prethodna
naredna
BHP 391
IVKA, Svjetlana
        Sinko, ne pričaj nikome ništa i nemaj ni s kim ništa : Drago Balvanović, Je l' tako, druže Drago?, Ewa Perúeditores gráficos, Hrvatski vikarijat u Limi - Peru, 2015. : [prikaz knjige] / [Svjetlana Ivka].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 101-103.

821.163.42(497.6).09
929 Balvanović D.

COBISS.BH-ID 25248774

BHP 392
JAŠAREVIĆ Čandić, Indira
        Bitisanje / Indira Jašarević Čandić. - Sadrži: Otići ćeš a otići nećeš ; Bosna na suncu ; Ulice mokrih koraka ; Cvrčak cvrči ; Čekajući stećak svoj ; Sve je moguće ; Kad se bliže rođendani ; Kad odlaze prijatelji ; Tamo gdje duša spava.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 537-542.

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25999366

BHP 393
JAŠAREVIĆ Čandić, Indira
        Ostavština / Indira Jašarević Čandić. - Sadrži: Pronađi riječ ; Na grobu oca moga ; Vojnik iz nekog rata ; Sama ; Nas dvije ; Korakom iz djetinjstva ; Smisao okretanja ili besmisao postojanja.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 343-346.

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25815814

BHP 394
JOVIČIĆ, Slađana
        Somnambul : fragment iz drame / Slađana Jovičić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 533-534.

821.163.4(497.6)-2

COBISS.BH-ID 25998598

BHP 395
KADRIĆ, Adnan
        Univerzalni poetski identitet Mehmed-paše Sokolovića u kasidi Mahmuda Aršija Novopazarca / Adnan Kadrić. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 24. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 9-24.

821.163.4(497.6).09

Članak se bavi nekim univerzalnim odrednicama opisa Mehmed-paše Sokolovića u divanskoj poeziji, a na primjeru kaside Mahmuda Aršija Novopazarca. Veliki broj pjesnika Bošnjaka u Sokolovićevo vrijeme ukazuje na već razvijenu tradiciju pisanja divanske poezije Bošnjaka u XVI stoljeću. Divanska poezija slijedi matricu opće ideje univerzalnosti osmanskog društva i principa na kojem ono počiva. Regionalni identiteti ne dolaze toliko do izražaja u XVI stoljeću u kasidama u kojima se opisuju istaknuti osmanski velikodostojnici. Kao i ostale kaside posvećene Mehmed-paši Sokoloviću, i kasida Aršija Novopazarca ukazuje na poetsku univerzalnost identiteta Mehmed-paše Sokolovića. Drukčija usmjerenost u pojedinim kasidama u kasnijem periodu samo potvrđuje već navedeno opće pravilo. Kasida Aršija Novopazaca odraz je vremena i konteksta u kojem je nastala unutar društvenih i divanskih poetskih krugova u XVI stoljeću.

This paper deals with certain universal elements in the description of Mehmed Pasha Sokolović in diwan poetry, using the example of a qasida by Mahmud Arši Novopazarac. Quite a number of Bosniak poets, contemporaries of Sokolović, presented a tradition of diwan poetry well developed in the 16th century. Diwan poetry follows a matrix of the general idea of universal qualities of the Ottoman society and the principles of its bases. Regional identities were not as present in the 16th century qasidas, describing distinguished Ottoman personalities. Just like other qasidas dedicated to Mehmed Pasha Sokolović, the qasida by Arši Novopazarac indicates the universal poetic aspect of the identity of Mehmed Pasha Sokolović. A different focus evident in certain subsequent qasidas merely confirms this rue. The qasida by Arši Novopazarac is a true reflection of the time and the context it was written in, within the social and diwan poetic circles of the 16th century.

COBISS.BH-ID 513488335

BHP 396
KALOPER, Selman Edi
        Park melodija / Selman Edi Kaloper. - Biografija: str. 360. - Sadrži: H-mol na vodi ; Rock ´n´ sevdah.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 359-360.

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25816582

BHP 397
KALOPER, Selman Edi
        Ritam nereda / Selman Edi Kaloper. - Sadrži: U blijedoj magli ; Nur g'din.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 545-546.

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 26000390

BHP 398
KALOPER, Šefko
        Adeš / Šefko Kaloper.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 535-536.

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25999110

BHP 399
KARIĆ, Hakija
        Čovjek / Hakija Karić. - Biografija: str. 339. - Sadrži: Aylan spava ; Kako ubiti cvijet ; Sve, osim plača ; Mrtva voda.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 337-339.

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25814534

BHP 400
KOS-Lajtman, Andrijana
        Drugo lice smrti : tretman i uloga teme smrti u prozi Dževada Karahasana / Andrijana Kos-Lajtman. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 225-226.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 211-226.

821.163.4(497.6).09 Karahasan Dž.

COBISS.BH-ID 26032646

BHP 401
LAZAREVSKA, Alma
        Pitagorin poučak / Alma Lazarevska. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 13-16.

821.163.4(497.6)-4

COBISS.BH-ID 26002438

BHP 402
LERO, Grujo
        Kad će svanuti - pitanje je dana / Grujo Lero. - Ćir. - Biografija: str. 193.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 191-193.

821.163.4(497.6)-84

COBISS.BH-ID 25798406

BHP 403
LOVRENČIĆ, Željka
        Povratak : Adolf Polegubić, Povratak, Društvo hrvatskih književnika, Mala knjižnica DHK, knj. 162., Zagreb, 2014. : [prikaz knjige] / [Željka Lovrenčić].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 103-104.

821.163.42(497.6).09
929 Polegubić A.

COBISS.BH-ID 25255686

BHP 404
MALKOČ Kovačević, Suada
        Žalba / Suada M. [Malkoč] Kovačević. - Sadrži: Noge ; Svađa u pernici ; Strašna istina ; Volio bih.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 459-462.

821.163.4(497.6)-93-1

COBISS.BH-ID 25990150

BHP 405
MARIČIĆ, Đuro
        Bogatstvo mašte / Đuro Maričić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 479-482.

821.163.4(497.6).09 Milenić Ž.
821.163.42(497.6).09 Milenić Ž.

COBISS.BH-ID 25991942

BHP 406
MARINOVIĆ, Ivana
        Starovjekovne teme u povijesnim predajama širokobriješkoga kraja / Ivana Marinović. - Dostupno i na: http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526068. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 323-324. - Sažetak ; Summary.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 315-324.

821.163.4(497.6 Široki Brijeg).09:398

Usmena književnost duboko je utkana u kulturu svakoga naroda, kao najdugotrajnija vrsta književnosti koja je stara koliko i same civilizacije svijeta. Mada se kroz povijest najviše istraživala usmena poezija, golema vrijednost leži u usmenoj prozi. Rad obuhvaća povijesne predaje zastupljene u okolici Širokoga Brijega koje su odraz kultura i civilizacija koje su živjele na tome tlu ili utjecale na njega. Rad je podijeljen na dva dijela. U prvome dijelu autorica navodi predaje povezane uz drevne Grke, koji su poznati po visokoj razini materijalne i nematerijalne baštine te dobivaju svoje mjesto u usmenoj književnosti na tlu Hercegovine. Predaje o Grcima govore o njihovom životu i nestanku s ovih područja. Drugi dio se odnosi na starovjekovnu temu Ilira u kojima centralnu ulogu zauzima kraljica Teuta, Agronova žena. Usmenoknjiževna baština omogućuje jednom narodu da svoj život oplemeni, učini bogatijim i ljepšim, a istovremeno očuva stranice iz povijesti koje pomažu objašnjenju nacionalnog identiteta i kulture.

Oral literature is deeply enrolles into the culture of every nation, as well as it is the longest type of literature that is as old as the civilization itself. In the history of literature, most attention is payed to oral poetry, however, the worth of oral prose is immesurable. The work includes the historical stories which are connected to the area of Široki Brijeg. They represent a reflection of cultures and civilizations that have lived on this land or influenced it. The work is divided into two parts. In the first part, the author records oral traditions associated with the ancient Greeks, who are known for their high level of cultural heritage and therefore they gain a place in the oral literature on the ground Hrecegovine. Oral traditions about ancient Greeks talk about their lives and the disappearance from this region. The second part refers to the ancient Illyrians topic in which the central role belongs to Queen Teuta, Agron's wife. Oral literary heritage enables a people to enrich their lives and at the same time preserve the pages of history that help to explain national identity and culture.

COBISS.BH-ID 25150470

BHP 407
MEIĆ, Perina
        Stanislav Šimić - književni kritičar ispred svog vremena / Perina Meić. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_4_2.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 317-340.

821.163.4(497.6).09:929 Šimić S.
821.163.42(497.6).09:929 Šimić S.
929 Šimić S.

COBISS.BH-ID 26063366

BHP 408
MILENIĆ, Žarko
        Diptih poetskih zapisa / Žarko Milenić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 475-477.

821.163.4(497.6).09 Vučemil A.
821.163.42(497.6).09 Vučemil A.

COBISS.BH-ID 25991686

BHP 409
MILENIĆ, Žarko
        Haiku putopisi / Žarko Milenić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 173-174.

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25796614

BHP 410
MILENIĆ, Žarko
        Suhum - glavni grad rajske zemlje / Žarko Milenić. - Fotogr.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 363-368.

821.163.4(497.6)-992

COBISS.BH-ID 25816838

BHP 411
MUJAČIĆ, Ismeta
        Dvije priče / Ismeta Mujačić. - Sadrži: Da li je to bio moj babo? ; U pomoć, doktore!.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 355-356.

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25816326

BHP 412
MULOVIĆ, Amra
        Kritika o djelu Esada Durakovića, priredili Muhammad M. al-Arnaut i Munir Mujić, Tugra, Sarajevo 2017., 711 str. : [prikaz knjige] / [Amra Mulović]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 298-299.

821.163.4(497.6).09:929 Duraković E.(049.3)

COBISS.BH-ID 9690137

BHP 413
MURTIĆ, Edina
        Metodički pristup Ćatićevom ciklusu soneta o ženi / Edina Murtić. - Dostupno i na: http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/SerialPubl/Radovi_Knjiga_XIX_2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 48-49. - Sažetak ; Abstract.

U: Radovi. - ISSN 0581-7447. - Knj. 19 (2016), str. 39-50.

821.163.4(497.6).09 Ćatić

U ovom radu se metodički pristupa sonetima iz ciklusa O ženi Muse Ćazima Ćatića. Motivska analiza za polazište u interpretaciji postavlja motiv izuzetne žene. Žena je u Ćatićevoj poeziji često simbol, i kao što se pokazuje u radu, motiv žene Ćatić predstavlja u mnogostrukim različitostima. Sve navedeno je interpretirano u problemskom metodičkom pristupu. Cilj rada je bio ukazati na mogućnosti metodičke interpretacije jednog dijela pjesništva Muse Ćazima Ćatića. Metodičkom interpretacijom se slojevit poetski tekst koristi kao sredstvo za usvajanje književnohistorijskih činjenica, novih spoznaja, kao i u procesu motiviranja učenika za čitanje poezije.

This paper presents a methodical approach to the collection of sonnets O ženi (About a Woman) by Musa Ćazim Ćatić. The motif analysis takes up the motif of an extraordinary woman for its starting point of interpretation. The woman in Ćatić's poetry is often a symbol, and, as presented in this paper, Ćatić introduces the motif of a woman in diverse forms. The aforementioned issue is interpreted through a problem-methodical approach. The objective of the paper is to examine the possibility of methodical interpretation of one part of Musa Ćazim Ćatić's poetry. Through methodical interpretation the multi-layered text is used for several purposes: as a tool for acquisition of literary-historical facts and new cognitions, as well as a means in the process of motivating students to read poetry.

COBISS.BH-ID 8810009

BHP 414
MUSA, Šimun
        Izgleda, drugog puta nije bilo : roman iz novije europske povijesti : novi roman prof. dr. fra Šimuna Šite Ćorića / [Šimun Musa]. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/prikazi.pdf. - Prikaz knjige: Izgleda, drugog puta nije bilo : roman iz novije europske povijesti, Zagreb : Glas Koncila, 2015.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 15 (2016), str. 205-211.

821.163.42(497.6)-31(049.3)

COBISS.BH-ID 513668550

BHP 415
MUSIĆ, Alija
        Smetnje na javnoj govornici / Alija Aljoša Musić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 219-222.

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25799942

BHP 416
NEDIĆ, Mato
        Dnevnik jedne prostitutke / Mato Nedić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 223-226.

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25800198

BHP 417
NEDIĆ, Mato
        Pogled iz Bosne na Jelačićev pokret 1848. i 1849. godine / Mato Nedić. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526054. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 213-223.

821.163.4(497.6).09-1 Jelačić J.

COBISS.BH-ID 25145862

BHP 418
NEDIĆ, Mato
        Virovi poroka / Mato Nedić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 469-470.

821.163.4(497.6).09 Milenić Ž.
821.163.42(497.6).09 Milenić Ž.

COBISS.BH-ID 25991174

BHP 419
NEZIROVIĆ, Senahid
        Sarajevo / Senahid Nezirović.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 243-244.

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25802502

BHP 420
NIMER, Amira
        Bosansko narodno kolo / Amira Nimer.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 521-524.

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25998086