Printaj ovu stranu

Odjeljenje periodike i službenih publikacija

4153 Views

Odjeljenje periodike i službenih publikacija kao dio Sektora nabavke, obrade, periodike i službenih publikacija, bavi se kataloškom obradom kontinuiranih izvora u cilju zaštite, čuvanja i rekonstrukcije ove građe.  U sklopu odjeljenja nalaze se :

•  Nacionalni ISSN centar za Bosnu i Hercegovinu

•  Zbirka stare periodike i službenih publikacija

•  Kataloška obrada kontinuiranih izvora (domaćih i stranih) i unos stanja fonda

•  Čitaonica stare periodike

•  Tekući magacin periodike

Odjeljenje periodike i službenih publikacija obrađuje kontinuirane izvore u svim njenim oblicima, štampanom ili elektronskom.

Obrađenu građu čine štampane serijske publikacije, online serijske publikacije, integrativni izvori, digitalizovana stara periodika dostupna u digitalnim kolekcijama i serijske publikacije objavljene na CD-u, flash memoriji (tekstualne i zvučne datoteke) i sl.

Periodika se sastoji od publikacija koje se kontinuirano objavljuju, bez unaprijed određenog završetka. Pored ISSN broja, imaju navedene i numeričke i hronološke oznake. Primjeri periodičnih / serijskih publikacija su: časopisi, revije, novine (dnevne, službene), bilteni, godišnjaci, almanasi, kalendari, ljetopisi, zbornici i radovi (društava, univerziteta, instituta, akademija), izvještaji o radu, planovi i programi rada, informacije, pregledi predavanja univerziteta i fakulteta, statistički godišnjaci, školski listovi, godišnji izvještaji, stenografske bilješke.

Kataloška obrada kontinuiranih izvora se zasniva na standardu ISBD (CR) - Međunarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacija i drugih kontinuiranih izvora. Katalog serijskih publikacija dio je uzajamnog sistema katalogizacija COBIB.BH.

Na osnovu kreiranih zapisa za serijske publikacije u bazi COBIB.BH  izrađuju se sljedeće bibliografije:

•  Bosanskohercegovačka bibliografija serijskih publikacija. Niz B.

•  Bosanskohercegovačka bibliografija priloga u serijskim publikacijama. Niz C.

Fond Bosniace se popunjava obaveznim primjerkom, a strane razmjenom i poklonom.