prethodna
naredna
BHP 121
TADIĆ, Tomislav
        Sociologija religije Hansa Mola : refleksije o odnosu identiteta i svetog / Tomislav Tadić. - Dostupno i na: https://ziink.files.wordpress.com/2008/08/sophos-no-9.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 119-120. - Abstract.

U: Sophos. - ISSN 1840-3859. - Br. 9 (2016), str. 101-120.

316.74:2

U radu ekspliciram osnovne postulate identitetske teorije religije Hansa Mola fokusirajući se na odnos centralnih teorijskih koncepcija u okviru njegove sociologije religije - koncepcija zasnovanih na promatranju relacije između društvene produkcije struktura identiteta i svetog. Pokazujem da je za Hansa Mola religija shvatljiva i odrediva iz perspektive "mehanizma sakralizacije identiteta" eksplicirajući partikularno svaki od njegovih konstitutivnih elemenata. U radu pozicioniram ulogu koju je Hans Mol zauzimao u debati o sekularizaciji šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća iz čega se daju naslutiti određeni zaključci koje je debata imala po pozniju "teorijsku logiku sociologije" (Jeffrey C. Alexander). Između ostaloga, u radu govorim i o autentičnim konsekvencama "identitetske teorije religije" koje se izražavaju u obliku sakralizacije bilo znanstvenog bilo političkog diskurza.

The paper explicates Hans Mol's basic principles of identity theory of religion focusing on the relationship of the central theoretical concepts in the context of his sociology of religion - concept based on observing the relation between social production of the structure of the identity and the sacred. It is shown that religion for Hans Mola is understandable and determinable from the perspective of "mechanism of sacralization of the identity" specifying each of its constituent elements. The paper positions the role that Hans Mol took up on the debate about the secularization of the sixties and seventies from which certain conclusions can be made that the debate had the famous "theoretical logic of sociology" (Jeffrey C. Alexander). Among other things, the paper discusses also the authentic consequences of the "identity theory of religion" which are expressed in the form of sacralization of any scientific or political discourse. This paper is structured from introduction, three chapters and conclusion.

COBISS.BH-ID 9578521

BHP 122
TADIĆ, Tomislav
        William T. Cavanaug (2009) : the myth of religious violence: secular ideology and roots of modern conflict : [prikaz knjige] / Tomislav Tadić. - Dostupno i na: https://ziink.files.wordpress.com/2008/08/sophos-no-9.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Sophos. - ISSN 1840-3859. - Br. 9 (2016), str. 243-248.

316.74:2

COBISS.BH-ID 9579801

BHP 123
YOUNIS, Hana
        ''Brez nikoga u dijaru gurbetu'' : svakodnevni život porodice Bakarević u Istanbulu krajem 19. i početkom 20. stoljeća / Hana Younis. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 41-76.

314.74 Bakarević (497.6+560)"18/19"

Autorica u radu opisuje iseljavanje dijela porodice Bakarević iz Sarajeva u Istanbul krajem 19. stoljeća i njihovu svakodnevnicu u prvim godinama nakon doseljenja u glavni grad Osmanskog carstva. U radu je na početku napravljen osvrt na historiju porodice Bakarević, jedne od najuglednijih, bogatih, starosjedilačkih sarajevskih porodica u osmanskom periodu. Kroz njeno iskustvo otvara se jedna lična perspektiva muhadžira, njihov odnos prema dijelu porodice koji je ostao u rodnom gradu, prema ostalim muhadžirima, ali i samom Carstvu koje su izabrali za nastavak života. Kroz studiju slučaja autorica prikazuje migraciju porodice i preživljeno iskustvo. Kroz lične zabilješke analiziran je također i odnos vlasti prema njima, posebno u burnom periodu kada je i samo Osmansko carstvo bilo suočeno sa stalnim nemirima i ratovima, kao i prisilnom smjenom na prijestolu.

The author is describing in work migrations of one part of family Bakarević from Sarajevo to Istanbul in the late 19th century and their everyday life during their first few years after moving in the capital of Ottoman Empire. In the beginning is made a review of family Bakarević's history, which was one of the most prominent, wealthiest, indigenous families in Sarajevo during the Ottoman period. A personal perspective of emigrants has opened through their experience, their relationship with the part of the family which stayed in their hometown, with other emigrants, but also with the Empire which they had chosen for continuing their lives. Through the case study, the author shows the migration of the family and their experience. Also, through the personal notes is analyzed the attitude of government towards them, especially during the turbulent years when the Ottoman Empire was confronted with constant riots and wars, as well as with the forced resignation on the throne.

COBISS.BH-ID 25509894


305 STUDIJE RODA


BHP 124
JAŠAREVIĆ, Merima
        Interpretacija rodnih identiteta u kulturi = Interpretations of gender roles in culture / Merima Jašarević, Amelina Ćosić. - Dostupno i na: http://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/educa_9.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 99-100. - Sažetak ; Summary.

U: Educa. - ISSN 1840-3301. - God. 9, br. 9 (2016), str. 86-100.

305:316.7(497.6)

U radu se opisuje značaj i uloga savremenih komunikacija i medija u društvu, ali i način medijske kreacije ili interpretacije roda u pojedinim medijskim sadržajima kao glavnim faktorima utjecaj i širenja posebnog društvenog stila ponašanja i mišljenja mladih u kulturi. Akcenat je stavljen na analizu bosanskohercegovačke masovne kulture koja se direktno dovodi u vezu s medijskom indoktrinacijom mladih. Posebno su analizirani medijski sadržaji pojedinih komercijalnih kuća te su jasno elaborirani zaključci iz navedenih primjera koji se dovode u vezu s temom rada.

This paper explains significance and role of contemporary communications and media in the society as well as ways of media creation or interpretation of gender in some media content as leading factors of influence and spreading special social style of behaving and thinking of young people in the culture. Accent is on analysis of Bosnian and Herzegovinian mass culture which is directly related to media indoctrination of the young. Media content from some commercial houses has been specially analyzed and conclusions from the mentioned examples related to the topics of this paper have been clearly elaborated.

COBISS.BH-ID 25192454

BHP 125
MUŠIĆ, Lejla
        Perenijalno vs. mundano unutar patrijarhalnog ili --- / Lejla Mušić. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_2_4.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 189-205.

305-055.1/.2

COBISS.BH-ID 26061318

BHP 126
POPOVIĆ, Venita
        Jesen patrijarhalnog / Venita Popović. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=538. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 24 (2016), str. 210-217.

305-055.1/.2

COBISS.BH-ID 26070022

BHP 127
STANIĆ, Isidora
        Drugo telo / telo kao drugo : fenomen tela na društvenoj mreži Instagram kroz teoriju o parasocijalnoj interakciji / Isidora Stanić. - Ilustr. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Bibliografija: str. 137.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 127-137.

305:004.738.5
004.738.5:391-055.2

COBISS.BH-ID 26015238


32 POLITIKA


BHP 128
DELALIĆ, Selma
        Vanjska politika SAD-a prema Zapadnom Balkanu početkom 1990-ih = US foreign policy towards the Western Balkans in the early 1990s / Selma Delalić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 116-118. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 105-118.

327(73:497)"199"

Vanjsku politiku SAD-a prema Zapadnom Balkanu od početka devedesetih karakteriziraju nesigurnost, neodlučnost, kontradikcije i kontroverze. Rat u BiH desio se u trenutku kada su SAD bile u potrazi za misijom u svijetu bez Sovjetskog saveza i ulogom u posthladnoratovskom svijetu. U okolnostima odsustva vitalnog nacionalnog interesa i jasne američke strategije na Zapadnom Balkanu početkom 1990-ih, administracija Georgea W. Busha odlučila je da se ne miješa u rat u BiH kao, prema njihovom mišljenju, potencijalni Vijetnam i balkanski građanski rat u strateški marginalnom regionu. Također, pozivi na humanitarnu akciju na Kosovu su nailazili na jednake kritike i u Pentagonu i u američkom Kongresu. Odluka američkih zvaničnika da upotrijebe vojnu silu, kako bi okončali rat u BiH, došla je tek nakon dramatičnih promjena u političkoj poziciji Clintonove administracije te izmjeni vojne situacije na terenu. Iako je intervencijom SAD-a zaustavljeno etničko čišćenje Albanaca na Kosovu, te premda je američka intervencija u BiH bila najveća međunarodna humanitarna intervencija ikada provedena, njen angaţman je ipak bio nešto više od pukog altruizma, s obzirom da se na probleme u BiH gledalo i u kontekstu vlastite nacionalne sigurnosti i američkih finansijskih interesa.

US foreign policy towards the Western Balkans from the early 1990s has been characterised by uncertainty, indecisiveness, contradiction, and controversy. The war in BiH broke out at the time when America was in the quest of mission in the world without the Soviet Union and the role in the post-Cold War world. In the circumstances lacking vital national interest as well as clear American strategy in the Western Balkans, in early nineteen nineties, George W. Bush Administration decided not to get involved in the war in BiH as, in their opinion, potential Vietnam 106 and Balkan civil war in a strategic marginal region. Likewise, appeals for humanitarian action in Kosovo were met with equal critics both in the Pentagon and the US Congress. The decision of the US officials to use military force, in order to end the war in BiH, was made only after dramatic changes in the political position of the Clinton Administration, and the change of the military situation on the ground. Even though the US intervention stopped ethnic cleansing of Albanians in Kosovo, and although American intervention in BiH was the biggest international humanitarian intervention ever conducted, the US involvement was still something more than mere altruism, due to the fact that the problems in BiH were also observed in the context of the American national security as well as the financial interests.

COBISS.BH-ID 25452294

BHP 129
FEJZIĆ, Elvis
        Neposredna demokratija u monopartijskim socijalističkim državama : o minimiziranju volje naroda i paradoksima savremene politike / Elvis Fejzić. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/73/141.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 153. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 19, br. 73 (jesen 2016), str. 141-153.

321.7

Autoritarne socijalističke države XX st. razvile su atipičnu viziju vladavine naroda koja je, zapravo, imala antidemokratske atribucije ili, bolje rečeno, uzurpirala je stvarnu volju naroda. Poseban model vlasti - označavamo ga kao komunalnu demokratiju - preferiran je unutar sovjetskog modela vladavine. Taj oblik vlasti imao je izražena totalitarna obilježja. Koncept radikalne socijalističke demokratije bio je zasnovan na kolektivnom vlasništvui sistemu radničkog socijalističkog samoupravljanja - imao je atribucije direktne političke participacije - a ne na principima privatnog vlasništva i individualizma koje, uzmimo, propagira liberalna demokratija. Teoretičari radikalnog socijalizma vjerovali su da će uspjeti - primjenom posebnih instrumenata direktne i indirektne političke participacije - demokratizirati ekonomsku sferu života - ona je, u njihovom uvidu, bila uzrok potlačenosti radničke klase i svih nepravdi u društvu - i stvoriti društvo utemeljeno na ideji socijalne pravde. Bolje rečeno, socijalističke države koje su - u nekoj mjeri - prihvatile model tržišnog socijalizma osigurale su znatno bolje uvjete za artikuliranje istinske volje naroda, a, uz to, i za primjenu instituta neposredne demokratije. Prema tome, socijalistička ideologija i socijalistički režimi nemaju jedinstven odnos prema direktnoj demokratiji, upotrebi njenih instrumenata i odlučivanju koje je zasnovano na neposrednoj političkoj participaciji naroda.

The 20th century authoritarian socijalist states developed an atypical vision of the government by the people, that actually had antidemocratic attributions or, more precisely, it appropriated the real will of the people. A distinct model of government - we label it as communal democracy - was preferred within a soviet model of government. This type of government has had underlined totalitari an characteristics. The concept of the radical socijalist democracy was not based on the principles of the private property and individualism propagated by liberal democracy, but on the collective property and the system of the socijalist workers' selfgovernment, which had the attributions of the direct political participation. According to the theorists of radical socialism the economic sphere of life was the cause of the oppression of the working class and all inequity in society, so they believed in the success in their effort to democratize economic sphere of life by applying specific instruments of direct and indirect political participation. Actually, socijalist states that - to a certain level - adopted model of market socialism ensured significantly better provisions to articulate the true will of the people, and apply direct democracy. Thus socijalist ideology and socijalist regimes do not have a single attitude towards direct democracy, the use of its instruments, and the decision making based on the direct political participation of the people.

COBISS.BH-ID 26080006

BHP 130
GLADANAC, Sanja
        Nenad Ž. Petrović, Ideologija varvarstva : fašističke i nacionalsocijalističke ideje kod intelektualaca u Beogradu (1929-1941) - Beograd: Zadruga Res Publica - MostArt, 2015, 147 str. : [prikaz knjige] / [Sanja Gladanac].

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 361-365.

329.18(497.11 Beograd)"1929/1941"
94(497.11 Beograd)"1929/1941"

COBISS.BH-ID 25584646

BHP 131
HADŽIABDIĆ, Hadžija
        Odnos religijskog i nacionalnog u identititetu i stvarnosti balkanskih naroda : zbornik radova XXI Simpozija, Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Naučnoistraživački institut "Ibn Sina" Sarajevo, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svezak 14, broj 40-41, Zagreb 2015. str. 384. / [Hadžija Hadžiabdić]. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/379/738. - Prikaz zbornika.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 260-267.

321.1(497)(049.3)
94(497)(049.3)

COBISS.BH-ID 25047814

BHP 132
IMAMOVIĆ, Samed
        Kako religije mogu doprinijeti međunacionalnom pomirenju na prostoru zapadnog Balkana / Samed Imamović. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/70-71/104_-_125.pdf. - Bibliografija: str. 120-121. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 18, br. 70/71 (zima 2015-proljeće 2016), str. 104-121.

322(497.1)
2-67:323.1(497.1)

U ovom radu ćemo pokušati dati doprinos odgovoru na pitanje kako religije mogu doprinijeti procesu međunacionalnog pomirenja na prostoru Zapadnog Balkana. Obzirom da religijske zajednice još uvijek uživaju veliki ugled na ovim prostorima i da narodi ovih prostora izražavaju visok nivo religijske samoidentifikacije, od njih se očekuje da daju svoj doprinos u ovom procesu. Primjetno je da neke religijske zajednice nisu dovoljno iskrene i nisu podjednako otvorene prema procesu pomirenja, vjerovatno zbog uloge koju su imale u nedavno završenim sukobima i bez smjelosti da se suoče sa tom ulogom. Ako se osvrnemo na svete tekstove i dokumente religijskih zajednica vidjet ćemo da obiluju argumentima u kojima se zalažu za mir, suživot, uvažavanje, praštanje itd. Međutim, problem nije u svetim tekstovima, već u načinu kako se oni interpretiraju. Religijske zajednice svoj doprinos procesu pomirenja mogu dati na mnogo načina kao npr.: suočavanje sa vlastitom ulogom u proteklim dešavanjima, podsticanje na međusobno priznavanje i poštivanje, vođenje dijaloga, propovijedanje o nužnosti mira, suživota i tolerancije, promoviranje etike suživota u miru kroz odgojno-obrazovni proces, propovijedanje o pogubnosti mržnje te afirmiranje etike praštanja, zajedničko posjećivanje mjesta zločina od strane religijskih vođa itd. Obzirom da je pomirenje složen proces koji zahtijeva vrijeme, u njega trebamo biti uključeni svi kako bi generacije koje dolaze znale živjeti sa različitostima koje su glavno obilježje ovih prostora.

This paper seeks to contribute to the response to the question of how religions can contribute to the process of inter-ethnic reconciliation in the Western Balkans. Given that religious communities still enjoy a great reputation in this area and that people of the region express high levels of religious self-identification, it is expected of religions to give contribution to this process. It is evident that religious communities are not sufficiently candid and not evenly open to the process of reconciliation, probably because of the role they had in not too long ago completed clashes as well as lack of boldness to deal with that role. If we go back to sacred texts and documents of religious communities, we will find abound arguments which advocate peace, coexistence, respect, forgiveness etc. However, the problem is not in the scriptures, but in how they are interpreted. Religious communities can contribute to the reconciliation process through a variety of ways such as: coping with their own role in the past events, encouragment of mutual recognition and respect, making dialogue, preaching the necessity of peace, coexistence and tolerance, educational processes in order to promote the ethics of coexistence in peace, preaching about the lethality of hatred and affirming the ethics of forgiveness, through joint visiting of crime scenes by the religious leaders, etc. Given that reconciliation is a complex process that requires time, we should all be a part of it so that generations that are coming know how to live with the differences that are the main feature of these territories.

COBISS.BH-ID 23168518

BHP 133
KANGAVARI, Rouhollah Ghaderi
        Iran i nuklearno pitanje / Rouhollah Ghaderi Kangavari ; [s perzijskog prevela Mubina Moker]. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/73/157.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 170-171. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 19, br. 73 (jesen 2016), str. 157-171.

327.37(55)

"Iranski nuklearni problem" odraz je imperijalističkih nastojanja Zapada da iranskom narodu nametne niz svojih nelegalnih težnji i htijenja, i nastao je kao izraz poticanja pogrešnog i zlonamjernog tumačenja iranskog miroljubivog nuklearnog programa na nivou međunarodne zajednice. Vodstvo Islamske Republike Iran uvijek je iskazivalo punu spremnost na valjanu i kreativnu saradnju sa međunarodnom zajednicom i posve je jasno da je to linija s koje, kad je riječ o vanjskoj politici I. R. Iran, nikada nije bilo nikakvih skretanja. Pritom je zemlja uvijek nastojala zaštititi svoja jasna i neporeciva prava, uz punu spremnost na pravedne pregovore o bilo kojem pitanju, ukoliko će oni podrazumijevati obostranu dobronamjernost i puno međusobno uvažavanje sagovornika.

"Iranian nuclear problem" is a result of the imperialist attempts of the West to impose a series of their illegal aspirations and desires onto Iranian people, and it was created as a result of encouraging false and malicious interpretations of Iran's peaceful nuclear program at the level of the international community. The leadership of the Islamic Republic of Iran has always expressed its full readiness to valid and creative collaboration with the international community and it is clear that when it comes to foreign policy of I. R. of Iran, this is the line from which there have never been any diversions. The country has always tried to protect its clear and undeniable rights with full readiness for fair negotiations on any issue if they involve mutual goodwill and a lot of mutual respect of interlocutors.

COBISS.BH-ID 26080774

BHP 134
KARAULA, Željko
        Prilozi poznavanju politike vodstva CK SK Hrvatske i hrvatske inteligencije prema pitanju priznavanja muslimanske nacije i njen stav prema Bosni i Hercegovini : 1967.-1972. / Željko Karaula. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 169-200.

323.1(497.1)"1967/1972"

Cilj ovoga rada je da se na temelju arhivske građe koja se čuva u Hrvatskom državnom arhivu (fondovi CK SKH i Matice hrvatske) te brojne literature i memoara sudionika toga razdoblja djelomično rasvijetle složeni nacionalni odnosi u socijalističkoj Jugoslaviji te pogled vodstva CK SKH i hrvatske inteligencije unutar Matice hrvatske, ali i izvan nje, tijekom 1960-ih i početkom 1970-ih godina 20. stoljeća prema priznavanju nove muslimanske nacije u Bosni i Hercegovini te položaju same Bosne i Hercegovine u Jugoslaviji.

The aim of this paper is to based on archival materials kept in the Croatian State Archives (materials of the Central Committee of the League of Communists of Croatia (CK SKH) and Matica hrvatska) and extensive literature and memoirs of participants of the given period, partially explain complex national relations in socialist Yugoslavia, as well as the standpoint of leadership of CK SKH and Croatian intelligentsia, within and outside of Matica hrvatska, in the 1960s and early 1970s of the 20th century in relation to the formation of a new Muslim nation in Bosnia and Herzegovina and the position of Bosnia and Herzegovina in Yugoslavia.

COBISS.BH-ID 25543174

BHP 135
KELAM, Ivica
        (Ne)etičnost i (ne)legalnost upotrebe dronova u ratu protiv terorizma / Ivica Kelam, Darija Rupčić. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/73/123.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 19, br. 73 (jesen 2016), str. 123-138.

323.28(73)

Snažni porast upotrebe dronova u borbi protiv terorizma kroz taktiku ciljanih ubojstava, a posebno nakon dolaska predsjednika Obame na vlast, izaziva sve više etičkih i pravnih pitanja. Namjera rada je istražiti upravo ova pitanja. Osnovna teza rada je da američka upotreba dronova u ratu protiv terorizma predstavlja veliku opasnost za međunarodnu sigurnost, ljudska prava i demokratiju. Umjesto smanjivanja opasnosti od terorizma, upotreba dronova dodatno raspiruje mržnju i želju za osvetom, budući da ostavlja nesagledive štetne posljedice na život civila. Očekivani doprinos rada leži u demistificiranju djelovanja dronova te propitivanju mnogobrojnih opasnosti koje upotreba dronova u borbi protiv terorizma nosi.

Powerful increase in the use of drones in fight against terrorism through the tactic of targeted killings, especially after the arrival of President Obama to power, causes increasingly ethical and legal issues. The intention of this paper is to investigate exactly these issues. The basic hypothesis is that the US use of drones in war against terrorism is a major threat to international security, human rights and democracy. Instead of reducing the threat of terrorism, drones uses additionally incites hatred and desire for revenge, since it leaves severe adverse consequences on the lives of civilians. The expected contribution of this paper lies in the demystification of drones activities and questioning the many dangers that the use of drones in the fight against terrorism carries.

COBISS.BH-ID 26079750

BHP 136
LAVIĆ, Senadin
        Bosanski prostor znanja : bosanski prostori znanja i obrazovanje pojmova o znanju : između neoliberalne globalizacije i "postkomunističke" tranzicije = Bosnian knowledge area : bosnian knowledge area and education on knowledge terms : between neoliberal globalization and "post-communist" transitio / Senadin Lavić, Zlatan Delić, Amer Osmić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 233-238.

321.01+001(497.6)(049.3)

Tekst je prikaz šestog naučnog skupa Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci koji je održan 28. maja 2016. godine u organizaciji BZK "Preporod".

This text is a review of the 6th Conference B-H State and Bosniaks organized by the BZK "Preporod" on 28 May 2016.

COBISS.BH-ID 25477894

BHP 137
LUKIĆ, Anamarija
        Ako neće milom, hoće komesarijatom : mehanizam državne centralizacije na primjeru grada Osijeka (1926.- 1928.) / Anamarija Lukić. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/anamarija%20luki%C4%87.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 147-148. - Sažetak ; Summary.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 15 (2016), str. 131-149.

323(497.5 Osijek)"1926/1928"
329(497.5 Osijek)"1926/1928"

Politika Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca prema krajevima koji su prethodno bili u sastavu Austro-Ugarske Monarhije bila je politika pokoravanja i iskorištavanja. Proces centralizacije nastojao je svu moć odlučivanja i raspolaganja novcem poreznih obveznika skoncentrirati u Beograd. Tu je politiku provodila vodeća politička snaga, Narodna radikalna stranka. Osijek je bio jedan od gradova čiji je razvoj stradao zbog takve politike. Kako radikali nisu imali dovoljno političke moći u Osijeku, silom su namentnuli svoju vlast kroz instituciju komesarijata. Ta je privremena institucija pod pritiskom središnje vlasti postala dugotrajna te se održala godinu i pol (od listopada 1926. do travnja 1928.). Za vrijeme komesarijata u Osijeku gradska je blagajna bila na raspolaganju radikalima. Oni su u potpunosti zanemarili razvojni plan grada Osijeka te osmislili izvlačenje općinskoga novca ulaganjem u investicije koje gradu nisu donosile ništa osim troškova.

The policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes to areas that had previously been part of the Austro-Hungarian Monarchy was a policy of subjugation and exploitation. The process of centralization sought the full power of decision-making and management of taxpayers' money to concentrate in Belgrade. Such a policy was carried out by the leading political force, the People's Radical Party. Osijek was one of the cities whose development suffered as a result of such a policy. As Radicals did not have enough political power in Osijek, they forced their power through the institution of Commissioner. This was to be a temporary institution, and under pressure from the central government became a long-term, maintaining a year and a half (October - April). During the commissariat in Osijek city's treasury was available to the Radicals. They completely neglected the development plan of the city of Osijek and created extracting municipal money by investing in investments that the city did not bring anything to the city but cost.

COBISS.BH-ID 513668806

BHP 138
MESIHOVIĆ, Salmedin
        Aristonik i "Država Sunca". Dio 1 / Salmedin Mesihović. - Geogr. karta. - Dostupno i na: http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/SerialPubl/Radovi_Knjiga_XIX_2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 124-128. - Sažetak ; Abstract.

U: Radovi. - ISSN 0581-7447. - Knj. 19 (2016), str. 103-129.

321.15(37)(093)

Epoha prelaska iz razdoblja Srednje Republike u Kasnu Republiku (sa osnovicom u godini plebejskog tribunata Tiberija Sempronija Grakha, 133. god. p. n. e.) obilovala je nastupom socijalnih i demokratskih pokreta. Neki od tih pokreta poprimali su i vrlo radikalne oblike. Jedan od takvih pokreta vodio je Aristonik koji je polagao pravo na kraljevsku vlast u Pergamskoj kraljevini. On je oko sebe okupio one elemente koji su željele promjenu socijalne paradigme i borbu protiv establishment. U prvom dijelu studije o Aristoniku i njegovoj "Državi Sunca" prezentira se izvorna epigrafska i literarna građa, dok će se u drugom dijelu studije ponuditi historijska rekonstrukcija dešavanja.

The transitional epoch from the period of the Middle Republic to the Late Republic (centered on the year of the plebeian tribune Tiberius Sempronius Gracchus, 133 BC) abounded with social and democratic movements. Some of these movements acquired very radical forms. One such movement was led by Aristonicus, who claimed the crown of the Pergamon kingdom. He gathered those who wanted to change the social order and establishment. In the first part of the article about Aristonicus and his "Sun State", original epigraphic and literary sources are discussed.

COBISS.BH-ID 8805145

BHP 139
MUHAREMOVIĆ, Vedad
        Neki uvidi o Gellnerovoj konstrukciji moderne nacije i poziciji imanentnog nacionalizma / Vedad Muharemović. - Dostupno i na: https://ziink.files.wordpress.com/2008/08/sophos-no-9.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 82-83. - Abstract.

U: Sophos. - ISSN 1840-3859. - Br. 9 (2016), str. 61-83.

321.1.01

Ovaj rad fokusiran je na analizu Gellnerove modernističke teorije nacionalizma i na njegovu orijentiranost prema specifičnim komponentama koje su generirane u periodu evropskog modernizma koji je omogućio konstrukciju nacija kao socio-političkih tvorevina tog doba. Ono što želim pokazati jeste da se Gellnerova koncepcija nacionalizma ne može interpretirati u okviru govora o "ishabanim metaforama" koje su izgubile svoju upotrebnu vrijednost u eri savremenih društvenih organizacija, odnosno da nacionalizam nije puka instrumentalna djelatnost koja postaje besmislenom po okončanju procesa izgradnje homogenih nacionalnih država. Rad želi pokazati kako se Gellnerovi uvidi i metode objektiviranja nacionalističkog projekta u eri savremenosti mogu iščitavati kao upotrebljive matrice imanentnog nacionalizma kao šireg sociokulturnog i socio-političkog fenomena koji oblikuje nacionalne države, polinacionalne zajednice, "super-nacije" i druge državne tvorevine savremenog svijeta.

This paper focuses on the analysis of Gellner modernist theory of nationalism and its orientation towards specific components that are generated during the period of European modernism which enabled the construction of the nation as a socio-political constructs of that time. What will be shown is that Gellner's conception of nationalism cannot be interpreted in the context of the discussion about "battered metaphors" which lost its use value in the era of modern social organizations, and that nationalism is not merely an instrumental activity which becomes meaningless after the completion of the process of creating homogeneous national states. The paper aims to show how Gellner's insights and methods of objectifying the nationalist project in the era of modernity can be read as a useful matrix of immanent nationalism as a broader socio-cultural and sociopolitical phenomenon that shapes the national states, multi-national communities, "super-nations" and other state entities of the contemporary world.

COBISS.BH-ID 9577753

BHP 140
MUHAREMOVIĆ, Vedad
        Personalni identitet i nacionalizam / Vedad Muharemović. - Dostupno i na: http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/SerialPubl/Radovi_Knjiga_XIX_2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 149-150. - Sažetak ; Abstract.

U: Radovi. - ISSN 0581-7447. - Knj. 19 (2016), str. 131-151.

323.1:316.37
316.37:316.32

U ovom članku govorim o odnosima između personalnog identiteta i nacije kao socio-političkog identiteta u savremenom društvenom svijetu globalizma, globalizacije i transnacionalnih procesa. Centralna teza rada jeste da se personalni identitet ne može objektivirati bez specifičnih političkih i kulturalnih formi društvene organizacije i države unutar ere moderniteta i savremenosti oblikovane diskursima, normativima i praksama onoga što se imenuje sintagmom imanentnog nacionalizma.

In this article I examine the relationship between personal identity and the nation as a socio-political identity in the contemporary social world of globalism, globalisation and transnational processes. The main thesis of this work is that personal identity cannot be objectified without specific political and cultural forms of social organisation and the state within the era of modernity and contemporaneity which are formed and determined through discourses, norms and practices of what is designated as immanent nationalism.

COBISS.BH-ID 8809497

BHP 141
OMERČIĆ, Edin
        Nije svačije kroz selo pjevati - Bosanska krajina u projekciji organicističkih intelektualaca (1991-1992) / Edin Omerčić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 231-258.

323.17(497.6 Bosanska Krajina)"1991/1992"

U radu je autor na osnovu izvorne građe i stručne literature na primjeru uspostave Autonomne regije Krajina sagledao ulogu intelektualaca u procesu disolucije SFRJ i teritorijalno-pravnog rasparčavanja bosanskohercegovačkog teritorija tokom 1991. i 1992. godine. Politički centar ove samoproglašene cjeline - Banja Luka okupljala je srpsku političku i intelektualnu elitu koja je imala nešto drugačije poglede na "regionalizaciju" odnosno tzv. "saoizaciju" Bosne i Hercegovine od srpske političke elite u Sarajevu. U radu je posebna pažnja posvećena ulozi i doprinosu intelektualaca u projektiranju i formiranju relativno kompaktnog političko-pravnog teritorija.

Based on original documents and reference works on the example of establishment of the Autonomous Region of Krajina, the author has analyzed the role of intellectuals in the process of dissolution of Yugoslavia and the territorial and legal disintegration of the B&H territory in the course of 1991 and 1992. Banja Luka, the political center of the selfproclaimed unit, gathered the Serb political and intellectual elite that had somewhat different outlook on the "regionalization", that is, "SAOization" of Bosnia and Herzegovina than the Serb political elite in Sarajevo. The paper particularly focuses on the role and contribution of intellectuals in planning and forming a relatively compact political and legal territory.

COBISS.BH-ID 25546246

BHP 142
PAIĆ, Žarko
        Trijumf političkih religija : politika identiteta i sumrak kulture danas / Žarko Paić. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_2_2.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 127-169.

321.64:1

COBISS.BH-ID 26060806

BHP 143
PEJANOVIĆ, Mirko
        Bosna i Hercegovina u procesu integracije u Evropsku uniju = Bosnia and Herzegovina in the EU integration process / Mirko Pejanović. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/PREGLED_3_2016.pdf. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 3 (septembar-decembar 2016), str. 209-214.

323(497.6):[327:061.1 EU(049.3)

Tekst je prikaz knjige dr. sc. Hode Dedić Bosna i Hercegovina i Evropska unija: pretpostavke i dosezi integracije (Bosanska riječ, Tuzla, 2015).

The following text is a review of the book under the title "Bosnia and Herzegovina and European Union - prerequisites and achievements of the integration" by Hoda Dedić, Dr. Sc. (Bosanska riječ Tuzla, 2015).

COBISS.BH-ID 25497606

BHP 144
SADIKOVIĆ, Elmir
        Evropske integracije i multirazinsko upravljanje = EU integrative processes and multilevel management / Elmir Sadiković. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Bibliografija: str. 32-33. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 21-33.

327.39

Procesi globalizacije, tržišne liberalizacije i evropskih integracija su u protekle tri decenije bitno utjecali na promjenu tradicionalne uloge države. Nasuprot državnom centralizmu, savremene političke i ekonomske okolnosti uvjetuju posebnu formu političkog upravljanja koja se - u odnosu na tradicionalno, hijerarhijsko vladanje - manifestira u različitim oblicima kooperacije i koordinacije različitih razina teritorijalne organizacije vlasti, od lokalnih zajednica do evropskih institucija. Uvođenjem supsidijarnosti u Ugovor o Evropskoj uniji 1992. godine, kao temeljnog načela u podjeli nadležnosti između različitih razina vlasti, te provedenom ustavnom decentralizacijom u svim zemljama zapadne Evrope u posljednje tri decenije, koncept multirazinskog upravljanja je postao važan alat za analizu kompleksnosti odnosa različitih razina teritorijalnog upravljanja.

In the past three decades, the processes of globalization, market liberalization and European integration had significantly changed the traditional role of the state. Contrary to the state centralism, contemporary political and economic circumstances produce a specific form of political management, which, compared to a traditional hierarchical government, manifests in various forms of cooperation and coordination between different levels of territorial organization of government, from local communities to the European institutions. With the introduction of the principle of subsidiarity in the Treaty on European Union in 1992, as a fundamental principle of the division of powers between different levels of government, and the constitutional decentralization in all countries of Western Europe in the last three decades, the concept of the multilevel governance has become an important tool for an analysis of the complexity of relations between different levels of territorial management.

COBISS.BH-ID 512412877

BHP 145
SARAČ-Rujanac, Dženita
        Dragan Markovina, Jugoslavenstvo nakon svega - Zemun: MostArt, 2015, 155 str. : [prikaz knjige] / [Dženita Sarač-Rujanac].

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 371-374.

323.1(497.1)(049.3)
316.75(497.1)
316.347(497.1)

COBISS.BH-ID 25588486

BHP 146
VAROUFAKIS, Yanis
        Evropska ljevica nakon brexit-a iz perspektive DiEM25 / Yanis Varoufakis ; [s engleskog jezika prevela Venita Popović]. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/24_16/2416_2_1.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 24 (2016), str. 127-138.

321.7EU

COBISS.BH-ID 26067718


33 EKONOMSKE NAUKE. PRIVREDA. RAD


BHP 147
ČAUŠEVIĆ-Ribić, Amra
        Utjecaj kulturnih manifestacija na namjeru turista da ponovo posjete Sarajevo - primjer Sarajevo film festivala = The impact of cultural event to tourists intend to revisit Sarajevo - case of the Sarajevo Film Festival / Amra Čaušević-Ribić, Elvir Čizmić. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/PREGLED_3_2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 17-19. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 3 (septembar-decembar 2016), str. 1-19.

338.48-6:7/8(497.6 Sarajevo)

Kroz period svog postojanja turizam je, kao odraz ljudske težnje za kretanjem, doživio mnoge modifikacije svojih segmenata težeći da se prilagodi promjenama na turističkom tržištu, a najviše promjenama u zahtjevima i potrebama turista. Turizam događaja je jedan od najmlađih ali i najperspektivnijih vidova turizma čija je ekspanzija započela u posljednjim decenijama dvadesetog vijeka. Događaji su postojali kao dio turističkog proizvoda, sa većim ili manjim značajem i utjecajem na destinaciju, ali njihova komercijalizacija inicirala je aktivnije interesovanje učesnika turizma i čitavih privreda za proučavanje ove oblasti, a sve u cilju povećanja ekonomskih i drugih koristi koje zajednica ostvaruje. Sarajevo film festival je jedan od najprominentnijih filmskih festivala u jugoistočnoj Evropi. Održava se svake godine od 1994. u Sarajevu i ima prosječnu posjetu od oko 100.000 ljubitelja filma. Vodeći je filmski festival u regiji, priznat i od filmskih profesionalaca ali i šire publike. Visokokvalitetni programi, jak industrijski segment, obrazovna i networking platforma za mlade filmske autore, te prisustvo predstavnika filmske industrije, filmskih autora i predstavnika medija, uz publiku od preko 100.000 ljudi, potvrda su statusa Sarajevo film festivala.

Throughout the period of its existence, as a reflection of the human tendency to move, Tourism has seen many modifications of its segments striving to adapt to changes in the tourism market, and most changes in the requirements and needs of tourists. Event tourism is one of the youngest but also the most promising types of tourism, which expansion began in the last decades of the twentieth century. Events existed as part of the tourism product, with greater or lesser importance and influence on the destination, but their commercialization was initiated by the active interest of the participants and the entire tourism industry to study this area, with the aim of increasing economic and other benefits that the community realizes. The Sarajevo Film Festival is one of the most prominent film festivals in the Southeast Europe. It is held every year, since 1994 in Sarajevo, and has average visit of about 100,000 film fans. It is a leading film festival in the region, recognized by both film professionals and the general public. High-quality programs, strong industry segment, education and network platform for young film makers and the presence of representatives of the film industry, film makers and media representatives, with an audience exceeding 100,000 people, are a confirmation of the Sarajevo Film Festival status.

COBISS.BH-ID 25487366

BHP 148
ČIZMIĆ, Elvir
        Uloga i značaj preduzetništva u procesu ekonomskog razvoja i jačanja suvereniteta Bosne i Hercegovine = The role and importance of entrepreneurship in the strengthening of bh economic development and sovereignty / Elvir Čizmić, Anes Hrnjić, Hatidža Jahić. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf. - Bibliografija: str. 112-114. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 95-114.

330.34:342.3(497.6)

Tradicionalno značenje riječi suvereniteta povezuje se sa neotuđivim pravom države da na teritoriji koju zauzima provodi efektivnu kontrolu legitimno upravljajući ekonomskim, pravnim, političkim, kulturalnim i svim drugim aspektima društvenog života u skladu sa internom voljom i vlastitim interesima. Međutim, savremeno shvatanje fenomena suvereniteta države je daleko kompleksnije, te se može reći da je moderni suverenitet prije svega vezan za ekonomsku snagu države u kontekstu rasta i razvoja nacionalne ekonomije. Cilj ovog rada je prikaz uloge i značaja preduzetništva kao centralne poluge funkcioniranja tržišne ekonomije u Bosni i Hercegovini, što predstavlja jedan od krucijalnih uslova na njenom putu ka Evropskoj uniji, euroatlantskim i regionalnim integracijama. Preduzetništvo, kao svojevrstan izvor inovacija u društvu koji unapređuje produktivnost i poboljšava konkurentnost, prikazan je u kontekstu bh. okruženja sa fokusom na njegovu ulogu i nedvojbenu povezanost sa ekonomskim rastom i razvojem. Posebna pažnja je posvećena objašnjenju važnosti preduzetničke filozofije u kompanijama bez obzira na njihovu veličinu, vlasničku strukturu ili privrednu djelatnost kao primjerenom receptu efektivnijeg upravljanja u današnjem izrazito dinamičnom poslovnom okruženju koje karakterizira kontinuitet promjena i rapidan razvoj tehnologije. Ispitana je, također, buduća dinamika razvoja preduzetništva, te su identificirani institucionalni i ekonomski elementi koji potencijalno predstavljaju određene barijere i izazove. Na kraju rada date su preporuke ekonomskih politika i daljnjih aktivnosti sa ciljem intenziviranja razvoja preduzetništva kao važnog stuba ukupnog bh. privrednog rasta i razvoja, a samim time i jačanja suvereniteta i međunarodnog utjecaja zemlje.

Traditional meaning of the word sovereignty is associated with indisputable authority of the country to legitimately conduct effective control on its territory managing economic, legal, political, cultural and all other aspects of social life in accordance with the internal will and its own interests. However, contemporary understanding of the sovereignty is more complex and it can be noted that modern sovereignty of nation is primarily related to the economic strength in the context of growth and development of economy. The aim of this paper is to review role and importance of the entrepreneurship as a central element of market economy function, which represents one of the crucial requirements on Bosnia-Herzegovinian path towards European Union, Euro-Atlantic and regional integrations. Entrepreneurship as a source of innovation in a society which improves productivity as well as competitiveness is presented in regard to Bosnian-Herzegovinian context focusing on unquestionable correlation with the economic growth and development. Particular attention is dedicated in explanation of entrepreneurial philosophy significance within companies regardless of their size, ownership structure or economic activities as an appropriate recipe of effective management in today's highly dynamic business environment which is characterized by continuity of changes and rapid development of technology. The pace of future entrepreneurship development in Bosnia and Herzegovina is evaluated, meanwhile institutional and economic elements that potentially represent specific barriers and challenges are identified. Finally, recommendations of economic policy and further actions are highlighted with aim to intensify the development of entrepreneurship as an important pillar of economic growth in Bosnia and Herzegovina and thus strengthening the sovereignty and international influence of the country.

COBISS.BH-ID 25414918

BHP 149
DUJMOVIĆ, Sonja
        O privrednoj saradnji gradskih elita u Bosni i Hercegovini u vrijeme Austro-Ugarske monarhije / Sonja Dujmović. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 77-96.

338.2(497.6)"18/19"

Na primjeru Gligorija Jeftanovića, najuticajnijeg i najbogatijeg Srbina Bosne i Hercegovine u vrijeme austrougarske vladavine, i njegovog učešća u liferacijama za austrougarsku vojsku prikazan je jedan od načina ekonomskog uspona bosanskohercegovačke privredne elite u međusobnoj saradnji, a uz svesrdnu potporu same vlasti.

The example of Gligorije Jeftanović, the most influential and wealthiest Serb in Bosnia and Herzegovina during the Austro-Hungarian rule and his involvement in providing supplies for the Austro-Hungarian military, shows one method of economic rise of the B&H economic elites that cooperated and were fervently supported by the government itself.

COBISS.BH-ID 25511430

BHP 150
GADŽO Kasumović, Azra
        Obnovljena muafnama Novog Jajca/Varcar Vakufa iz 1743. godine i ehalija / Azra Gadžo Kasumović. - Ilustr. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/361/705. - Sadrži tekst fermana muafname na arap. jeziku i bos. prijevod. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 25-41.

336.26(497.6 Jajce)
908 (497.6 Jajce) "1734"

U radu se govori o obnovljenom muafijetu ehalije u navedenoj kasabi kao i o ponovnom uspostavljanu pazarnog dana kao važne potrebe svih njenih stanovnika. Muafijet je, pored intenzivnog kreditiranja od strane vakifa Kizlarage Mustafe, bio drugi značajan faktor u razvitku ove kasabe. Konstatuje se da se po navodima obnovljene muafname, kao i po načinu na koji su nadležni državni službenici izdavanjem svojih dokumenata rješavali pitanja sporova oko korištenja poreskih oslobođenja i povlastica datih određenoj kategoriji osoba, muafijet odnosio na ehaliju kasabe. Uz to je objašnjen pojam ehalija/ahali koji se u vezi sa spomenutim muafijetom odnosio na lica koja su bila podobna, a i sposobna da pokreću i održavaju privredni razvoj određene kasabe. Privilegije poreskog oslobađanja dodijeljene prema prvoj muafnami iz 1591. godine nanovo nastanjenim stanovnicima u tek osnovanoj kasabi odnosile su se na njih lično "s tim da ožive i urbaniziraju navedeno mjesto", tj. kasabu. Međutim, nakon izdavanja obnovljene muafname, vidi se da su nadležni službenici, kao što su valija i kadija, po osnovi općeg navoda o muafijetu dodjeljivali povlastice ehaliji kasabe ne samo za njihovo korištenje i obrađivanje vakufskog zemljišta u granicama određenim prvom hududnamom iz 1590. godine nego su se odnosile i na njihove čifluke i izvan vakufskog zemljišnog kompleksa, a koje su mogli obrađivati lično, ili čijim su obrađivanjem upravljali. Naime, za urbani razvoj onovremene kasabe ili šehera nije bilo dovoljno samo uspostavljanje središnjeg čaršijskog kompleksa nego je, u uvjetima poljoprivredno-agrarnih odnosa kao prevladavajućeg načina privrjeđivanja i po toj osnovi ubiranja državnih prihoda, jednako bila važna obrada i kultiviranje okolnih zemljišnih površina makar i ne bile vezane za sami vakuf. Muafijet koji je ehaliji kasabe bio dodijeljen odmah prilikom odluke o osnivanju kasabe i koji je nakon nestanka muafname 1697. godine ponovo bio obnovljen 1734. godine održao se čak do 1844. godine. Također je objašnjena još jedna važna odluka vezana za Varcar Vakuf prema kojoj je utvrđeno da u kasabi Varcar Vakuf, u kojoj je prvi pazarni dan bio uspostavljen 1590. godine, nije više uopće ni bilo pazarnog dana nakon 1697. i upada austrijske vojske i raseljavanja stanovništva ove kasabe, te da je pazarni dan uspostavljen ponovo tek 1805. godine, ali nije bio određen u petak, kako je bilo ranije, nego u nedjelju.

The paper deals with the renewed muafiyet of ahali in the kasaba and of re-establishment of a market day as an important need by all of its inhabitants. In addition to being intensively credited by Krzlaraga Mustafa-aga, muafiyet was the second important factor of the development of the kasaba. According to the renewed muafname, as well as according to the manner in which authorities produced documents to solve the issues of tax exemptions and benefits to certain categories of persons, it can be concluded that muafiyet referred to the ahali of the kasaba. It also explains the term ahali that, as related to the mentioned muafiyet, referred to persons who were eligible for and capable of initiating and maintaining the agricultural development of a certain kasaba. The privileges of tax exemption awarded through the first muafname of 1591 to inhabitants of newly established kasaba referred to the inhabitants personally, providing they "revive and urbanize the place", i.e. the kasaba. However, after the issuance of a renewed muafname, it can be seen that the authorities such as vali and kadi, based on the text of muafiyet, approved privileges to ahali of the kasaba not only for use of wakf land within the limits of stipulations of the first hududname of 1590, but also for their own land out of wakf. For urban development of the kasaba of that time, it was not enough to just establish the center of the town. Because of agriculture as a prevailing industry of the time, cultivation of land was essential regardless of the fact whether it belonged to wakf or not. Muafiyet awarded to the ahali at the time of the establishment of the kasaba, which after expiry of muafname in 1697 and its renewal in 1734, was valid all until 1844. The paper explains another significant decision of 1590 connected with Varcar Vakuf. Although it was determined that the regular market day be set, there was no market day after 1697. After the attack by Austrian army and after displacement of the kasaba population, the market day was not established before 1805 although it was not on Friday as before but on Sunday.

COBISS.BH-ID 25013254