• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Centar za zaštitu i restauraciju

1634 Views

Centar za zaštitu i restauraciju se sastoji od dva laboratorija: konzervatorski i knjigovezački laboratorij. Nakon utvrđivanja činjeničnog stanja materijala koji dođe u laboratorij tj. postavljanja dijagnoze, materijal se prvo šalje u hemijsko–konzervatorski laboratorij. Obavljene pripremne radnje dozvoljavaju početak konzervatorskog posla. Iako ljudi često misle samo na knjige kada misle o biblioteci, bibliotečke kolekcije sadrže različite vrste materijala. Da bi se konzervatorski posao obavljao uspješno, potrebo je primjeniti poseban tretman zavisno od vrste bibliotečkog materijala kojem je potrebna konzervacija.

Grupe materijala u bibliotekama:

• monografske publikacije

•  časopisi i novine

•  kartografski materijal rukopisi i arhivi

•  zvučni zapis

•  mašinski čitljivi zapis

•  slike

•  doktorske disertacije

•  audio-vizuelni materijal

•  u novije vrijeme CD-ROM i DVD

Vrsta materijala i vrijednost koju pridajemo informacijama koje sadrže materijali određuju nivo daljeg konzervatorskog tretmana, koji je jedan od naskupljih poslova u bibliotekarstvu.

Da bismo izbjegli dolazak bibliotečke građe u konzervatorske radionice, tj. produžili njen vijek trajanja, treba prije svega prihvatiti činjenicu da zaštita građe počinje sa njenim dolaskom u biblioteku.

Dobro planiranje i strategija zaštite građe, imaju odlučujuću ulogu u bibliotečkom poslovanju i postizanju osnovnih ciljeva bibliotečke struke: prikupljanju, čuvanju i davanju na korištenje bibliotečke građe.  Sve ove akcije su usmjerene i na očuvanje kulturnog naslijeđa za budućnost. Zaštita i restauracija bibliotečke građe, znače  mnogo više od samog tretmana objekta od štete koja je već načinjena, to je istovremeno i očuvanje kulturnog naslijeđa za budućnost.

Prezervacija kao dio ovog posla podrazumijeva sve radnje na prevenciji  kulturnog dobra. Ona uključuje ne samo materijal, već i brigu o okruženju u kojem se on nalazi, uslove njegovog korištenja, pa i planiranje prenosa materijala na drugi medij.

Preventivna konzervacija podrazumijeva sve radnje u zaustavljanju oštećenja i prevenciji štete kulturnog naslijeđa kroz pružanje optimalnih uslova skladištenja, izlaganja, korištenja i rukovanja.

Rekonstrukcija je još jedan od načina da se sačuva dokumentarno naslijeđe, preduzimajući sve  da se nanovo stvore  kolekcije u cjelini ili nadoknadi dio kolekcije koji nedostaje.

Restauracija podrazumijeva sve aktivnosti usmjerene  na izmjeni postojećih materijala, da bi se vratili u prvobitno stanje prije oštećenja i nastale štete.

Znači rekonstrukcija i restauracija bibliotečke građe u Bosni i Hercegovini će značiti ponovno uspostavljanje kulturne vrijednosti kulturnog naslijeđa.

Centar za zaštitu pruža usluge i drugim institucijama BiH. Trenutno  se rade informativno - edukativni materijali za preventivnu zaštitu i uslove smještaja bibliotečke građe koje će biti dostupne svim zainteresovanim. 


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005