• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Stručni ispit iz bibliotekarstva

4147 Views
Preuzimanje: Obrazac za prijavu za pohađanje seminara / polaganje stručnog ispita 

Stručni ispiti iz bibliotekarstva se polažu u skladu sa  Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti i Pravilnikom o stručnim zvanjima u bibliotečkoj djelatnosti. Ovi dokumenti su sastavni dio PROGRAMA za polaganje stručnih ispita u bibliotečkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini. (Sarajevo: NUBBiH, 1999.) i obezbijeđeni su svakom polazniku kurseva Bibliotečka pismenost i Informacijska pismenost.

Na osnovu važeće bibliotečke legislative i odluka Komisije za polaganje stručnih ispita, diplomirani bibliotekari i bibliotečki djelatnici koji su već položili stručni ispit u drugoj oblasti (državni ispit), polažu prema skraćenom, a svi ostali prema prema cjelovitom programu. Polaganjem stručnih ispita stiču se slijedeća stručna zvanja:

Bibliotekar (VSS)   |   Viši knjižničar (VŠS)   |   Knjižničar (SSS)

Rokovi: JUNI (ljetni); OKTOBAR (jesenji) i NOVEMBAR (zimski)

Literatura: Priručnici NUBBiH koje su polaznici dobili prilikom pohađanja Kurseva I i II i literatura iz Programa za polaganje stručnog ispita

Uvjeti: Odgovarajuća školska sprema: VSS, VŠS i SSS i jedna godina dana iskustva u radu na bibliotečkim poslovima u biblioteci


Način polaganja:

•  prema cjelovitom programu i

•  prema skraćenom programu

Cjelovit program podrazumijeva polaganje Općeg i Posebnog dijela . Opći dio podrazumijeva ispit „OSNOVE državnog i pravnog poretka BiH“, a posebni osam stručnih predmeta (vidi Program). Kandidati sa VSS koji polažu za zvanje BIBLIOTEKAR polažu i strani jezik po osobnom izboru. Prema ovome programu polažu svi kandidati koji nisu do sada polagali stručni/državni ispit ni u jednoj oblasti, niti su diplomirani bibliotekari i komparativisti.

Skraćeni program polaganja ispita odnosi se na:

Kandidate koji su diplomirani komparativisti i diplomirani bibliotekari. Oni polažu:

•  Opći dio (Osnove državnog i...)

•  Katalogizaciju

•  Klasifikaciju i

•  Strani jezik

Kandidate koji su u nekoj drugoj oblasti ranije položili stručni ispit i polažu razliku stručnih predmeta, to jest slijedeće:

•  Katalogizaciju

•  Klasifikaciju

•  Izrada i odbrana stručnog rada na predloženu temu kandidata uz pomoć mentora

•  Strani jezik – samo za VSS, to jest za zvanje BIBLIOTEKAR.

Viši knjižničari i knjižničari ne polažu strani jezik.


Predmeti i ispitivači
1. Opći dio:

•  Osnove državnog i pravnog poretka Bosne i Hercegovine - Lejla Saračević-Hasanagić, dipl.pravnik, stručni savjetnik

•  Poznavanje jednog stranog jezika (samo za zvanje bibliotekar, VSS):

•  Engleski jezik - prof. Mušija Samra

•  Francuski jezik - prof. Dijana Kapetanović

•  Njemački jezik - prof. Zora Legat

•  Ruski jezik - prof. Arzija Jusić

•  Arapski - prof. Dželila Babović


2. Posebni dio:

•  Historija pisma, knjige i biblioteka - mr. Muamera Smajić

•  Bibliotečko poslovanje i organizacija biblioteka - mr. sci. Biljana Zarić, viši bibliotekar

•  Katalogizacija i formalni katalozi - Hatidža Krilić, viši bibliotekar

•  Klasifikacija i stvarni katalozi - stručni i predmetni - Nevenka Hajdarović, bibl. savjetnik

•  Bibliografija - Dženana Tuzlak, viši biblotekar

•  Informacijska služba u bibliotekama - mr. Merima Lendo

•  Informatizacija bibliotečke djelatnosti - Adisa Žero, viši bibliotekar

•  Zaštita i čuvanje bibliotečke građe - mr. Lejla Bajramović, restaurator-konzervator


3. Izrada stručnog rada sa temama iz bibliotečko-informacijske djelatnosti i prakse 

LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005