prethodna
BHP 631
GAČANIN, Sabaheta
        Zadužbine Ferhad-paše Sokolovića kao impuls kulturnog i intelektualnog resursa Banje Luke : prva javna biblioteka / Sabaheta Gačanin. - Faksimili. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 132-133. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 111-133.

930.85(497.6 Banja Luka)"15"
94(497.6 Banja Luka) "15"
027.022(497.6 Banja Luka)"15"

U ovom radu istražujemo odnos između nastanka banjalučkih biblioteka i islamske urbane kulture Banje Luke koja je svoj kvalitativno novi period započela uspostavljanjem Ferhad-pašinog vakufa 1578. godine. Nepobitna je činjenica da se Ferhad-pašinim vakufom Banja Luka iz kasabe pretvorila u šeher. Uporedo s time išao je i prelazak sjedišta bosanskog namjesnika iz Sarajeva u Banju Luku. Time se formirala prava velika islamska urbana aglomeracija. Upravo se pojava javne biblioteke ne može objasniti drugačije osim potrebama jedne razvijene zajednice, čiji je intelektualni razvoj u stopu pratio urbani i ekonomski uspon grada, kao regionalnog središta. Banja Luka je bila grad kojem je Ferhad-paša svojim vakufom obezbijedio sve uvjete da se razvije u snažan kulturni centar. Tim vakufom je ostavio veliku količinu novca, te izvore prihoda, čime je utemeljio mrežu islamskih institucija na višem nivou kao što su džamija, mesdžidi, razni privredni i infrastrukturni objekti i drugo. Ferhad-paša je aktivno učestvovao i u kulturnom jačanju grada. Poznato je da je i sam bio ljubitelj knjige. Do 1630. godine, malo više od četrdeset godina nakon osnivanja Ferhad-pašinih višenamjenskih vakufa, te institucije su dugoročno kreirale poticajnu kulturnu klimu u kojoj su brojni vakifi zavještavali i biblioteke za učenjake, intelektualce, studente i ljubitelje knjige. Među njima su nama dvije poznate biblioteke: biblioteka kadije Muslihuddina Kninjanina, čija je vakufnama izgubljena i biblioteka Mevla Husamuddina Bošnjaka. Na osnovu Husamuddinove kolekcije knjiga možemo rekonstruisati naučni, književni i kulturni kanon koji je bio tada važeći u Banjoj Luci. On je posredno utemeljen dobrom konstelacijom urbanih struktura sa zadužbinama Ferhad-paše Sokolovića. Rekonstrukcijom bibliotečkog profila očigledno je da je važeći kulturni kanon u Banjoj Luci, odnosno u Bosni, bio u skladu sa istanbulskim kulturnim kanonom po ključu hanefijsko-maturidijske škole i intelektualnog sufizma, koji je nastao za vrijeme sultana Sulejmana i poslije njega (1550- 1600). Poznato je da su baš paše i ljudi obrazovani na Dvoru (školovanjem u medresama univerzitetskog tipa u prijestolnici, kao i Enderunu prenijeli taj kanon ustanovivši ga u gradovima koje su osnivali i razvijali u velike urbane i kulturne centre) bili najveći patroni intelektualnog sufizma - kakvog vidimo u djelima Ibni Arebija, Rumija, kao i u Ibn Sinaovoj filozofiji, tako da su na izvjestan način globalizirali intelektualnu baštinu diljem Osmanske države. Biblioteka kao institucija kulturnog pamćenja najbolje reflektira važeći kanon jedne zajednice i jednog vremena, stoga rekonstrukcijom njenog sadržaja povijesno kontekstualiziramo važeće principe kulturnog koda.

This paper examines the relationship between the establishment of libraries in Banja Luka and the urban Islamic culture of the city, which started a new chapter in its development with the appointment of Ferhad Pasha's endowment in 1578. It is undisputed that this endowment transformed Banja Luka into a city. This was accompanied by the relocation of the seat of the administrator of Bosnia from Sarajevo to Banja Luka. This established the first Islamic urban agglomeration. The appearance of a public library can only be explained as a response to the needs of an urban community, whose intellectual development followed its urban and economic rise as a regional centre. Banja Luka was a town provided by Ferhad Pasha's endowment with all the preconditions for developing into a strong cultural centre. This endowment included a considerable amount of money, as well as sources of revenue, which established a network of Islamic institutions of upper level, such as a mosque, masjids, different commercial and infrastructural facilities, and so on. Ferhad Pasha was also actively involved in the cultural development of the city. He was himself an avid reader. By 1630, slightly more than 40 years following the establishment of Ferhad Pasha's versatile endowment, these institutions created a lasting, supportive cultural climate, where numerous endowers left book collections to be used by scholars, intellectuals, students and booklovers. The most notable ones include the collection endowed by qadi Muslihuddin Kninjanin, whose waqfnama was lost, and the collection endowed by Mevla Husamuddin Bošnjak. On the basis of Husamuddin's collection, we can reconstruct the scholarly, literary and cultural canon present in Banja Luka at the time. It was developed indirectly, through a favourable constellation of urban structures and Ferhad Pasha's endowment. A reconstruction of the library profile shows that the dominant cultural canon in Banja Luka, and thus in Bosnia, was in compliance with the cultural canon of Istanbul, following the hanefi-maturrid teaching and intellectual Sufism, established during the rule of Sultan Suleiman and immediately after that (1550-1600). It has been established that it was pashas and other men educated at the Court (educated at university-type madrasas in the capital, as well as in Enderun, conveyed the canon and established in the cities they founded and developed into major urban and cultural centres) were the leading patrons of intellectual Sufism - of the type we see in the works of Ibn Arabi, Rumi, and in Ibn Sina's philosophy, so that they, in a way, globalised the intellectual legacy across the Ottoman state. The library as an institution of cultural memory is the best reflection of the dominant canon of a community and an era. Therefore, a reconstruction of its content provides a historical context of the leading principles of a cultural code.

COBISS.BH-ID 513490639

BHP 632
HUSIĆ, Sead
        Kulturno pamćenje / Sead Husić. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 491-494.

930.85(497.6 Mostar) Kajan I.

COBISS.BH-ID 25993734

BHP 633
KORIĆ, Elma
        Objekti vakufa članova porodice Sokolović od Balkana do Bliskog Istoka / Elma Korić. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 78-81. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 63-82.

930.85:061.27

Balkan i Bliski Istok su dvije regije koje su tokom više od četiri stoljeća dijelile zajedničku historiju prožetu osmanskom upravom i utjecajima. Osmanski upravitelji u balkanskim i arapskim pokrajinama ostavili su svoj jedinstven pečat u kulturnom i urbanom krajoliku bivših osmanskih pokrajina kako na Balkanu tako i u arapskim zemljama. Među njima članovi bosanske porodice Sokolović zauzimaju značajno mjesto. Istaknutiji predstavnici ove porodice, veziri, beglerbegovi, sandžakbegovi, nekada samostalno, a nekada po direktnim instrukcijama Porte, objekte svojih vakufa podizali su planski na određenim, strateški značajnim punktovima, odnosno bitnijim lokalitetima na prometnim trgovačkim i hodočasničkim rutama, od srednje Evrope pa sve do mjesta muslimanskog hodočašća u Hidžazu. Izgradnjom vakufskih građevina vršili su trans-regionalno investiranje tako da su u osmanskom periodu ti međusobno udaljeni krajevi bili povezani istim specifičnim objektima vizuelne kulture islamskog svijeta u osmanskom stilu. Ovaj rad nudi tekstualne podatke te podatke u vidu karti na kojima su predstavljeni objekti njihovih vakufa, s ciljem vizuelizacije rezultata djelovanja navedenih ličnosti.

The Balkans and the Middle East are the two regions with shared history of more than four centuries, permeated by the Ottoman rule and its influences. The Ottoman administrators of the Balkans and the Arab provinces left a unique mark on the cultural and urban landscapes of the former Ottoman provinces in both regions. Members of the Sokolović family take a prominent place among them. The most important members of this family, viziers, beglerbeys, sanjakbeys, acting on their own or under direct instructions by the Porte, built their endowments (waqf) at strategically selected locations, busy trading or pilgrimage routes from Central Europe all the way to the Muslim pilgrimage at Hijaz. The construction of endowment-related facilities was a form of transregional investment, so that distant areas of the Ottoman time were linked by edifices sharing the specific elements of the Ottoman-style Islamic culture. This paper offers information on the endowment, as well as a map that shows the different parts of their endowment, in order to present visually the impact of this segment of activity of these personalities.

COBISS.BH-ID 513490127

BHP 634
MUSIĆ, Elvir
        Figura simulacije u Divanu velikog vezira Mahmud-paše Adnija / Elvir Musić. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof. - Tekst lat. i arap. pismo. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 229. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 213-229.

930.85(560)"15"
821.21/41 Adni M.

Glasoviti veliki vezir, Mahmud-paša Adni, ubraja se među veoma značajne i utjecajne vojne, diplomatske i kulturne ličnosti u historiji Osmanskog carstva. Direktni sudionik nekih od najznačajnijih događaja u drugoj polovini XV stoljeća, osoba izraženog osjećaja za mase i pjesnik koga autori većine spomenica (tezkira) pjesnicima napisanih u osmansko doba svrstavaju uz bok samom Ahmed-paši, značajno je doprinio teritorijalnom širenju i kulturnom uzdizanju jednog tako velikog i moćnog carstva. Pa ipak, njegov život ostaje djelimično prekriven velom tajne. Uprkos činjenici da je položaj velikog vezira obnašao u dva navrata, relevantnih historijskih podataka o njegovom djetinjstvu, dolasku na osmanski dvor i slijedu događaja koji su ga promovirali u jednog od najznačajnijih zapovjednika opsade Konstantinopola izuzetno je malo, a valorizacija njegovog pjesništva je stoljećima ograničavana na opis njegove ličnosti i rječitosti zabilježenim u prvim spomenicama osmanskim pjesnicima. Ovim radom se nastoji približiti Adnijeva poetska komunikacija s velikim perzijskim pjesnicima, posebno s Hafizom Širazijem i uloga figure simulacije u poeziji ovog pjesnika koji je pisao na osmanskom turskom i perzijskom jeziku.

The famous Grand Vizier Mahmud Pasha Adni is considered one of the leading military, diplomatic, and cultural personalities in the history of the Ottoman Empire. A direct participant in some of the most important events in the second half of the 15th century, a person sensitive to the needs of the people, and a poet considered by authors of most the memorial collections (tezkir) of Ottoman poetry to be on a par with Ahmed Pasha, contributed considerably to the territorial expansion and cultural development of the great and mighty empire. Still, his life remains partly shrouded in mystery. Despite the fact that he served two terms of office as the grand vizier, there is not much relevant historical information about his childhood, his arrival to the Ottoman court and the sequence of events that promoted him to the rank of one of the leading commanders of the siege of Constantinople, and the valuation of his poetry remained for centuries limited to the description of his personality and eloquence noted in the first collections of Ottoman poetry. This paper presents Adni's poetic communication with the great Persian poets, particularly with Hafez Shirazi, and the role of simulation figures in the work of this great poet who wrote in Ottoman Turkish and Persian.

COBISS.BH-ID 513491663

BHP 635
RODINIS, Andrej
        Prijedlog za proglašenje Kraljeve Sutjeske turističkim mjestom iz 1936. godine / Andrej Rodinis. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469289.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 251-255.

930.85(497.6 Kraljeva Sutjeska)
908(497.6 Kraljeva Sutjeska)
94(497.6 Kraljeva Sutjeska)

COBISS.BH-ID 25113094

BHP 636
SMAJIĆ, Ramiza
        Korak protiv redukcionizma u historiografiji i općem poimanju - Ahmed Akgündüz, Nepoznata Osmanska država kroz sedam stoljeća - Ahmed Akgündüz, Said Öztürk; Sarajevo: Dobra knjiga, Biblioteka Vatan, knj. 7, 2016, 836 str. : [prikaz knjige] / [Ramiza Smajić].

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 351-355.

930.85(560)"12/19"

COBISS.BH-ID 25577990

BHP 637
ŠILJAK-Jesenković, Amina
        Doc. dr. Müberra Gürgendereli, Osmanlì Dönemi Şiirinde Edirne, Çantay, İstanbul 2016., str. 243 : [prikaz knjige] / [Amina Šiljak-Jesenković]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 306-309.

930.85(560 Edirne)
821.512.161.09(049.3)

COBISS.BH-ID 26089222


94(3) HISTORIJA STAROG VIJEKA


BHP 638
MESIHOVIĆ, Salmedin
        Pobuna panonske armije 14. god. n. e. / Salmedin Mesihović. - Dostupno i na: http://www.anubih.ba/godisnjak/god45/Godisnjak45-6.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 126. - Summary.

U: Godišnjak. - ISSN 0350-0020. - Knj. 45 (2016), str. 119-126.

94(37)

Armed forces of the Roman state were in historiography, especially in the general public, known and perceived as a model of discipline and hierarchical order. However, during the 1,300 years of its existence, the individual units of the Roman army had rebelled. One of these riots was the one that took place after the death of the first princeps Augustus. Soldiers from the three Pannonian legions rebelled in late summer and early fall 14 AD. They have rejected the military hierarchy and establish their own control. Drusus, the son of the new princeps Tiberius,succeeded in taking advantage of superstition soldiers because lunar eclipses September 27. 14 years. n. e. to quell the rebellion.

COBISS.BH-ID 9094681


94(4) HISTORIJA EVROPE


BHP 639
HAFIZOVIĆ, Fazileta
        Noel Malcolm, Agents of Empire. Knights, Corsairs, Jesuita and Spies in the Sixteenth-Century Mediterranean World. London, 2015, 604. stranice : [prikaz knjige] / [Fazileta Hafizović]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 314-315.

94(4)"15"

COBISS.BH-ID 26090246

BHP 640
RABIĆ, Nedim
        András Kubinyi, Stände und Ständestaat im spätmittelalterlichen Ungarn, Studien zur Geschichte Ungarns Bd. 17, Gabriele Schäfer Verlag, 2011, 436 str. : [prikaz knjige] / [Nedim Rabić].

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 347-351.

94(439)"14/15":323.3-058.12(049.3)

COBISS.BH-ID 25577478

BHP 641
RABIĆ, Nedim
        Julia Dücker, Reichsversammlungen im Spätmittelalter. Politische Willensbildung in Polen, Ungarn und Deutschland Bd. 37, Jan Thorbecke Verlag, 2011, 389 str. : [prikaz knjige] / [Nedim Rabić].

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 341-343.

94(438):342.53"04/14"(049.3)
94(439):342.53"04/14"(049.3)
94(430):342.53"04/14"(049.3)

COBISS.BH-ID 25576454


94(497) HISTORIJA BALKANSKIH ZEMALJA


BHP 642
BUSULADŽIĆ, Adisa
        Zatočenici mita : osvrt na knjigu Latinke Perović : Dominantna i neželjena elita : Beleške o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji (XX-XXI vek) = Prisoners of myth : book review : Dominant and unwelcome elite : notes on intellectual and political elite in Serbia (20th and 21st centuries) by Latinka Perović / Adisa Busuladžić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Bibliografija: str. 263. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 253-263.

94(497.11)"19/20"(049.3)

Historičari u Srbiji i van nje saglasni su u ocjeni da je knjiga Latinke Perović Dominantna i neželjena elita: Beleške o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji (XX-XXI vek) jedno od najznačajnijih naučnih i izdavačkih poduhvata ostvarenih na prostorima bivše Jugoslavije u protekloj godini, ali taj značaj potpuno različito tumače. Busuladžić tvrdi da razlog za različita tumačenja ove knjige treba tržiti u samom naslovu kao i biografskom metodu koji je Latinka Perović primijenila u knjizi. Autorica zamjera Latinki Perović što noviju historiju Srbije opisuje kao sukob između "dominantnih" i "neželjenih" elita jer to navodi na zaključak da je istinska demokratija u Srbiji i njenom neposrednom okruženju, zapravo, nemoguća. Sve dok se društvo posmatra kao zajednica elita i neelita (odnosno onih koji vladaju i kojima se vlada), istinske demokratije nema, niti je može biti, tvrdi Busuladžić. Istim akterima koji su tvorci sintagme o Srbima kao "nebeskom narodu" prišivati još i etiketu "elite", znači i dalje posredno jačati mitologiju nauštrb historije, jer dok god se na historiju Srba bude gledalo bilo kao na historiju "nebeskog naroda" bilo kao na historiju dominantnih i neželjenih elita, dotle će njihovi susjedi i komšije na zemlji biti osuđeni da žive kao da će sto godina biti mir, a spremaju se kao da će sutra izbiti rat - kaže Busuladžić u osvrtu.

The historians in and outside Serbia agree that Latinka Perović's book Dominant and Unwelcome Elite: Notes on Intellectual and Political Elite in Serbia (20th and 21st centuries) is one of the most significant achievements of science and publishing that came out on the territories of the Former Yugoslavia over the course of the last year. However, the way they interpret the book's significance varies starkly from one historian to another. Busuladžić argues that the main reasons for different interpretations of the book rest in its title and the biographical method Latinka Perović applied therein. The author criticizes Latinka Perović's view of the recent history of Serbia as a clash between 'dominant' and 'unwelcome' elite, for such view consequently implies the improbability of ever experiencing a true democracy in Serbia and its immediate neighborhood. As long as a society is perceived as a community comprised of the elite and the non-elite (i.e. the ruler and the ruled), there neither is, nor can be any true democracy, says Busuladžić. Affixing the 'elite' lable to those same actors who have created the creed that the Serbs are 'the people of Heaven', contributes to further perpetuating the myth at history's expense. For as long as we perceive the history of Serbs as either the history of 'the people of Heaven', or the history of 'dominant and unwelcome elite', nations living in their immediate neighborhood on Earth will be destined to act as if they were to live a hundred years in peace, yet constantly brace themselves for a war that could break out the next day, Busuladžić concludes in the review.

COBISS.BH-ID 25482246


94(497.1) HISTORIJA JUGOSLAVIJE


BHP 643
ŠAIN, Mario
        Rijeka Sava kao linija razgraničenja Habzburške Monarhije i Osmanskog Carstva na Mirovnom kongresu u Srijemskim Karlovcima 1699. / Mario Šain. - Ilustr. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/366/716. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 147-166.

94(497.11 Srijemski Karlovci)"1699"
94(560)"1699"

Ova kratka studija ima zadatak pokazati položaj i važnost rijeke Save na Mirovnom kongresu u Srijemskim Karlovcima 1699. godine (Karlovački mir), koji je označio i kraj Velikog ili u literaturi poznatijeg Bečkog rata između Habzburške Monarhije, s jedne, i Osmanskog Carstva, s druge strane. Rijeka Sava je i danas žila kucavica posavskih krajeva sa slavonske i bosanske strane, ali i ostalih sve do svoga ušća. Fokus će biti na detaljima samog razgraničenja, te na ekonomskim i ekološkim predispozicijama proizašlim iz primirja. Prema izvorima koji se bave datom tematikom jasno je da je pitanje razgraničenja na Savi bilo jedno od glavnih točaka rasprave na kongresu u Srijemskim Karlovcima, te da je bila važna i Osmanlijama i Habzburgovcima. U radu će se koristiti originalni prijevod ugovora između zaraćenih strana koji se tiče razgraničenja na Savi, te ostali literaturni podaci i izvorni dokumenti koji se dotiču svih naknadnih promjena nastalih ovim ugovorom, koji je oblikovao daljnju političku i gospodarsku situaciju datog prostora.

This short treatise intends to show the position and importance of the river Sava in the Peace Congress held in Karlowitz (Srijemski Karlovci) in 1699 which concluded the Austro-Ottoman war, known in literature as the Vienna war. The river Sava is even today the lifeblood of the Posavina region, both on Slavonian and Bosnian sides, but also of other regions along its flow. The focus is on the details of demarcation and on economic and environmental predispositions that derived out of the Treaty. According to sources that deal with this subject, it is clear that the question of demarcation on the river Sava was one of the main issues during the discussions in the Congress, being of importance both to the Ottomans and to the Hapsburgs. We have used original translation of the Treaty between warring parties as related to demarcation on the river Sava, as well as other written documents concerning all subsequent changes that had occurred as a result of the treaty that had shaped future political and economic situation of the region.

COBISS.BH-ID 25036806


94(497.6) HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE


BHP 644
BRKLJAČA, Seka
        Regulativa o gradovima u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1941. godine / Seka Brkljača. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 133-146.

94(497.6)"1878/1941"

Polazeći od definicije i detekcije šta je grad, naslovljeni rad, u kratkim naznakama karakterističnih tačaka, bavi se značajnim fenomenima gradova u Bosni i Hercegovini od vremena kada je 1878. godine u Bosni i Hercegovini uspostavom austrougarske uprave okončana četverovjekovna epoha orijentalno-balkanske i orijentalno-islamske urbanizacije i započela era modernizacije te oblikovanja evropskih urbanih modela, pa sve do početka Drugog svjetskog rata, kada je nestao i drugi državni okvir i sistem u koji je u tom zadatom periodu bila uključena i Bosna i Hercegovina. Cilj rada je naznačiti osnovne faktore koji su determinisali grad u Bosni i Hercegovini ovog vremenskog raspona sa 1918. godinom kao tačkom cijepanja, koja, i na primjeru regulisanja gradskog života, pokazuje i dokazuje osnovne principe prevrata kao nerevolucionalnog i mirnog prelaska iz jednog državnog okvira u drugi.

The present paper starting with the defi nition and determination of the notion of a town, through brief explanation of distinguishing features, examines the phenomena of towns in Bosnia and Herzegovina, spanning from the period of 1878 when the establishment of the Austro-Hungarian rule ended the four-century long era of Levantine, Balkan and Islamic architectural styles and marked the beginning of the era of modernization and development of European urban structure models, to the beginning of World War II when the other governmental structure and system collapsed that at the given period involved Bosnia and Herzegovina. The aim of this paper is to specify the basic features that determined the notion of towns in Bosnia and Herzegovina in the given time span, taking 1918 as the watershed moment, which, also on the example of regulation of urban life, indicates and demonstrates the basic principles of upheaval as non-revolutionary and peaceful transition from one governmental structure to another.

COBISS.BH-ID 25538822

BHP 645
BULJINA, Harun
        Ayşe Zişan Furat, Gayr-i Müslim İdare AltÌnda MüslümanlarÌn Din Eğitimi - Avusturya-Macaristan Dönemi Bosna (1878-1918). İstanbul: İDİL YayÌncÌlÌk, 2013, 207 str. : [prikaz knjige] / [Harun Buljina]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 317-320.

94(497.6)"1878/1918"

COBISS.BH-ID 26090758

BHP 646
DAUTOVIĆ, Dženan
        Povelja kralja Tvrtka I Kotromanića Dubrovniku : Žrnovnice, 10. april 1378 - Trstivnica, 17. juni 1378 / Dženan Dautović, Enes Dedić. - Ilustr. u bojama. - Dostupno i na: http://www.anubih.ba/godisnjak/god45/Godisnjak45-10.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 243-246. - Summary.

U: Godišnjak. - ISSN 0350-0020. - Knj. 45 (2016), str. 225-246.

94(497.6)"1378"

Last quarter of the 13th Century was a period when medieval Bosnian state reached its peak in territorial expansion and military strength. These accomplishments were followed by the elevation of the influence and reputation, so the Bosnian ruler, ban Tvrtko I, sought new ways to enhance his power and status. Tvrtko accomplished that in October 1377 when he was crowned as the king of the Serbs, Bosnia and Primorje. With that ceremony medieval Bosnian state entered in the exclusive circle of medieval kingdoms. However, the source material about this event unfortunately is very scarce. One of the most important written material that contain king Tvrtkos' own view on his ruling ideology, is the charter from April/June 1378 issued to the Republic of Ragusa. Also, regarding the inner composition of the charter it represents the crossroad in praxis of the Bosnian courtly chancery, when eastern Serbian/Byzantine influence took primacy. In that regard this charter is of big significance for the Slavic studies as well.

COBISS.BH-ID 25225478

BHP 647
DEDIĆ, Enes
        Zbornik radova: Pad Bosanskog kraljevstva 1463. godine : Istorijski institut Beograd - Filozofski fakultet u Banjoj Luci - Filozofski fakultet u Sarajevu, Beograd-Sarajevo-Banja Luka, 2015, 309 str. : [prikaz zbornika] / [Enes Dedić].

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 343-347.

94(497.6)"1463"(082)(049.3)
94:341.7/.8(497.6)"1463"(082)(049.3)
355.48(497.6)"1463"(082)(049.3)

COBISS.BH-ID 25577222

BHP 648
HAFIZOVIĆ, Fazileta
        Lala Mustafa-paša - kliški sandžakbeg i vakif džamije u Livnu? / Fazileta Hafizović. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 108-109. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 99-109.

94(497.6)"15"

Jedan od članova porodice Sokolović, koji je dostigao najviše položaje u Osmanskoj državi, i koji, vrlo vjerovatno, nakon odlaska u Carigrad više nikad nije ni kročio na prostore iz kojih je potekao, jeste Lala Mustafa-paša Sokolović. Karakteristična je i u našoj historiografiji općeprihvaćena tvrdnja da je on bio namjesnik sandžaka Klis u periodu 1574-1577. godine, te da je u Livnu, neslužbenom centru ovog sandžaka, dao podići džamiju, koja se već skoro od samog svog nastanka pripisuje njemu. Na osnovu primarnih izvora dokazano je da nijedna od te dvije tvrdnje nije tačna.

One of the members of the Sokolović family who reached the most senior positions in the Ottoman state and who probably never returned to his homeland once he left for Istanbul was Lala Mustafa Pasha Sokolović. Our historiography has accepted the claim that he was the administrator of the sanjak of Klis in the period 1574-1577, and that in Livno, the unofficial centre of the sanjak, he commissioned a mosque, ascribe to him almost from the time of construction. Using primary sources, this paper demonstrates that none of these claims are true.

COBISS.BH-ID 513490383

BHP 649
HODŽIĆ, Muamer
        Sedad Bešlija, Istimalet: Bosna u osmanskoj političkoj strategiji (15. i 16. stoljeće), Historijske monografije knjiga 14, Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju, Sarajevo 2017., 302 str. : [prikaz knjige] / [Muamer Hodžić]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 315-317.

94(497.6)"14/15"

COBISS.BH-ID 26090502

BHP 650
HUSIĆ, Aladin
        O regrutaciji u adžemi oglane u Bosni 1565. godine / Aladin Husić. - Ilustr. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/362/707. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 43-63.

94(497.6)"1565"

U radu se govori o regrutiranju bosanskih mladića u adžemi oglane na osnovu nekih novih izvornih pokazatelja. Autor kritički analizira podatke koje pružaju izvori, kontekstualizira ih i dovodi u vezu sa drugim dokumentima pomoću kojih utvrđuje vrijeme provedbe spomenute regrutacije, ali i druge podatke do kojih dolazi analizom izvora. Komparativnom metodom analizira područja iz kojih je vršena regrutacija, te ju promatra i vrši usporedbu i povezasnost sa drugim procesima koji su se odvijali na jednom dijelu gdje je regrutacija nešto zastupljenija. Iz onoga što je dokumentirano, razaznaje se starosna granica regrutiranih koja se kreće između trinaest i dvadeset godina. S područja Bosne, dokumentirana su ukupno 72 regrutirana mladića iz 59 naseljenih mjesta.Većina ih je pripadala i odnose se na kadiluk Novi Pazar (49), tek djelimično na ostatak Bosne, sa svega deset naselja.

Conscription of youth from Bosnia into janissary corps had in earlier works been presented only in the context of regulations related to the issue. Most frequently, those were various laws, orders (hukm) sent to provincial or local authorities, discussing generally the regulations or measures that had to be taken during the very conscription. Due to lack of sources, historic literature could not deal with specific examples of conscription in the field. Thanks to the preserved documents that cover the question of conscription, we are able to show the results of one such action in Bosnia dating as far back as mid-16th century, viewed from a new and practical perspective. The documents refer to conscription conducted in 1565, partly in Bosnia and mainly in the area of the kadiluk of Novi Pazar, i.e. its eleven nahiyes that the kadiluk included at the time of enlisting. 72 young men were recruited, out of which twelve came from inner parts of sanjak while 60 were from the kadiluk of Novi Pazar, the end south-east part of Bosnian sanjak. Conscription encom passed ten villages inside Bosnia and forty-nine villages from the kadiluk of Novi Pazar. Majority of the villages belonged to the nahiyes of Ras (28) and Jeleč (17). Also, most of recruited men originated from Muslim families and only 16 were from non-Muslim families, which makes only slightly above one fifth of the recruited. Although, unfortunately, there is no clear record of age for all recruited men, there are 29 documented records by which it can be concluded that their age was above 16. If we look at the lower and upper limits, we can see that the age ranged between 13 and 20.

COBISS.BH-ID 25015558

BHP 651
KUKA, Ermin
        Kobne godine = Fatal years / Ermin Kuka. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/PREGLED_3_2016.pdf. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 3 (septembar-decembar 2016), str. 215-221.

94(497.6)(049.3)

Knjiga Kobne godine autora Branka Mikulića (1928-1994), poznatog bh. političara i istaknutog funkcionera bivše SRBiH i SFRJ, predstavlja temeljitu, slojevitu i sveobuhvatnu analizu uzroka raspada bivše SFRJ. Izdavači ove knjige su nevladine organizacije Hrvatsko narodno vijeće (HNV) u Bosni i Hercegovini, Asocijacija nezavisnih intelektualaca "Krug 99", Srpsko građansko vijeće - pokret za ravnopravnost (SGV - PzR) u Bosni i Hercegovini i Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI).

This text is a review of a book Fatal Years by Branko Mikulić (Hrvatsko narodno vijeće u Bosni i Hercegovini/Asocijacija nezavisnih intelektualaca "Krug 99"/Srpsko građansko vijeće pokret za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini/Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2016).

COBISS.BH-ID 25497862

BHP 652
LOVRENOVIĆ, Dubravko
        Srednjovjekovna Bosna : politička pozornica mikrokršćanstava / Dubravko Lovrenović. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=905. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 51-68.

94(497.6)"04/14"
27(497.6)"04/14"

COBISS.BH-ID 25093894

BHP 653
SOLDO, Maja
        Zaštitno istraživanje kasnosrednjovjekovnog groblja kod osnovne škole u Kočerinu / Maja Soldo. - Fotogr. u bojama. - Dostupno i na: http://www.anubih.ba/godisnjak/god45/Godisnjak45-8.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 214. - Summary.

U: Godišnjak. - ISSN 0350-0020. - Knj. 45 (2016), str. 205-214.

94(497.6 Kočerin)"04/14"
930.85(497.6 Kočerin)"04/14"
904:718(497.6 Kočerin)"04/14"

This paper presents the results of protective archaeological excavation, part of the late medieval necropolis located in Kočerin, Široki Brijeg, west Herzegovina. The research has been conducted in July 2015. Kočerin is known as a place with several medieval necropolises, indicating the dense population in the Medieval Ages. The oldest mention of name Kočerin is dated from 1404., inscripted at Viganj stećak.

COBISS.BH-ID 25223430

BHP 654
TASLIDŽA, Faruk
        Uloga Topal Husein-paše u Bečkom ratu : (1683-1699) / Faruk Taslidža. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 259-261. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 241-261.

94(497.6) "1683/1699"

U ovom radu razmatra se uloga Topal Husein-paše u Bečkom ratu (1683-1699). Riječ je o osmanskom veziru koji se od sredine 1687. do početka 1691. godine nalazio na položaju bosanskog valije. To je najdramatičnija faza spomenutog rata - doba velike habsburške ofanzive od koje se očekivalo definitivno potiskivanje Osmanlija sa Balkana. Bosna je tada, ipak, opstala pod sultanovom vlašću, ponajviše zahvaljujući agilnom valiji Topal Husein-paši, njegovom ćehaji Mehmed-begu (Korči), te uglavnom domaćim vojnim snagama. Isti su dali značajan doprinos i u osmanskoj kontraofanzivi kojom je vojska velikog vezira Mustafa-paše Ćuprilića povratila značajan dio prethodno izgubljenih teritorija. U radu se provjerava i pitanje Husein-pašinog porijekla, kao i uzroci pod kojim je on razriješen dužnosti u Bosanskom ejaletu.

This paper considers the role of Topal Husein Pasha in the Vienna War (1683- 1699). This Ottoman vizier served as the vali (governor) of Bosnia from mid-1687 until early 1691. This was the most dramatic stage of the Vienna war - the time of the great Habsburg offensive, which was expected to be a definitive push of the Ottomans away from the Balkans. Nevertheless, Bosnia remained under the rule of the Sultan, primarily thanks to the agile governor, Topal Husein Pasha, his local commander (ćehaja) Mehmed Bey (Korča), and the primarily local military forces. They also contributed considerably to the Ottoman counter-offensive, with the army led by the Grand Vizier Mustafa Pasha Ćuprilić regaining much of the previously lost territories. This paper examines the origin and background of Husein Pasha, as well as the reasons for his removal from office in the eyelet of Bosnia.

COBISS.BH-ID 513445583

BHP 655
ZAHIROVIĆ, Nedim
        Žaliti se jednom Sokoloviću protiv drugog Sokolovića : protesti habsburškog poslanika Joachima von Sinzendorfa velikom veziru Mehmed-paši protiv bosanskog sandžakbega Ferhada / Nedim Zahirović. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 60-61. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 49-61.

94(497.6)"15"

Početkom 1578. godine gornjoaustrijski plemić Joachim von Sinzendorf preuzeo je dužnost stalnog habsburškog diplomatskog predstavnika u Istanbulu u složenom trenutku. Jedan od glavnih Sinzendorfovih zadataka bio je zaustavljanje ofanzivnih aktivnosti bosanskog sandžakbega Ferhad-bega Sokolovića. Pod Ferhad-begovim zapovjedništvom osmanske trupe započele su 1575. godine stalne napade na područje oko Bihaća u namjeri da zauzmu ovaj važan grad i tvrđavu u Hrvatskoj. U augustu 1578. godine habsburška strana pokrenula je vojni pohod protiv Ferhad-begovih trupa, ali on je okončan neuspješno. U svojim pismenim i usmenim protestima Sinzendorf je nastojao opravdati poduzimanje habsburškog vojnog pohoda i postignuti zaustavljanje Ferhad-begovih napada na habsburški teritorij. Sinzendorfov sugovornik u razgovorima na Visokoj Porti bio je veliki vezir Mehmed-paša Sokolović, Ferhad-begov rođak i njegov glavni zaštitnik. U radu se objašnjava Sinzendorfov način djelovanja pri pokušaju ostvarenja postavljenog cilja i ukazuje na njegovo različito gledanje na prirodu i osobenost Ferhad-bega i Mehmed-paše Sokolovića. Kao prilog, na kraju rada daje se njemački tekst i prijevod na bosanski jezik posljednje protestne note koju je Sinzendorf poslao Mehmed-paši 2. augusta 1579. godine.

In the early 1578, a nobleman from Upper Austria, Joachim von Sinzendorf, took the post of the permanent diplomatic representative of the Habsburgs in Istanbul, at a very complex period. One of his key tasks was to stop the offensives by the sanjakbey of Bosnia, Ferhad Bey Sokolović. Commanded by Ferhad Bey, the ottoman troops started attacking the area of Bihać in 1575, planning to take this important town and a fortress in Croatia, In August 1578, the Habsburg side launched a military campaign against Ferhad Bey's troops, but it ended in failure. In his written and oral protests, Sinzendorf tried to justify the Habsburg campaign and stop Ferhad Bey's attacks against their territory. Sinzendorf's interlocutor in the meetings at the Sublime Porte was the Grand Vizier, Mehmed Pasha Sokolović, Ferhad Bey's cousin and his principal protector. The paper explains Sinzendorf's methods in attempting to achieve his goal, indicating his different view of the nature and the personalities of Ferhad Bey and Mehmed Pasha Sokolović. As an annex, the paper presents a text in German and a translation into Bosnian: the last protest note Sinzendorf sent to Mehmed Pasha on 2 August 1579.

COBISS.BH-ID 513489871