prethodna
naredna
BHP 601
GOVEDARICA, Blagoje
        Živko Mikić : 1946 - 2016 : [in memoriam] / [Blagoje Govedarica]. - Slika autora. - Dostupno i na: http://www.anubih.ba/godisnjak/god45/Godisnjak45-14.pdf. - In memoriam Živko Mikić 1946-2016.

U: Godišnjak. - ISSN 0350-0020. - Knj. 45 (2016), str. 231.

929 Mikić Ž.

COBISS.BH-ID 25230342

BHP 602
HODŽIĆ, Muamer
        Akademik Doleček = Academician Doleček / Muamer Hodžić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 265-268.

929 Doleček V. (049.3)

Tekst je prikaz knjige Vlatka Dolečeka Od đaka pješaka do akademika, Udruženje obrazovanje gradi BiH, Sarajevo, 2014.

This text is an overview of a book by Vlatko Doleček Od đaka pješaka do akademika (From Walking Schoolboy to Academician), Udruženje obrazovanje gradi BiH, Sarajevo, 2014.

COBISS.BH-ID 25483014

BHP 603
HODŽIĆ, Muamer
        Veliki vezir Mehmed-paša Sokolović i dijalektika moći / Muamer Hodžić. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 45-48. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 25-48.

929 Sokolović M.

Mehmed-paša Sokolović je obnašao dužnost velikog vezira tokom vladavine trojice sultana: Sulejmana Kanunija (1565-1566), Selima II (1566-1574) i Murada III (1574-1579). Činjenica da se na tom visokom položaju zadržao čak 14 godina svjedoči o njegovoj diplomatskoj sposobnosti i političkoj vještini. U hijerarhiji osmanskog upravnog aparata, odmah nakon sultana nalazio se veliki vezir, kao njegov zamjenik. Međutim, političko djelovanje velikog vezira i upravljanje državnim poslovima zavisilo je od toga koliko se sultan koristio svojim vladarskim kompetencijama. U praksi je to značilo da stvarna moć velikog vezira zavisi od njegovog odnosa sa sultanom i spremnosti sultana da prihvati vezirove ideje i savjete bez obzira na eventualna suprotna uvjeravanja ljudi iz svoje blizine. Premda je Mehmed-paša Sokolović postao sinonim za izuzetno moćnog i uspješnog velikog vezira, u svojoj karijeri prolazio je i kroz razna iskušenja, te iskusio osjećaj nemoći da realizira svoje zamisli i utječe na važne odluke koje su se odnosile na rat ili mir. U radu su analizirani pojedini događaji iz života Mehmed-paše Sokolovića u kojima je primjetna svojevrsna dijalektika moći koju je doživljavao obnašajući dužnost velikog vezira.

Mehmed Pasha Sokolović served as the Grand Vizier during the rule of three great sultans: Suleiman the Lawgiver (1565-1566), Selim II (1566-1574) and Murad III (1574-1579). The fact that he maintained this senior position for 14 years testifies to his superb diplomatic abilities and political skills. In the hierarchy of the Ottoman government apparatus, the grand vizier was just one step below the sultan, as his deputy. However, the political work of the grand vizier and his control over state affairs depended on how much the sultan used his own competences. In practice, this meant that the actual power of the grand vizier depended on his relationship with the sultan and his willingness to accept the vizier's ideas and advice, irrespective of the possible arguments to the contrary by his immediate circle. Although the name of Mehmed Pasha Sokolović became synonymous with great power and skill, his career saw numerous challenges, a sense of inability to implement his ideas and influence major decisions that meant war or peace. This paper analyses certain events in the life of Mehmed Pasha Sokolović that show a certain dialectics of power that he experienced while serving as the Grand Vizier.

COBISS.BH-ID 513489615

BHP 604
ILIĆ, Zoran
        Hladna vatra : razgovor sa Zoranom Ilićem / [Zoran Ilić] ; [razgovarao Nikola Šimić Tonin]. - Intervju.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 62-64.

929 Ilić Z.(047.53)
316.7(497)(047.53)

COBISS.BH-ID 25298950

BHP 605
JAKŠIĆ, Božidar
        Rizici službe i slobode / Božidar Jakšić. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 333-348.

929 Petrović G.
929 Lasić S.

COBISS.BH-ID 26039302

BHP 606
JURAN, Kristijan
        O podrijetlu i šibenskoj rodbini prvoga kliškog sandžakbega Murat-beg Gajdića / Kristijan Juran. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 237-239. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 231-239.

929.52 Gajdić M.
94(497.5 Šibenik)"15/16"

U radu se, na temelju arhivske građe šibenske provenijencije, donose novi podaci o podrijetlu i rodbini ćehaje bosanskoga namjesnika Gazi Husrev-bega i prvoga kliškog sandžakbega, kojega je dosadašnja literatura poznavala kao Murat-beg Tardića. Utvrđuje se da je prezime njegove obitelji glasilo Gajdić, a ne Tardić, te da su njegov otac Mihat i djed Toma iz svojega rodnog sela Mokra u šibenskom Gornjem polju zbog turske opasnosti potkraj 15. stoljeća preselili u Šibenik. Ističe se zatim već poznata činjenica o prekograničnim susretima i skladnim odnosima između Murat-bega i njegova brata Jurja, šibenskoga kanonika i opata, što je po svoj prilici imalo izravna upliva na rješavanje graničnih sporova na šibenskoj dionici mletačko-osmanskoga pograničja tijekom dvadesetih i tridesetih godina 16. stoljeća.

This paper uses primary sources, archives of and related to Šibenik, to present new information on the background and the relatives of the local commander (ćehaja) serving under Gazi Husref Bey, the administrator of Bosnia, and the first sanjakbey of Klis, known in previous sources as Murat Bey Tardić. It has been established that his family name was Gajdić rather than Tardić, and that his father Mihat and his grandfather Toma moved in the late 15th century from their village of Mokra, in the Gornje Polje plateau near Šibenik, to Šibenik proper, fleeing the imminent threat of Ottoman incursions. The paper emphasizes the well-established facts about cross-border meetings and close ties between Murat Bey and his brother Juraj, a canon and an abbot in Šibenik - a likely source of influence over the resolution of border disputes on the Šibenik section of the Venetian-ottoman Border in the 1520s and 1530s.

COBISS.BH-ID 513491919

BHP 607
KONTIĆ, Boro
        Dan u životu stodesetogodišnjaka / Boro Kontić. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 393-395.

929 Jovanović J.

COBISS.BH-ID 26043398

BHP 608
KURTOVIĆ, Esad
        Utvičići iz Foče : bosansko ili dubrovačko porijeklo? / Esad Kurtović. - Graf. prikazi. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 13-39.

929.52 Milovčić Utvičić (497.6 Foča)"04/14"

Kroz primjer Radiča Milovčića Utvičića iz Foče riješena je jedna dilema odnosno potvrđeno je stanovište da se radi o domaćem fočanskom trgovcu koji je stekao dubrovačko građanstvo a i dalje ostao vezan za Bosnu. Radič Milovčić Utvičić, poput brojnih drugih domaćih trgovaca iz Bosne, i kao dubrovački građanin, nastavio je sa poslovanjem i životom u ranijem mjestu življenja. Milovčići-Utvičići nisu Dubrovčani koji je su iz Dubrovnika sa čitavom porodicom prešli u Foču te postavka o migraciji brojnih familija iz Dubrovnika u Bosnu, koja je bazirana samo na jednom, upravo ovom primjeru, pokazuje se neodrživom.

The example of Radič Milovčić Utvičić from Foča solved a dilemma, namely, it confi rmed the standpoint that he was a local merchant from Foča who had acquired Ragusan citizenship and remained tied to Bosnia. Radič Milovčić Utvičić, like numerous other local merchants from Bosnia, and as a Ragusan citizen, continued his trading activities and life in the former place of residence. The Milovčić-Utvičić family were not natives of Ragusa who moved from Ragusa to Foča with the entire family, therefore, the thesis on migration of numerous families from Ragusa to Bosnia, which is based only on this particular example, proves untenable.

COBISS.BH-ID 25508358

BHP 609
LAVIĆ, Osman
        Lamija Hadžiosmanović : 1931. - 2016. : [in memoriam] / [Osman Lavić]. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/381/742. - In memoriam Lamija Hadžiosmanović 1931-2016.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 270-271.

929 Hadžiosmanović L.

COBISS.BH-ID 25048838

BHP 610
MILENIĆ, Žarko
        Mustafa Krilaš, "prijatelj" Tolstojevih / Žarko Milenić. - "Pročitano na ruskom na Međunarodnom seminaru prevodilaca u Jasnoj Poljani 2014."--> str. 54.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 53-54.

929 Krilaš M.
821.163.4(497.6)-1.09

COBISS.BH-ID 25675782

BHP 611
MURATSPAHIĆ, Izet
        Milena Rudež - bosansko-danski pisac / Izet Muratspahić. - Ilustr. - Slika autorice.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 77-80.

929 Rudež M.

COBISS.BH-ID 25780230

BHP 612
NOVAK, Boris A.
        In memoriam : Aleš Debeljak 1961 - 2016 / Boris A. Novak ; prevela sa slovenačkog Ana Ristović. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - In memoriam Aleš Debeljak 1961-2016.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 373-379.

929 Debeljak A.

COBISS.BH-ID 26042118

BHP 613
PANTIĆ, Mihajlo
        Aleš Debeljak / Mihajlo Pantić. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - In memoriam Aleš Debeljak 1961-2016.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 381-384.

929 Debeljak A.

COBISS.BH-ID 26042374

BHP 614
SARAČ-Rujanac, Dženita
        Ivo i Slavko Goldstein, Tito - Zagreb: Profil, 2015, 911 str. : [prikaz knjige] / [Dženita Sarač-Rujanac].

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 375-381.

929 Tito J.B.
94(497.1)"19"
329.15(497.1)

COBISS.BH-ID 25589254

BHP 615
SMILJANIĆ-Đikić, Vojka
        Kako počinje ljubav : [in memoriam] / Vojka Smiljanić-Đikić. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - In memoriam Aleš Debeljak 1961-2016.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 371-372.

929 Debeljak A.

COBISS.BH-ID 26041094

BHP 616
ŠILJAK-Jesenković, Amina
        Halil Inaldžik : prof. dr. Halil İnalcik, 07. 09. 1916 - 25. 07. 2016.) / Amina Šiljak-Jesenković. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/73/23.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 19, br. 73 (jesen 2016), str. 23-37.

929 Inalcik H.
930.1:929 Inalcik H.

Halil Inaldžik bio je i na Istoku i na Zapadu autoritet u oblasti socijalne i ekonomske historije Osmanske države. Ovom se oblašću nije počeo baviti u vrijeme kada je bilo društveno popularno govoriti o posljednjem halifatu, o islamskoj imperiji koja je opstajala 6 stoljeća. Premda bi, da mu je to njegov znanstvenički moral mogao dopustiti, u određenim pe-riodima bolje prolazio da je tumačenje povijesnih činjenica uklanjao u skladu s dnevnom politikom, bilo onom koja je u zanosu kemalističkih ideja i Inonuove premijerske čvrste ruke veličala ideje nacionalne države, bilo onom koja je izdizala etniju do idola, ili onom koja je nostalgično i romantičarski govorila o Osmanlijama stavljajući ih u ravan ashaba i tabiina. Za Halila Inaldžika znanstvena istina je bila jedna, i mogla se temeljiti samo na autentičnim izvorima, kako osmanske, tako i evropske provenijencije, ali se nije zadržavala na pukoj interpretaciji izvora, već ih na Inaldžiku svojstven način promatrala iz perspektive socijalno-eko-nomskih, kulturnih, političkih i mnogih drugih aspekata.

Halil İnalcik was an authority in the field of social and economic history of the Ottoman state in the East as well as in the West. He didn't start his engagement in this field at a time when it was socially popular to talk about the last caliphate, an Islamic empire that had survived six centuries.Though, should his scholarly moral have allowed it, in certain periods it would have been better for him had he interpreted and eliminated historical facts in accordance with daily politics, or with the one in zeal with Kemalism and its ideas and Prime minister Inonu's firm hand which glorified the idea of the nation-state, or with that which strived to raise ethnicity to idols, and finally with the one that nostalgically and romantically spoke about Ottomans equalizing the ashab and tabi'in. For Halil İnalcik, scientific truth was only one and it could be based on authentic sources, be it of the Ottoman or European provenance, but it could not be limited to the mere interpretation of the sources, but it observed them from the perspective of socio-economic, cultural, political and many other aspects in the way inherent to İnalcik himself.

COBISS.BH-ID 26077446

BHP 617
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Horizontala i vertikala kolorita / [razgovarao Nikola Šimić Tonin] ; [Petar Franulović]. - Intervju.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 81-84.

929 Franulović P. (047.53)
7(497.5)(047.53)

COBISS.BH-ID 25308678

BHP 618
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Individualna duhovnost čitatelja : razgovor sa Ludwigom Bauerom / [razgovarao Nikola Šimić Tonin] ; Ludwig Bauer. - Intervju.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 51-54.

929 Bauer L.(047.53)
821.163.4(497.6)(047.53)
821.163.42(497.6)(047.53)

COBISS.BH-ID 25298182

BHP 619
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Put života / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 97-103.

929 Bencun P. (047.53)
159.9(047.53)

COBISS.BH-ID 25309702

BHP 620
ŠTAVUN, Lovre
        Od pozdrava suncu do zemlje izlazećeg sunca : razgovor sa Zadarskim turističkim vodičem / [Lovre Štavun] ; [razgovarao Nikola Šimić Tonin]. - Intervju.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 58-61.

929 Štavun L.(047.53)
930.85(52)(047.53)

COBISS.BH-ID 25298694

BHP 621
TEPARIĆ, Meliha
        Muhamed Fadil - paša Šerifović kao kaligraf - hattat / Meliha Teparić. - Ilustr. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/368/719. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 179-196.

929 Šerifović M.
003.077 Šerifović M.

U ovome radu bit će predstavljen kaligrafski rad Muhameda Fadil-paše Šerifovića. Osim što je bio poznat kao političar, kadija, pjesnik i šejh, malo je znano o njegovoj kaligrafskoj aktivnosti, kao i tome da je bio vrstan kaligraf - hattat. U radu će biti predstavljena njegova kaligrafska diploma - idžazetnama, pet tariha koje je sastavio, od kojih se danas tri čuvaju u Gazi Husrev-begovoj biblioteci i dio su muzejske postavke. Ovi natpisi vjerovatno su izrađeni, odnosno isklesani prema Šerifovićevim kaligrafskim nacrtima, a njihovo autorstvo bit će ustvrđeno na osnovu analize njegovih dosad pronađenih levhi, koje su također bile nepoznate javnosti.

This paper presents the calligraphic work of Muhamed Fadil-pasha Šerifović. Although being recognized as politician, kadi, poet, and sheikh, his activities in calligraphy and the fact that he was an excellent calligrapher - hattat, are less known. It includes his diploma in calligraphy -ijazatnam- ah, and five tarikhs that he had composed. Three of them are kept in Gazi Husrev-bey´s Library as part of its Museum exhibition. The inscriptions had probably been engraved according to Šerifović´s calligraphic drawings. Their authorship shall be determined based on the analysis of his so far discovered lawhas that the public is not yet familiar with.

COBISS.BH-ID 25038342


93/94 HISTORIJA


BHP 622
NAMETAK, Muhamed
        Mary Sparks, The Development of Austro-Hungarian Sarajevo 1878-1918: An Urban History Bloomsburry, London, 2014, xiii + 253 str. : [prikaz knjige] / [Muhamed Nametak].

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 358-360.

94(439.5 Sarajevo)"1878/1918"
316.4(439.5)"1878/1918"
711.4(439.5)"1878/1918"

COBISS.BH-ID 25583110

BHP 623
ŠEHIĆ, Zijad
        Bosna i Hercegovina od početka procesa disolucije SFRJ do međunarodnog priznanja = Bosnia and Herzegovina in the process from SFR Yugoslavia dissolution to the international recognition / Zijad Šehić. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-1-2016.pdf. - Bibliografija: str. 43-44. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 1 (januar-april 2016), str. 29-44.

94(497.6)

Na osnovu izvora i referentne literature autor razmatra događaje i procese koji su imali ključnu ulogu na zbivanja u Bosni i Hercegovini od početka disolucije SFRJ do njenog međunarodnog priznanja, 6. aprila 1992. godine. Posebnu pažnju autor je posvetio situaciji na unutrašnjopolitičkoj sceni u BiH, stavljajući u prvi plan nacionalne ciljeve i način njihove realizacije.

In the paper author analyzes, by using referential sources and literature, crucial events and processes that affected happenings in Bosnia and Herzegovina from the beginning of SFR Yugoslavia's dissolution to the international recognition of Bosnia and Herzegovina on 6 April 1992. The special attention is devoted to the situation in internal BH political scene by emphasizing the national goals and means of their achievement.

COBISS.BH-ID 8637465


930 HISTORIOGRAFIJA. POMOĆNE HISTORIJSKE NAUKE


BHP 624
LOVRENOVIĆ, Dubravko
        Medijevaleska unesca : o historiografiji za vlastite potrebe i širu zloupotrebu / Dubravko Lovrenović. - Dostupno i na: http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526069. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 327-388.

930(497.6)(049.2)

COBISS.BH-ID 25155590

BHP 625
MARIĆ, Almir
        Prva kohorta Belgâ i njeni pripadnici u ljubuškom kraju / Almir Marić. - Ilustr. u bojama. - Dostupno i na: http://www.anubih.ba/godisnjak/god45/Godisnjak45-5.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 117-118. - Summary.

U: Godišnjak. - ISSN 0350-0020. - Knj. 45 (2016), str. 105-118.

930(497.6 Ljubuški)".../05"

This paper analyzes monuments of the First Belgian cohort (cohors I Belgarum equitata) from the area of Ljubuški. Of all the cohorts that were settled in Humac, most registered monuments belong to the auxiliaries of this unit. Three officers are among them (centurion, decurion, signifer), and ordinary soldiers whose monuments are mostly fragmented with damaged inscription field. Four monuments of this kind were discovered. Besides these monuments, we analyzed votive monuments mentioning cohors I Belgarum equitata, such as monuments dedicated to Liber, Fortuna Augusta, Mithra and emperor's genius. We have found that these votive monuments are not adequately interpreted in the current scientific literature, and we offer a new reading. Also, paper discusses the question of marriage of Roman soldiers, as well as recruitment of local young men in the roman auxiliary troops.

COBISS.BH-ID 25220102


930.25 ARHIVISTIKA. ARHIVI


BHP 626
MORAIT, Branko
        Povratak povelje kralja Dabiše : izvršenje arhivskih sporazuma i restitucija građe, autor Andrej Rodinis : [prikaz knjige] / Branko Morait.

U: Pravna misao. - ISSN 0555-0092. - God. 47, br. 9-10 (septembar-oktobar 2016), str. 86-88.

930.25:003.074](497.6)"1395"
930.25(497.6:436)

COBISS.BH-ID 24995590

BHP 627
OVČINA, Ismet
        Dani prikupljanja uspomena iz Prvog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini : Europeana 1914-1918 / Ismet Ovčina, Muamera Smajić. - Dostupno i na: http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/48. - Sažetak ; Abstract.

U: Bosniaca. - ISSN 1512-5033. - God. 21, br. 21 (2016), str. 50-53.

930.25:004.9
027:004.65

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH pridružila se projektu Europeana 1914-1918 s ciljem obilježavanja stogodišnjice Prvog svjetskog rata. Projekat je podrazumijevao organizovanje Dana prikupljanja na koje su građani BiH imali priliku donijeti priče, predmete, slike vezane za ove događaje i svojim uspomenama doprinijeti bogaćenju velikog panevropskog arhiva u svrhu očuvanja kulturno-historijskog naslijeđa.

National and University Library of Bosnia and Herzegovina joined the project Europeana 1914-1918 with the aim of celebration of the centenary from beginning of the World War I. The project implied the organization of Collection Days at which the citizens of Bosnia and Herzegovina had the opportunity to bring stories, objects, images related to World War I and with their memories contribute to enrichment of large pan-European archive for the preservation of cultural heritage.

COBISS.BH-ID 24152070

BHP 628
POLLÉ, Ad
        Stories from where it all began : the Europeana 1914-1918 roadshow at the National & University Library of B&H / Ad Pollé. - Ilustr. u bojama. - Dostupno i na: http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/47. - Sažetak ; Abstract.

U: Bosniaca. - ISSN 1512-5033. - God. 21, br. 21 (2016), str. 47-49.

930.25:004.9
027.54:004.6

Projekat Europeana 1914-1918 je nastao u želji da se neispričane i neobjavljene priče pojedinaca i njihovih porodica skupe na jednom mjestu. Predmeti koje su građani BiH donijeli da predstave su digitalizovani i objavljeni zajedno sa pričama, uz dozvolu vlasnika, u paneuropskoj digitalnoj biblioteci "Europeana 1914-1918" sa lokacijom http://www.europeana1914-1918.eu/bs. U ovom radu se govori o Danima prikupljanja uspomena u Sarajevu u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, koja je bila i suorganizator ovog događaja.

Project Europeana 1914-1918 was created in an effort to gather in one place untold and unpublished stories of individuals and their families. Items that are citizens of Bosnia and Herzegovina brought to the show have been digitized and published together with stories (with the permission from the owner) in the pan-European digital library "Europeana 1914-1918" with the location http://www.europeana1914-1918.eu/bs. This paper deals with the Days of collecting memories in Sarajevo in the National and University Library of Bosnia and Herzegovina, which was the co-organizer of this event.

COBISS.BH-ID 24384006


930.85 KULTURNA HISTORIJA. HISTORIJA CIVILIZACIJE


BHP 629
BABOVIĆ, Dželila
        Orijentalni rukopisi franjevačkog samostana Petrićevac / Dželila Babović, Madžida Mašić. - Faksimili. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof. - Tekst lat. i arap. pismo. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 281-283. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 263-288.

930.85(497.6 Petrićevac):091
091.3:821.411.21/.41

U ovome radu bit će predstavljena do sada nepoznata zbirka rukopisa na arapskom, turskom i perzijskom jeziku a koja se nalazi u franjevačkom samostanu Petrićevac u Banjoj Luci. Riječ je o deset rukopisa, od kojih su dva primjerka Kur'ana, dok su ostali rukopisi iz različitih oblasti, od kur'anskih i hadiskih znanosti, zakonskih rješenja, različitih komentara djela, do djela iz lijepe književnosti. Iako se radi o maloj zbirci, rukopisi koji su u njoj pohranjeni, imaju značajnu vrijednost u rasvjetljavanju i proučavanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine.

This paper will present the previously unknown collection of manuscripts in Arabic, Turkish and Persian, held at the Petrićevac Franciscan monastery in Banja Luka. It is a collection of ten manuscripts, of which two are copies of the Qur'an, and the rest are various writings, such as Qur'anic and hadith studies, laws, commentaries and literature. Although the collection itself is small, the manuscripts it contains are of superb value for the study of cultural heritage of Bosnia and Herzegovina.

COBISS.BH-ID 513492175

BHP 630
DERVIŠEVIĆ, Haris
        Seciranje portreta Mehmed-paše i Ferhad-paše Sokolovića / Haris Dervišević, Aida Smailbegović. - Ilustr. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 150-152. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 135-152.

930.85:7.041

Odnos između evropskog zapada i osmanskog istoka najčešće se analizirao kroz političku historiju, dok se malo prostora ustupalo analizi međusobne kulturalne politike. Očit primjer toga su portreti Osmanlija načinjeni rukom evropskih umjetnika, a najpoznatiji je svakako portret sultana Mehmeda II venecijanskog slikara Gentile Bellinija. Osim sultana diljem Evrope nastaju portreti sultanija, članova sultanske porodice i sultanske svite. U ovom radu odabrana su dva portreta zasigurno dvojice najpoznatijih Osmanlija XVI stoljeća - Mehmed-paše Sokolovića i Ferhat-paše Sokolovića. Cilj rada je osvjedočiti historiju umjetnosti kao malo korišteno oruđe u rekonstrukciji društvene i politčke zbilje odnosa evropskih država i Osmanlija.

The relationship between the European West and the Ottoman East has been frequently analysed through political history, but not much attention has been paid to an analysis of their mutual cultural policies. A clear example of this are portraits of Ottoman personalities pained by European artists, the most famous being the portrait of Sultan Mehmed II by the Venetian painter Gentile Bellini. In addition to the sultans, various portraits of sultans' wives, members of the royal family and the royal entourage were painted across Europe. This paper focuses on the portraits of two of the leading Ottomans of the 16th century - Mehmed Pasha Sokolović and Ferhat Pasha Sokolović. In addition to artistic, formal and structural analysis, the paper wishes to elucidate on art history as an under-utilised tool for reconstructing social and political reality of the relationship between European states and the Ottomans.

COBISS.BH-ID 9690393