prethodna
naredna
BHP 91
KADRIU, Liridon
        Sahihu-l-Buhari me përkthim në gjuhën shqipe, nga Feti Mehdiu, libri- 9, libri 10, libri 11, libri 12, Prishtinë, 2014-2015. = Sahihu-l-Buhari sa prijevodom na albanski jezik: knjiga 9,10,11,12, Priština, 2014-2015, preveo Feti Mehdiu / [Liridon Kadriu, Amela Bašović]. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/380/740. - Prikaz knjige.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 268-269.

28-725-4/-5

COBISS.BH-ID 25048582

BHP 92
KREHIĆ-Fočak, Senella
        Sufizam i medicina : recepcija medicinske misli u sufijskoj literaturi / Senella Krehić-Fočak. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/70-71/211-226.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 226. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 18, br. 70/71 (zima 2015-proljeće 2016), str. 211-226.

28:61

U radu se razmatra veza između sufizma i medicine. Najprije su iznesene historijske činjenice koje se odnose na razumijevanje i ulogu perzijskih liječnika u Zlatnom dobu arapske medicine. Veza između medicine i sufizma, posmatra se kroz sažet opis Ibn Sinaovog golemog medicinsko-filozofskog opusa i određenih primjera u stihovima / bejtovima iz Mesnevije, gdje su spomenuti Ibn Sina i Galen sa kratkim podsjećanjem na sadržaj kapitalnog djela Kanun medicine. U djelu Čahar makala poenta je na širokom obrazovanju liječnika, te kratko podsjećanje na pojmove etike i deontologije u tom dobu. U zaključku se ističe važnost nadahnutijeg pristupa povezivanju, prirodnih nauka i duhovnosti, koristeći opus koji je Ibn Sina ostavio i njegovu ulogu kroz primjere spomenute u duhovnoj literaturi kakva je Mesnevija, gdje se pokušava podstaknuti duhovni potencijal i izbjeći larpurlarizam u prenošenju komentara njegovih djela. Kroz analizu primjera, moguće je profilirati vezu između sufizma i medicine, te profilirati koncept u kojem suprotnosti pogleda bilo da se radi o Istoku i Zapadu ili pak duši i tijelu, u krajnjoj instanci ostvaruju kompletan pogled na duhovnu i praktičnu komponentu medicinske znanosti u srednjovjekovnom periodu. Ovaj koncept je posljedično primjenljiv na savremene poglede s aspekta historije nauke i zdravstvene kulture i liječenja uopće.

The paper discusses the relationship between Sufism and medicine. Firstly, it presents historical facts related to the understanding and the role of Persian physicians in the Golden Age of Arabic medicine. The relationship between medicine and Sufism is viewed through a concise description of Ibn Sinan's vast medical- philosophical opus and specific examples in verses from Masnavi, where Ibn Sina and Galen were mentioned with a brief reminder on the content of major work The Canon of Medicine. In Çahar Makala (Four Discourses) the emphasis is on the broad education of physicians and briefly on recalling the concepts of ethics and deontology of this age. The conclusion emphasizes the importance of more spiritual approach to correlating science and spirituality by using a body of work that Ibn Sina left behind and his role through the examples mentioned in the spiritual work as it is Masnavi, in which he tries to encourage spiritual potential and avoid larpurlartism in transmitting comments of his works. Through a case study, it is possible to profile the relationship between Sufism and medicine, as well as to profile a concept in which contrary views achieve a complete view of the spiritual and the practical component of medical science in the medieval period, whether it is about East and West or soul and body.

COBISS.BH-ID 23174406

BHP 93
MAŠIĆ, Madžida
        Güldane Gündüzöz, Tasavvufta Tâc Sembolizmi, Büyüyen ay Yayìnlarì, İstanbul, 2017., s. 462 : [prikaz knjige] / [Madžida Mašić]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 320-322.

28-1
28:613.48

COBISS.BH-ID 26091014

BHP 94
MAŠIĆ, Madžida
        Mahmud Erol Kìlìç, Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar I-II, Sufi Kitap, Istanbul, 2016. : [prikaz knjige] / [Madžida Mašić]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 328-330.

28-1
141.336:94(560.4)

COBISS.BH-ID 26093062

BHP 95
MUSIĆ, Elvir
        Ebu Sa`îdovih četrdeset duhovnih postaja / Elvir Musić. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/73/63.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 73-74. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 19, br. 73 (jesen 2016), str. 63-74.

28-28-277

Islamska pedagogija je kroz minula stoljeća iznjedrila brojne metode odgoja osoba različitih uzrasta kao i različitih segmenata ljudske ličnosti. Među tim odgojnim metodama značajno mjesto zauzimaju i metode duhovnog odgoja svojstvene tesavvufskom pristupu vjerskim mudrostima. Tesavvufska metoda odgoja je zasnovana na postepenom pročišćavanju čovjekove nutrine kako bi mogao stupiti na putovanje koje vodi ka duhovnoj savršenosti. Sukladno postaji na tom duhovnom putovanju na kojem se određena osoba nalazi i duhovnim stanjima koja osjeća primjenjuju se specifične odgojne metode. Razlike u pristupima tom duhovnom putovanju, međutim, iznjedrile su i različite pristupe gradaciji i redoslijedu duhovnih postaja. Među najdetaljniju gradaciju duhovnih postaja ubraja se ona sačuvana od glasovitog tesavvufskog prvaka Ebû Sa`îda Ebû-l Hayra.

Through past centuries Islamic pedagogy has given rise to numerous methods of education of people of different ages and different segments of the human personality. Among these educational methods, a significant place takes the method of spiritual education inherent to tasavvuf approach to religious wisdom. The tasavvuf method of education is based on the gradual purification of the person's inner self in order to be able to take a journey that leads to spiritual perfection. In accordance with the station in this spiritual journey in which a specific person is and with spiritual states that they feel, different and specific educational methods are applied. Differences in approaches to this spiritual journey, however, gave rise to the different approaches to graduation and the order of the spiritual stations. Among the most detailed gradation of spiritual stations is the one preserved by famous tasavvuf leader Abu Sa`îd Abu-l Hayri.

COBISS.BH-ID 26078214

BHP 96
MUSIĆ, Elvir
        Mehmed Ali Aynî, Tasavvuf Tarihi, hazìrlayan Hüseyin Rahmi Yananlì, Büyüyenay Yayìnlarì, İstanbul, 2017., str. 363 : [prikaz knjige] / [Elvir Musić]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 334-336.

28-1
141.336:93/94

COBISS.BH-ID 26093574

BHP 97
POPOVIĆ, Venita
        Eyes without a face / Venita Popović. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_3_3.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 272-281.

28:342.7-055.2
28-443.5-055.2

COBISS.BH-ID 26062598

BHP 98
RATKOVČIĆ, Rosana
        Neki primjeri prisustva hamzevija u bosanskohercegovačkoj kulturi / Rosana Ratkovčić. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/70-71/229-244.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 243-244. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 18, br. 70/71 (zima 2015-proljeće 2016), str. 229-244.

28-79(497.6)
821.163.4(497.6).09

O temi hamzevija, šejha Hamze Balija i hamzevijskog tarikata napisan je veliki broj radova, ne samo na jezicima kojima se govori u Bosni i Hercegovini, već i na mnogim svjetskim jezicima, a spominjanje derviša hamzevija u narodnim predajama i legendama je neizbrojivo. Miješanje povijesnih činjenica i legende, znanstvenih teorija i predaje, kada se radi o hamzevijama, toliko je učestalo da se može smatrati sastavnim dijelom kulture. Zbog toga bi bilo izuzetno teško napisati jedinstven, metodološki dosljedan i znanstveno elaboriran povijesni i kulturološki pregled uloge i značaja hamzevija u bosansko-hercegovačkoj kulturi. Iz tog razloga odabrali smo da se u ovom članku zadržimo samo na nekim primjerima, s naglaskom na predstavljanje i ulogu hamzevija u romanima Tvrđava Meše Selimovića i Hodža Strah Derviša Sušića.

On the topic of sheikh Hamza Bali and hamzevi tarikat a number of papers have been written, not only on the languages that are spoken in Bosnia and Herzegovina, but also in many world languages. References of hamzevi dervishes in folk tales and legends are countless. Mixing of historical facts and legends, scientific theories and teaching, considering hamzevi tarikat is so frequent as to constitute an integral part of the culture. It would therefore be extremely difficult to write methodologically consistent and scientifically elaborated historical and cultural overview of the role and importance of hamzevi tarikat in the Bosnian-Herzegovinian culture. For this reason, in this article we have choosen to retain only on some examples, focusing on the presentation and role of the hamzevi tarikat in novels Fortress by Meša Selimović and Hodža Strah by Derviš Sušić.

COBISS.BH-ID 23174662

BHP 99
ŠILJAK-Jesenković, Amina
        Şeyh Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî, Şeyh Abdurrahmân Sâmî-yi Uşşakî, Tuhfetü'l Uşşakiyye - Uşşakî Saliklerinin Adabì; Hazìrlayan: Mahmud Erol Kìlìç, Sufi Kitap, İstanbul 2016., 159 : [prikaz knjige] / [Amina Šiljak-Jesenković]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 330-334.

28-1
141.336

COBISS.BH-ID 26093318

BHP 100
YOUNIS, Hana
        Smrtni slučajevi tokom hadža u Mekku kroz primjere iz građe Vrhovnog šeri[j]atskog suda u Sarajevu u periodu austrougarske uprave / Hanna Younis. - Ilustr. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/369/744. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 197-217.

28-57(532)"1878/1918"
28(497.6 Sarajevo)"1878/1918"

U ovom radu se analizom smrtnih slučajeva tokom putovanja na hadž iz Bosne i Hercegovine i nazad, u pojedinim godinama austrougarske okupacije, nastoji ukazati na važnost i kompleksnost ovog pitanja. Ova problematika u historijskom kontekstu marginalno je zastupljena u dosadašnjoj naučnoj literaturi, stoga je cilj ovim radom ukazati na osnovu dokumenata Vrhovnog šeriatskog suda u Sarajevu, na broj umrlih, razloge i način smrti, na ono što je od materijalnih dobara bilo kod njih, ali i posljedice koje je ostatak porodice u domovini ponekad preživljavao. Analizom ovih pitanja indirektno se oslikavaju uslovi na putovanju, materijalni status hadžija iz Bosne i Hercegovine, ali i međusobni odnos hadžija i zvanične vlasti u periodu austrougarske okupacije.

Through analysis of death cases during the trips to hajj from Bosnia and Herzegovina and on the way back, the paper attempts to stress the importance and complexity of the issue. In historical context, the literature so far discussed this problem only marginally. Based on the documents of the Sarajevo Supreme Sharia Court, we are trying to determine the number of such cases, causes of death, personal belongings the pilgrims carried on their trips, and also the consequences that their families in their homeland had to deal with. The analysis of the matter indirectly reflects the travel conditions, material status of Bosnian pilgrims, as well as relationships between pilgrims and the official government during the Austro-Hungarian occupation.

COBISS.BH-ID 25040390


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


BHP 101
ALIBEGOVIĆ, Abdel
        Izlaganje sa naučne rasprave Univerziteta u Sarajevu o Leksikonu socioloških pojmova autora prof. dr. Senadina Lavića = Paper presented at the University of Sarajevo discussion on dr. S. Lavić's Lexicon of sociological terms / Abdel Alibegović. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Prikaz knjige: Leksikon socioloških pojmova / Senadin Lavić. - Sarajevo : Fakultet političkih nauka Univerziteta, 2014.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 215-217.

316(031)(049.3)

COBISS.BH-ID 25468422

BHP 102
BAJREKTAREVIĆ, Anis
        Bliski istok i još bliži Bruxelles / Anis Bajrektarević. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_1_6.htm.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 90-95.

316.722
061.1EU

COBISS.BH-ID 26059270

BHP 103
ČULJAK, Marin
        Upravljanje političkom reputacijom kroz političke odnose s javnošću / [Marin Čuljak]. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/Humdec2016_257_273.pdf.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 16 (2016), str. 268-273.

316.774:659.44

COBISS.BH-ID 25398278

BHP 104
DEBELJAK, Aleš
        Kriza i Slovenci / Aleš Debeljak ; [sa slovenačkog prevela Nada Zdravič]. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_1_7.htm.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 96-103.

316.323(497.4)
323(497.4)
338(497.4)

COBISS.BH-ID 26060038

BHP 105
DELIĆ, Zlatan
        Leksikon socioloških pojmova : "Dvostruka hermeneutika" i geoepistemologija = Lexicon of sociological terms : "Dual hermeneutics" and geoepistemology / Zlatan Delić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Prikaz knjige: Leksikon socioloških pojmova / Senadin Lavić. - Sarajevo : Fakultet političkih nauka Univerziteta, 2014. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 193-210.

316(031)(049.3)

COBISS.BH-ID 25462022

BHP 106
DUGANDŽIĆ, Žarko
        Smrtnost u Općini Metković od 1850. do 1918. godine, na temelju matičnih knjiga umrlih / Žarko Dugandžić. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/Humdec2016_088_114.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 112-113. - Sažetak ; Summary.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 16 (2016), str. 88-114.

314.48(497.5 Metković)"1850/1918"

Rad se temelji na analizi i istraživanju matičnih knjiga umrlih Općine Metković, odnosno matičnih knjiga umrlih ondašnjih župa Metković, Dobranje, Vidonje i Slivno Ravno od 1850. do 1918. godine. "Mikroskopska" analiza tih vrela omogućila je uočavanje dinamike smrtnosti u tome dijelu Donjega Poneretavlja, a interpretacijom te analize sagledani su njihovi uzroci i posljedice. Do 1881. godine stopa je smrtnosti u pravilu bila veća od 30% i nosila je sve odlike predtranzicijskoga razdoblja. Poslije 1881. godine ulazi u tranzicijsko razdoblje i kreće se uglavnom ispod 30%, što je u skladu s ondašnjim demografskim kretanjem smrtnosti u Dalmaciji. Stopa smrtnosti dojenčadi na razini općine iznosila je 106%. Unutar same općine rezultati istraživanja bili su različiti po pojedinim župama, pri čemu se posebno izdvajaju rezultati Župe Metković kod koje se uočava pad stope smrtnosti ispod kritične vrijednosti od 30% uglavnom nešto kasnije nego u ostalim župama općine.

The paper is based on the research and analysis of the registers of deaths in Metković municipality, i.e. registers of deaths of parishes Metković, Dobranje, Vidonje and Slivno Ravno from 1850 to 1918. "Microscopic" analysis of those sources has enabled percieving dynamics of mortality in that part of the Lower Poneretlje region, whereas an interpretation of that analysis allowed reviewing its causes and effects. Until 1881, the mortality rate was standardly higher than 30%, and it had all the characteristics of a pre-transitional period. After 1881 it entered into a transitional period and was mainly below 30%, which is compatible to demographic trends of mortality of the time in Dalmatia. Mortality rate of infants on municipality level was 106%. Within the municipality the results of the research were different in certain parishes, with Metković Parish results standing out as there was a decrease of the mortality rate below the critical value of 30% mostly somewhat later than in the other parishes of the municipality.

COBISS.BH-ID 25391622

BHP 107
FOČO, Salih
        Leksikon socioloških pojmova autora prof. dr. Senadina Lavića = Dr. Senadin Lavić's Lexicon of sociological terms / Salih Fočo. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Prikaz knjige: Leksikon socioloških pojmova / Senadin Lavić. - Sarajevo : Fakultet političkih nauka Univerziteta, 2014.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 179-185.

316(031)(049.3)

COBISS.BH-ID 8928281

BHP 108
GAKOVIĆ, Jelena
        Društvenopolitičke implikacije konzumerizma / Jelena Gaković. - Dostupno i na: https://ziink.files.wordpress.com/2008/08/sophos-no-9.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 98-99. - Abstract.

U: Sophos. - ISSN 1840-3859. - Br. 9 (2016), str. 85-99.

316.7:366.01
366.01

Društveno-političke dimenzije konzumerizma i potrošačke strategije odgovora dominantnoj ideologiji i globalnim kapitalističkim koncernima predmet su istraživanja ovog rada. Sociološka analiza je usmjerena na vezu sveprisutnog savremenog fenomena potrošnje sa oblikovanjem posebnih identiteta i značenjskom ravni pojedinačnih potrošačkih činova ili posjedovanja. Bilo da je riječ o artikuliranim aktivističkim pokretima, internetskim kampanjama za bojkot proizvoda ili usvajanju i propagiranju alternativnih životnih stilova iznosimo argumente koji idu u prilog rastućoj pojavi aktivnog i osvještenog potrošača. U liku "političkog potrošača" oličena je i moć koja se ostvaruje izražavanjem direktnog otpora prema globalizmu.

Socio-political dimensions of consumerism and consumer resistance strategies which respond to dominant ideology and global capitalist corporations are the main topics of this paper. Sociological analysis aims to investigate the relations between consumption as omnipresent contemporary phenomena with the development of specific identities and the semantic level of individual consumer acts or possessions. Whether in the case of articulated activist movements, internet based campaigns to boycott certain products or adoption and promotion of alternative lifestyles, we argue in favor of growing response of active and informed consumers. "Political consumers" embody power that is achieved by expressing direct resistance to globalism.

COBISS.BH-ID 9578265

BHP 109
GEERTZ, Clifford
        Uticaj ideje kulture na ideju čovjeka / Clifford Geertz ; [odabrala i s engleskog jezika prevela Venita Popović]. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/24_16/2416_0_1.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 24 (2016), str. 5-28.

316.72
316.722
392
008

COBISS.BH-ID 26063878

BHP 110
KARADŽI, Elmir
        Osobenosti sociološkog pristupa religiji i njeno značenje = The characteristics of a sociological approach to religion and its meaning / Elmir Karadži. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/PREGLED_3_2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 204-205. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 3 (septembar-decembar 2016), str. 187-205.

316.74:2

Ovaj rad analizira osobenosti sociološkog pristupa religijskom fenomenu. Kroz analizu društvene uloge religije nastoji se ukazati na ono što sociološki pristup čini specifičnim u naučnom izučavanju jedne društvene institucije kakva je religija. Primjenom analitičkog, komparativnog i kritičkog metoda želi se pokazati kako društvena perspektiva gleda na religiju, proučava je i razumijeva u odnosu na društvene pojave i procese, s jedne, i pojedinca, s druge strane. Religija je integralni dio ljudskog društva kako predmodernog tako i modernog. Istraživanje religije u eri globalizma je važna dimenzija društvenog života. Religija se ne manifestira samo u privatnoj sferi već i u oblasti politike, ekonomije i kulture. Ona vrši određeni utjecaj na društvo, baš kao što i društvo ima tu funkciju. Upravo u tom njihovom korelativnom odnosu krije se smisao sociološkog izučavanja religije. Pojam religije je vrlo kompleksan u svom terminološkom značenju. Sociolozima je vrlo teško odrediti njegov sui generis: parametre koji razdvajaju religijsko od nereligijskog, vjersko od sekularnog, sakralno od profanog - pritom imajući u vidu teorijske i metodološke implikacije na koje se u sociologiji nailazi. Nije lahko koncipirati sve socio-psihološke i spiritualne dimenzije religije ako se ima na umu da i ona zajedno sa društvom općenito evoluira. Proučavanju religije pristupa se na različite načine. U sociologiji, s obzirom na bit, sadržaj, ulogu i funkciju, dvije su glavne perspektive izučavanja religije: supstantivna i funkcionalna. Prva se odnosi na bit, a druga na funkciju religije. U radu se, također, ukazuje na prednosti i nedostatke oba pristupa. Zaključak je da je supstantivni pristup prihvatljiviji kod sociološkog izučavanja religije.

This paper analyzes the characteristics of a sociological approach to religious phenomenon. Through the analysis of the social role of religion, seeks to point out what sociological approach makes specific in the scientific study of a social institution such as religion. Applying analytical, comparative and critical method seeks to demonstrate how social perspective looking at religion, studied and understood in relationship to social phenomena and processes on the one hand and the individual on the other. The study of religion in the era of globalization is an important dimension of social life. Religion is not manifested only in the private sphere, but also in the fields of politics, economy and culture. Religion exerted a certain influence on society, just as society has this feature. Just then correlate their hides sense sociological study of religion. The concept of religion is very complex in its terminological meaning. Sociologists is very difficult to determine its sui generis: the parameters that separate the religious from non-religious, religious and secular, sacred from the profane - while keeping in mind the theoretical and methodological implications of that are in sociology encounters. It is not easy to conceive all socio-psychological and spiritual dimensions of religion if one keeps in mind that it together with the society in general is evolving. In sociology, in view of the bit, the content, the role and function, are the two main perspective study religion: substantive and functional. The first relates to the will, and the other on the function of religion. The paper also points out the advantages and disadvantages of both approaches.

COBISS.BH-ID 25497094

BHP 111
KAROVIĆ, Jasenko
        Još neki aspekti formiranja bosanske mitologije / Jasenko Karović. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_2_5.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 206-238.

316.356.4:323.111](497.6)
342.722(497.6)

COBISS.BH-ID 26061830

BHP 112
KEBO, Nedim
        Socijalna ekologija i obrazovanje kao integrativni i univerzalni faktori u bosanskohercegovačkom društvu = Social ecology and education as integrative and universal factors in Bosnian and Herzegovinian society / Nedim Kebo. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/educa_9.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 124-125. - Sažetak ; Summary.

U: Educa. - ISSN 1840-3301. - God. 9, br. 9 (2016), str. 111-125.

316.334.5+37(497.6)
37+316.334.5(497.6)

Socijalna ekologija je sociološka disciplina koja se bavi proučavanjem životne sredine sa socijalnog aspekta. Obrazovanje je proces usvajanja normi, vrijednosti, znanja i vještina. Ono što povezuje socijalnu ekologiju i obrazovanje je, dakako, dokument pod nazivom "Granice rasta i pojam održivog razvoja". U povezanosti socijalne ekologije i obrazovanja može se navesti i obuhvatiti religija. Religija kao podmodel ili most povezanosti socijalne ekologije i obrazovanja može da bude faktor integracije i univerzalnosti društva, ako se racionalno propovijeda i primjenjuje u svakodnevnom životu, na način da se podstiče i razvija model tolerancije, filantropije, humanizma, solidarnosti i ostalih elemenata koji podstiču i formiraju princip jednakosti, pravde i slobode. U Bosni i Hercegovini socijalna ekologija i obrazovanje su stavljene u centar razdvojenosti i destrukcije. Bosanskohercegovačko društvo je u stanju i procesu krize. Obrazovanje je ideologizirano te se ograničava i stavlja u službu samo jednog naroda. Uporedo s ideologizacijom obrazovanja, socijalna ekologija se ne shvata kao praktična disciplina nego kao teorijska utopija. Mlađe generacije i budući naraštaji su pod negativnim načinom razmišljanja i postupanja starijih generacija. Kroz istraživanja namjeravam da predstavim kako socijalna ekologija i obrazovanje mogu biti integrativni i univerzalni faktori u bosanskohercegovačkom društvu, a kroz svjetonazor ili pogled na bosanskohercegovačku stvarnost mladih ljudi - učenika/ca srednjih škola, u kojima sam proveo istraživanje koje je obuhvatilo uzorak od 300 učenika/ca (N=300) u gradovima: Mostaru, Trebinju, Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Livnu.

Social ecology is a sociological discipline which deals with the study of the environment from social aspect. Education is the process of adopting norms, values, knowledge and skills. What connects social ecology and education is, of course, a document entitled "The Limits to Growth and the concept of sustainable development". The connection between social ecology and education can be specified to include religion. Religion as a sub-model or a connection between social ecology and education can be a factor of integration and universality of the company, if its rationaly preached and applied in everyday life, in a way that encourages and develops a model of tolerance, philanthropy, humanism, solidarity and other elements that promote and establish the principle of equality, justice and freedom. In Bosnia and Herzegovina social ecology and education are placed in the center of separation and destruction. Bosnian and Herzegovinian society is in a state and process of crisis. Education is ideologised and limited on only one ethnicity. Along with the ideologization of education, social ecology is not seen as a practical discipline, but as a theoretical utopia. Younger and future generations are under the influence of negative thinking and actions of the older generations. Through research I intend to present how social ecology and education can be an integrative and universal factors in Bosnian society through world-view or views of the Bosnian reality of young people - students of high schools, where I conducted a research on a sample of three hundred students (N = 300) in cities of Mostar, Trebinje, Sarajevo, Tuzla, Banja Luka and Livno.

COBISS.BH-ID 25199878

BHP 113
KRAMARIĆ, Zlatko
        Misao na vječnu prošlost / Zlatko Kramarić. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_1_5.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 69-89.

304(497.1)
316.75(497.1)

COBISS.BH-ID 26058246

BHP 114
KRCIĆ, Šefket
        Doprinos dr. S. Lavića sociologijskoj enciklopedistici : prilog diskusiji o "Leksikonu socioloških pojmova", dr. S. Lavića = Dr. S. Lavić's contribution to sociological encyclopaedic : contribution to discussion on Dr. S. Lavić's Lexicon of sociological terms / Šefket Krcić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Prikaz knjige: Leksikon socioloških pojmova / Senadin Lavić. - Sarajevo : Fakultet političkih nauka Univerziteta, 2014. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 187-191.

316(031)(049.3)

COBISS.BH-ID 25461254

BHP 115
MAŠIĆ, Madžida
        The Digital Humanities and Islamic & Middle East Studies, edited by Elias Muhanna, De Gruyter, Berlin - Boston, 2016., pp. 271 : [prikaz zbornika] / [Madžida Mašić]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 325-328.

316.42:004(73)(082)
167.522:004
050(73)

COBISS.BH-ID 26092806

BHP 116
MUŠIĆ, Lejla
        Rodno zasnovna opsesija patrijarhalnih mizogenih kulturnih običaja i praksi --- / Lejla Mušić. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/24_16/2416_3_5.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 24 (2016), str. 265-285.

316.647.82-055.2

COBISS.BH-ID 26071302

BHP 117
OSMIĆ, Amer
        Senadin Lavić : Leksikon socioloških pojmova = Senadin Lavić : Lexicon on sociological terms / Amer Osmić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Prikaz knjige: Leksikon socioloških pojmova / Senadin Lavić. - Sarajevo : Fakultet političkih nauka Univerziteta, 2014.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 211-213.

316(031)(049.3)

COBISS.BH-ID 25467398

BHP 118
REPIŠTI, Selman
        Primjena statistike u interdisciplinarnom kontekstu : migriranje u SAD = Application of statistics in a multidisciplinary context : migrating to the USA / Selman Repišti, Ilda Imamović. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/PREGLED_3_2016.pdf. - Bibliografija: str. 35-36. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 3 (septembar-decembar 2016), str. 21-36.

314.74

Migracije su tema koja nikada ne gubi svoju aktuelnost. Većina savremenih migracija potaknuta je mogućnošću za započinjanje novog, sigurnijeg i kvalitetnijeg života u drugoj, prosperitetnijoj od matične zemlje. Zato je glavni cilj ovog rada ispitivanje ekonomskih, geopolitičkih, socioloških i psiholoških odrednica migriranja u jednu od najprosperitetnijih država na svijetu (SAD). Ispitana je povezanost sedam varijabli (edukacijskog indeksa, BDP-a, indeksa globalnog mira, slobode prilikom donošenja životnih odluka, percepcije korupcije, pozitivnog afekta i stope nezaposlenosti) sa omjerom aplikanata u "Lutriji za dobivanje zelene karte" i veličinom populacije 41 evropske zemlje 2013. godine. Pokazalo se da je omjer aplikanata za zelenu kartu veći ukoliko su edukacijski indeks, sloboda donošenja životnih odluka, pozitivni afekt i bruto domaći proizvod evropskih zemalja niži, a njihova nestabilnost i nesigurnost više. Sve varijable, uzete skupa, u negativnoj su korelaciji sa željom i potrebom stanovništva evropskih zemalja za migriranjem u SAD. Također, pobrojane varijable su reprezentativan skup indikatora prosperiteta svake od zemalja.

Migration is a topic that never loses its topicality. Most part of contemporary migration is driven by the possibility of commencing a new, safer life, that of a higher quality in another, more prosperous country than the home country. Hence, the main aim of this paper is to examine economic, geopolitical, sociological, and psychological determinants of migration into one of the most prosperous countries in the world (the USA). We examined the association between seven variables (education index, GDP, index of global peace, freedom of making life choices, corruption perception, positive affect, and the unemployment rate) and the ratio of the ''Green Card Lottery'' applicants to the population size of 41 European countries, for the year 2013. It turned out that the ratio of applicants for green card is higher if the education index, freedom of making decisions about their life, positive affect, and gross domestic product of European countries is low, whilst their instability and insecurity is high. All variables, taken together, are negatively associated with the desire and needs of the population of European countries to migrate to the United States. Additionally, the variables listed are, thus, a representative set of the prosperity indicators of each country.

COBISS.BH-ID 25487622

BHP 119
SEFO, Mustafa
        Medijski imperijalizam u svijetu kao posljedica kulturnog imperijalizma = Global imperialism in media imperialism as a result of the cultural imperialism / Mustafa Sefo. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/PREGLED_3_2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 3 (septembar-decembar 2016), str. 181-186.

316.774

Mediji i medijski sadržaji su u širokoj svakodnevnoj upotrebi od miliona ljudi širom svijeta. Svakog sata, minute i sekunde negdje neko koristi jednu od grana medija. Mediji informiraju, educiraju, zabavljaju, šire odrežene ideje i propagiraju ih i utječu na publiku kako pozitivno tako i negativno. Zavisnost od medija je preuzela kulturološke, edukativne, socijalne, moralne i religiozne aspekte svijeta. Danas ljudi žele biti dio onoga što je trenutno u trendu u svijetu. Većina ljudi imitira način života neke poznate ličnosti i sve je ovo preuzelo do tada postojeće kulturološke vrijednosti. Medijski i komunikacijski imperijalizam je u direktnoj vezi sa dominacijom aktivnosti medija jedne države nad drugom. Vlasništvo, struktura, distribucija ili sadržaj medija u toj državi su pod utjecajem pritiska interesa medija neke druge države ili grupe koja uopće nije u skladu niti dodiru sa tom državom.

Media and media content are widely consumed every day by millions of people around the world. Every hour, minute and second, someone somewhere is consuming one of the branches of the media. The media inform, educate, entertain, spread and promote ideas, influence the audience both positively and negatively. The dependence of the media has taken cultural, educational, social, moral and religious aspects of the world. People of today want to be part of what is at the moment the trend in the world. Most people mimic the lifestyle of some celebrities and all that has been taken from then existing cultural values. Media and communication imperialism is directly related to the activities of the media domination of one state over another. Ownership structure, distribution or content of the media in such country are under the influence of pressure from the media interest in some other country or group that is completely out of touch even with that country.

COBISS.BH-ID 25496838

BHP 120
ŠLJIVO Grbo, Amila
        Mediji saučesnici u ratu, sljedbenici politika u miru / Amila Šljivo Grbo. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/73/175.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 191. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 19, br. 73 (jesen 2016), str. 175-192.

316.774:355.01

Nerazvijena društva Istočne Europe (društva u tranziciji) ostvaruju nakon propasti komunizma početna iskustva slobodnog demokratskog razvoja. Zemlje bivše Jugoslavije, posebno Hrvatska, Bosna i Hercegovina ali i Srbija, budući da su iskusile tragediju rata, predstavljaju žive primjere upotrebe medija u funkciji zla. No, ovdje valja odmah napomenuti da je glavni akter zla i agresije nacionalistički režim Slobodana Miloševića u Srbiji i da su mediji koje je Srbija držala pod svojom kontrolom proizveli poticaj za rat. U tom smislu posebno su zanimljiva iskustva i praksa medija tokom rata, ali i pokušaji da se uspostavi sloboda rada medija nakon rata. Ta iskustva su važni primjeri za samjeravanje sa etikom, sada već kao elementom svijesti, ali i kao razlogom za potrebu normiranja unutar javne sfere. Događaje u bivšoj Jugoslaviji valja gledati u kontekstu raspada jednog političkog, ali i vrijednosnog sistema, s jedne strane, a, s druge strane, u smislu pokušaja da se ponište određene kulture, odnosno da se nametnu "superiorne" kulture i u tom smislu promijene ili razore cijeli narodi.Ova iskustva su bitna, posebno u okolnostima širenja "globalne strategije" (a la Bžežinjski) na zemlje ex-Jugoslavije i pokušaja da se društva koja je razorila nacio-fašistička velikosrpska ideologija, demokratiziraju. Kontekst naše analize, dakle, jeste društvo u okolnostima rata i rad novinara (medija) kao primjer u funkciji nametanja ili odbrane sistema vrijednosti, osvajanja ili oslobađanja.

The underdeveloped societies of Eastern Europe (societies in transition) realize the initial experience of free democratic development after the collapse of communism. Having experienced the tragedy of wars, the former Yugoslav countries, especially Croatia, Bosnia and Herzegovina but also Serbia, represent the living examples of using the media with evil functions and purposes. However, it should be emphasised that the main actor of evil and aggression was the nationalistic regime of Slobodan Milošević in Serbia and that the media, held under control by Serbia, actuated war. In this regard are particularly interesting experiences and practices of the media during the war and the attempts made to establish freedom to work of the media after the war. Those experiences are important examples of aligning with ethics, now as an element of consciousness but also as a reason for the need of standardization within the public sphere. The events in the former Yugoslavia should be viewed in the context of the dissolution of a political system, but also the system of values, on one hand, and, on the other hand, in terms of trying to nullify certain cultures, that is, to impose a "superior" culture in order to change or destroy entire nations. These experiences are important, especially in the circumstances of spreading the "global strategy" (à la Brzezinski) in the countries of former Yugoslavia, and the attempts to democratize the societies destroyed by the national-fascist Serbian ideology. The context of our analysis, therefore, is a society in the context of war and the work of journalists (the media) as an example of a function of imposing or defending the system of values, the conquest or liberation.

COBISS.BH-ID 26081286