• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Odjeljenje za popunjavanje fondova 

2795 Views

Prijemno odjeljenje Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

Telefoni: +387 33 275 333 ; +387 33 275 304  |  e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8.00 - 16.00 


Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je centralna biblioteka čiji je osnovni zadatak da prikuplja, stručno obrađuje, čuva i daje na korišćenje prvenstveno bibliotečku građu koja je nastala, odnosno koja se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, te ona objedinjuje i unapređuje poslove bibliotečke djelatnosti u Bosni i Hercegovini i namijenjena je općem obrazovanju, informisanju i zadovoljavanju kulturnih i drugih potreba stanovništva.

Nacionalna i univerziteska biblioteka na osnovu utvrđenje nabavne politike pristupa realizijaciji nabavke putem:

KUPOVINA je jedan od načina nabavke bibliotečke građe. Bez obzira na sredstva kojima biblioteka raspolaže, kupovina je najsigurniji način ostvarenja planova nabavke.

POKLON  je veoma čest vid nabavke građe u biblioteci, bibliotečka građa pristigla u vidu poklona  koristi se za popunjavanje fondova i zamjenu oštećenih primjeraka.

Pokloni se prihvataju u skladu sa politikom i smjernicama biblioteke te se izbor i procjena ponuđene građe obavlja po određenim parametrima stavljajući na prvo mjesto obnovu i rekonstrukciju građe Bosniaca-e (građa nastala na tlu Bosne i Hercegovine ili se po svom sadržaju i autoru odnosi na Bosnu i Hercegovinu).

RAZMJENA kao vid nabavke podrazumjeva razmjenjivanje bibliotečke  građe između biblioteka –  saradnica u zemlji i  široj regiji.

Biblioteke  međusobno razmjenju svoje duplikate, vlastita izdanja, a po potrebi i kupuju domaću građu za potrebe razmjene. Razmjena bibliotečke građe  ima veoma značajnu ulogu u promociji nacionalne kulture i nauke.

OBAVEZNI PRIMJERAK
GRAĐA OBUHVAĆENA OBAVEZNIM PRIMJERKOM

Prema pomenutom zakonu (član 2.) bibliotečka građa obuhvata: knjige, brošure, časopise, novine, separate, disertacije, kataloge, prospekte, plakate, štampane letke, kartografske publikacije, standarde, patente, muzička djela, reprodukcije likovnih djela, razglednice, kalendare, fotografije, mikrofilmove, dijamikrokartice, gramofonske ploče, tonske kasete, video-kasete, magnetofonske i magnetne trake, kompakt diskove, rukopise i drugu građu namijenjenu bibliotečkoj djelatnosti.

Odredbe o obaveznom dostavljanju štampanog materijala odnose se i na zvanične publikacije.

Pod zvaničnom publikacijom podrazumijeva se svaki štampani material kojeg izdaju društveno-političke zajednice (organi državne vlasti) kao svoje zvanično izdanje.

BROJ OBAVEZNIH PRIMJERAKA

Radi očuvanja svih štampanih materijala kao kulturnih vrijednosti i omogućavanja njihovog proučavanja i korišćenja Zakon o bibliotečkoj djelatnosti, u odredbama o dostavljanju štampanog materijala /čl. 40./, propisuje: “svako pravno i fizičko lice, koje se bavi štampanjem i umnožavanjem štampanog materijala, dužno je Biblioteci BiH besplatno i o svom trošku dostaviti 10 primjeraka od svakog štampanog materijala. Odredbe stava 1. ovog člana odnose se i na pravna i fizička lica iz RBiH koja se bave izdavačkom djelatnošću ili štampanjem kada štampaju ili umnožavaju materijale u inostranstvu.”

Izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti (Sl. Novine F BiH, br. 28 / 2003.), izmijenjena je odredba čl. 40., koja se odnosi na obavezno dostavljanje časopisa i novina. Izmjena u cjelini glasi:

"Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na novine i časopise. Izdavači novina i časopisa dužni su Biblioteci BiH besplatno i o svom trošku dostaviti po jedan primjerak od svakog štampanog materijala".

Obavezni primjerci štampanog i drugog bibliotečkog materijala o vlastitom trošku dostavljaju se Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, koja je odgovorna za prikupljanje i dalju distribuciju obaveznog primjerka.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine prima i za svoje potrebe zadržava po 3 primjerka od svakog štampanog materijala i druge bibliotečke građe.

Po jedan primjerak svakog štampanog materijala distribuira se dalje kantonalnim/regionalnim bibliotekama u Bosni i Hercegovini, koje svojim aktom odredi odgovarajuće resorno ministarstvo. Trenutno su to Javne ustanove – biblioteke u Tuzli, Banja Luci, Mostaru, Zenici i Bihaću.

Dva od deset obaveznih primjeraka uvrštavaju se u fond za međunarodnu razmjenu publikacija.

KAZNE PREDVIĐENE ZA PREKRŠIOCE ZAKONA

Neispunjavanje odredbi o obaveznom dostavljanju štampanih stvari predstavlja prekršaj i kažnjava se novčanom kaznom i to pravno lice od 1.000,00 do 3.000,00 KM, a odgovorno lice u pravnom licu od 500,00 do 1.000,00 KM.

Za isti prekršaj kaznit će se i fizičko lice kao samostalni privrednik novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 KM.

GDJE SE ČUVAJU OBAVEZNI PRIMJERCI I KAKO DOBITI INFORMACIJU O NJIMA?

Obavezni primjerci bibliotečke građe čuvaju se i dustupni su u svim bibliotekama u koje se distribuiraju, a informacije o njima dobijaju se putem katalogâ i interneta. Bibliotečka građa nastala prikupljanjem obaveznog primjerka dostupna je i putem međubibliotečke posudbe, za biblioteke u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005