prethodna
naredna
BHP 61
ĐAPO, Nermin
        Flynnov efekt - međugeneracijski porast rezultata na testovima inteligencije / Nermin Đapo, Jadranka Kolenović-Đapo. - Dostupno i na: http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/SerialPubl/Radovi_Knjiga_XIX_2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 85-87. - Sažetak ; Abstract.

U: Radovi. - ISSN 0581-7447. - Knj. 19 (2016), str. 71-87.

159.9.072.4

James Flynn, politolog sa Otago Univerziteta iz Novog Zelanda, analizirao je rezultate primjene testova inteligencije na reprezentativnim uzorcima iz industrijski razvijenih zemalja i zaključio da dolazi do međugeneracijskog porasta prosječnih rezultata na svakom testu. Prema ovom autoru, populacijski porast rezultata na testovima inteligencije nazvan je Flynnov efekt. Međugeneracijski porast veći je za testove koji mjere fluidnu inteligenciju nego za testove koji mjere kristaliziranu inteligenciju. Kontekstualni faktori odgovorni za povećanje intelektualnih sposobnosti mogu biti biološki, psihološki, socijalni i kulturalni. U ovom radu prikazane su neka od najprominentnijih objašnjenja Flynnovog efekta. Razumijevanje Flynnovog efekta upotpunjuje naše znanje o prirodi inteligencije, naročito o ulozi interkacije genetskh i okolinskih faktora u njenom ontogenetskom razvoju.

James Flynn, a political scientist from the University of Otago, New Zealand, analyzed intelligence test scores from industrially developed countries and concluded that there were cross-generational gains on the scores of every conducted test. The population gain was named the Flynn effect. The cross-generational gains were higher on fluid intelligence tests than on crystallized intelligence tests. The explanatory contextual factors for the Flynn effectcan be biological, psychological and sociological. Understanding the Flynn effect enriches our knowledge of the nature of intelligence, especially about the role the interaction between genetic and environmental factors plays in the ontogenetic development of intelligence. In this paper we present some of the most prominent explanations of the Flynn effect.

COBISS.BH-ID 8812313

BHP 62
KOLENOVIĆ-Đapo, Jadranka
        Psihologija smijeha : vječna zagonetka naučnika / Jadranka Kolenović-Đapo, Indira Fako. - Dostupno i na: http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/SerialPubl/Radovi_Knjiga_XIX_2016.pdf. - Bibliografija: str. 100-102. - Sažetak ; Abstract.

U: Radovi. - ISSN 0581-7447. - Knj. 19 (2016), str. 89-102.

159.942.3

U ovom radu prikazane su najvažnije spoznaje o smijehu, prvenstveno sa psihološkog aspekta. Smijeh je proizvod složenih kognItivnih, afektivnih i motivacijskih procesa. Njegova funkcija je višestruka. Smijeh smanjuje napetost i pobuđenost u organizmu, doprinosi psihološkoj dobrobiti, ima odbrambena svojstva u susretu sa podražajima koje označavamo kao prijeteće. Međuljudsku interakciju čini smislenom i produktivnom i približava ljude jedne drugima na najneposredniji i najprirodniji način. U radu su predstavljena tri dominantna pristupa u objašnjenju nastanka smijeha: fiziološki, kognitivno-razvojni i psihoanalitički pristup. S ciljem potpunijeg uvida u složenu problematiku smijeha u radu su sažete najvažnije spoznaje razvojnih psihologa o ontogenezi smijeha, odnosno prikazan je razvojni put smijeha, koji započinje smiješkom i osmijehom. Zapravo, smiješak, osmijeh i smijeh su manifestacije na različite podražaje (nužno ne samo duhovite). Koji od ovih oblika će se pojaviti ovisi od svojstava podržaja, sposobnosti razumijevanja podražaja, situacijskih činitelja, individualnih obilježja ličnosti, stanja, raspoloženja i uloga.

This paper presents the most important psychological insights concerning laughter. Laughter is a product of complicated cognitive, affective and motivational processes. Its function is manifold. Laughter reduces tension and arousal in the body, contributing to psychological well-being. In addition, laughter serves a defensive role in the face of stimuli perceived as threatening. It also makes interpersonal interaction meaningful and productive bringing people together in the most direct and natural way. The three dominant approaches which explain the occurrence of laughter - physiological, cognitive-developmental and psychoanalytic - are presented. With the goal of gaining full insight into the complex issues of laughter, the paper summarizes the most important findings of developmental psychologists on the ontogenesis of laughter and presents the development of laughter, which begins as a smile and smiling. Actually, smile, smiling and laughter are manifest reactions to different stimuli (not necessarily humorous). Which of thesetechnically calledproducts are going to be activated depends on several factors surrounding a particular interaction: the type of stimulus, the capability of understanding the stimulus, situational factors, individual traits, state of being, mood and the actors involved.

COBISS.BH-ID 8812057

BHP 63
KOPIĆ, Mario
        Ideološki i spolni eros / Mario Kopić. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_3_1.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 241-265.

159.9
176

COBISS.BH-ID 26062086

BHP 64
MIŠETIĆ, Katarina
        Prediktori zadovoljstva životom u trećoj dobi / Katarina Mišetić, Indira Fako. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: https://ziink.files.wordpress.com/2008/08/sophos-no-9.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 149-156. - Abstract.

U: Sophos. - ISSN 1840-3859. - Br. 9 (2016), str. 121-156.

159.923.03-053.9.316.6

Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati mogućnost predikcije zadovoljstva životom s obzirom na poznavanje demografskih varijabli, osobina ličnosti, usamljenosti i samoprocjene zdravlja, te ispitati razlike u procjeni zadovoljstva životom s obzirom na spol, dob, mjesto stanovanja i stupanj obrazovanja. U uzorak je uključeno 209 ispitanika, od čega 108 ispitanika živi u Kantonalnoj javnoj ustanovi "Gerontološki centar" Sarajevo (60 žena i 48 muškaraca), a 101 u vlastitim kućanstvima (70 žena i 31 muškarac). Od ukupnog uzorka žene čine 62,2% (N=130), a muškarci 37,8% (N=79). Prosječna dob ukupnog uzorka iznosi 75,59 godina (SD=7,62). Podaci su prikupljeni individualno, a primijenjeni su sljedeći instrumenti: Upitnik sociodemografskih podataka, PFM-Skala samoprocjene za Velikih pet, Kratka verzija UCLA skale usamljenosti, SF-36-Upitnik zdravstvenog statusa, Skala zadovoljstva životom. Rezultati istraživanja pokazuju da se postavljenim modelom može objasniti 68,6% varijance kriterija, pri čemu su najznačajniji prediktori religioznost, dimenzije ličnosti: neuroticizam i otvorenost, usamljenost i opća samoprocjena zdravlja. Ostale sociodemografske varijable su sa zadovoljstvom životom povezane preko medijatorskih varijabli: iznos prihoda preko otvorenosti za iskustva, dob preko opće samoprocjene zdravlja i stupanj obrazovanja preko medijatorske varijable neuroticizma. Pronađene su i razlike u zadovoljstvu životom kod osoba treće životne dobi s obzirom na spol, dob, mjesto stanovanja i stupanj obrazovanja. Muškarci, osobe iz mlađe dobne skupine, osobe koje žive u vlastitom kućanstvu i obrazovanije osobe pokazuju statistički značajno veći stupanj zadovoljstva životom.

The aim of the study was to investigate the possibility of predicting life satisfaction with regard to knowledge of demographic variables, personality characteristics, loneliness and self-assessments of health, and to examine the differences in the assessment of life satisfaction according to sex, age, place of residence and level of education. The aim of the study was to investigate the possibility of predicting life satisfaction. The sample included 209 respondents, of which 108 respondents live in the Cantonal public institution "Gerontology Center" Sarajevo (60 women and 48 men) and 101 in their own homes (70 women and 31 men). Of the total sample, women comprise 62.2% (N = 130), and men 37.8% (N = 79). The average age of the total sample was 75.59 (SD = 7.62). Data was collected individually and the following instruments were applied: Questionnaire of socio-demographic data, PFM - Scale of self-assessment for the Big Five, The short version of UCLA's loneliness scale, SF-36 - Questionnaire of health status, Life satisfaction scale. The research results show that the proposed model can explain 68.6% variance of the criteria, with the most significant predictors being religiousness, personality dimensions: neuroticism and openness, loneliness and general self-rated health. Other socio-demographic variables are associated with life satisfaction through mediation variables: the amount of revenue through openness to experience, age over the general self-assessment of health and education through the mediating variables neuroticism. Differences are also found in life satisfaction within the senior age with regard to gender, age, place of residence and level of education. Men, people of younger age groups, people living in their own household and educated people show a statistically significant higher level of life satisfaction.

COBISS.BH-ID 9517081

BHP 65
MULAOSMANOVIĆ, Nermin
        Rodne razlike u dimenzijama perfekcionizma kod mladih = Gender differences in perfectionism of young people / Nermin Mulaosmanović, Irmela Mujkić. - Tabele. - Dostupno i na: http://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/educa_9.pdf. - Bibliografija: str. 147-148. - Sažetak ; Summary.

U: Educa. - ISSN 1840-3301. - God. 9, br. 9 (2016), str. 138-148.

159.922.8

Rodne razlike u mnogim psihološkim karakteristikama bile su dugogodišnji interes psihologije. Posebno je značajno ispitivanje perfekcionizma s obzirom na rodne razlike kod mladih. Samo prevladavanje nesklada između stvarnog i idealnog "ja" u doba mladosti može predstavljati ključnu okosnicu pronalaska perfekcionističkog puta. Briga da li će odluke koje donose biti ispravne, nesigurnost u sebe i u svoje sposobnosti uzrokuju strah, te mogućnost neprihvatljive opcije za njih. Jedan broj istraživanja pokazuje da se ne može govoriti o konzistentnim rodnim razlikama u različitim dimenzijama perfekcionizma (Slaney i sar., 2001; Flett i Hewitt, 1993; Frost i sar., 1990), dok su neka istraživanja pronašla razlike u dimenzijama perfekcionizma (Hewitt i Flett, 1991; OpsenicaKostić i Panić, 2006). Iz toga razloga su u ovom radu ispitivane rodne razlike kod mladih u dimenzijama perfekcionizma. Rezultati istraživanja su pokazali da ipak nema statistički značajnih razlika u dimenzijama perfekcionizma s obzirom na rod.

Gender differences in many psychological characteristics were a lontime interest of psychology. It is especially significant research of perfectionism in regard to gender differences of young people. Overcoming of disproportion between real and ideal "I" in youth time can represent key backbone in finding perfectionist way. Concern weather the decision they make will be correct, insecurity in oneself and its abillities cause fear and ability of unacceptable option for them. A number of researches show that there cannot be word of consistent gender differences in different dimensions of perfectionism (Slaney and co., 2001; Flett and Hewitt, 1993; Frost and co., 1990), while some research found differences in dimensions of perfectionism (Hewitt and Flett, 1991; Opsenica-Kostić and Panić, 2006). For this reason gender differences of young people in dimensions of perfectionism were researched in this paper. Results of this research have shown that there aren't statistically significant differences in dimensions of perfectionism in regard to gender.

COBISS.BH-ID 25201670

BHP 66
ŠAHMANOVIĆ, Sanjin
        Diskriminativna analiza povezanosti percepcije osobina nastavnika i stavova o vrijednosnim orijentacijama studenata = Examination of teacher's characteristics, perception and attitudes of value orientations of adolescents / Sanjin Šahmanović. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/PREGLED_3_2016.pdf. - Bibliografija: str. 115. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 3 (septembar-decembar 2016), str. 103-115.

159.942:159.923

U radu su prikazani rezultati empirijske studije o ispitivanju percepcije osobina nastavnika na vrijednosne orijentacije adolescenata, te efekti razlika između dihotomne varijable spola na skali vrijednosnih orijentacija odnosno preferencija životnih orijentacija studentske populacije. Ispitivanje je provedeno na uzorku od 121 ispitanika (N = 121 ispitanika), od toga 33 muška i 88 ženskih ispitanika, I, II i IV godine studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru. Distribuirani podaci pokazuju da postoji statistički značajna razlika u raspodjelama između percepcije osobina nastavnika i vrijednosnih orijentacija života studenata (Pearson Chi- square= 2,084, df = 4, Sg.= , 720, C = ,130, Sg.= ,720). Rangiranjem odgovora date su preferencije osobina nastavnika koje smo podijelili u dvije skupine, kao pozitivne i negativne osobine, koje su utvrđene na osnovu frekvencija. Diskriminativnom analizom utvrđene su razlike između skupina muških i ženskih ispitanika na skali vrijednosnih orijentacija/stilova koje smo analizirali kao posebne varijable. Analiza je akcentirala blage razlike između muških i ženskih ispitanika. Koeficijent kanoničke korelacije iznosi 0,327 (r= 0,327) i značajan je na nivou od p <0,01, a referira se na varijable rada i stvaranja, altruizma, istraživanja i otkrivanja novoga i nepoznatoga kod ženskih ispitanika čiji su skorovi nešto viši za razliku od muških ispitanika. Podatke za ove tri varijable dobili smo i na skali vrijednosnih orijentacija koje su pokazale opredijeljenost obje skupine ispitanika prema ovim životnim stilovima.

The goal of the empirical study was to examine perception of teacher's characteristics within the value orientation of adolescents and effects of the differences between dichotous gender variable up to scale measurements of value orientations and preferences of the adolescent population. Randomized sample has taken from population (N= 121 respondents), from that 33 male, and 88 female respondents of second and fourth year of study on "Džemal Bijedić" University of Mostar. Distribution has given the information of statistically significant difference in measurement between perception of teacher's characteristics and value orientations/ life styles of adolescents (Pearson Chisquare= 2,084, df = 4, Sg.= ,720, C = ,130, Sg.= ,720). We have ranked the data on the scale of perceived teacher's characteristics and divided them in two groups - positive and negative characteristics proven with the frequencies of answers. By the discriminative function it was established differences among male and female respondents on the scale of value orientation/styles which we have analyzed as individual variables. Analysis has shown slight differences between these respondents (male, female), coefficient of canonical correlation is r= 0,327 and it is statistically significant on the 0,01 level, referred on variables of work and creation, prosaical behavior, and revealing and researching of new found on female sample, their scores are bigger on these variables in comparison with male respondents. Data for these three variables we have got on the scale of value orientations for both dichotome gender variables that have preferred these life orientations.

COBISS.BH-ID 25490182

BHP 67
ZUKIĆ, Merima
        Primjena teorije kognitivnog opterećenja u nastavi / Merima Zukić. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: https://ziink.files.wordpress.com/2008/08/sophos-no-9.pdf. - Bibliografija: str. 172-173. - Abstract.

U: Sophos. - ISSN 1840-3859. - Br. 9 (2016), str. 157-173.

159.953

Teorija kognitivnog opterećenja (TKO) predstavlja teorijski okvir koji se sve više koristi u istraživanju obrazovanja. Osnovna ideja TKO je u tome da je kapacitet radne memorije ograničen te da je u situaciji, kada savladavanje zadatka zahtijeva više od dostupnog kapaciteta, učenje otežano. U tom slučaju je, prema TKO, potrebno prilagoditi dizajn instrukcije kako bi se optimiziralo kognitivno opterećenje i izbjeglo preopterećenje kapaciteta radne memorije. U okviru TKO razlikujemo različite vrste kognitivnog opterećenja koje se javlja u situaciji podučavanja, i to: intrinzično kognitivno opterećenje koje je vezano za samu strukturu zadatka, irelevantno kognitivno opterećenje koje izaziva format instrukcije, te relevantno kognitivno opterećenje koje ustvari predstavlja opterećenje koje izazivaju procesi učenja i stvaranja novog znanja. Cilj optimiziranja instrukcije bi bio smanjenje irelevantnog kognitivnog opterećenja, optimiziranje intrinzičnog tako da odgovara predznanju učenika i maksimiziranje relevantnog. TKO nudi različite postupke kako bi se postigla optimizacija instrukcije.

The theory of cognitive load (TCL) is a framework that is increasingly used in educational research. The basic idea of TCL is that the capacity of the working memory is limited and that in a situation when mastering a task requires more than the available capacity learning becomes difficult. In that case according to TCL, it is necessary to adjust the design of the instruction in order to optimize cognitive load and avoid the overload of the capacity of memory. Within TCL, it can be distinguished among different kinds of cognitive load that occurs in the situation of teaching, namely: intrinsic cognitive load that is related to the structure of the task, irrelevant cognitive load caused by form of instruction and relevant cognitive load, which creates a burden caused by the processes of learning and creation of new knowledge. The aim of optimizing the instruction would be to reduce the irrelevant cognitive load, to optimize of the intrinsic load in order to match the previous knowledge of students and to maximize the relevant load. TCL provides various processes so that the optimization of instructions can be achieved.

COBISS.BH-ID 26053126


27 HRIŠĆANSTVO/KRŠĆANSTVO


BHP 68
BABIĆ, Marko
        Marko P. Đurić, Biblijom i Kur'anom do Jednoga Boga Stvoritelja, Naučnoistraživački institut "Ibn Sina" Sarajevo, Sarajevo 2016. : [prikaz knjige] / [Marko Babić]. - Dostupno i na: http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526070.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 409-416.

27/28-14
27/28-14

COBISS.BH-ID 25159174

BHP 69
BLAŽEVIĆ, Velimir
        Celibat i čistoća klera prema odredbama partikularnih sabora i dijecezanskih sinoda na području današnje Hrvatske / Velimir Blažević. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469275. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 149-167.

2-447.7-9
176.2(091)

COBISS.BH-ID 25106950

BHP 70
BLAŽEVIĆ, Velimir
        Ćudoredni život i ponašanje klera na prostorima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prema odredbama partikularnih crkvenih sabora i dijecezanskih sinoda / Velimir Blažević. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526044. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 151-176.

27-725(497.6)"13/18"
27-725(497.5)"13/18"

COBISS.BH-ID 25136646

BHP 71
BRNČIĆ, Jadranka
        Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? / Jadranka Brnčić. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469242. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 7-15.

27-247.6-277
27-247.4-277

COBISS.BH-ID 25078790

BHP 72
ĐURIĆ, Marko P.
        Da li je moguće razumsko opravdanje vere u Boga? / Marko P. Đurić. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526048. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 179-192.

27-67
28-67

U ovom članku polazimo od toga da se vera u Boga Stvoritelja (Post 1,1; Kuran, 7,29) može da opravda pred našim razumom. Premda hrišćani veru u jevanđeljske istine nisu prihvatili oslanjajući se na razum, već na čuda i ostvarena proroštva, međutim patristika i sholastika te najveći apologeti Crkve, uvek su bili za Avgustinovu opciju: "Kad vera nije mišljena, ona je ništa" (De vera religione, VII 12, Uvod). Istina, teško razumom opravdavamo verovanje u Trojstvenog Boga, ipak možemo uvek da opravdamo svoju veru u jednoga Boga Stvoritelja. Sv. Grgur iz Nise se pita: "Kako je jedno te isto jednodobno i brojivo i umiče broju?... Kako se u osobama razlikuje dok se u biti ne rastavlja". Protestantski teolog Karl Bart (Barth) polazeći od hristološkog paradoksa da je Isus bio pravi Bog i pravi čovek u jednoj osobi, smatra da verovanje u Boga na hrišćanski način nema čvrstog oslonca pa je ono nalik čovekovom "visećem stanju". Hristološki paradoks je, smatra on, stvar milosti. Arapski filozof Averoes (Ibn Rushd) razum je učinio "sucem vere i njezine istine sveo na razinu početnih filozofskih istina".

COBISS.BH-ID 25136902

BHP 73
ĐURIĆ, Marko P.
        Ekstremizam kao naša zajednička sudbina / Marko P. Đurić. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469280. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 171-179.

27-67
28-67

U svome članku govorim o uskoj vezi između verskog fundamentalizma i ekstremizma. Monopol na istinu, a time i na spasenje, na što nas podseća jedna rečenica koju su formulisali sv. Kiprijan Kartaginski i Origen, a koja glasi "Extra ecclesiam nulla salus" (Izvan Crkve nema spasenja), pokazala se u odnosima Crkve sa drugim religijama skroz disfunkcionalnom. Na navedenu izjavu i muslimani i Jevreji bili su posebno osetljivi, a njihove reakcije kadkada su bileveoma žestoke. Jedna isključivost rađala je drugu, zbog čega nije mogao izbeći i verski fundamentalizam. Ali, kako današnjem čoveku, što bi rekao sv. Kliment Aleksandrijski, ništa drugo "ne preostaje do da Nepoznatog shvati Božanskom miloš ću i rečju što nam dolazi od Njega", to će kvalitet našeg shvatanja Nepoznatog uvek zavisiti od zrelosti i kreativnosti naše vere koja će se u našem životu moći samo pojaviti pod uticajem Njegovog Svetog Duha, nakon čega u našim teološkim razmišljanjima sigurno neće biti verskog ekstremizma. Ekstremističko ponašanje nije plod Svetog Duha.

COBISS.BH-ID 25107718

BHP 74
ĐURIĆ, Marko P.
        O toleranciji iz različitih uglova i teoloških perspektiva / Marko P. Đurić. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/70-71/91_-_104.pdf. - Bibliografija: str. 102-103. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 18, br. 70/71 (zima 2015-proljeće 2016), str. 91-103.

27-673.5
28-67

Autor u svom članku govori o toleranciji kao vjernik. U vezi sa njom on i obrađuje sljedeća pitanja: Isus i tolerancija, Crkva i tolerancija, Pravoslavlje i tolerancija, Bog Starog zavjeta i tolerancija, Islam i tolerancija i vjerski fundamentalizam i tolerancija. Ne zadržavajući se samo na tome on se u svome članku dotiče i drugih pitanja.

The author, in his article, talks about tolerance as a believer. With regard to it, he addresses the following questions: Jesus and tolerance, the Church and tolerance, Orthodoxy and tolerance, the God of the Old Testament and tolerance, Islam, and tolerance and religious fundamentalism and tolerance. Apart from focusing on the mentioned issues, the author also addresses some other matters in his article.

COBISS.BH-ID 23168774

BHP 75
ĐURIĆ, Marko P.
        Od jednog do drugog monoteizma / Marko P. Đurić. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/73/105.pdf. - Bibliografija: str. 118-119. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 19, br. 73 (jesen 2016), str. 105-119.

27:28
28

Pošto znamo da postoji specifična hrišćanska predstava o Bogu to u svome članku i govorim o dvije vrste monoteizma. Na jednoj strani znamo za islamski (kur'anski) i starozavjetni monoteizam, na drugoj strani sjećamo se hrišćanskog trinitarnog monoteizma. Međutim, i među hrišćanima postoje razlike u gledanju na jednoga Boga. S tim u vezi uvijek se sjetim čuvenih Harnakovih berlinskih predavanja pod naslovom "Bit hrišćanstva". Adolf von Harnak u jednom od svojih predavanja veli: "Ne Sin nego samo Otac pripada Jevanđelju kako Ga je navještao Isus" (Leksikon temeljnih religijskih pojmova, Prometej, Zagreb, 2005 god. str. 72). Polazeći od racionalnog razmišljanja po kome jedno nikad ne može da bude troje već svagda ostaje jedno, trinitarno vjerovanje u Boga prvo se ne može braniti racionalnim argumentima. Ono se, dakle, ne može opravdati pred našim umom. Pošto se Bog u Kur'anu u samom Sebi drugačije određuje nego u hrišćanstvu, eto sada drugog razloga zbog čega musliman ne prihvata hrišćaninovu vjeru u Boga.

Since it is known that there is a specific Christian notion of God, in this article I talk about two kinds of monotheism. On one hand, we know for Islamic (Quranic) and Old Testament monotheism, and on the other hand, we remember the Christian Trinitarian monotheism. However, even among Christians, there are differences in the view of one God. In this regard, I always remember the famous Harnack's lectures in Berlin entitled "The Essence of Christianity". In one of his lectures, Adolf von Harnack says: "Not the Son but the Father belongs to the gospel as Jesus signalled" (Leksikon temeljnih religijskih pojmova, Prometej, Zagreb, 2005 p. 72). Starting from rational thinking, according to which one can never be three but always remains one, Trinitarian belief in God cannot be defended by rational arguments. It therefore cannot be justified in our minds. Since God in Himself is determined differently in the Qur'an than in Christianity, therefore, there is another reason why a Muslim does not accept the Christian's faith in God.

COBISS.BH-ID 26079238

BHP 76
HADŽIĆ, Mehmedalija
        Demistifikator svijeta u kojem živimo, Marko P. Đurić, Biblijom i Kur'anom do jednog Boga Stvoritelja, Ibn Sina, Sarajevo 2016. godine : [prikaz knjige] / [Mehmedalija Hadžić]. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/73/205.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 19, br. 73 (jesen 2016), str. 205-208.

27/28-675
28-23
27-23

COBISS.BH-ID 26082566

BHP 77
JURČEVIĆ, Ivana
        Srednjovjekovni odnosi crkve prema plemstvu u Bosni, poseban osvrt na obitelj Pavlović / Ivana Jurčević. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/ivana%20jur%C4%8Devi%C4%87.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 126-129. - Sažetak ; Summary.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 15 (2016), str. 106-130.

27:929.7(497.6)"04/14"
929.7(497.6)"04/14"
94(497.6)"04/14"

Područja srednje i istočne Bosne, kojim su krajem 14. i u prvoj polovini 15. stoljeća gospodarili Pavlovići, osnovno obilježje vjerske pripadnosti bilo je krstjanstvo i pripadnost Crkvi bosanskoj. Gotovo svi članovi ove obitelji bili su pripadnici Crkve bosanske osim, privremeno i kratkotrajno, vojvode Ivaniša Pavlovića. Tako su pripadnici Crkve bosanske bili knez Pavao Radinović, njegovi sinovi vojvode Petar i Radoslav Pavlović, kao i sinovi Radoslava Pavlovića, vojvoda Ivaniš i knezovi Nikola i Petar Pavlović. Članovi Crkve bosanske imali su vrlo važnu ulogu na dvoru obitelji Pavlović, najprije kneza Pavla i kasnije njegovih sinova, vojvoda Petra i Radoslava, te Radoslavovih sinova vojvode Ivaniša Pavlovića i knezova Nikole i Petra Pavlovića. Uloga i djelovanje krstjana Crkve bosanske osjetno se povećala dolaskom vojvode Radoslava Pavlovića na čelo obitelji. Pojavljivanje članova Crkve bosanske vezano je gotovo uvijek uz promjene političkih odnosa u Bosni, kao i šire, u odnosima Bosne i Dubrovnika. Brojne su njihove posredničke misije u odnosima s Dubrovčanima, posebice one vezane uz pregovore oko prodaje Radoslavova dijela Konavala i završetka Konavoskoga rata.

The regions of middle and eastern Bosnia, which were ruled by Pavlović family at the end of the 14th and the first half of the 15th century had the essential features of membership to the Christianity and the Church of Bosnia. Almost all members of this family were members of the Church of Bosnia except, temporarily and shortly, the duke Ivaniš Pavlović. Thus the members of the Church of Bosnia were the duke Pavao Radinović, his sons, the dukes Petar and Radoslav Pavlović, as well as the sons of Radoslav, the duke Ivaniš and the princes Nikola and Petar Pavlović. Members of the Church of Bosnia had a significant role at the Court of the Pavlović family, first the prince Pavle, and later his sons: the dukes Petar and Radoslav, and Radoslav´s sons, the duke Ivaniš Pavlović and the princes Nikola and Petar Pavlović. The role and activities of the Church of Bosnia Christians were significantly increased when the duke Radoslav Pavlović became head of the family. Appearance of the Church of Bosnia members was almost always connected to changes of political relations in Bosnia and wider, in relations between Bosnia and Dubrovnik. There are numerous mediatory missions between them and the citizens of Dubrovnik, especially those regarding negotiations over the sale of Radoslav´s part of Konavle and the end of the Konavle War.

COBISS.BH-ID 513669062

BHP 78
NEDIĆ, Mato
        Tragom usmene predaje : gradnja crkve u Tolisi - legende i stvarnost / Mato Nedić. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469288. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 245-250.

272-789.32-523.6(497.6 Tolisa)

COBISS.BH-ID 25109766

BHP 79
PULJIĆ, Vinko
        Crkva u Hrvata / Vinko Puljić, kardinal ; razgovarao Nikola Šimić Tonin. - Intervju.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 45-53.

272-726.1 Puljić V. (047.53)

COBISS.BH-ID 25242118

BHP 80
RAJIĆ, Danijel
        Sakramentalni biljeg - karakter u svetoj tajni svećenstva (hirotonia) / Danijel Rajić. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526052. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 202.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 193-202.

272-9(497.6)
271.2

COBISS.BH-ID 25137670

BHP 81
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Dani Gospe Loretske 2016. / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 110-111.

271/279(497.5 Zadar)"2016"

COBISS.BH-ID 25260550

BHP 82
ŠKEGRO, Ante
        Katolički svećenici žrtve ubojstava u vrijeme Apostolskog vikarijata u Otomanskoj Bosni / Ante Škegro. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469287. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 242. - Sažetak ; Summary.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 215-243.

272-725(497.6)"16/17"
272-789.32/.33(497.6)

Katolici s područja Bosne i Hercegovine, izuzev onih iz Trebinjsko-mrkanske biskupije, od 1735. do 1881. g. bili su organizirani u Apostolski vikarijat u otomanskoj Bosni. Veliki broj njih, baš kao i brojni svećenici i redovnici, u to su vrijeme zbog svoje vjere izgubili živote. Dvojica franjevaca i jedan svećenik glagoljaš, i sami su počinili ubojstva, jedan braneći vlastito ljudsko dostojanstvo a druga dvojica pod utjecajem alkohola. Zbog toga su doživotno ostali bez svećenićke jurisdikcije. Višestrukim ubojicom postao je i jedan kandidat za člana Franjevačke provincije Bosne Srebrene.

Between 1735 and 1881, Catholics in Bosnia and Herzegovina, except the ones from Trebinje- Mrkan Diocese, were organized in Apostolic Vicariate. During this period in Ottoman Bosnia, many priests and monks lost lives because of their faith. Two Franciscans and one Glagolitic priest themselves committed murders at that time. One was defending basic human dignity, the other two were under the infl uence of alcohol. As a result, they lost their jurisdictions as priests. Furthermore, multiple killings were committed by a prospective member of the Franciscan province of Bosnia Argentina.

COBISS.BH-ID 25109510


28 ISLAM


BHP 83
ABUL-Kasami, Sejjede Marjam
        Osvrt na misao Ahmeda Gazalija / Sejjede Marjam Abul-Kasami ; [s perzijskog prevela Mubina Moker]. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/70-71/042-59.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 59. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 18, br. 70/71 (zima 2015-proljeće 2016), str. 43-59.

28-1

Ahmed Gazali predstavlja jednu od najznačajnijih ličnosti 5. st. po H. Premda je dao značajan doprinos perzijskoj književnosti i gnozi njegova ličnost ipak nije predstavljena onako kako dolikuje njegovom književnognostičkome opusu. Brojna su djela ostala iza Ahmeda Gazalija ali se svojom osebujnom posebnošću izdvaja djelo Savǎneh al-ošǎq koje predstavlja srž i suštinu misaonog sustava Ahmeda Gazalija. Ovo djelo sadrži sva njegova objedinjena stajališta o ljubavi i njezinim različitim stanjima. Proza Savǎneha u mnogim se slučajevima "dodiruje" sa poezijom i protkana je poetskim emocijama i imaginacijama. Svaki red knjige svjedoči o autorovu zanosu, ushitu i opijenosti; o njegovim višegodišnjim iskustvima na stazi sejrisuluka. On ne samo da se bavi pitanjima ljubavi i gnoze već pokazuje i iznimnu kompetenciju kada se radi o psihološko-psihičkim stanjima čovjeka. O važnosti Savǎneha dovoljno je kazati da je ovo djelo ostavilo značajan utjecaj na sva kasnija djela koja su obrađivala sličnu tematiku. Premda je suštinska tema knjige ljubav u njoj su na kritički i inovativan način objašnjene mnoge gnostičke zbilje i termini.

Ahmad Ghazali is one of the most important figures in the 5th century AD. Although he made a significant contribution to Persian literature and gnosis, his personality is not presented as befits his literary-Gnostic opus. Numerous works have been left behind Ahmad Ghazali, but al-Savaneh ošǎq work is distinguished for its distinctive uniqueness. It is the core and essence of the thought system of Ahmad Ghazali. This work contains all of Ahmad Ghazali's unified views on love and its various states. The prose of Savǎneh (Sawǎneh) "touches" with poetry in many instances and it is interwoven with poetic emotions and imaginations. Each row of the book testifies to the author's ecstasy, elation and intoxication, to his many years of experience on the path of tarikat (Tariqa). He doesn't only deal with issues of love and gnosis, but also shows exceptional competence when it comes to psychological and mental states of the man. On the importance of Savneh, it is enough to say that this work has left a significant impact on all subsequent works that dealt with similar themes. Although the core topic of the book is love, it also explains many Gnostic realities and terms in a critical and innovative way.

COBISS.BH-ID 23168262

BHP 84
BEGLEROVIĆ, Samir
        Nauk ljubavi : život i djelo imama Ahmad al-Gazzalija / Samir Beglerović. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/70-71/Samir_13-41.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 39-41. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 18, br. 70/71 (zima 2015-proljeće 2016), str. 13-41.

28-1
141.336:929 al-Ghazzali

U radu su predstavljeni život, djelo i nauk poznatoga mutesavvifa Ahmad al-Gazzǎlîja. Zapravo, urađena je svojevrsna rekonstrukcija njegova života, s obzirom da su takvi radovi izuzetno rijetki. Takav metod korišten je i pri prezentiranju osnovnih naglasaka njegova učenja. Iscrpna studija o nauku imama Ahmada al-Gazzǎlîja podrazumijevala bi znatno širi okvir, tako da smo se odlučili ukratko predstaviti tek tri njegove ideje: poimanje ljubavi, prihvatanje slušanja adekvatne produhovljene melodije (samâ') kao načina dospijevanja do stanja istinske duhovne zanesenosti (wağd), te razumijevanje problema theodiceje.

The paper presents the life, work and doctrine of the known mutesavvif (dervish, sufi) Ahmad al-Gazzǎlî. In fact, it has been made a sort of reconstruction of his life, considering that such works are extremely rare. This method has also been used in presenting the basic emphasis of his teaching. An exhaustive study of the doctrine of the Ahmada al-Gazzǎlî Imam would involve a much broader framewor, therefore we decided to briefly introduce only three of his ideas: conception of love, acceptance of listening adequate spirited melodies (samâ') as a means of reaching the state of true spiritual rapture (wagdi), and understanding of the problem of theodicy.

COBISS.BH-ID 23168006

BHP 85
DURANOVIĆ, Elvir
        Muftijstvo i muftije u Livnu / Elvir Duranović. - Ilustr. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/365/713. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 131-145.

28(497.6 Livno)"1642/1851"

Livno je u vrijeme osmanske uprave bilo administrativno središte Kliškog sandžaka formiranog nakon osvajanja Klisa 1537. godine. Uslijed blizine nesigurne granice značajniji razvoj Livna započinje tek polovinom 16. stoljeća. Muftijstvo u Livnu uspostavljeno je dosta kasno, između 1642. i 1660. godine, i trajalo je do prije 1851. godine. Međutim, iako je muftijstvo bilo aktivno čitava dva stoljeća do sada su nam poznata samo četverica livanjskih muftija: Abdullah-ef., Ibrahim-ef. Munib, Muhammed-ef. Karabegović i Šakir-ef. Kuvidlić. U ovom radu ukazat ćemo na specifičnosti muftijstva u Livnu i predstaviti dostupne podatke o pomenutim muftijama.

At the time of Ottoman rule, Livno was an administrative center of the Klis Sanjak that had been established after invasion of Klis in 1537. Due to the proximity of an insecure border, a more significant development of Livno did not begin before mid-15th century. It lasted until a little before 1851. However, although the muftiship was active for two full centuries, we have so far identified only four muftis of Livno: Abdullah-effendi, Ibrahim- effendi Munib, Muhamed-effendi Karabegović, and Šakir-effendi Kuvidlić. The intention of this paper is to point out the specificity of muftiship in Livno and to present the existing data on the above mentioned muftis.

COBISS.BH-ID 25035526

BHP 86
GADŽO Kasumović, Azra
        Ines Aščerić-To[d]d, Dervishes and Islam in Bosnia - sufi dimensions to the formation of Bosnian muslim society. Leiden-Boston: Brill, 2015, str. 198. : [prikaz knjige] / [Azra Gadžo Kasumović]. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/70-71/263-276.pdf.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 18, br. 70/71 (zima 2015-proljeće 2016), str. 277-280.

28-788(497.6)(049.3)

COBISS.BH-ID 23179526

BHP 87
al-GHAZZÃLÎ
        Odlike ljudi : iz pisama autoriteta u islamskom učenju El-Gazalija / El-Gazali ; [s arapskog preveo i priredio Mehmedalija Hadžić]. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/73/41.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 19, br. 73 (jesen 2016), str. 41-59.

28-1

Gazali se u svojim pismima sultanu Sendžeru pobunio protiv formalne religioznosti iako je i sam bio duboko religiozan. Davao je mudre savjete vladarima, guvernerima i drugim državnim dužnosnicima, sručivši nebesa gnjeva i pogrda na izrabljivače, bezosjećajne vladare i korumpirane dužnosnike, političke, crkvene i druge, koji su nezakonito koristili moć i položaj. Spoznao je da, ako se on prvi ne promijeni i ne oslobodi od nekih duhovnih bolesti od kojih i sam bolovaše, neće uspjeti promijeniti ni vladare ni obična čovjeka i naučavati osnovnim principima univerzalnih značenja, upravljajući razvoj ljudskog društva ka duhovnim osnovama.

In his letters to Sultan Sanjar, Ghazali rebelled against formal religiosity although he himself was deeply religious. He gave wise advice to rulers, governors and other state officials, pouring out heavens of anger and insults on the exploiters, ruthless rulers and corrupt political, ecclesiastical and other officials who illegally used the power and position. He realized that if he wasn't the first to change and free him from some spiritual diseases he suffered from, he would fail to change both rulers and the ordinary man, and to teach the basic principles of universal significance, managing the development of human society towards the spiritual basis.

COBISS.BH-ID 26077958

BHP 88
HASIĆ, Dženan
        Derviški red halvetija sa osvrtom na šabanijski ogranak / Dženan Hasić. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/73/75.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 99-101. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 19, br. 73 (jesen 2016), str. 75-102.

28-9:929

U radu se govori o halvetijskom derviškom redu i njegovom šabanijskom ogranku. Halvetijski derviški red se genezom veže za šejha Omera el-Halvetija (u. 1397) iz mjesta Lahidžan, koje je situirano nedaleko od Gajlana u Iraku. Šejh Omer je zaslužan za institualiziranje reda i sintezu njegova učenja, a čije temelje su položili istaknute sufije i učenjaci: Ebu Nedžib es-Suhraverdi (u. 1168. ili 1201), Ibrahim Zahid el-Gejlani (u. 1301. ili 1305) i Ahi Muhammed Nur el-Harezmi el-Halveti. Na učenje reda je dobrano izvršio utjecaj i Sejjid Jahja Širvani. Halvetijski tarikat je jedan od najrasprostranjenijih tarikata, ako ne i najrasprostranjeniji, te tarikat iz čijeg temeljnog toka se izdvojilo preko četrdeset ogranaka i podogranaka. Mnogo naših zemljaka i sinova naše domovine i samoga jugoistočnoevropskog regiona u širem smislu je bilo vezano za ovaj tarikat. Poseban akcenat, u drugome dijelu rada, stavili smo na biografiju šejha Šabana Velija - eponima šabanijskog ogranka derviškog reda halvetija. Porijeklom je iz Kastamona, tačnije iz mjesta Taškopru. Umro je u rodnom mjestu 18. zulkadea 976. hidžretske godine, što odgovara 4. maju 1569. godine po gregorijanskom kalendaru. Nakon smrti podignut mu je i mauzolej koji je sačuvan i do naših dana.

The paper talks about Halveti order of Dervishes and the Shabani orderwithin it. By its origin, the Halveti order of Dervishes is related to Sheikh Omar el-Halveti (d. 1397) from Lahijan which is situated nearby Gilanin Iraq. It was Sheikh Omar's merit of institutionalising the order and of making synthesis of Shaban Veli's teachings. The foundations of the order were laid by prominent sufis and scholars: Abu Najib el-Suhrawardi(d. 1168 or 1201), Ibrahim Zahid el-Gilani (d. 1301 or 1305), and Ahi Muhammed Nur el-Harezmi el-Halveti. An impact on the learning of the order was later made by Sayyid Yahya Shirvani. The Halveti tariqat is one the most widespread, if not the most widespread tariqat, and the tariqat from which forty branches and sub-branches have emerged. Many of our compatriots and sons of our country and, in a broader sense, of the South-East European territory were related to this tariqat. In the second part of this paper, we put a special emphasis on a biography of Sheikh Shaban Veli - the eponym for Shabani branch of the Halveti dervish order. His origin is from Kastamonu, more precisely from Taşköprü. He died in his hometown on the 18th of Thul-Qidah in 976 AD, corresponding to the 4th of May 1569 according to the Gregorian calendar. After his death, a mausoleum was built in his honour, which has been preserved to the present day.

COBISS.BH-ID 26078982

BHP 89
HODŽIĆ, Bilal
        Kriza religijskog identiteta Bošnjaka u Njemačkoj : (esej) / Bilal Hodžić. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/70-71/193-207.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 207. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 18, br. 70/71 (zima 2015-proljeće 2016), str. 193-207.

28-41:323.1(=163.4*3)(430)

Kriza religijskog identiteta se može javiti ne samo u dijaspori koja je odvojena od svoje matice nego čak i u samoj matici. Ta kriza zbog nedostatka vjerskih i kulturnih veza se češće javlja u dijaspori gdje pod uticajem dominirajuće kulture dolazi do integracije, asimilacije a ponekad kako bi se očuvao vjerski identitet i do izolacije. Ovaj rad se bavi temom religijskog identiteta Bošnjaka u Njemačkoj, prvom, drugom i trećom generacijom koji nam govori o njihovom odnosu spram vjere kao i načinu očuvanja vlastitog identiteta.

The crisis of religious identity can occur not only in the Diaspora that is separate from its Motherland but even in the mainstream. This crisis due to a lack of religious and cultural ties are more common in the Diaspora, where under the influence of the dominant culture comes to integration, asimiliation and sometimes in order to preserve the religious identity to isolation. This Esey deals with the issue of religious identity of Bosniaks in Germany, first second and third generation, who tells us about their relationship to faith and the manner of their own identities.

COBISS.BH-ID 23171846

BHP 90
KADRIU, Liridon
        Kur'an-i Kerim, Përkthyer shqip nga Feti Mehdiu, Prishtinë, 2015, pp. 542., preveo na albanski jezik Feti Mehdiu / [Liridon Kadriu, Amela Bašović]. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/373/727. - Prikaz knjige.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 248-249.

28-23=18(049.3)

COBISS.BH-ID 25046022