prethodna
naredna
BHP 151
GARDAŠEVIĆ, Ana
        "Zelena ekonomija" i "zeleno preduzetništvo" u kontekstu održivog rasta i razvoja u Crnoj Gori = The "Green economy" and the "green entrepreneurship" in the context of sustainable economic growth and development in Montenegro / Ana Gardašević. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/PREGLED_3_2016.pdf. - Bibliografija: str. 132-133. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 3 (septembar-decembar 2016), str. 117-133.

330.342.22(497.16)

U ovom radu, zahvaljujući analizi osnovnih makroekonomskih pokazatelja, daće se prikaz stanja crnogorske privrede i istaći strukturni nedostaci koji su, u uslovima svjetske ekonomske i finansijske krize, došli do izražaja. Neodrživa struktura izvoza, nekonkurentnost domaće proizvodnje, visok javni dug, nezaposlenost, samo su neki od pokazatelja koji dovode u pitanje održivost postojećeg modela rasta crnogorske ekonomije. Model rasta koji bi bio usmjeren na "zelenu ekonomiju" i "zeleno preduzetništvo" mogao bi biti snažan generator rasta, ubuduće i značajan pravac, održivog razvoja crnogorske privrede.

In this paper, thanks to the analysis of basic macroeconomic indicators, there will be provided an overview of the Montenegrin economy which will emphasize structural defects in terms of the global economic and financial crisis. Unsustainable export structure, lack of competitiveness of domestic production, high public debt and unemployment, are just some of the indicators that question the sustainability of the current growth model of the Montenegrin economy. The growth model that would focus on the green economy and the green entrepreneurship could be a strong growth driver in the future and an important direction of sustainable development of the Montenegrin economy.

COBISS.BH-ID 512414413

BHP 152
NAMETAK, Muhamed
        Privilegovana zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu 1914-1918. / Muhamed Nametak. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 119-132.

336.71(497.6)"1914/1918"

U članku autor razmatra djelatnost Privilegovane zemaljske banke za Bosnu i Hercegovinu za vrijeme Prvog svjetskog rata. Centralni dio ovog rada analizira promjene koje su za tu najznačajniju finansijsku instituciju u zemlji nastale izbijanjem do tada najvećeg sukoba u historiji čovječanstva. Na osnovu arhivskih dokumenata i literature dolazi se do zaključka da je tok rata pružao prilike za dalji razvoj, ali i da je nanio dalekosežnu štetu poslovima banke. Konačno, njegovi rezultati značili su preokret u djelatnosti tog novčanog zavoda i početak novog razdoblja u njegovom razvoju.

The author in the paper examines the activities of the Privileged Land Bank of Bosnia and Herzegovina during World War I. The main part of this paper is focused on the analysis of changes which were brought upon the most significant financial institution in the country by the outbreak of the largest conflict in human history. Based on archival documents and literature, it can be concluded that the course of the war provided for opportunities for further development, but also caused far reaching damage to operations of the bank. Ultimately, its outcome has marked a turning point in the activities of this monetary institution and the beginning of a new era in its development.

COBISS.BH-ID 25537542


34 PRAVO


BHP 153
AJANOVIĆ, Enver
        Ideal mira u ustavnopravnom i upravnopravnom poretku Bosne i Hercegovine = The peace ideal in constitutional and administrative B&H legal order / Enver Ajanović. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 223 - 263.

342.1(497.6)
341.382(497.6)"1995"(082)

U tekstu se kratko analizira kako je na osnovu Povelje UN-a nastao Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini u kombinaciji sa Vašingtonskim sporazumom. Potom se u radu navodi kakve odredbe o miru sadrži Povelja UN-a, te pravni položaj visokog predstavnika u BiH radi očuvanja mira u BiH. Izmjenom Ustava BiH, FBiH i RS mora se ojačati poštovanje mira kao neizostavnog uvjeta političke stabilnosti kako u BiH tako i u čitavom regionu. Ovaj cilj postići će se usklađivanjem: a) Ustava BiH (odnosno Aneksa IV) sa općim i partikularnim međunarodnim standardima Ujedinjenih nacija, Vijeća Evrope, Evropske unije u skladu sa kontinuitetom BiH u međunarodnim odnosima; b) Ustava FBiH i RS sa Ustavom BiH ukidanjem većine odredaba o ljudskim pravima i osnovnim slobodama prve generacije, te pojedinih odredaba u upravnopravnom poretku BiH i u oba entiteta, te c) izmjene Ustava BiH, Ustava FBiH i Ustava RS odlukama ustavotvornih i zakonodavnih vlasti. Na kraju rada, umjesto zaključka, ističe se da će se o reformi ustavnog poretka BiH raspravljati u međunarodnim evropskim organizacijama sa kojima je BiH uspostavila međunarodne pravne odnose.

The text gives a short analysis of grounding the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina on UN Charter in combination with the Washington Agreement. The paper subsequently lists the UN Charter%s peace provisions and Higher Representative's legal position in regard the peace preservation in B&H. The peace observing as a sine qua non of both BH and regional stability must be enhanced by amending the Constitutions of BiH, FBiH and RS. This goal can be achieved by achieved by harmonizing the a) BH Constitution (Annex IV respectively) with the general and particular international standards of UN, Council of Europe, European Union in accordance with the Bosnia and Herzegovina's continuity in international relations; b) the Constitutions of FBiH and RS with the BiH Constitution by abolishing the majority of first 224 generation provisions on human rights and fundamental freedoms, and certain provisions regarding the administrative and legal order of BiH and two entities, and c) changes to the BH Constitution, the Constitutions of FBiH and RS through decisions rendered by constituent and legislative authority. The opening of a discussion relating to the reform of BH legal order in international EU organizations with whom BiH has entered into international legal relations is presented instead of conclusion in the end of the paper.

COBISS.BH-ID 512412621

BHP 154
ARNAUT-Haseljić, Meldijana
        Prisilni nestanci na području Sarajeva 1992-1995. = Enforced disappearance in Sarajevo from 1992 to 1995 / Meldijana Arnaut-Haseljić. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 18-19. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 1-19.

341.485(497.6 Sarajevo)"1992/1995"

Za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (1992-1995) na okupiranim područjima i gradovima u opsadi, među kojima je i Sarajevo, glavni grad drţave, izvršeni su, pored zločina protiv mira i sigurnosti čovječanstva, brojni zločini nad civilima i civilnim stanovništvom. U okviru istraţivanja zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava od posebnog interesa je pitanje prisilnih nestanaka, uzevši u obzir činjenicu da je veliki broj prisilno nestalih osoba za kojima se još uvijek traga. Početkom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu Sarajevo je nasilno podijeljeno na dva dijela kojima je zajednička činjenica masovno stradanje civilnog stanovništva. Na području okupiranog dijela grada bile su razmještene vojne formacije JNA i VRS, gdje su vršeni masovni zločini nad civilnim stanovništvom - zarobljavanje, zatočenje i ubijanje. Ukupan broj evidentiranih prisilno nestalih osoba u Bosni i Hercegovini za vrijeme agresije izvršene u periodu 1992-1995. je 34.965. Traga se za još oko 8.000 osoba. Brojne porodice još uvijek nisu ostvarile svoje osnovno humanitarno pravo - da saznaju istinu o sudbini svojih najmilijih.

During the 1992-1995 Aggression against Bosnia and Herzegovina numerous crimes against civilians and the civilian population were committed, in addition to crimes against the peace and security of mankind in the occupied territories and towns under siege, including the Sarajevo Siege, the capital of the country. Within the study of crimes against humanity and international law, the question of enforced disappearances is of particular interest, taking into account the fact that a large number of forcibly disappeared people who police are still looking for. At the start of the Aggression against Bosnia and Herzegovina, Sarajevo was violently divided into two parts with mass starvation of the civilian population as a common denominator. Military units of the YPA and the VRS were deployed in the occupied parts of the city, where they carried out massive crimes against the civilian population - capture, imprisonment and killing. The total number of forcibly disappeared people in Bosnia and Herzegovina during the 1992-1995 Aggression is 34,965. For another 8,000 people the search is still ongoing. Many families still deprived of exercising their basic humanitarian law - to know the truth about the fate of their loved ones.

COBISS.BH-ID 25423366

BHP 155
AVDISPAHIĆ, Muharem
        Individua i državni suverenitet = Individual dignity and state sovereignty / Muharem Avdispahić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 1-2.

342.3(497.6)

Demokratija ovisi o demokratskom obrazovanju. Velika je isprepletenost prava individue i suverenosti države čiji je državljanin. Sloboda države ogleda se u sposobnosti da slijedi ciljeve koje su njeni građani odabrali svojom voljom.

Democracy and democratic education are interdependent. Individual rights and sovereignty of a state whose citizen individual is are deeply interwoven. Freedom of a state mirrors in its capability to follow goals that have been elected by the power of its citizens' will.

COBISS.BH-ID 25401350

BHP 156
BEČIROVIĆ, Fikret
        Metamorfoze bh. suvereniteta : od troipostoljetnog suvereniteta do ZAVNOBiH-a i referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine = The metamorphosis of bh sovereignty : from the three hundred and fifty years long sovereignty to ZAVNOBIH and the referendum on independence of Bosnia and Herzegovina / Fikret Bečirović. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 212. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 193-212.

342.3(497.6)

Uzevši u obzir ključne činjenice u stjecanju i razvoju države Bosne i Hercegovine kroz njenu burnu historiju, s pravom se može konstatovati da je to zemlja sa premalo geografije, a previše historije, zemlja na razmeđu svjetova i permanentno na udaru velikih sila, zemlja koju su od pamtivijeka zapljuskivali kulturni, politički i vjerski talasi te zavojevači raznih rasa, vjera i ideologija. U takvom političkom ambijentu u odnosima političkih silnica stjecanje, razvoj, gubljene te obnavljanje ali i rastakanje državnog suvereniteta pojavni su oblici u ukupnoj polihromnoj metamorfozi ukupnog državnog, kulturnog, vjerskog i svakog drugog konstituenta bosanskog bitka. U tom smislu na ovoj naučnoj raspravi pod temom "Suverenitet države Bosne i Hercegovine", održanoj 25. februara 2016. koju je upriličila Redakcija časopisa "Pregled" povodom 24. godišnjice održavanja referenduma o nezavisnoj i suverenoj Bosni i Hercegovini, nastojao sam dati svoj doprinos sa fokusiranjem i isticanjem pojavnih oblika bosanske državnosti, koji su u različitim vremenskim periodima i različitim oblicima političke vlasti imali kvantitativno i kvalitativno različite oblike suvereniteta i identiteta. Na tom dugačkom razvojnom putu, kako u periodima punog suvereniteta tako i ograničenog i suvereniteta tuđinske vlasti, permanentno su se na političkoj sceni isticala pitanja "čija je Bosna, kome pripada?", naravno, ne mareći za njen lični suverenitet, integritet i njen(e) narod (e). U tom smislu u ovom radu nastojat ću fokusirati neke repere i reminiscencije bosanskog suvereniteta i identiteta kao i njegovo negiranje, ugrožavanje te perfidno i grubo razvodnjavanje, što se učinilo dejtonskom podjelom BiH i što se i danas na perfidan način nastavlja činiti.

Taking into regard the crucial facts in the acquisition and development of Bosnia and Herzegovina through the turbulent course of its history, one can rightly conclude that it is about a country with too little geography and too much history, a country placed at the crossroads of the worlds and constantly affected by big powers, the country that has been since the beginning of time influenced by cultural, political and religious waves, and taken by conquerors of different races, religions and ideologies. In such political environment, in relations of political influence in the acquisition, development, lost, recovery, as well as erosion of the state sovereignty, there are elements of the overall national, cultural, religious and any other constituents of the Bosnian being in such polychromic metamorphosis. In this sense, at the debate on the subject " The Sovereignty of the State of Bosnia and Herzegovina" of 25 February 2016, organized by the "Pregled" Journal's Board of Editor to mark the occasion of 24th anniversary of the Referendum on independence and sovereign Bosnia and Herzegovina, I tried to give my contribution by focusing and emphasizing on the forms of Bosnian statehood that in different time periods and forms of political authority had qualitatively different forms of sovereignty and identity. One question was permeating throughout this long way of development, both in periods of full and limited the sovereignty of foreign rule, "To whom Bosnia belongs?" Of course, that question was raised without taking into regard BH personal sovereignty, integrity and its nation(s). In this sense, the paper attempts to focus on certain milestones and reminiscences of Bosnian sovereignty and identity, as well as its attempts to deny, endanger, perfidiously and brutally dilute it, as it was done in the Dayton Peace Accords and continuing to divide Bosnia and Herzegovina in a perfidious manner.

COBISS.BH-ID 25421574

BHP 157
BEČIROVIĆ, Fikret
        Reminiscencije i aporije demokratskog razvoja Bosne i Hercegovine : Mirko Pejanović, Država Bosna i Hercegovina i demokratija, University Press - Magistrat izdanja, Sarajevo, 2015 : [prikaz knjige] / [Fikret Bečirović]. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/70-71/263-276.pdf.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 18, br. 70/71 (zima 2015-proljeće 2016), str. 263-276.

342.28:321.7(497.6)

COBISS.BH-ID 23179270

BHP 158
ČAUŠEVIĆ, Mirza
        Problem suvereniteta u Bosni i Hercegovini = Sovereignty issue in Bosnia and Herzegovina / Mirza Čaušević. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 160-161. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 143-161.

342.3(497.6)
341.382(497.6)"1995"(082)

Savremena Bosna i Hercegovina zasniva se na Dejtonskom međunarodnom sporazumu, koji se ujedno fingira kao jedan od osnovnih i temeljnih postulata državnog suvereniteta. Iz tog razloga autor tumači problem suverenosti iz aspekta filozofske refleksije, politikologije, pravne regulative i državnopravnog razvitka Bosne i Hercegovine. Sama analiza problema suverenosti elaborirana je kroz tumačenje neovisnosti, supremacije i pravne neograničenosti bosanskohercegovačke vlasti. Nadalje, problem suvereniteta pojašnjen je kroz državni (dis)kontinuitet Bosne i Hercegovine u eks-Jugoslaviji (savezna država) i to pojašnjenjem legitimiteta, legaliteta i suverenosti Bosne i Hercegovine (federalna jedinica) prema ustavima iz 1946, 1963. i 1974. godine. Sam karakter federalnog uređenja Jugoslavije naglašava notornu činjenicu da suverenitet nedvosmisleno i isključivo pripada federaciji, pošto je ista isključivi međunarodnopravni subjekt i nosilac raspolaganja Kompetenz-Kompetenz (sposobnošću određenja vlastitih nadležnosti). U skladu sa tim, može se konstatovati da je kao najvažniji element suvereniteta, kompetencija-kompetencije, po pitanju Bosne i Hercegovine, isključivo bila u rukama Federativne narodne republike Jugoslavije prema Ustavu iz 1946. godine (narodni suverenitet), da bi se nakon toga u Ustavu iz 1963. i 1974. godine potenciralo da se suverena prava ostvaruju u socijalističkim republikama. Shodno tome, autor na tim temeljima pravno-političke spoznaje pristupa ključnom tumačenju problema suverenosti Bosne i Hercegovine kao samostalne, nezavisne i suverene države. Kulminaciju naučnog istraživanja o pitanju problema suvereniteta predstavlja tumačenje organizacije i strukture vlasti prema dejtonskom Ustavu, što naglašava postojanje problema konstituisanja suverenih prava u dejtonskom Ustavu Bosne i Hercegovine.

Contemporary Bosnia and Herzegovina is based on Dayton International Agreement, which steps out at the same time as one of the basic and fundamental postulate of state sovereignty. Based upon this, the author analyses the sovereignty problem from the aspects of philosophical reflexing, political, legal framework and state and legal development of Bosnia and Herzegovina. The problem analysis of the sovereignty has been elaborated through the analysis of independence, supremacy and legal non-determination of the authority in Bosnia and Herzegovina. Furthermore, the sovereignty problem has been explained throughout state (dis)continuity of Bosnia and Herzegovina in former Yugoslavia (federal state), which has been done through explanation of legitimacy, legality and sovereignty of Bosnia and Herzegovina (federal unit) according to Constitutions from 1946, 1963 and 1974. The character of federal constitution of Yugoslavia points out notorious fact that sovereignty undoubtedly and exclusively belongs to federation, since the one is exclusive international subject and the bearer of disposition with Kompetenz-Kompetenz (the ability of determination of its own competency). According to that, it can be concluded that the competency of competency, as the most important sovereignty element in the case of Bosnia and Herzegovina, had been exclusively charged by Federal National Republic of Yugoslavia in accordance with the Constitution from 1946 (people's sovereignty). And, after that the Constitutions from 1963 and 1974 had been emphasizing for the sovereign rights to be realized in socialist republics. According to this, the author bases his analysis on the legal and political foundations in order to analyses the sovereignty problem of Bosnia and Herzegovina as an autonomous, independent and sovereign country. The culmination of the research when it comes to sovereignty problem is represented by analysis of authority organization and structure according to Dayton Constitution, which emphasizes the presence of a problem for constituting of sovereign rights in Dayton Constitution of Bosnia and Herzegovina.

COBISS.BH-ID 512412109

BHP 159
ČIZMIĆ, Mirsad
        Izgradnja pravne države u Bosni i Hercegovini = Developing the rule of law in Bosnia and Herzegovina / Mirsad Čizmić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 141-142. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 119-142.

342.1(497.6)

Kada se govori o pojmu pravne države, najčešće se misli na onu državu u kojoj se općenito poštuju ustavne slobode i prava čovjeka i građanina, u kojoj se poštuje načelo ustavnosti i zakonitosti, u kojoj su sudovi nezavisni od utjecaja drugih nivoa vlasti i političkih struktura, državu u kojoj djeluje podjela vlasti, te u kojoj su svi nosioci drţavnih funkcija politički i pravno odgovorni - za takvu državu se kaže da je pravna država. Rad je podijeljen u tri dijela. Prvi dio rada govori općenito o državi i pravu, gdje ćemo definirati pojam države, pojam prava, pravnu državu i vladavinu prava. Drugi dio posvećen je demokratskoj pravnoj državi. Treći dio rada referira o Bosni i Hercegovini kao pravnoj državi u okviru čega govorimo o državnopravnom uređenju Bosne i Hercegovine, ustavnim obilježjima entiteta, zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, ljudskim pravima i političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Nakon toga slijede zaključna razmatranja.

When we talk about the concept of the Rule of Law, it usually refers to a state where constitutional rights and freedoms of man and citizen are generally observed, which in addition, respects the principles of constitutionality and legality, in which the courts are independent from the influence of other levels of government and political structures, the state in which it operates separation of power, and in which all holders of government functions are politically and legally responsible-for such a state is said to have embraced the rule of law. The paper is divided into three parts. The first part of the paper discusses general State and Law, where we define the concept of the state, the concept of rights, and the rule of law. The second part is devoted to the democratic constitutional state. The third part of the paper discusses Bosnia and Herzegovina as a state of law within which we talk about the 120 state-legal order of Bosnia and Herzegovina, constitutional features of the entity, the legislative and executive authorities, human rights and political crisis in Bosnia and Herzegovina. This is followed by the concluding remarks.

COBISS.BH-ID 25457670

BHP 160
ČULO, Ivan
        Refleksija teorije o autonomiji volje na građansko i radno pravo / Ivan Čulo. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 31-34. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 3-4 (mart-april 2016), str. 7-35.

340.12:347
340.12:349.2

S obzirom da se osjeća potreba za promjenama u Zakonu o parničnom postupku u radu se istražuje refleksija individualističke teorije o autonomiji volje kao filozofsko-sociološke koncepcije na građansko i radno pravo. Teorija autonomije volje je zastupala posvemašnju i neograničenu slobodu pojedinca. Slijedom rasprava o društvenom ugovoru razvila se rasprava i o volji u privatnopravnim odnosima. Autonomija volje je prihvaćena u mnogim zakonodavstvima, osobito klasičnim građanskim zakonicima u ograničenom obliku, a vidljiva je najčešće u stipulacijama ograničavanja volje stranaka. Analizirajući autonomiju volje nužno se dolazi rasprava o suprotnostima : individualizmu - kolektivizmu; pojedinačnom - društvenom, unutarnjem - vanjskom, subjektivnom - objektivnom; teorijskom - praktičnom, autonomiji - heteronomiji. U tim dvojbenostima, tezama i antitezama, kako u filozofiji tako i u pravu, do najprihvatljivijeg rješenja dolazi se, autor zaključuje, aristotelovskom sredinom.

This paper presents the reflection of theory of individualism as a philosophical-social concept on civil law or, in a narrower sense, on contractual law. This theory made an important impact, above all, through the issue of autonomy of the will and the freedom of contracting. The theory of autonomy was supported by the overall and unlimited freedom of individuals. During discussions on the social contract, the debate on will in the private law relationships has developed. The autonomy of will has been accepted in much legislation, particularly in classical civil codes in a limited form, and it is mostly noticeable in stipulations where the will of the parties is limited. Therefore, by discussing the autonomy of will, we cannot avoid the debate on contrasts such as: individualism - collectivism; individual - social; internal - external; subjective - objective; theoretical - practical; autonomy - heteronomy. In these dualities, theses and antitheses, both in philosophy and in law, the most acceptable solution can be reached by the Aristotelian doctrine of the golden mean, as it is the case with many other philosophical-legal issues.

COBISS.BH-ID 512374221

BHP 161
DELIĆ, Zlatan
        Poricanje suvereniteta Bosne i Hercegovine i figura "posljednjeg rata" = Denial of sovereignty of Bosnia and Herzegovina and figure of "the last war" / Zlatan Delić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf. - Bibliografija: str. 56. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 45-56.

342.3(497.6)
355.01(497.6)"1992/1995"

U radu se istražuju pozadinske i eksplicitne veze, interakcije i prekidi između klasičnih, savremenih i globalizacijskih teorija suvereniteta države s obzirom na promjenljiva značenja često korištene figure "posljednjeg rata". Znanje o onome što nazivamo "posljednjim" ratom nije ono prvo, ali ni ono posljednje što nas zanima kada sistematski promišljamo sve neizvjesniju razliku između onoga što nazivamo mirom i onoga što nazivamo ratom. Dokazujemo da je ono što obuhvaća savremene studije o državi, politici, sigurnosti, strukturalnom nasilju i negativnom miru (a povezano je i sa neprozirnim mijenjanjem značenja suvereniteta i suverenosti) uvijek u pokretu, zavisno od ciljeva i promjenljivog karaktera ključnih kategorija koje figuriraju u novim transnacionalnim opisima nove (poremećene) stvarnosti u koju smo dospjeli. U tekstu se razvija ideja da je svim velikim pojmovima iz domena klasične teorije države i prava - a prije svega pojmovima poput, suvereniteta i političkog predstavljanja - potrebna temeljita i radikalna rekonstrukcija. Rekonstrukcija bi trebala biti stvarna i programska, a u normativnom smislu trebala bi postati još dalekosežnija nego u disperziranim teorijama "mnoštva", naročito ako imamo u vidu pacifikacijske i sigurnosne aspekte integrativnih i dezintegrativnih procesa i politika proširenja EU na istok. Koliko su pojmovi poput političkog, pravnog, stranačkog, parlamentarnog predstavljanja (zastupanja) stanovništva u postdejtonskoj etnomatematičkoj politici (i agresivnoj politici simbola) postali sporni, postaje očito tek kada se suočimo sa predatorskim pokušajima proširenja suvereniteta susjednih država (Srbije i Hrvatske) na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Pritom se eksplicitno, a ponekad prikriveno ili tajno, združeno negira njena samostalnost. Zagonetka suvereniteta Bosne i Hercegovine sastoji se vjerovatno i u tome što se taj suverenitet, u globalnom kontekstu, ukazuje kao fantazmagoričan, fluidan, ogledni, pokusni, laboratorijski, a najčešće kao utvara (avet). Središte problema, ipak, predstavlja topografija evropskog birokratskog užasa oličena u postdejtonskim politikama reprezentacije te birokratskim i "metanarativnim" procesima priključenja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

This paper researches background and explicit relationships, interactions and discontinuations between classic, modern and globalization theories of state sovereignty, considering the changeable meaning of the often used figure of "the last war". The knowledge of what we call "the last" war is not the first or the last of what interest us when we systematically consider the more uncertain difference between what we call peace and what we call war. We prove that, what includes the modern studies of state, politics, security, structural violence and negative peace (which is also connected to non-transparent changing of the meaning of sovereignty), is always shifting, depending on the aims and the varying character of the key categories that figure the new transnational descriptions of the new, (disturbed) reality that we arrived to. An idea was developed in the text, that all great concepts from the domain of classic theories of state and law, and afore all concepts such as sovereignty and political representation - need thorough and radical reconstruction. This reconstruction ought to be real and program based. And, in a normative sense, it ought to become more far reaching than in the dispersed theories of "multitude", especially if we keep in mind the pacifist and security aspects of integrative and disintegrative processes and politics of EU expansion to the East. In what scope have the concepts, such as political, legal, party, parliamentary (re)presentation of population in the post-Dayton ethnomathematical politics (and aggressive politics of symbols), become moot, becomes obvious only when we face the predator attempts of expansion of sovereignty of neighboring states (Serbia and Croatia) on the Republic of Bosnia and Herzegovina, where - sometimes concealed or secret - it aggregately negates its independence. The enigma of Bosnian and Herzegovinian sovereignty probably also consists in the fact that this sovereignty, in the global context, is indicated as phantasmagoric, fluid, demonstrational, experiment, laboratory, and most often as an apparition. The core of the issue, however, is the topography of European bureaucratic horror, personalized in the post-Dayton politics of representation, and also the bureaucratic and the "metanarrative" processes within Bosnia and Herzegovina's entrance to the European Union.

COBISS.BH-ID 25408518

BHP 162
DŽAFIĆ, Adnan
        Suverenitet i identitet Bosne i Hercegovine = Sovereignty and identity of Bosnia and Herzegovina / Adnan Džafić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf. - Bibliografija: str. 125. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 115-125.

342.3(497.6)

Pored svih "savremenih tokova" u koje je uključena Bosna i Hercegovina u smislu prepuštanja neoliberalnim putanjama oduzimanja dijela ili cijelog suvereniteta državi od ugovornih strana "moći", Bosna i Hercegovina kao politički okvir življenja suverena je u pogledu totalne devastacije društvene strukture i formiranja nove bipolarne strukture bogatih i siromašnih. Njena teritorijalna organizacija je izgrađena na principu: "Bosna cijela iz tri dijela" (Filandra 2012: 44); to jeste na ideji teritorijalnog nacionaliteta. Da li će išta ostati od historijske specifičnosti Bosne i Hercegovine kao cjelovitog prostora i multietničkog društva i države, ostaje da se vidi. Ipak su garanti njene cjelovitosti međunarodne institucije.

Bosnia and Herzegovina, as a political framework of living, is sovereign from the full social structure's annihilation and forming of a new bipolar structure of wealthy and poor individuals, when taking into account all "modern trends" BiH is involved in, regarding the neoliberal ways of seizing a part of or the entire state sovereignty through the contractual parties' power. The BH territorial organization follows the principle "three parts make Bosnia complete" (Filandra, 2012:44), i.e. the idea of territorial nationality. The time will prove will anything remain from the BH historical peculiarity as a whole space and multi-ethnic society. However, the international institutions vouch for its completeness.

COBISS.BH-ID 25417222

BHP 163
DŽIHANOVIĆ-Gratz, Selma
        Odnos mjera sigurnosti prema drugim krivičnim sankcijama i srodnim mjerama / Selma Džihanović-Gratz. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 37-39. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 7-8 (juli-august 2016), str. 7-40.

343.852

Pojava mjera sigurnosti kao posebne kategorije krivičnih sankcija, pravno i terminološki odvojene od kazne, u krivičnopravnoj literaturi najčešće se dovodi u vezu s raznim teoretskim pristupima, pravcima i koncepcijama pojedinih škola krivičnog prava određenog vremenskog perioda (klasična škola, pozitivna škola, sociološka škola, neoklasična škola, pokret Nove društvene odbrane). Uloga, priroda, svrha i mjesto mjera sigurnosti kroz vrijeme su se mijenjale. Uvođenje tzv. admonitivnih sankcija značajno je utjecalo na poziciju mjera sigurnosti u krivičnom pravu. Njihovom pojavom, a time i široko prihvaćenom primjenom u sudskoj praksi, mjere sigurnosti praktički su potisnute u drugi plan, a to sve dovelo je do jedne nove vrste dualiteta krivičnih sankcija - dualiteta na liniji kazna -sankcija opominjanja.

The emergence of security measures as a specific category of criminal sanctions, legally and terminologically separated from the penalty, in criminal literature is most often associated with various theoretical approaches, directions and concepts of individual schools of criminal law of a certain period of time (the Classical school, Positive school, Sociological school, Neoclassical schools, New Social Movement of Defence). The role, nature, purpose and place of security measures over time have changed. The introduction of so-called admonitory sanctions significantly affected the position of the security measures in the criminal law. With their emergence and thus the widely accepted application in case law, the security measures are virtually pushed into the background, and that all led to a new kind of duality of criminal sanctions - duality on the line penalty - cautionary sanctions.

COBISS.BH-ID 512383693

BHP 164
GAZETIĆ, Edisa
        Naslijeđe iz prošlosti : tranzicijsko legaliziranje etno podjela i progona / Edisa Gazetić. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/24_16/2416_3_2.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 24 (2016), str. 218-230.

341.485:323.28(497.6)"1992/1995"
323.28(497.6)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 26070278

BHP 165
GLADANAC, Sanja
        Danijel Vojak, Bibijana Papo, Alen Tahiri, Stradanje Roma u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941.-1945. - Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Romsko nacionalno vijeće, 2015, 414 str. : [prikaz knjige] / [Sanja Gladanac].

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 365-371.

341.322.5(=214.58)(497.1)"1941/1945"

COBISS.BH-ID 25586438

BHP 166
GRBO, Zinka
        Pregled novih rješenja Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine / Zinka Grbo, Dejan Davidović. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 25. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 5-6 (maj-juni 2016), str. 7-26.

347.72

U Federaciji Bosne i Hercegovine stupio je na snagu novi Zakon o privrednim društvima. U radu su predstavljena nova zakonska rješenja, kao i pojedina rješenja koja nisu usvojena, iako je većina od njih bila predviđena Nacrtom novog zakona. Novim Zakonom o privrednim društvima, u određenoj mjeri je izvršeno usklađivanje s relevantnim direktivama Europske unije i OECD principima korporativnog upravljanja. Autori, uz pojedine odredbe, iznose vlastita mišljenja o određenim rješenjima.

The new Law on Business Entities has recently entered into force in the Federation of Bosnia and Herzegovina. This article deals with the newly adopted legal solutions of the Law, as well as those proposed but not adopted. The new Law on Business Entities is harmonised with relevant directives and OECD Principles of Corporate Governance. The authors also give comments on certain provisions of the new Law on Business Entities.

COBISS.BH-ID 512375757

BHP 167
GRGIĆ, Dubravko
        Razvoj instituta neimovinske (nematerijalne) štete, s osvrtom na pravo osiguranja u Bosni i Hercegovini / Dubravko Grgić, Enes Bikić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 65-66. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 7-8 (juli-august 2016), str. 41-67.

347.426.4:368.025.8

Nematerijalna šteta je pojava suvremenog privatnog prava koje u pravnom smislu, pod pojmom štete, podrazumijeva imovinsku i neimovinsku štetu. Ranije je privatno pravo, u okviru nauke rimskog prava, bilo ograničeno na imovinska prava, zbog čega je opći pojam štete odnosno interesa, obuhvaćao samo predmete imovinske vrijednosti. U pravilu se pod štetom podrazumijevala samo imovinska šteta. Za proširenje pojma štete u pravnom smislu, povijesno su važne dvije činjenice: prva, koja se očituje u uklanjanju privatnih kazni iz građanskog prava i druga, koja se očituje u priznavanju prava ličnosti (osobnosti). Priznavanje takvih prava kao posebnih privatnih prava pojedinca, zahtijevalo je i priznavanje sankcija za njihove eventualne povrede. Kao što se povredom imovinskih prava nanosi izvjesno umanjenje u imovini oštećenika, tako se povredom prava ličnosti nanosi šteta (zlo) njegovoj ličnosti. Povreda prava ličnosti se na općeniti način naziva neimovinskom štetom, a njezina naknada, najvažnijom civilnom sankcijom prava ličnosti.

Non-material damage is phenomena of modern private law, which in legal terms includes proprietary and non-proprietary damage. Earlier, in the context of unilateral doctrines of Roman law, the private law was limited only to property rights and hence the general notion of damage or interest included only the items of property value. As a rule, the concept of damage included only material damage. In legal terms, there are two historically important facts for expanding the concept of damages: first is reflected in the removal of private penalties from the civil law and second, in the recognition of personal rights. Recognition of such rights as special private rights of the individuals required the recognition of sanctions for their potential violations. As the violation of property rights causes certain diminution in assets of the injured person, so does the violation of personal rights inflicts harm to a person/personality. Violation of personal rights is usually referred to as a non-material damage and compensation for such damage is considered the most important civil sanction of personal rights.

COBISS.BH-ID 512383949

BHP 168
HADŽIALIĆ, Aida
        Odnos rješenja o izvršenju i isprave o zapljeni po pristanku dužnika / Aida Hadžialić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 46. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 3-4 (mart-april 2016), str. 36-47.

347.952

Rješenje o izvršenju i isprava o zapljeni po pristanku dužnika izuzetno su prisutni u poslovnom svijetu, naročito u bankarskom poslovanju. Prilikom primjene ova dva akta, pojavile su se nejasnoće i pitanja o njihovom odnosu pa se ukazala potreba za analizom, kako samih akata, tako i o njihovom međusobnom odnosu. Ovim radom, nakon izvršene analize, data su pojašnjenja o pravnoj prirodi rješenja o izvršenju i isprave o zapljeni po pristanku dužnika, s posebnim osvrtom na njihov uzajamni odnos koji se reflektuje na primjenu isprave o zapljeni po pristanku dužnika. U radu se navedena dva akta, odnosno njihov međusobni odnos, posmatraju s teorijsko-analitičkog stanovišta, uz primjenu normativnog metoda, komparativnog metoda i empirijskog metoda. Normativni metod je korišten pri pregledu zakonskih propisa Bosne i Hercegovine, propisa entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, komparativni metod je korišten prilikom usporedbe ova dva akta u cilju određenja njihove pravne posebnosti i samostalnosti, dok su primjenom empirijskog metoda korištena iskustva stečena u dugogodišnjoj praksi samog autora. Svrha i cilj ovoga rada jeste da se rješenje o izvršenju i isprava o zapljeni po pristanku dužnika, kao i njihov međusobni odnos, razjasne i približe licima koja ih primjenjuju.

Execution writ and execution upon debtor's consent are largely utilised in business world, especially in banking operations. In application of these two documents, doubts and questions have emerged regarding their relationship, thus the need aroused for the analysis of these two very acts, as well as their mutual relationship. This paper, following the analysis conducted, provides account of the legal nature of execution writ and execution document upon debtor's consent, with a special view of their mutual relationship, which is reflected on the application of the execution document upon debtor's consent. The paper examines these two documents, and their mutual relationship from theoretically-analytical standpoint, applying the normative method, comparative method, and the empirical method. The normative method is used in review of the legislation of Bosnia and Herzegovina, legislation of the entities and of Brčko District of Bosnia and Herzegovina, the comparative method is used in making a comparison between the two documents as to establish their legal particularities and uniqueness, while the empirical method utilises experiences obtained during the years of the author's work in the field. The goal and purpose of this paper is to clarify execution writ and execution document upon debtor's consent, their mutual relationship, and to bring them closer to the professionals.

COBISS.BH-ID 512374477

BHP 169
HALILOVIĆ, Rizvan
        Temeljna ljudska i građanska prava u Ustavu Bosne i Hercegovine / Rizvan Halilović. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/70-71/172-189.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 189. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 18, br. 70/71 (zima 2015-proljeće 2016), str. 172-189.

342.4(497.6)

U ovom tekstu želimo razmotriti i pokazati značajne vrijednosti Ustava Bosne i Hercegovine sa ugrađenim mehanizmima očuvanja i zaštite multikulturalnog društva, ljudskih i građanskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini. Osnovni dokumenti za isticanje osnovnih vrijednosti ustavom zagarantiranih ljudskih i građanskih prava u Bosni i Hercegovini jeste Ustav Bosne i Hercegovine, sa svim međunarodnim konvencijama i deklaracijama, koje su sastavni dio Ustava, a koje su iznad svakog zakona u Bosni i Hercegovini. Već 20 godina je aktuelna želja građana da se Bosna i Hercegovina što više približi evropskim pravnim tečevinama, kako bi stekla uvjete da postane punopravan član EU i NATO. Mnogobrojni pokušaji vladajućih političkih struktura u Bosni i Hercegovini, uglavnom su završavali neuspjehom, pod vrlo čestim izgovorima da je za sve kriv Dejtonski mirovni sporazum i Dejtonski Ustav Bosne i Hercegovine. Mi želimo pokazati da su reforme i približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji moguće, bez promjena Dejtonskog mirovnog sporazuma, dosljednom primjenom Ustava i svih usvojenih Zakona Bosne i Hercegovine.

In this article we want to discuss and demonstrate significant values of the Constitution of Bosnia and Herzegovina with built-in mechanisms for the preservation and protection of a multicultural society, human and civil rights and freedoms in Bosnia and Herzegovina. Basic documents to highlight the values such as human and civil rights that are guaranteed by the Constitution in Bosnia and Herzegovina, are in fact the Constitution of Bosnia and Herzegovina with all international conventions and declarations which are an integral part of the Constitution and above all laws in Bosnia and Herzegovina. For twenty years, the current desire of the citizens of Bosnia and Herzegovina has been to approximate to the European legal legacy in order to qualify to become a full member of the EU and NATO. Numerous attempts executed by the ruling parties in Bosnia and Herzegovina mostly ended in failure, and were subject to very frequent excuses of blaming the Dayton Peace Agreement and the Dayton Constitution of Bosnia and Herzegovina. We want to show that the reforms and the approximation of Bosnia and Herzegovina to the European Union is possible without changes to the Dayton Peace Agreement, but with consistent application of the Constitution and of all adopted laws of Bosnia and Herzegovina.

COBISS.BH-ID 23174150

BHP 170
HAMIDOVIĆ, Rijad
        Zakonska hipoteka u svjetlu aktuelnih normativnih rješenja materijalnog poreznog prava Federacije Bosne i Hercegovine / Rijad Hamidović. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 87-88. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 5-6 (maj-juni 2016), str. 71-89.

347.27:336.22

Suština ovog rada je analiza, odnosno razmatranje zakonske hipoteke konstituisane u korist Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, u svjetlu pozitivno-pravnih normi materijalnog poreznog prava. Ukratko, značaj ovog instituta stvarnog prava ogleda se u do skora jedinstvenom načinu nastanka istog u pravnom sistemu Federacije BiH, kao vanknjižnog ili tzv. "nevidljivog" stvarnog prava, te u nizu negativnih posljedica koje takav način nastanka zakonske hipoteke, u korist Porezne uprave Federacije BiH, još uvijek proizvodi prema drugim učesnicima u pravnom prometu nekretninama. Strukturalno posmatrano, ovaj rad se sastoji iz dva dijela. Prvi, u kojem se bliže pojašnjava značaj zakonske hipoteke s aspekta relevantnih normativnih propisa materijalnog stvarnog prava i poreznog prava, s težištem na važećim zakonskim normama, te drugi, u kojem se istraživačkim pristupom izvodi problematika vezana za ovaj institut stvarnog prava, potom prepoznaju i opisuju žarišta uočenih problema i predlažu adekvatna tješenja ili načini prevazilaženja istih. Konačno, svrha samog rada je da ukaže da zakonska hipoteka i nakon značajnih izmjena materijalnog poreznog prava, predstavlja jedan složen institut stvarnog prava, s prisutnim negativnim implikacijama u pravnom prometu nekretninama u Federaciji BiH.

This work refers to the part of the matter that was the subject of the master's thesis of the author, under the title: "The statutory lien in Bosnia and Herzegovina". The essence of this paper is to analyse, that is to reflect on the legal mortgages that are constituted in favour of the Tax Administration of the Federation of Bosnia and Herzegovina, within the positive legal norms of the tax law. In short, the character of this institute is a result of, until recently, the unique mode of occurrence of this type of mortgages in the legal system of the Federation of Bosnia and Herzegovina as an "invisible" right, as well as due to the series of negative consequences that this way of formation of a legal mortgage in favour of the Tax Administration of the Federation of Bosnia and Herzegovina has and is still producing towards other participants in the real estate transactions. This paper consists of two parts. The first part seeks to explain the importance of the legal mortgage in terms of relevant statutory regulations and the actual substantive property and tax law, with a focus on the existing legal rules. The second one examines the subject matter further to identify and describe problems related to this institute and proposing adequate solutions or ways of overcoming them. Finally, the purpose of this paper is to show that, even significant changes have been made to the tax law, legal mortgage is still a complex institute with its negative implications in real estate transactions in the Federation of Bosnia and Herzegovina.

COBISS.BH-ID 512376525

BHP 171
HASANOVIĆ, Jasmin
        Geopolitički kontekst postdejtonske igre suvereniteta : između suverene i postsuverene Bosne i Hercegovine = Geopolitical context of the post-Dayton sovereignty game : between a sovereign and post-sovereign Bosnia and Herzegovina / Jasmin Hasanović. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 179-182. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 163-182.

342.3(497.6)
341.382(497.6)"1995"(082)

U ovom radu problematizira se pitanje (unutrašnjeg) suvereniteta postdejtonske Bosne i Hercegovine. Fenomen nastojanja konstruiranja Bosne i Hercegovine mirovnim ugovorom koji je sukob transformirao u mirovni proces, kao postsuverene ne-države na temeljima zbira ili pak razlike njenih etnoteritorijalnosti, očito treba propitati u kontekstu vanjskopolitičkih i geopolitičkih prilika iz vremena Dejtona. Iz prvog aspekta, bit će problematizirano pitanje suverena u Bosni i Hercegovini, da li su to njene institucije, entiteti ili pak konstitutivni narodi, dok će se,iz drugog, analizirati utjecaj međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, institucionalno i politički prisutne kroz OHR, te u tom fenomenu demistificirati pozadinu konstituiranja postdejtonske Bosne i Hercegovine kao improvizirane, države scenarija. Na taj se način bosanskohercegovački intervencionistički eksperiment vođen od Sjedinjenih Država nastoji pokazati kamenom temeljcem koji je uspostavio njenu unipolarnu, posthladnoratovsku vanjsku politiku, čineći je globalnim hegemonom, a Bosnu i Hercegovinu eksperimentalnim područjem djelovanja međunarodne zajednice predvođene Sjedinjenim Državama.

This paper problematizes the question of (internal) sovereignty of post-Dayton Bosnia and Herzegovina. The phenomenon of the efforts to construct Bosnia and Herzegovina through peace treaty which transformed the conflict into a peace process, as a post-sovereign non-state on the basis of the sum, or the differentiations of its ethnic-territorialities should be examined in the context of international and geopolitical conditions from the time of Dayton. From the first aspect, the issue of the sovereign in Bosnia and Herzegovina will be problematized, whether it belongs to its institutions, entities or the constituent peoples, while from the second the impact of the international community in Bosnia and Herzegovina, institutionally and politically presented through OHR, will be analyzed thus demystifying the background of the post-Dayton constitution of Bosnia and Herzegovina as an improvised, scenario-state. In this way, the Bosnian interventionist experiment led by the United States is trying to be shown as the cornerstone which established its unipolar, post-Cold War foreign policy, making it a global hegemon, and Bosnia and Herzegovina as an experimental area of the international community led by the United States.

COBISS.BH-ID 512412365

BHP 172
HASIĆ, Jasmin
        Pravosudni aktivizam Evropskog suda pravde i uticaj odluka na suverenitet zemalja članica Evropske unije / Jasmin Hasić i Majda Mušić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 55-58. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 1-2 (januar-februar 2016), str. 32-58.

341.645:321.011]:061.1EU

Evropska je unija, kao jedinstvena "supranacionalna" pravno-politička organizacija, vremenom oblikovala svoju formu kroz postepeni prijenos suverene vlasti država članica na institucije saveza, što je u konačnici rezultiralo stvaranjem jedinstvenog pravnog sistema. Pravosudni aktivizam Suda pravde Evropske unije je izuzetno značajno uticao na neposredno oblikovanje pravnog poretka Unije, prvenstveno putem tumačenja i primjene temeljnih Ugovora, ali i stvaranjem zasebnih pravnih normi. Cilj ovoga članka je analiza sistema funkcionisanja pravnog sistema Evropske unije, s posebnim osvrtom na definisanje, razgraničavanje i poimanje nacionalnog suvereniteta država članica EU, a kroz prizmu pravosudnog aktivizma Suda pravde EU. Analizom prakse Suda pravde Evropske unije, nastojat ću prikazati kako je ista uticala na promjene i poimanje u pogledu suvereniteta država članica. Uz osvrt na brojne ključne presude koje se odnose na slučajeve diskriminacije i zaštite ljudskih prava, nastojat će se dati odgovor na pitanja kako i koji su predmeti pred ESP imali ključni uticaj, ne samo na razvoj unijskog prava, već i na proces evropske integracije uopće.

Through decades of its existence, the EU, as a unique "supranational" organization, has profiled its position in the international legal system through the gradual transfer of national sovereignty of the member states onto the Union%s institutions. The judicial activism of the Court of Justice of the European Union has played an immensely important role in shaping and defining the core features of the EU law, through interpreting and applying the EU founding treaties, as well as creating new legal norms. The aim of this article is to describe and to analyze the functioning of the EU legal system, with a special emphasis on the definition, delimitation and understanding of the national sovereignty of the EU member states, principally through scrutiny of judicial activism of the EU Court of Justice. Through the analysis of the Court's practice, we will try to show how its decisions have influenced and marked the boundaries of the Member state's sovereignty. With reference to a number of key judgments on protection of human rights, we will offer a deeper insight into judicial rulings which have directly influenced not only the development of EU law, but also on the process of the European integration in general.

COBISS.BH-ID 512350413

BHP 173
HODŽIĆ, Dželaludin
        Udžbenik filozofije pozitivnog prava = A significant contribution to the study of law / Dželaludin Hodžić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/PREGLED_3_2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 3 (septembar-decembar 2016), str. 227-230.

340(049.3)

Tekst je prikaz knjige Riccarda Guastinija Sintaksa prava (Naklada Breza, Zagreb, 2016, str. 415) u prijevodu Luke Burazina.

This text is the review of a book by Riccardo Guastini Syntax of Law (Zagreb, Naklada Breza, 2016, pg.415) translated by Luka Burazin.

COBISS.BH-ID 25498374

BHP 174
HUSEINSPAHIĆ, Ajdin
        Pravni kontinuitet između regulisanja braka u antičkom Rimu i njegovog pozitivno-pravnog uređenja u Bosni i Hercegovini / Ajdin Huseinspahić, Đenita Kurbegović-Huseinspahić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 91-95. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 7-8 (juli-august 2016), str. 68-96.

347.62(497.6)
347.62(37)

Ovim radom autori imaju za cilj da ukažu na temeljne karakteristike braka (iustae nuptiae) u antičkom Rimu i njegovog pozitivno-pravnog uređenja u Bosni i Hercegovini. Na taj način, povezivanjem temeljnih odrednica braka, a u okviru vremenske distance koja obuhvata period od preko dvadeset stoljeća, autori su tragali za zajedničkom niti koja povezuje društveno-pravno akceptiranje braka u prošlosti, s njegovim današnjim određenjem. Fokus rada je na razmatranju teorijskih i zakonskih određenja uslova postojanja braka koja je kroz historiju bivala različito određivana, ali kada podvučemo crtu ispod svih tih definicija i pozitivno-pravnih normiranja, kako u prošlosti tako i sadašnjosti, možemo apstrahirati zajednički imenilac svim tim stručnim, akademskim i pozitivno-pravnim određenjima braka, a što je u radu detaljno obrađeno.

In this paper the authors try to emphasize the fundamental characteristics of marriage (iustae nuptiae) in ancient Rome and its positive-legal status in Bosnia and Herzegovina. In this way, and by linking the basic determinants of marriage within the period of time covering more than twenty centuries, the authors are searching for a common thread that links the socio-legal acceptance of marriage in the past with its present definition. This paper focuses on the examination of theoretical and legal definitions of the conditions of existence of marriage, which was differently determined through the history, but when a line is drawn underneath all these definitions and positive-legal standardizations in the past and present we can isolate the common denominator of all these professional, academic and positive-legal definitions of marriage, which is covered in detail in this paper.

COBISS.BH-ID 512384205

BHP 175
IŠERIĆ, Harun
        Prijedlog osnovnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini / Harun Išerić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 88-92. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 11-12 (novembar-decembar 2016), str. 58-93.

2-78:28]:347.4(497.6)
347.4(497.6)

Krajem mjeseca septembra 2015. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uputilo je Predsjedništvu BiH Prijedlog osnovnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u BiH. Početkom novembra je u medijima objavljen tekst Prijedloga ugovora. Ugovor je izazvao veliku reakciju javnosti, posebno one u entitetu Republika Srpska. Predstavnici vlasti u RS-u su počeli osporavati Prijedlog ugovora, tvrdeći da se Islamskoj zajednici tj. muslimanima daje više prava, nego pripadnicima katoličke i pravoslavne crkve u BiH. Također, tvrdi se da se Islamska zajednica stavlja u privilegovaniji položaj u odnosu na ostale vjerske zajednice. Rad ima za cilj da dokaže da, Prijedlogom ugovora, Islamska zajednica nije stavljena u povoljniji položaj u odnosu na druge dvije vjerske zajednice, te da Prijedlog ugovora samo uvaža vjerske specifičnosti muslimana. Komparativno-pravnom metodom dokazano je da je 90% sadržaja Prijedloga ugovora identično s druga dva ugovora sa Svetom Stolicom i Srpskom pravoslavnom crkvom, te da ovi ugovori također sadrže pojedine odredbe koje se ne mogu naći u Prijedlogu ugovora jer manifestuju specifičnosti katolika i pravoslavaca. Rad predstavlja uspostavljene principe Evropskog suda za ljudska prava glede odnosa vjerske zajednice i države, potom modele odnosa države i vjerskih zajednica s konkretizacijom na odnos vjerskih zajednica i države BiH. Razmatrajući zasebno druga dva ugovora, u radu se ističu posebnosti ovih ugovora, a analizom Prijedloga ugovora rad prezentuje rješenja koja su identična u sva tri ugovora, te pojedine specifične odredbe prepoznatljive samo u Prijedlogu ugovora s Islamskom zajednicom.

At the end of September 2015, the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, forwarded to the Presidency of Bosnia and Herzegovina Draft of the Basic Agreement between Bosnia and Herzegovina and Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. In early November, the media published the text of the Draft which has caused an immense public reaction, especially of those in the entity of Republika Srpska. The authorities in Republika Srpska have begun to challenge the Draft Agreement, arguing that Islamic Community and Muslims are given more rights than members of the Catholic and the Orthodox Churches in B&H. Also, they argue that Islamic Community is placed in a privileged position compared to other religious communities. This work aims to demonstrate that the Draft Agreement does not put Islamic Community in a better position compared to the other two religious communities and that the Draft Agreement only reflects religious specifics of Muslims. By comparative legal method, it is proven that 90% of the content of the Draft Agreement is identical to other two agreements with the Holy See and the Serbian Orthodox Church, and that these agreements also contain certain provisions that cannot be found in the Draft Agreement with Islamic Community, as they manifest particularity of Catholics and Orthodox believers. This paper presents the established principles of the European Court of Human Rights concerning the relationship of religious communities and the state, then the models of such relations between state and religious communities with the concrete features of this relationship between religious communities and the state of B&H. At the same time, separately considering other two agreements, the paper emphasizes their specificities, and by analysing the Draft Agreement presents solutions that are identical to all three agreements and solutions that can only be recognized in the Draft Agreement with the Islamic Community.

COBISS.BH-ID 512692427

BHP 176
JAŠAREVIĆ, Faruk
        Participacija građana u izbornoj demokratiji - izbor općinskog vijeća : studija slučaja, općina Ilidža 2008. i 2012. = Citizen participation in the electoral democracy - election of municipal council : Case study, Ilidža 2008. and 2012. / Faruk Jašarević, Adnan Džindo, Ermin Kuka. - Tabele. - Dostupno i na: http://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/educa_9.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 85. - Sažetak ; Summary.

U: Educa. - ISSN 1840-3301. - God. 9, br. 9 (2016), str. 74-85.

342.8 (497.6 Ilidža) "2008" "2012"

Tema ovog rada jeste Participacija građana u izbornoj demokratiji - izbor Općinskog vijeća: studija slučaja, općina Ilidža 2008. i 2012. Osnov za elaboraciju ove teme nalazi se u činjenici što je participacija (učešće) građana u izbornom procesu preduvjet konstituiranja Općinskog vijeća kao predstavničkog tijela građana na nivou lokalne zajednice i lokalne samouprave. Kroz rad Općinskog vijeća najdirektnije se implementiraju javne politike na lokalnom nivou, a što je i svrha i cilj konstituiranja samog vijeća. Glavni predmet rada jeste participacija građana na lokalnim izborima u okviru sistema izborne (predstavničke) demokratije kao osnove konstituiranja Općinskog vijeća, s jedne strane, i osiguranja odgovornosti izabranih predstavnika, s druge strane, uz poseban osvrt na općinu Ilidža. Participacija građana u izboru Općinskog vijeća Ilidža se posmatra kroz komparativnu analizu lokalnih izbora 2008. i 2012. godine. U radu se koriste historijska metoda, metoda analize sadržaja (dokumenata), komparativna metoda i statistička metoda. Opći zaključak, nakon provedenih teorijskih i empirijskih istraživanja, jeste da je participacija (učešće) građana u izbornoj (predstavničkoj) demokratiji preduvjet konstituiranja predstavničkog organa općine Ilidža, budući da predstavnički organ općine - Općinsko vijeće počiva na demokratskoj i slobodnoj volji građana općine Ilidža.

Theme of this paper is Citizen participation in the electoral democracy - election of Municipal council: Case study, Ilidža 2008 and 2012. The starting point for the elaboration of this theme lies in the fact that participation of citizens in the electoral process is a precondition for the constitution of the Municipal council as the representative body of citizens in the local community and the local government. Public policies at a local level are most directly implemented through the Council's work, which is the main purpose and objective for the constitution of the Council. The main subject matter of this paper is the participation of citizens in local elections within the electoral (representative) democracy as the basis of the constitution of the Municipal council, on one side, and ensuring accountability of elected representatives, on the other, with a special emphasis on the Municipality of Ilidža. The participation of citizens in the Ilidža Municipal council's election is seen through comparative analysis of local elections in 2008. and 2012. This paper uses historical method, content analysis (document analysis), comparative method and statistical method. After the completion of theoretical and empirical research, the overall conclusion is that participation of citizens in the election (representative) democracy is a precondition for the constitution of a representative body of the Municipality of Ilidža, since the representative body of the Municipality - the Municipal council rests on democratic free will of the citizens of the Municipality of Ilidža.

COBISS.BH-ID 25191686

BHP 177
JURAS, Damir
        Disciplinska odgovornost policijskih službenika u Republici Srbiji / Damir Juras. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 81-84. - Sažetak ; Summary.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 9-10 (septembar-oktobar 2016), str. 65-85.

349.22:331.108.6]:351.74(497.11)

U radu se, uz navođenje stajališta pravne teorije i citiranje sudske prakse, daje prikaz i opis pravnog uređenja disciplinske odgovornosti policijskih službenika u pravu Republike Srbije. Autor uvodno daje zakonsku definiciju policijskog službenika u Republici Srbiji i pravno teorijsku definiciju disciplinske odgovornosti. U poglavlju o povredama službene dužnosti nabrajaju se lake i teške povrede službene dužnosti, te se daje komentar pojedinih pravnih kvalifikacija. Opisujući disciplinske mjere, autor ukazuje na njihov cilj. U poglavlju o pravilima postupka navode se tijela i pravila za pokretanje i vođenje postupka, te donošenja odluka. U dijelu o sudskoj zaštiti opisuje se nadležnost sudova za preispitivanje odluka o disciplinskoj odgovornosti. Zaključak autora je da se propisanim povredama službene dužnosti mogu pravno kvalificirati svi oblici nedopuštenog ponašanja policijskih službenika, da katalog kazni omogućava individualizaciju kažnjavanja, te da pravila postupka omogućavaju zaštitu prava službenika protiv kojih se on vodi. Autor predlaže da se zakonom omogući izricanje disciplinske mjere uvjetnog prestanka radnog odnosa, te da se primjena instituta udaljenja iz službe uvjetuje opravdanim očekivanjem da bi policijskom službeniku mogla biti izrečena najstroža disciplinska mjera - prestanak radnog odnosa.

This paper, in addition to mentioning the standpoints of legal theory and jurisprudence, presents a review and description of legal regulations of disciplinary responsibility of police officers in the law of Republic of Serbia. In the introduction the author gives the legal definition of a police officer in Republic of Serbia, as well as the legal and theoretical definition of disciplinary responsibility. In the chapter on official duty violations, listed are minor and severe violations of official duty and some comments are given on certain legal qualifications. In describing disciplinary measures, the author emphasizes their goals. The authorities and rules for initiating and conducting the proceedings, as well as for decision-making, are listed in the chapter on the procedural rules. The section on judicial protection provides description of courts jurisdiction for the re-examination of decisions on disciplinary responsibility. The author concludes that all forms of unacceptable behaviour of police officers may be legally qualified as proscribed violations of official duty, and that the catalogue of penalties enables individualization of each sanction, as well as procedural rules that provide the protection of rights of the officers against whom the proceeding is conducted. The author suggests that the law should stipulate imposing the disciplinary measure of conditional termination of employment, and that imposing the measure of suspension is to be conditioned by justified expectation that the officer could be sentenced with the most severe disciplinary measure - termination of employment.

COBISS.BH-ID 512710083

BHP 178
KADRIĆ, Remzija
        Dejtonski mirovni sporazum i međunarodna zajednica / Remzija Kadrić. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/70-71/161-171.pdf. - Bibliografija: str. 171. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 18, br. 70/71 (zima 2015-proljeće 2016), str. 161-171.

341.382(497.6)"1995"

Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini potpisali su Republika Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Savezna Republika Jugoslavija (Srbija i Crna Gora) dana 14. decembra 1995. godine u Parizu (prethodno je 21. novembra iste godine taj Sporazum parafiran u Dejtonu (SAD), te je on u kolokvijalnoj upotrebi kao Dejtonski mirovni sporazum. Mirovni sporazum su posvjedočili, svojim potpisima, predstavnici međunarodne zajednice i to: Evropske Unije, Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Ruske Federacije i SAD-a. Tema ove kratke studije je analiza odnosa te međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini, kao međunarodno priznatoj državi, članici UN-a, i to sa aspekta uzajamne odgovornosti u provođenju istog sporazuma. Polazeći od činjenice da država BiH, funkcioniše prema Aneksu IV (Ustav BiH) u okvirima Dejtonskog mirovnog sporazuma, u ovoj analizi se ukazuje na neke specifičnosti, uvjete, te uzročno-posljedične veze funkcioniranja države, te objektivna opravdanja zadržavanja OHR-a u nadležnostima koje ima prema Mirovnom sporazumu.

The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina was signed by the Republic of Bosnia and Herzegovina, Croatia and the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) on 14 December 1995 in Paris (previously 21 November of the same year the Agreement was initialed in Dayton (USA), and it is known in colloquial use as the Dayton peace agreement. The peace agreement was witnessed and signed by the International Community, namely: the European Union, France, Germany, Great Britain, the Russian Federation and the United States. The subject of this short study is to analyze the relations of the International Community towards Bosnia and Herzegovina as an internationally recognized state, a member of the UN, all this in terms of a mutual responsibility in the implementation of the Agreement. Starting from the fact that the state of Bosnia and Herzegovina operates under Annex IV (Constitution of Bosnia and Herzegovina) within the framework of the Dayton Peace Agreement, this analysis points to some specific conditions, cause-effect relationships of functioning of the state, as well as to objective justification to keep the OHR in jurisdictions that it has under the Peace Agreement.

COBISS.BH-ID 23171590

BHP 179
KARČIĆ, Hikmet
        Nestanak Tomislava Matanovića : postupak pred Domom za ljudska prava = The disapperance of Tomislav Matanović : The Human Rights Chamber case / Hikmet Karčić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 252. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 245-252.

341.322.5"1995"
347.93

Cilj ovog rada je ukazati na jedan od najinteresantnijih slučajeva pred Domom za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Nestanak Tomislava Matanovića i njegovih roditelja izazvao je veliku pažnju međunarodnih subjekata i Katoličke crkve. Dvadeset godina nakon njihovog nestanka njihova sudbina i dalje nije u potpunosti jasna.

The aim of this paper is to deal with one of the most interesting cases in front of the Human Rights Chamber in Bosnia and Herzegovina. The disappearance of Vojislav Matanović and his parents sparked a lot of attention of international subjects and the Catholic Church. Twenty years after their disappearance, their fate is still not clear.

COBISS.BH-ID 25481478

BHP 180
KAROVIĆ, Jasenko
        Suverenitet države Bosne i Hercegovine = The State sovereignty of Bosnia and Herzegovina / Jasenko Karović. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 185-192.

342.3(497.6)

COBISS.BH-ID 25420806