijih rješenja slučaja. Cijeneći da određeni privatnopravni odnos može da utiče na cjelokupan život određenih osoba, posebno u porodičnom pravu, jasno je koliko se ozbiljno mora pristupiti ovom problemu. Kod porodičnih odnosa postoji niz razlika među kojima su i pravni status zajedničke imovine bračnih partnera, te različita mogućnost razvoda braka. U radu se ukazuje i na pravo Evropske unije.

The subject of this paper is possibility of resolving private relations with the inter-entity element in the family law of Bosnia and Herzegovina, as are: termination of marriage, relations between parents and children, alimentation between relatives, and personal and property relations between spouses. Basically, this matter is a subject of private international law, despite the fact that the matter to be solved is a conflict of inter-local laws. The existence of a conflict of inter-local laws is a consequence of the complex legal system of Bosnia and Herzegovina. One cannot ignore the existence of inter-entity element in private law relations, in particular because the legal solutions are different and can lead to very different decisions. Considering that certain private law relationships may affect the overall life of persons involved, especially in family law, it is clear how serious the approach to this matter should be. In regards to family relations there are a number of differences, among them the legal status of the joint property of the spouses and the different possibilities for divorce. The paper also directs to the law of the European Union.

COBISS.BH-ID 512692171

BHP 206
POVLAKIĆ, Meliha
        Arbitražno pravo, autor Mile Lasić : [prikaz knjige] / Meliha Povlakić.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 3-4 (mart-april 2016), str. 96-99.

341.6(497.6)(049.3)

COBISS.BH-ID 24386310

BHP 207
RIĐANOVIĆ, Berin
        Pravni aspekti direktive 2009/12 o određivanju aerodromskih naknada / Berin Riđanović. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 39-40. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 9-10 (septembar-oktobar 2016), str. 7-41.

347.823.21
336.232:656.71]:347.824

Cilj rada je prezentirati pravna rješenja EU vezana za određivanje aerodromskih naknada, te objasniti probleme, učinke, nedostatke i evoluciju određivanja aerodromskih naknada. U radu su detaljno obrazložena pravna rješenja Direktive 2009/12 o aerodromskim naknadama (u daljem tekstu: Direktive 2009/12), s posebnim osvrtom na načela za određivanje aerodromskih naknada. Najvećim dostignućem Direktive 2009/12 smatra se povećanje transparentnosti, učestalije savjetovanje i uspostavljanje nezavisnog nadzornog tijela. S druge strane, direktivom 2009/12 nije definisan model za uspostavljanje aerodromskih naknada, a pravni ratio takvog rješenja sadržan je u izboru pravnog sredstva za reguliranje aerodromskih naknada,a to je direktiva. U cilju zakonitog postupanja, aerodromske naknade se moraju utvrditi u skladu s načelima Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (u daljem tekstu: ICAO). U radu će istraživati teza da različita implementacija Direktive 2009/12 u državama članicama i izbor pravnog sredstva, a to je direktiva, narušavaju njenu učinkovitost i primjenjivost.

The purpose of this paper is to present legal aspects related to the determination of airport charges, to explain problems, effects, disadvantages and to describe the evolution of airport charges in EU. This paper deals with legal effects of Directive 2009/12 with the focus on the determination of airport charges. Implementation of Directive 2009/12 on airport charges in national legislation increased transparency, consultation process on charges between airports and airlines. EU Member States were obliged to set up independent supervisory authority which task is to settle disputes over charges between airports and airlines. On the other hand, Directive 2009/12 does not set up a model (One Till, Dual Till) for calculating the airport charges. Legal requirement is that airport charges must be determined in accordance with the ICAO policies on airport charges. The thesis of the research paper is that applicability and effectiveness of Directive 2009/12 has been largely undermined by the different manner of its implementation in Member States. Reason for such differentiation is that the Directive was chosen to be instituted.

COBISS.BH-ID 512390605

BHP 208
SALECL, Renata
        Ratna trauma i povjerenje u forenziku : Bosanci u St Louisu / Renata Salecl ; [s engleskog jezika prevela Venita Popović]. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_1_2.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 25-39.

341.43(497.6):159.964
159.964

COBISS.BH-ID 26057222

BHP 209
SEIZOVIĆ, Zarije
        Kratak ogled o međunarodnom pravu : pojam, istorijski razvoj, sadržaj, izvori i primjena / Zarije Seizović. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 53-55. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 5-6 (maj-juni 2016), str. 27-56.

341

Ovaj kratki prikaz pojma, istorijskog razvoja, sadržaja, izvora i primjene pravila međunarodnog prava, ima za cilj da posluži kao koristan vodič onima koji su zainteresovani za izučavanje složenog svijeta međunarodnog prava koji treba da osigura djelotvoran pravni okvir savremenim međunarodnim odnosima. Kao takav, rad nema pretenziju da se ekstenzivno bavi niti svim naznačenim aspektima u njihovoj manifestnoj fenomenologiji, što implicira ograničene dosege obrade naznačene tematike. Posebno treba istaći da je istorijski kontekst nastanka i razvoja međunarodnog prava, doktrinarni stavovi, ukupnost njegovog sadržaja, izvora i primjene u značajnom obimu reduciran. Naime, sasvim je jasno da bi šira teorijsko-znanstvena elaboracija ponuđenih aspekata izučavanja ove specifične pravne oblasti sadržajno nužno nadilazila ciljeve ovakvog jednog rada, kao i raspoloživi prostor za takvu jednu eksplikaciju, pa se u ogledu nudi upravo ono što je u naslovu i naznačeno. Metodološki pristup teorijskom istraživanju naznačene tematike je multidisciplinaran što je uslovilo karakter same teme - ona je, imanentno pravno-politološke, ali i filozofsko-sociološko-teološke prirode. Od osnovnih metoda istraživanja primijenjeni su istorijski, uporedni, dogmatski i normativni metod, zatim analitičke osnovne metode (analiza i metoda apstrakcije), sintetičke osnovne metode (sinteza, konkretizacija i generalizacija), komparativna metoda, dedikcija, indukcija, te metod analize sadržaja.

A wide assortment of theories and methods to international law as well as importance of intrinsic relationship between international law and international relations testifies the significance of the subject and the inherent difficulties it faces throughout its development. It had been crystal clear from the outset that the international law undoubtedly constitutes much more than a simple set of rules to be observed. It is a specific "international law culture" that encompasses a method of communicating between the states such as varieties of claims, counter-claims, prospects and hope. International law also provides viable framework for considering, analysing, evaluating and prioritising such claims. International law involves a range of players such as states to international organisations as well as other legal entities and individuals - as such, it ought to be flexible to be able to meet the needs and ambitions, desires, goals and objectives of those actors. The international law not only sets out the rules providing the way in which essential worldwide issues are being negotiated, settled or fought for, but also sets a number of means and techniques for dealing with diverse, complex and multifarious international issues. Even within borders of a single state, law and political relations cannot be broken apart. At international level, international law and international relations (politics) are also deeply interdependent and connected. They are not totally indistinguishable but they do interact on quite a few subjects and points and therefore it is hardly achievable to denote higher significance of any of them. This short introduction of notion, historical development, content, sources and application is meant to serve as a useful guide to all those interested in complicated world of international law that should ensure effective legal framework for contemporary international relations.

COBISS.BH-ID 512376013

BHP 210
SUBAŠIĆ-Galijatović, Sabina
        Negacionizam kao završna faza genocidnog procesa i element urušavanja suvereniteta = Negationism as the genocide's final stage and sovereignty undermining element / Sabina Subašić-Galijatović, Meldijana Arnaut-Haseljić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 140-141. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 127-141.

341.485(497.6)"1992/1995"
342.3(497.6)

Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i okupacija njenog velikog dijela od 1992. do 1995. dio je srpskog velikodržavnog projekta koji predstavlja kontinuitet osvajačko-ekspanzionističke i genocidne politike prema Bosni i posebno prema Bošnjacima kao važnom faktoru suvereniteta države Bosne i Hercegovine. Zarad ostvarivanja zacrtanih planova činjeni su najmasovniji i najgnusniji zločini kao i uništavanje vjerskih i kulturnih spomenika. Ovi postupci i procesi rezultirali su značajnim poremećajima koji su uvjetovali izmijenjenu sociodemografsku strukturu stanovništva. Negacionizam, kao završna faza u genocidnom procesu, dodatno destabilizira unutrašnje društveno-političke odnose te usložnjava demokratske procese poduzimane u svrhu jačanja kapaciteta države, njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

The aggression against the Republic of Bosnia and Herzegovina and occupation of a large part of its territory from 1992 to 1995 is a part of the Serbian irredentist project and continuation of the conquering/ expansionist and genocidal politics towards Bosnia and especially against Bosniaks as an important factor of the Bosnia and Herzegovina's sovereignty. The most massive and the most heinous crimes, as well as the destruction of religious and cultural monuments were committed in the name of fulfilling the determined set up plans. Carrying out of those procedures and processes resulted in significant disturbances causing the revision of population's socio-demographic structure. The negationism as the final stage of the genocidal process is further destabilizing the internal socio-political relations and complicates democratic processes undertaken to strengthen the country's capacity, its sovereignty and territorial integrity.

COBISS.BH-ID 25418246