prethodna
naredna
BHP 451
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Planet Zemljar : Zemljareva ljudska i umjetnička putanja / Nikola Šimić Tonin. - Bibliografija: str. 211. - Sažetak ; Summary.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 29-38.

821.163.4(497.6).09
821.163.42(497.6).09
929 Zemljar A.

Zbog samo jedne krivo izgovorene riječi, na krivome mjestu. Na dohvat krivim ušima. Koja ako se nije dočekala, bila bi od drugih umetana u usta. Montirane optužnice se tretiraju kao vjerodostojan dokument. Tad, jednosmjernost politike, pokrenuti stroj zla, krvopetokrake odvoji za odstrijel pojedinca i izloži ga torturi koja vodi ka podizanju ruke na sebe. Sve se čini u tom smjeru. Kršenje duha. Ponižavanje. Buđenje u čovjeku do tada (ne)znani duboko zakopanih životinjskih nagona. Čovjek je sve manje čovjek a sve više iživljavanju sklonaživotinja. Intelektualac. Pjesnik. Antifašist. Partizan. Ante Zemljar, sve to podnosi, donosi, čuva od zaborava, daje kroz pjesme. Ta misao da u sebi sve to što trpi tek građa je. Modrice duše tek slova su, slovni zapisi za novu pjesmu. I to samouvjeravanje drži ga iznad vode. Ispusni mu je ventil. Njegov planet. Planet Zemljar. Priznati stvaralački rad Ante Zemljara kroz pisanu riječ i kroz mozaike. Pažani moraju kad-tad biti uz Antu Zemljara zbog: "Mozaika", zbog "Ulice Propuha", zbog "Monografije o Pagu" zbog Zemljareve ljudske i umjetničke putanje,vezano za Pag, za paški kamen, pašku valu, paške male kalete koje opisuje u prva dva romana. Svakome je grad onoliki, koliko ga je sam izgradio - Ante Zemljar. Jedan "samotni" Hrvatski pjesnik - jedan otok. Ante Zemljar - Otok Paga. Već 1941. uključuje se u borbu za slobodu, vjerujući u jedinstvenu Jugoslaviju koja treba mir i socjalnu pravdu. Jugoslavija je cijelog života Ante Zemljara njegova životna zla kob.

The writers are to be The Wind of Changes like Zemljar for personally was and he prove it by his human and literary orbit; Their words need the power that won't let the spiders of darkness to cover up the Croatian sky by web; and their silence and the the spiders have been covering it together.

COBISS.BH-ID 25267974

BHP 452
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Planet Zemljar : Zemljareva ljudska i umjetnička putanja / Nikola Šimić Tonin. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469285. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 211. - Sažetak ; Summary.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 201-211.

821.163.4(497.6).09
821.163.42.09
929 Zemljar A.

Zbog samo jedne krivo izgovorene riječi, na krivome mjestu. Na dohvat krivim ušima. Koja ako se nije dočekala, bila bi od drugih umetana u usta. Montirane optužnice se tretiraju kao vjerodostojan dokument. Tad, jednosmjernost politike, pokrenuti stroj zla, krvopetokrake odvoji za odstrijel pojedinca i izloži ga torturi koja vodi ka podizanju ruke na sebe. Sve se čini u tom smjeru. Kršenje duha. Ponižavanje. Buđenje u čovjeku do tada (ne)znani duboko zakopanih životinjskih nagona. Čovjek je sve manje čovjek a sve više iživljavanju sklonaživotinja. Intelektualac. Pjesnik. Antifašist. Partizan. Ante Zemljar, sve to podnosi, donosi, čuva od zaborava, daje kroz pjesme. Ta misao da u sebi sve to što trpi tek građa je. Modrice duše tek slova su, slovni zapisi za novu pjesmu. I to samouvjeravanje drži ga iznad vode. Ispusni mu je ventil. Njegov planet. Planet Zemljar. Priznati stvaralački rad Ante Zemljara kroz pisanu riječ i kroz mozaike. Pažani moraju kad-tad biti uz Antu Zemljara zbog: "Mozaika", zbog "Ulice Propuha", zbog "Monografije o Pagu" zbog Zemljareve ljudske i umjetničke putanje,vezano za Pag, za paški kamen, pašku valu, paške male kalete koje opisuje u prva dva romana. Svakome je grad onoliki, koliko ga je sam izgradio - Ante Zemljar. Jedan "samotni" Hrvatski pjesnik - jedan otok. Ante Zemljar - Otok Paga. Već 1941. uključuje se u borbu za slobodu, vjerujući u jedinstvenu Jugoslaviju koja treba mir i socjalnu pravdu. Jugoslavija je cijelog života Ante Zemljara njegova životna zla kob.

The writers are to be The Wind of Changes like Zemljar for personally was and he prove it by his human and literary orbit; Their words need the power that won't let the spiders of darkness to cover up the Croatian sky by web; and their silence and the the spiders have been covering it together.

COBISS.BH-ID 25108742

BHP 453
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Pričati tuđe priče / Nikola Šimić Tonin.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 116-117.

821.163.4(497.6)-32
821.163.42(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25262086

BHP 454
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Priče u bijelom / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 67.

821.163.4(497.6)-32
821.163.42(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25301510

BHP 455
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Rijeka Mura u Hrvatskoj himni / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 143-144.

821.163.4(497.6)-1
821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25278214

BHP 456
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Sljezove boje Brankove duše / Nikola Šimić Tonin.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 40.

821.163.4(497.6)-1
821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25295878

BHP 457
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        SMS poruke i pismo / Nikola Šimić Tonin.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 44-47.

821.163.4(497.6)-6
821.163.42(497.6)-6

COBISS.BH-ID 25296902

BHP 458
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Šest pjesama / Nikola Šimić Tonin. - Sadrži: Busovača ; Krapanjska kletva ; Rat na dozama života ; Svemirski brod ; Afrika ; Mrtvog je dječaka izbacilo more.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 77-82.

821.163.4(497.6)-1
821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25246214

BHP 459
ŠISTEK, František
        Rat, identitet i egzil u djelu Raymonda Rehnicera / František Šistek. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 315-337.

821.163.4(497.6)-4:323(497.6)"19"

Članak nudi diskurzivnu analizu i kontekstualizaciju ključnih tema esejističkog djela sarajevskog urbaniste Raymonda Rehnicera (1942-1998), koji je nakon 1992. živio u praškom egzilu. Pažnja je posebno usmjerena na problematiku multikulturalnog suživota, uzroke rata u Bosni i Hercegovini, dihotomiju urbanog i ruralnog, razvoj i ulogu Rehnicerovog jevrejskog identiteta nakon izbijanja rata i njegove konceptualizacije Srednje Evrope kao posebnog istorijskog i kulturnog prostora.

The article offers a discoursive analysis and contextualization of several key topics found in the essayistic oeuvre of Raymond Rehnicer (1942-1998), professor of urbanism and architecture at the University of Sarajevo, who lived in exile in Prague after 1992. The paper pays special attention to the problems of multicultural coexistence, causes of war in Bosnia and Herzegovina, the perceived urban/ural dichotomy, the development and role of Rehnicer's Jewish identity after the breakup of the war and his conceptualizations of Central Europe as a specific historical and cultural area.

COBISS.BH-ID 25574662

BHP 460
TADIĆ, Ljiljana
        Fantastično-retorički diskurs i postmoderni narativ u Mahmutefendićevoj prozi / Ljiljana Tadić. - Bibliografija: str. 132.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 129-132.

821.163.4(497.6).09 Mahmutefendić S.

COBISS.BH-ID 25784838

BHP 461
TOMIĆ, Ognjen
        Akademija kopnenih letača / Ognjen Tomić. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 347-354.

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25816070

BHP 462
TOMIĆ, Ognjen
        Ono između : odlomak iz romana / Ognjen Tomić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 525-527.

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 25998342

BHP 463
VUCO, Anita
        Uloga prevoditelja u raspoznavanju i stvaranju novih klasika / Anita Vuco.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 449-450.

821.163.4(497.6)-4
821.163.42(497.6)-4

COBISS.BH-ID 25981446

BHP 464
ZALIHIĆ, Almir
        Sead Mahmutefendić : kao na filmu / Almir Zalihić. - Bibliografija: str. 127.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 117-127.

821.163.4(497.6).09 Mahmutefendić S.

COBISS.BH-ID 25784326

BHP 465
ŽIVKOVIĆ, Joso
        Miriše zemlja / Joso Živković.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 183.

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25797638


821.163.41 SRPSKA KNJIŽEVNOST


BHP 466
AĆIMOVIĆ, Mileta Ivkov
        Magnolije Tomislava Marinkovića / Mileta Aćimović Ivkov. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 293-296.

821.163.41.09 Marinković T.

COBISS.BH-ID 25810694

BHP 467
ANTIĆ, Miroslav
        Zvezdana reka / Miroslav Antić. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 45-59.

821.163.41-2

COBISS.BH-ID 25821190

BHP 468
BELANČIĆ, Milorad
        Tajanstvo koje privlači ljude / Milorad Belančić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 327-328.

821.163.41.09 Konstantinović R.

COBISS.BH-ID 25933830

BHP 469
BUROVAC, Milan Georges
        Lada / Milan Georges Burovac.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 249-252.

821.163.41-1

COBISS.BH-ID 25803014

BHP 470
BUROVAC, Milan Georges
        Nešto se desilo / Milan Georges Burovac. - Sadrži: Od osamdeset treće ; Viđenje dna ; Klon ; Rakomalija ; Miris megaherčevine ; Ekspanzija pakla ; Prolom ; Pletke ; Oprolećovana.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 401-404.

821.163.41-

COBISS.BH-ID 25940998

BHP 471
CVETKOVIĆ, Goran
        Pozorišne kritike / Goran Cvetković. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 173-180.

821.163.41.09 Crnjanski M.
929 Crnjanski M.

COBISS.BH-ID 25844742

BHP 472
DELIĆ, Nermina
        Važno je putovati i pisati o tome / Nermina Delić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 499-501.

821.163.41.09 Milojević S.

COBISS.BH-ID 25995526

BHP 473
DESPOTOVIĆ, Milijan
        Zapisano rukom mudrice / Milijan Despotović. - Ćir. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 497-498.

821.163.41.09 Tadić V.

COBISS.BH-ID 25995270

BHP 474
DRAGOVIĆ, Ljubomir
        Prostrano polje / Ljubomir Dragović.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 165-168.

821.163.41-1

COBISS.BH-ID 25791494

BHP 475
ĐORĐEVIĆ, Dragan
        Goli život književnog jugoslovenstva / Dragan Đorđević. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 171-172.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 159-172.

821.163.41.09:305
82.09:7.041

COBISS.BH-ID 26016006

BHP 476
ĐUKANOVIĆ, Danka
        Poenta / Danka Đukanović. - Ćir. - Biografija: str. 255. - Sadrži: Saznanje ; Mučna tišina ; Tek tako.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 253-255.

821.163.41-1

COBISS.BH-ID 25803270

BHP 477
GORDIĆ Petković, Vladislava
        Telo u književnosti : upisivanje nelagode, a gde je upisivanje radosti? / Vladislava Gordić Petković. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Bibliografija: str. 47.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 45-47.

821.163.41.09

COBISS.BH-ID 26004742

BHP 478
ILIĆ, Savo
        Iskrivljena stvarnost / Savo Ilić. - Autor o sebi: str. 347-348.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 343-348.

821.163.41-84
821.163.41(497.6)-84

COBISS.BH-ID 25936390

BHP 479
JEFTIMIJEVIĆ Lilić, Milica
        Realno i metafizičko u poeziji Jovanke Stojčinović Nikolić / Milica Jeftimijević Lilić. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 511-514.

821.163.41.09 Stojčinović N. J.

COBISS.BH-ID 25996294

BHP 480
KAPIDŽIĆ-Osmanagić, Hanifa
        Borac protiv kulturnog autizma / Hanifa Kapidžić-Osmanagić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 325-326.

821.163.41.09 Konstantinović R.

COBISS.BH-ID 25933062