prethodna
naredna


63 POLJOPRIVREDA. ŠUMARSTVO. STOČARSTVO. LOV I RIBOLOV


BHP 241
DAVIDOVIĆ, Vaso
        Šume bez traume / Vaso Davidović. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 159-161.

630(497.6)

COBISS.BH-ID 25791238


659 REKLAMA. OGLAŠAVANJE. ODNOSI SA JAVNOŠĆU


BHP 242
ŽAKMAN-Ban, Vladimira
        Konzumerizam - društveni fenomen i nova ovisnost / Vladimira Žakman-Ban, Katarina Špehar Fiškuš. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/Humdec2016_038_066.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 62-65. - Sažetak ; Summary.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 16 (2016), str. 38-66.

659.113.25
316.7:366

U radu se raščlanjuje problem konzumerizma kao društvenoga fenomena, potrošački mentalitet kao suvremeni sustav vrijednosti i posljedično razvoj, karakteristike i mogući tretman poremećaja kupovanja kao nove ovisnosti. Fenomeni se obrađuju interdisciplinarno odnosno transdisciplinarno, a promatraju se kao "instant filozofija potrošačkog duha". Ovisnici osjećaju pritisak biti "u trendu" jer im agresivne korporativne marketinške kampanje nameću konzumerizam kao paradigmu uspješnoga života. Anksiozno teže novim potrošačkim trendovima, senzacionalnim iskustvima, ekzibicionizmu sve do opsesivno-kompulzivne želje za stvaranjem slike o sebi koju promovira ta nova potrošačka (anti) kultura. Raščlanjuju se i radovi (studije) koji konzumerizam shvaćaju kao suvremenu kulturu materijalnoga preobilja, a što rezultira različitim društvenim devijacijama. Mediji promoviraju konzumerizam kojemu su osobito podložna djeca i mladež te populacije u određenim kriznim životnim razdobljima. Da bi se primjereno obradio problem, načinjena je analiza slučaja (case study) te se u dogovoru s osobom koja iskazuje osobitosti poremećaja kupovanja, poštujući etička načela, nude elementi programa radi sprječavanja daljnje progresije problema.

The paper analyzes the problem of consumerism as a social phenomenon, consumerism as a modern system of values as well as development, characteristics and possible treatment of addiction to consumption as a new addiction. These phenomena are treated interdisciplinary or transdisciplinary and observed as "instant philosophy of the spirit of consumerism". Addicts feel pressure to be "trendy" because their aggressive corporate marketing campaigns impose consumerism as a paradigm of successful life. They anxiously strive to new consumer trends, sensational experiences, exhibitionism, to obsessive-compulsive desire to create an image of themselves, promoted by that new consumer (anti) culture. The paper also analyzes studies which consider consumerism as modern culture of material exuberance, what results in different social deviations. Media promote consumerism which is particularly vulnerable for children and young people as well as population in certain critical periods of life. In order to appropriately process problems we made an analysis of the case study and in agreement with the person who has some features of compulsive buying, respecting ethical principles, offer elements of the programme to prevent further problem progression.

COBISS.BH-ID 25389830


7 UMJETNOST. REKREACIJA. ZABAVA. SPORT


BHP 243
KARAMAN, Antun
        Dulčićeva sakralna djela u Bosni Srebrenoj / Antun Karaman. - Fotogr. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/uploads/2016/01/Humjul2016_007_033.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 15 (2016), str. 7-33.

7.033(497.6):929 Dulčić I.
94(497.6)"04/14"
929 Dulčić I.

U više od sedam stoljeća svoga pastoralnog djelovanja na bosanskim prostorima (Bosna Srebrena) franjevci su ostavili neizbrisiv trag. Uspješno navješćujući evanđelje i skrbeći se za kršćanski nauk, ali i sve druge potrebe puka, bili su ne samo njegovi duhovni pastiri već i mudri učitelji, pouzdani čuvari jezika i djedovskih običaja, i svih vrlina zavičajne grude. O tome svjedoče pisani dokumenti, ali i povijesne nedaće koje su temeljito prorijedile kulturno-umjetničku baštinu u kojoj prevladavaju knjižni svesci i crkveni artefakti, dok je likovne građe, koja sve do novijih vremena i nije bila osobito bogata, relativno malo. To se stanje počelo mijenjati oko 1960. godine kada je nekolicina mladih obrazovanih franjevaca potakla opremanje bosanskih franjevačkih sakralnih prostora umjetničkim djelima suvremenih likovnih umjetnika među kojima je bilo najviše onih iz Hrvatske. Dubrovački je slikar Ivo Dulčić među prvim hrvatskim likovnim umjetnicima počeo s radom u Bosni te, u petnaest godina rada, vitrajima, mozaicima i slikama uspješno uresio prostor u nekoliko bosanskih crkava. Dulčić se u svome radu nije povodio za željama naručitelja, već je, braneći svoje umjetničke stavove i umjetnost samu, sve sakralne prizore oblikovao modernim likovnim jezikom u kojem su i boja, i forma, i crtež, i svjetlo i rukopis bili istinski tumači ne samo zahvaćenih tema i sadržaja nego i njegova slikarskoga genija. Zato njegovi vitraji izvedeni u crkvama u Sarajevu (crkva sv. Ante u sarajevskome Bistriku, 1969.), Banjoj Luci (crkva sv. Bonaventure, 1973.) i Podmilačju (crkva sv. Ivana Krstitelja, 1974., koja je u ratu 1991. - 1995. sravnjena sa zemljom) te mozaici postavljeni u prostorima crkava u Gučoj Gori (crkva sv. Franje Asiškoga, 1972.), u Kreševu (crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, 1974.) i Kotor Varošu (župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije, 1974., koja je u Domovinskome ratu 1991. - 1995. također sravnjena sa zemljom) nisu tek obični ures crkvenoga prostora: oni su vrhunska umjetnička djela koja svojom modernošću i likovnom vrijednošću daleko nadilaze okvire sakralnosti.

Franciscans have left indelible tracks in more than seven centuries of their pastoral work in Bosnian areas (Silver Bosnia). Preaching Gospel successfully and taking care of the Christian doctrine and all the other people's needs, they were not only their spiritual shepherds but also wise teachers, reliable protectors of language, customs and all homeland virtues. There are many written documents which testify about that, as well as historical problems which thoroughly thinned out cultural-artistic heritage composed mostly of book volumes and church artefacts, while there was relatively small number of fine art works, which was not that rich till modern times. That state was started to be changed around 1960 when a couple of educated Franciscans initiated supplying Bosnian Franciscan sacral areas with contemporary artists' works, among which the most numerous ones were those from Croatia. Ivo Dulčić, painter from Dubrovnik, was one of the first Croatian artists who started to work in Bosnia. In fifteen years of his work he successfully ornamented couple of Bosnian churches with stained-glass windows, mosaics and paintings. In his work Dulčić did not follow wishes of the orderer, but defending his artistic attitudes and the art itself, he formed all the sacral scenes by modern artistic language in which color, form, light and handwriting were the true interpreters of not only the topics and contents covered but also his painting genius. That is why his stained-glass windows made in the Churches in Sarajevo (Church of St. Anthony in Bistrik, Sarajevo, 1969), Banja Luka (Church of St. Bonaventura, 1973) and Podmilačje (Church of John the Baptist, 1974 which was completely destroyed during the war 1991-1995) as well as mosaics placed in the Churches in Guča Gora (Church of St. Francis of Assisi, 1972), Kreševo (Church of the Holy Mary Apparition, 1974) and Kotor Varoš (Parish Church of the Holy Mary Birth, 1974, which was also destroyed during the Homeland War 1991-1995) are not just the usual decoration of the church: they are works of art of the highest quality which go beyond the sacral frameworks.

COBISS.BH-ID 25373702

BHP 244
KRIŽAN, Srećko
        Preispitivanje umjetničke intervencije : uz prostornu instalaciju Marijane Pažin-Ivešić na Filozofskome fakultetu / [Srećko Križan]. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/prikazi.pdf.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 15 (2016), str. 212-220.

75.071.1:929 Pažin-Ivešić M.

COBISS.BH-ID 25384454

BHP 245
POPADIĆ, Bojana
        Motivacija za postignućem i opšti stav o vrijednosti sporta = Achievement motivation and the general attitude towards sport values / Bojana Popadić, Bojan Ćorluka. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Bibliografija: str. 175. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 157-175.

796.01:159.9

Rad se bavi istraživanjem odnosa motivacije za postignućem i opšteg stava o vrijednosti sporta kod sportista (košarkaša, fudbalera i odbojkaša). Na osnovu rezultata smo utvrdili distribuciju opšteg stava o vrijednosti sporta te relacije između motivacije za postignućem i opšteg stava o vrijednosti sporta. Ispitanici koji imaju izražen motiv postignuća imaju pozitivan opšti stav, spremni su da ulažu dodatne napore kako bi unaprijedili stanje stvari u sportu, teže da ostvare postavljene, jasno precizirane i dovoljno visoke ciljeve. Primijetili smo da motivacija za postignućem igra veliku ulogu u stavu o vrijednosti sporta. Kad je u pitanju motivacija za postignućem, važno je znati da za osobe koje imaju tendencije ka takmičenju i/ili postizanju cilja, ali nisu razvile osobine da budu uporne, istrajne i orijentisane ka planiranju, vrlo vjerovatno neće biti uspješne, a s tim treba da budu upoznati i treneri i psiholozi koji pripremaju sportiste. Razvoj i zadovoljenje motiva za postignućem kroz sportske aktivnosti omogućuje zadovoljenje niza drugih motiva koji su bitni za realizaciju ličnih potreba, a samim tim i na angažman u sportu i za opšti pozitivan stav o vrijednosti sporta.

This paper deals with the research of relations between achievement motivation and the general attitude towards sport values in case of sportsmen (basketball, football and volleyball players). On the basis of the results, we have determined the distribution of the general attitude towards sport values, as well as the relation between achievement motivation and the general attitude towards sport values. Examinees with bold achievement motivation have positive general attitude, they 158 are ready to strive efforts in order to improve their sports results, and they tend to achieve the set, clearly defined and high enough goals. We have noticed that achievement motivation has an important role in the attitude towards sport values. When it comes to achievement motivation, it is very important to know that persons with tendencies towards competition and/or achieving the goal probably would not be successful without developed characteristic of being determined, patient and oriented towards planning. Both psychologists and trainers in the process of sportsmen preparation should be familiar with this fact. The development and fulfilment of acheivment motives through sport activities provide filfilment of many other motives important for relasiation of personal needs, and the engagement in sport and the general postive attitude towards sport vaules.

COBISS.BH-ID 25460486

BHP 246
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Osobni likovni izrazi : Ljepota različitosti; Narodni muzej - Muzej grada Zadra. 10. Interkulturalna ART - promocija - Zadar 2016. g., 27. listopada 2016. g. / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 79-81.

75(497.5 Zadar)

COBISS.BH-ID 25308422


71/72 PROSTORNO UREĐENJE. URBANIZAM. ARHITEKTURA


BHP 247
BUŠATLIĆ, Lejla
        Arhitektura Zlatka Ugljena : kontinuitet tradicionalnih formi u modernoj i postmodernoj reinterpretaciji / Lejla Bušatlić. - Dostupno i na: https://ziink.files.wordpress.com/2008/08/sophos-no-9.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 217-218. - Abstract.

U: Sophos. - ISSN 1840-3859. - Br. 9 (2016), str. 193-218.

72(497.6) Ugljen Z.

U radu se analizira problematika sinteze tradicionalnog i savremenog na primjerima odabranih arhitektonskih rješenja akademika Zlatka Ugljena. Istražuje se način na koji autor rekontekstualizira univerzalne vrijednosti tradicionalne arhitekture oblikujući prostore savremenog vizuelnog identiteta. Ideja gradnje na kontinuitetuje konstanta. Prisutna je od samog početka u ranim realiziranim i idejnim projektima, kao i u recentim arhitektonskim rješenjima. Dominira jezik moderne i savremene arhitekture poput rješenja hotela Ruža u Mostaru i Šerefudin Bijele džamije u Visokom. Poetika modernizma i postmodernizma oplemenjena je emotivnom notom koja se prepoznaje kao reminiscencija na tradicionalne forme. Kroz komparaciju sa savremenim tendencijama u svjetskoj arhitekturi opus autora je stavljen u širi kontekst. Poseban osvrt je dat na recentne projekte autora (Upravna zgrada Rijaseta u Sarajevu, projekat revitalizacije Bijele tabije u Sarajevu) u kojima je uspješno interpolirana savremena arhitektonska forma u već postojeću slojevitu urbanu strukturu. Cilj je ukazati na značaj ovakvog pristupa u arhitekturi i mogućnost oblikovanja humaniziranih prostora reinterpretiranjem tradiranih formi savremenom arhitektonskom leksikom.

The paper analyzes the problem of synthesis of traditional and modern using examples of selected architectural solutions of the academician Zlatko Ugljen. It explores the way in which the author recontextualizes universal values of traditional architecture to form spaces of contemporary visual identity. The idea of building on continuity is constant. It is present from the beginning in the early finished and preliminary projects, as well as in the recent architectural solutions. The language of modern and contemporary architecture is dominant in architectural solutions, such as the hotel Rose in Mostar and Šerefudin White Mosque in Visoko. The poetics of modernism and postmodernism is enriched with emotional note, which is recognized as a reminiscence of the traditional forms. Through a comparison with contemporary trends in world architecture, the work of the author is put in a wider context. Special attention is dedicated to the author's recent projects (Administrative building of Riyaset in Sarajevo, project of revitalization of the White Bastion in Sarajevo), where modern architectural forms have been successfully interpolated in the existing multi-layered urban structure. The aim is to highlight the importance of this approach in architecture and the ability to create humanized space by reinterpretation of traditional forms with contemporary architectural vocabulary.

COBISS.BH-ID 26054406

BHP 248
MALINOVIĆ, Miroslav
        Arhitekta Blaž Misita-Katušić : stvaralački opus u Bosni Srebrenoj / Miroslav Malinović. - Fotogr. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=525909. - Bibliografija: str. 123-124. - Sažetak ; Summary.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 105-124.

725/728(497.6)
72:929 Katušić B. M.

Rad se bavi istraživanjem i kritičkim osvrtom na stvaralački opus arhitekte Blaža Misite-Katušića na području franjevačke provincije Bosna Srebrena. Misita-Katušić, iako u stručnoj javnosti prepoznatljiv po svojim konzervatorsko-restauratorskim projektima sa kraja karijere, prije svega u Slavoniji i Vojvodini, bio je ranije angažovan i na važnim projektima sakralnih objekata, među kojima su i oni izvedeni za Bosnu Srebrenu u Beogradu, Visokom i Petrićevcu. U radu su prikazane arhitektonske karakteristike tih projekata, te njihov istorijski razvoj u kasnijim epohama. Dodatna vrijednost rada je prikaz arhitektonskih crteža pomenutih objekata, dijelova arhivske građe, koji su do sada rijetko ili nikako publikovani.

This paper deals with research and critical review of the work of architect Blaž Misita- Katušić in the area of the Franciscan Province of Bosna Argenitna. Misita-Katušić, although in the professional surrounding known for its conservation and restoration projects done at end of his career, primarily in Slavonia and Vojvodina, was earlier engaged in important projects, religious buildings, including those built for Bosna Argentina in Belgrade, Visoko and Petrićevac. The paper presents the architectural properties of these projects and their historical development in later epochs. The additional value of this paper is the presentation architectural drawings of mentioned projects, parts of archive collections, which until today have been rarely or not published at all.

COBISS.BH-ID 25134086

BHP 249
POPARA, Haso
        Džamije i vakufi u džematu Mokro pod Romanijom / Haso Popara. - Ilustr. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/359/703. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 5-24.

726.2(497.6 Mokro)

O džamijama i vakufima u džematu Mokro pod Romanijom, koliko je autoru poznato, kod nas do sada nije objavljen ni jedan zaseban rad. Ovaj rad, na osnovu neobjavljenih dokumenata, donosi nove podatke o Kara Mustafa-pašinoj i Šah- begovoj džamiji u džematu Mokro u doba osmanske i austrougarske vlasti u Bosni i Hercegovini. U fokusu rada su Kara Mustafa-pašine zadužbine: han, karavansaraj i druge nekretnine u samom Mokrom i vodovod u Sarajevu, Šah-begov čifluk u selu Donji Tihomir (kasnije Šahbegovići) na Romaniji, čifluk i han Mehmed-paše Kukavice u Mokrom, Ćesrijine zadužbine u Mokrom i česma Bijela Voda hadži Alije, sina Mustafina u selu Hotičina. U nastavku rada, hronološkim redom, predstavljaju se sudski dokumenti koji govore o vakufima u Mokrom, imenima službenika, zloupotrebi vakufskih dobara, sudskim sporovima i borbi mutevellija za očuvanje vakufske imovine, s posebnim osvrtom na slučajeve podizanja objekata na iznajmljenom vakufskom zemljištu u prvim godinama austrougarske vlasti, što je, prilikom uspostavljanja gruntovnice 1889. godine, dovelo do gubljenja prava na njihovo vlasništvo.

To author's best knowledge, there has been no paper ever published on mosques and wakfs in the jamaat of Mokro under the mount Romanija. Using the unpublished documents, this work shows new data on Kara Mustafa-pasha's and Šah-bey's mosques in the jamaat of Mokro at the times of Ottoman and Austro-Hungarian governments in Bosnia and Herzegovina. The focus is on Kara Mustafa pasha's endowments: inn, caravanserai, and other real property in Mokro, water system in Sarajevo, Šah-bey's land in the village of Donji Tihomir (later called Šahbegovići) on the mount Romanija, and inn of Mehmed-pasha Kukavica in Mokro; Ćesri's endowment in Mokro, Bijela Voda fountain by haji Alija, son of Mustafa, in the village of Hotičina. In chronological order, the paper presents court documents on wakfs in Mokro, names of officials, misuse of wakf property, litigations, and efforts of mutawallis to save wakf property. Special attention has been paid to construction of buildings on rented wakf land during the initial years of Austro-Hungarian government which, at the time of establishment of land registry in 1889, led to loss of ownership.

COBISS.BH-ID 25011206


73/76+77 KIPARSTVO. CRTANJE. SLIKARSTVO. FOTOGRAFIJA


BHP 250
ČIHORIĆ, Dragan
        Patrijarhalni svetonazor i likovna umetnost u jugoslovenskim dvadesetim --- / Dragan Čihorić. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_3_4.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 282-306.

73/73(497.1)"1920/1930" Todorović M.

COBISS.BH-ID 26062854

BHP 251
RISTIĆ, Mićun
        Fotografije mobilnim Zorislava Paunkovića / Mićun Ristić. - Biografija: str. 371.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 371.

77.04 Paunković Z.

COBISS.BH-ID 25817606

BHP 252
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Odaziv boja : izložba umjetničke fotografije, eminentnog umjetničkog fotografa Senka Sorića, Preko - Dom na žalu - 2016. / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 154.

77.04 Sorić S.

COBISS.BH-ID 25279750

BHP 253
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Zrcali se more, izložba umjetničke fotografije umjetničkog fotografa Senka Sorića, Preko - Dom na žalu - 2016. / [Nikola Šimić Tonin]. - Dostupno i na: http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526070.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 430.

77.04(497.5)

COBISS.BH-ID 25161222

BHP 254
TABAR, Josipa
        Program fotoizložbe modernizma krajem 19. st. i prve polovice 20. st. u SAD-u / Josipa Tabar. - Fotogr.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 7-18.

77.04(73)"18/19"(085)
930.85(73)"18/19"(085)

COBISS.BH-ID 25286406

BHP 255
TABAR, Josipa
        Umjetnost je istina, traženje i pronalaženje smisla / [Josipa Tabar].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 73-74.

77.04(497.5 Zadar)"2016"

COBISS.BH-ID 25305350

BHP 256
UDOVIČIĆ, Ivana
        Utjecaji časopisa "Nada" na formiranje umjetničkog opusa Gabrijela Jurkića / Ivana Udovičić. - Fotogr. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=525898. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 43.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 29-43.

75.071(497.6):929 Jurkić G.
050(497.6)
929 Jurkić G.

COBISS.BH-ID 25125126

BHP 257
UROŠEVIĆ, Vlada
        Jedno djelo koje se zaokružuje / Vlada Urošević ; prijevod s makedonskog Nenad Vujadinović. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 453-455.

75(497.7):06.064 Čemerski G.

COBISS.BH-ID 26048262


78 MUZIKA


BHP 258
HODŽIĆ, Refik
        Nova istraživanja u bosanskohercegovačkoj muzici = New research in BH original music / Refik Hodžić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/PREGLED_3_2016.pdf. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 3 (septembar-decembar 2016), str. 223-226.

78(497.6)(049.3)

Tekst je prikaz knjige Muzika za klavir u Bosni i Hercegovini 1945-1992, autorice Merime Čaušević, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2016.

The text is a review of the book Muzika za klavir u Bosni i Hercegovini 1945-1992 (Music for Piano in Bosnia and Herzegovina 1945-1992) by Merima Čaušević, University of Sarajevo Faculty of Education 2016.

COBISS.BH-ID 25498118

BHP 259
SELETKOVIĆ, Ivana
        Društvena fenomenologija umjetničkog / glazbenog djela - specifikacija kroz operu / Ivana Seletković. - Dostupno i na: https://ziink.files.wordpress.com/2008/08/sophos-no-9.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.56-60. - Abstract.

U: Sophos. - ISSN 1840-3859. - Br. 9 (2016), str. 11-60.

782:165.62

U tekstu su izloženi razlozi zbog kojih je potrebno ući u razumijevanje društvenog karaktera glazbene umjetnosti i posebno opere putem analitičke fenomenologije umjetničkog/glazbenog djela. Glazbeni fenomeni konstituiraju jednu vrstu doživljaja u kojem svijest traži objekat kojeg tvori zvuk i njegove relacije sa mrežom zvukova. Opera kroz glazbu ili dramu u glazbenoj formi uvodi taj fluidni kontekst zvukova, tonova i pokreta, društveno konstituirane deontičke vrijednosti, društvene norme i njihovu dramsku degradaciju kroz fabulu, kroz likove i njihovu interakciju i konfrontira ih u percepciji primatelja glazbene/dramske poruke sa njihovim vlastitim te tako rekonstruira te vrijednosti na drastičan način u opažaju ili u spoznaji ili u doživljaju istine kroz jedan primjerak sudbine, individualne ili kolektivne.

The text explains the reasons for the need of understanding the social character of the art of music, and especially opera, using analytical phenomenology of a work of art/music. Musical phenomena constitute one kind of experience in which conscience looks for an object created by sound and its relations with network of sounds. Opera introduces socially constituted deontic values, social norms and their dramatic degradation using plot, character and their interaction through music or musical drama into that fluid context of sounds, tones, and movements and confronts them in the perception of recipients of musical/dramatic messages with their own values, and thus, reconstructs those values in a drastic way in reception or realization or experience of truth, based on a single example of individual or collective fate.

COBISS.BH-ID 26049542


791.4+792 FILM. POZORIŠTE


BHP 260
MANČIĆ, Aleksandra
        Filozofsko telo na filmu : Đordano Bruno u tumačenju Đanmarije Volontea / Aleksandra Mančić. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Bibliografija: str. 119.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 109-119.

791(450)
1:791

COBISS.BH-ID 26013702

BHP 261
NEŠOVIĆ, Predrag
        Dramatizacija - nužna potreba pozorišta / Predrag Nešović. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 163-167.

792.01

COBISS.BH-ID 25843462

BHP 262
PETROVIĆ, Marijana
        [Osmo bijenale]
        8. bijenale slovenačkog lutkartva / Marijana Petrović.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 169-172.

792.97(497.4 Maribor)

COBISS.BH-ID 25843718

BHP 263
VUKADINOVIĆ, Srdjan
        Kazališno razotkrivanje istine / Srdjan Vukadinović. - Sažetak ; Summary.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 125-138.

792.072.3

Nepobitnost utvrđivanja istina u društvenim zbivanjima i vratolomijama je fenomen koji kazalište puno bolje može pokazati, nego bilo koji drugi oblik spoznaje. Odnosi se to, prije svega, na ono što se događalo u ambijentu južnoslovenskog društva 90-tih godina XX vijeka. Teatar ne treba da daje odgovore na turobna pitanja ne tako davne prošlosti, ali je tu da ih postavlja. Sam kazališni čin je baziran na dijalogu, a ne na monologu, iako i takvih scenskih izražajnih formi u, krajnjem slučaju, ima. Kroz kazališni dijalog je uvijek dobro postaviti pitanje zašto nije bilo dijaloga među onima koji su trebali da ga vode kako bi izbjegli urušavanje ambijenta. Jedini pravi odgovor i istina zbog čega je došlo do urušavanja južnoslovenskog prostora je veoma jednostavan - zbog nedostatka stvaralačkog dijaloga među akterima. Iz tih razloga posmatranje samo jedne kazališne predstave u funkciji razotkrivanja istine znači mnogo više nego godine i godine, desetljeća i desetljeća, ispraznih prežvakavanja uzroka koji su doveli do kataklizmatičnih sukoba na južnoslovenskom prostoru u predvečerje trećeg milenijuma.

Validity of determining the truth in social events and stunts in their solutions is a phenomenon that the theater can show much better than any other form of knowledge. Everything that is happening in the atmosphere of the South-slavic society 90s XX century. Theatre does not need to answer questions dismal recent past, but there is to be placed. Sam theatrical act is based on dialogue, not a monologue on, though, and has such expressive forms. Through theatrical dialogue is always good to ask why there was no dialogue between those who were supposed to take him to avoid the collapse of the environment. The only real answer and the truth which caused the collapse of the South-slavic space is very simple - because of the lack of creative dialogue among stakeholders. For these reasons, rigid observation of only one theater in the function of exposing the truth of social means much more than years and year, decades and decades of empty rehashing the causes that led to conflict in cataclysm South-slavs on the eve od third millennium.

COBISS.BH-ID 25829126

BHP 264
VUKADINOVIĆ, Srdjan
        Producentski dar festivalskih kazalištaraca / Srdjan Vukadinović. - Sažetak ; Summary.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 139-148.

792.072.3

Nerijetko je u svekolikoj kazališnoj javnosti prisutno opravdanje festivalskih (ne)manjkavosti materijalnim razlozima i sve težim položajem ove vrste djelatnosti. Kako vrijeme odmiče nikako da dođe neko bolje vrijeme u kome će se za (ne)uspjeh festivalskog trajanja razlozi tražiti u nečemu drugome, a ne u onome što je finansijska podrška. Ali, postoje teatarski poslenici za koje ne važi pravilo žalopojki zbog marginalizovanja festivala i kazališta u bilo kojem smislu. Na TKT-fest-u tako nešto ne važi, nego uprkos svemu pobjeđuje upornost, kao i producentski i kreativni dar onih koji rade ovaj Festival. A mnoštvo kazališnih lica i institucija iz Regiona svoj iskaz u stvarnosti dobijaju na festivalskoj pozornici TKT-fest-a, a i u očima sve brojnije festivalske publike. Kazališne scene TKT-festovske čarolije na taj način boje stvarnost dugoročnijeg festivalskog trajanja.

Not seldom in the overall public theater festival present a justification deficiencies and material considerations increasingly difficult situation of this kind of activity. As time progresses and that can come a better time in which to (un) successful festival life reasons to look at something else, and not what is financial support. But, there are theater professionals for which the rule diatribe due marginalization of festivals and theaters in any way. At TKT-fest in something not true, but marginalization of festivals and theaters in any way. At TKT-fest in something not true, but nonetheless victorious resistance, as well as the producer and the creative talent of those who work the festival. A variety of theater persons and institutions from the region in reality his testimony obtained on the festival stage TKT-fest-a, and in the eyes of the increasing number of festival audience. Theater scene TKT-fest spells in this way paint a reality long-term duration of the festival.

COBISS.BH-ID 25839110


80+81 FILOLOGIJA. LINGVISTIKA. JEZICI


BHP 265
ARNAUTOVIĆ, Amina
        Lingvistička kritika i kritika prevođenja = Linguistic criticism and translation criticism / Amina Arnautović. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/PREGLED_3_2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 101. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 3 (septembar-decembar 2016), str. 85-101.

81'25

Koje su dodirne tačke lingvističke / jezičke kritike i kritike prevođenja je pitanje koje predstavlja predmet ovoga rada. Preciznije, rad razmatra mjeru u kojoj lingvistička kritika moţe ili treba biti jedan od koncepata unutar kritike prevođenja. U radu se prvo objašnjava pojam lingvističke kritike, a zatim i pojam kritike prevođenja: koje su njihove polazišne tačke i analitičke kategorije, te koje jezičke pojave predstavljaju centar njihova naučnog interesa? Ukazujući na određene veze i sličnosti između lingvističke kritike i kritike prevođenja, rad u konačnici nudi odgovor na pitanje koliko je lingvistička kritika uopće relevantna za kritiku prevođenja ili za istraţivanja u oblasti prevođenja u smislu naučnog doprinosa istima. Teorijska razmatranja ovih dviju kritika završavamo zaključkom da su kritika prevođenja i lingvistička kritika zapravo tijesno povezane, što predstavlja uvid za kojim jezičko-kritička i translacijsko-kritička istraživanja trebaju posegnuti u većoj mjeri nego što to danas čine.

What do linguistic and translation criticism have in common, i.e. where do these two criticisms meet? That is the question treated in this article. More specifically, the article examines the extent to which linguistic criticism could or should be one of the concepts used within translation criticism. The article deals first with the concept of linguistic criticism, after which it treats the concept of translation criticism: what are their departure points and analytical categories, and which linguistic phenomena are central to their scientific interest? Pointing to certain connections and similarities between linguistic criticism and translation criticism, the article ultimately provides an answer to the question whether linguistic criticism is relevant to translation criticism or could contribute to research done in the field of translation. Theoretical considerations of the two criticisms end in conclusion that translation criticism and linguistic criticism are actually closely related, which is an insight that should be kept in mind when conducting critical research in linguistics and translation to a greater extent than is presently done.

COBISS.BH-ID 25489158

BHP 266
SMAILAGIĆ, Vedad
        Analiza diskursa u službi interkulturalne filologije / Vedad Smailagić. - Dostupno i na: http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/SerialPubl/Radovi_Knjiga_XIX_2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 68-69. - Sažetak ; Abstract.

U: Radovi. - ISSN 0581-7447. - Knj. 19 (2016), str. 51-69.

81'42:378.014.3(497.6:430)

U ovome radu se želi prezentirati model analize nazvan interkulturalna filologija, koja ima za cilj dokumentaciju, analizu i interpretaciju kultura na bazi analize jezičkog djelovanja. Kao naučna poddisciplina koristi se lingvistička analiza diskursa pa se komparativno-kontrastivnim pristupom na primjeru analize diskursa o bolonjskom procesu u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj dolazi do kulturoloških razlika iskazanih u tekstu.

The purpose of this paper is to present an analysis model called "intercultural philology", which is aimed at documenting, analysing and interpreting culture by analysing verbal action. It uses linguistic discourse analysis as the scienti'ic sub-discipline and employs a comparative-contrastive approach to disclose textually encoded cultural differences on the example of respective discourses about the Bologna process in Bosnia and Herzegovina and in Germany.

COBISS.BH-ID 25615878

BHP 267
ŠIMUNOVIĆ, Jadranka
        Konceptualna metafora Ekonomija je pacijent u novinarskome diskursu uoči recesije / Jadranka Šimunović. - Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=274303. - Bibliografija: str. 253-255. - Sažetak ; Summary.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 16 (2016), str. 234-256.

81'373.612.2:330

Konceptualna metafora Ekonomija je pacijent u novinarskome diskursu uoči recesije istraživat će se sukladno stajalištima teorije konceptualne metafore. Korpus se sastoji od članaka iz britanskoga časopisa The Economist koji se bave događanjima u svjetskoj ekonomiji i biznisu u razdoblju 2000. - 2006. Nastojat ćemo dokazati hipotezu da se u novinarskome diskursu uoči recesije ekonomske pojave češće konceptualiziraju i opisuju kao bolesti ljudskoga tijela nego kao dobro zdravlje i psiho-fizička kondicija, a izbor konceptualnih metafora i njihove jezične manifestacije odgovaraju standardnim liječničkim postupcima pri pregledu i liječenju pacijenta.

Conceptual metaphor economy is a patient in the newspaper discourse before recession will be analyzed in accordance to the viewpoints of conceptual metaphor theory. Corpus of research is composed of articles from the British magazine The Economist which deal with events in the world economy and business in the period 2000-2006. We shall try to prove hypothesis that in the newspaper discourse before recession economic phenomena are more often conceptualized and described as human body illness than as good health and psycho-physic condition, and that selection of conceptual metaphors and their language manifestations comply with standard medical procedures and treatments of patients.

COBISS.BH-ID 25396486

BHP 268
VULIĆ, Sanja
        O korizmenome razdoblju u autohtonim hrvatskim zajednicama sjeverno i sjeveroistočno od Hrvatske s etnolingvističkoga aspekta / Sanja Vulić. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/uploads/2016/01/Humjul2016_034_051.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 49-50. - Sažetak ; Summary.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 15 (2016), str. 34-51.

81:398.12
398.12:81

Etnolingvistička analiza pučkih blagdanskih imena i liturgijskih razdoblja podrazumijeva njihovu dijalektološku analizu, uključujući i frazeme te eventualne poslovice vezane uz pojedine svetačke spomendane, uz pojedine blagdane i svetkovine te određena liturgijska razdoblja. Tema su ovoga rada izabrana pučka imena korizmenih nedjelja, Velikoga tjedna i dana u Svetome trodnevlju u hrvatskim autohtonim zajednicama sjeverno i sjeveroistočno od Hrvatske. Primjeri pučkih imena koje je autorica rada prikupila terenskim istraživanjem redovito su akcentuirani, a ostali su navedeni na način na koji su zabilježeni u publikacijama iz kojih su ekscerpirani. Razmatrani primjeri jasno potvrđuju da su analizirana pučka imena dobar pokazatelj podrijetla pojedine autohtone skupine Hrvata u dijaspori. O tome svjedoče ne samo leksičke nego i dijalekatne jezične značajke tih imena. Zaključuje se da su ta pučka imena u različitim govorima autohtonih zajednica u hrvatskoj sjevernoj i sjeveroistočnoj dijaspori uglavnom sukladna imenima koja se rabe u matič- noj domovini. Inojezični utjecaji većinskoga naroda snažnije su izraženi samo u pojedinim mjesnim govorima, tj. u mjestima u kojima veći broj desetljeća izostaje bogoslužje na hrvatskome jeziku.

Ethnolingistic analysis of folk holiday names and liturgical period implies their dialectological analysis, including idioms and potential proverbs related to particular saint feasts, particular holidays and celebrations as well as certain liturgical periods. is paper discusses selected folk names of Lent Sundays, Holly Week and days of Holly Triduum in autochthonous Croatian communities North and North-East from Croatia. Examples that the author gathered on field researches are regularly accentuated, and the rest are listed in the same way as they were recorded in the publications from which they were taken. Considered examples clearly confirm that the analyzed folk names are good indication of individual indigenous group of Croats origin in Diaspora. Not only lexical but also dialectal linguistic features of those names contribute to that fact. e conclusion is that these names in different idioms of indigenous communities in Croatian Northern and North-Eastern Diaspora mainly comply with the names used in the home country. Influences of foreign language of majority population are strongly expressed only in certain local idioms, i. e. in those localities where worship in Croatian is absent for more than a decade.

COBISS.BH-ID 25377798


811.112.2 NJEMAČKI JEZIK


BHP 269
VELADŽIĆ, Sabina
        Daniel Barić, Proziran i prezren Njemački jezik u hrvatskom društvu u prvoj polovici 19. stoljeća - Zagreb: Leykam international d.o.o., 2015, 383 str. : [prikaz knjige] / [Sabina Veladžić].

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 355-358.

811.112.2(497.5)(049.3)
930.85(497.5)"18"

COBISS.BH-ID 25582086


811.13 ROMANSKI JEZICI


BHP 270
ISMIĆ, Nadina
        Gabinskij, Mark A.: Die sefardische Sprache : Tübingen: Stauffenburg. 2011. / Nadina Ismić. - Dostupno i na: http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/SerialPubl/Radovi_Knjiga_XIX_2016.pdf. - Bibliografija: str. 165.

U: Radovi. - ISSN 0581-7447. - Knj. 19 (2016), str. 163-165.

811.134.2(049.3)

COBISS.BH-ID 25619718
prethodna
naredna