prethodna
naredna


811.16/.17 SLAVENSKI JEZICI. BALTIČKI JEZICI


BHP 271
ŠEHOVIĆ, Amela
        Manjšalnice v slovanskih jezikih - oblika in vloga = Deminutivy v slavjanskih jazykah - forma i rol´ = Diminutives in slavic languages - form and role : ur./ed. Irena Stramljič Breznik, Knjižna zbirka Zora: 113, Maribor - Bielsko-Biała - Budapest - Kansas - Praha: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnost, 2015. / Amela Šehović. - Dostupno i na: http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/SerialPubl/Radovi_Knjiga_XIX_2016.pdf.

U: Radovi. - ISSN 0581-7447. - Knj. 19 (2016), str. 155-158.

811.16ʼ367.622.22(049.3)

COBISS.BH-ID 9722649


811.163.4*3 BOSANSKI JEZIK


BHP 272
DRKIĆ, Munir
        Đenita Haverić, Amela Šehović, Riječi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku, Institut za jezik, Sarajevo 2017., 336 str. : [prikaz knjige] / [Munir Drkić]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 294-298.

811.163.4*3'373.45(049.3)

COBISS.BH-ID 9689881


811.163.42 HRVATSKI JEZIK


BHP 273
LACO, Gordana
        Sklonidba tuđica i posuđenica / Gordana Laco. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/gordana%20laco.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 166-168. - Sažetak ; Summary.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 15 (2016), str. 150-169.

811.163.42'373.54
050(091)"1950/1999"

U radu se razmatra sklanjanje tuđica i posuđenica u hrvatskim novinama u razdoblju od 1950. do 1999. godine. Uporabe imenica tuđeg podrijetla, sklonidbene a-vrste s otvoreničkim završetcima u nominativu jednine, koje se nalaze u novinskim tekstovima, uspoređuju se s hrvatskim pravopisnim normama u različitim razdobljima te se utvrđuje koji oblici pokazuju kolebanja ili odstupanja od svojedobne norme. Opaža se i da gramatička norma u drugoj polovici 20.stoljeća nije dostatna novinarskoj praksi u koju stalno dolaze novi izrazi, posebice tuđa imena koaj valja prilagođavati hrvatskomu sklonidbenom sustavu. Time se upućuje i na potrebu pomnijih opisa tuđica u današnjoj morfološkoj normi.

This paper deals with the declension of foreign and loanwords in Croatian newspapers in the period from 1950 to 1999. The usage of foreign nouns, of a-type declension, with vowel final sounds in nominative in newspaper texts is compared with Croatian literary-linguistic norm. This comparison uncovers which forms are either inconsistent in terms of their usage or not in accordance with the linguistic norm. It can be seen that the grammatical norms of the second half of the 20th century were insufficient for news writing style incessantly inundated with new expressions-particulary foreign names which should be adjusted to Croatian declension system. That also points out the need for more detailed description in the present morphological norm.

COBISS.BH-ID 513636550

BHP 274
PRANJKOVIĆ, Ivo
        Gramatika i leksik Kranjčevićeva pjesništva / Ivo Pranjković. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 22-23.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 15-24.

811.163.42'36(497.6) Kranjčević S. S.
811.163.42'373(497.6) Kranjčević S. S.

U ovom je prilogu riječ o jezičnim i stilskim osobitostima pjesništva Silvija Strahimira Kranjčevića na morfonološkoj, morfološkoj, tvorbenoj, sintak[s]ičkoj i leksičkoj razini.

COBISS.BH-ID 25237766

BHP 275
ŠETKIĆ Čilić, Ivona
        English compounds in Croatian media discourse / Ivona Šetkić Čilić, Kristina Ereš. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/Humdec2016_115_142.pdf. - Bibliografija: str. 136-141. - Summary ; Sažetak.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 16 (2016), str. 115-142.

811.163.42'373.45:811.111

This paper deals with English compounds in Croatian media discourse. Since we are all aware of the fact that English as a global language has a dominant role and influence in all aspects of life worldwide, all languages excessively borrow from the English language, which has become the main "donor language" regarding language borrowing. The analysis for the paper was conducted on articles on business and economy, computer science and technology and fashion and beauty in order to prove the hypothesis that English loan compounds and pseudo-anglicized forms mostly occur in articles on computer science and technology. Comparing the results of all three topical areas, it was proved that English loan compounds are used in a greater extent in articles on computer science and technology than in the other two areas.

U ovome radu govorimo o engleskim složenicama u hrvatskome medijskom diskursu. Budući da smo svjesni činjenice da engleski jezik kao globalni jezik ima dominantnu ulogu i utječe na sve dijelove života u cijelome svijetu, svi jezici iznimno mnogo riječi posuđuju iz engleskoga jezika koji je postao glavnim jezikom "donorom" kada je riječ o jezičnome posuđivanju. Za potrebe rada analizirani su članci o poslu i ekonomiji, informatici i tehnologiji, modi i ljepoti s ciljem potvrđivanja hipoteze da su složenice posuđene iz engleskoga jezika i "pseudoanglicizirani" oblici uglavnom u uporabi u člancima o informatici i tehnologiji. Usporedba rezultata dobivenih analizom navedena tri područja medijskoga diskursa potvrdila je da se složenice posuđene iz engleskoga jezika najviše rabe u člancima o informatici i tehnologiji.

COBISS.BH-ID 25392902


811.411.21 ARAPSKI JEZIK


BHP 276
DURAKOVIĆ, Esad
        Amra Mulović, Komunikacijski i stilski potencijal markiranog reda riječi u standardnom arapskom jeziku, Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XLVIII, Sarajevo, 2016., 197 str. : [prikaz knjige] / [Esad Duraković]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 289-291.

811.411.21'367.52(049.3)

COBISS.BH-ID 26087686

BHP 277
JAHIĆ, Mustafa
        Asindetske i sindetske rečenice u Kur'anu / Mustafa Jahić. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/364/711. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 111-129.

811.411.21'367.3-23

U ovome radu govori se o složenim rečenicama sastavljenim od naporednih nezavisnih prostih rečenica u arapskom jeziku prikazanih na primjerima kur'anskoga teksta. Ovakve rečenice mogu biti u međusobno različitim odnosima zavisno od vrste značenja koja izražavaju. Nekada ove rečenice mogu izražavati jedinstveno značenje tako da izgledaju kao jedinstven iskaz u kome druga rečenica izgleda kao dio prve rečenice. Između ovih rečenica može biti i sasvim suprotan odnos koji se manifestira u potpunoj različitosti tako da se ne mogu dovesti u međusobni odnos ni po kome kriteriju, ni prema smisaonoj povezanosti, ni po značenju, niti nekim zajedničkim formalnim obilježjima. Odnos između sastavnica prve vrste rečenica obilježava potpuno jedinstvo (ittihâd tâmm) njihovog sadržaja, koje se manifestira kao njihova potpuna međusobna povezanost (kamâl al-ittişâl) ili polupotpuna povezanost (šibh kamâl al-ittişâl) kada između njih ne postoji potpuno jedinstvo značenja. Odnos između sastavnica druge vrste ovih rečenica obilježava potpun kontrast (tabâyun tâmm) njihovog sadržaja, koji se manifestira kao njihova potpuna nepovezanost (kamâl al-inqiţâ´) ili polupotpuna nepovezanost (šibh kamâl al-inqiţâ´) kada u složenom rečeničnom iskazu od tri rečenice treća rečenica može biti povezana sa prvom rečenicom sastavnim veznikom wa, ali ne može sa drugom zato što bi u tom slučaju takav iskaz izražavao krivo značenje. Svaka navedena vrsta povezanosti, odnosno nepovezanosti ovih rečenica realizira se na više načina i bez sastavnog veznika wa zbog čega se ovakva rečenica označava kao ğumla al-faşl (asindetska ili bezveznička rečenica). Međutim, kada se stepen povezanosti ovakvih rečenica nalazi na sredini između potpune povezanosti (kamâl al-ittişâl) i potpune nepovezanosti (kaml al-inqiţâ´), ili polupotpune povezanosti (šibh kamâl al-ittişâl) i polupotpune nepovezanosti (šibh kamâl al-inqiţâ´) i kada između njih postoji određeni semantički konektor (ğâmi´) koji kao zajednički element ili pojam prisutan u obje rečenice omogućuje njihovo eksplicitno povezivanje sastavnim veznikom wa u smislenu složenu rečenicu, takva se rečenica označava kao ğumla al-waşl (sindetska ili veznička rečenica).

The paper deals with complex sentences composed of concomitant, inde- pendent, simple clauses of Arabic language shown on examples of the text of Qurʼan. Such sentences may be in different mutual relations, depending on their meaning. Sometimes, such sentences may express a single meaning so they seem like a single expression in which another clause appears as part of the first one, as if there is no difference between them. There may be a quite contrary relation between these clauses manifested in complete difference so they may not be related under any criterion, neither by meaning nor by common formal features. Relation between conjunctions of the first type of sentences is marked by full unity (ittihâd tâmm) of the content presented as their full mutual connectivity (kamâl al-ittişâl) or semi-full connectivity (šibh kamâl al-ittişâl) when there is no full unity of meaning between them. Rela- tion between conjunctions of the second type of these sentences is marked by full contrast (tabâyun tâmm) of their contents manifested as their full non-connectivity (kamâl al-inqiţâ´) or semi-full connectivity (šibh kamâl al-inqiţâ´), when in a complex sentence expression of three clauses the third clause may be connected with the first one by wa conjunction but cannot be connected with the second one as, in that case, the meaning would be wrong. Every mentioned type of connectivity or non-connectivity between these clauses is achieved in various ways without the wa conjunction. This is why such sentences are ğumla al-faşl (asyndetic or clauses with no conjunction). However, when the level of connectivity of these clauses is in the middle between full connectivity (kamâl al-ittişâl) and full non-connectivity ( kamâl al-inqiţâ), or semi-full connectivity (šibh kamâl al-ittişâl) and when there is a connector (ğâmi´) between them which is present in both clauses as a common element and which enables their explicit connection by means of wa conjunction into a meaningful complex sentence, such clause is marked as ğumla al-faşl (syndetic or conjunction clause).

COBISS.BH-ID 25035014

BHP 278
LAVIĆ, Hamza
        Gramatička stilistika Kur'ana, [autor] Mustafa Jahić : sintaksički i semantički aspekti kur'anskoga iskaza, Kulturni centar "Kralj Fahd", Sarajevo, 2015, str. 480 / [Hamza Lavić]. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/372/725. - Prikaz knjige.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 245-247.

811.411.21'36'38:28-23(049.3)
811.411.21'36'38:28-23(049.3)

COBISS.BH-ID 25044486

BHP 279
SOFTIĆ, Mejra
        Kontrastivna analiza arapske sintakse u bosanskim gramatikama arapskog jezika / Mejra Softić. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/371/723. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 231-244.

811.411.21'367

Gramatike arapskog jezika pisane bosanskim jezikom bilježe različite metodološke pristupe u izučavanju arapske sintakse. Samo u dvije gramatike o sintaksi se govori zasebno i u širem kontekstu njezinog razumijevanja, dok se sintaksa rečenice u većini gramatika uglavnom izučava selektivo i za praktične potrebe uvezivanja elemenata morfosintakse u rečenice različitog obavijesnog karaktera i gramatičke strukture. S obzirom na prirodu kriterija kojima se autori ovih izvora koriste u klasifikacijama i analizama arapske sintakse, s jedne strane, te tradicionalne kriterije kojima se rukovode arapski autori, kako u klasičnim tako i savremenim gramatikama, s druge strane, namjera ovog rada jeste da utvrdi stepen zastupljenosti sintaksičkih analiza u gramatikama arapskog jezika na bosanskom jeziku te metodološke obrasce koje njihovi autori slijede u klasifikacijama rečenice. Također nastojimo da na temelju uporednih analiza klasičnih i savremenih izvora ukažemo na metodologiju i kriterije kojima se arapski autori tradicionalno rukovode u interpretacijama i klasifikacijama rečenice, a kako bismo mogli ocijeniti opravdanost pristupa u njihovim klasifikacijama i analizama u bosanskim gramatikama arapskog jezika.

Grammars of Arabic language written in Bosnian language include different methodological approaches to studying of Arabic syntax. Only two grammars deal with syntax separately and in a wider context of its understanding while sentence syntax is mainly discussed selectively, intended for practical needs of incorporating morphosyntax elements into sentences of different informational character and grammatical structure. Because of the nature of criteria used by authors in classifications and analyses of Arabic syntax on one hand, and traditional criteria followed by Arab authors, both in classical and modern grammars, on the other hand, the purpose of this paper is to determine presence of syntax analyses in Arabic language grammars written in Bosnian language, as well as methodological patterns applied by their authors in sentence classifications. It also attempts to use comparative analyses of classical and modern sources in order to indicate what methodologies and criteria Arab authors traditionally implement when interpreting and classifying sentences. The purpose is to estimate if their approach to classification and analysis in Bosnian grammars of Arabic language is justified.

COBISS.BH-ID 25041670


811.512.161 TURSKI JEZIK


BHP 280
SMAILBEGOVIĆ, Aida
        Kerima Filan, O turskom jeziku u Bosni, Connectum, 2017., 407 str. : [prikaz knjige] / [Aida Smailbegović]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 291-294.

811.512.161(497.6)"14/18"(049.3)

COBISS.BH-ID 26087942


82.0 TEORIJA I IZUČAVANJE KNJIŽEVNOSTI I KNJIŽEVNE TEHNIKE


BHP 281
SABLJIĆ Vujica, Jela
        O mačkama i ljudima : tri semiotička gledanja filma Le Chat / Jela Sabljić Vujica. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/jela%20sablji%C4%87.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 66-68. - Sažetak ; Summary.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 15 (2016), str. 52-69.

82.09:7.045
791(44)

Mačka je biće poezije. "Moćna i blaga, sa zjenicama nalik zvijezdama" (Baudelaire), ona se najradije izležava i sanjari u sjeni soneta aleksandrinca. Mačka je biće metafore, "hotimična dvosmislenost" (Jakobson, Levi-Strauss). Upravo zato u prozi kao dominantno metonimijskome mediju za nju nema mjesta, osim u službi demonske perifraze (Poeov Crni mačak) ili sentimentalne u flmu (Doručak kod Tiffanyja). U ovome radu bit će riječ o jednome sasvim običnome mačku Greferu (an unremarkable cat, kako ga opisuje Roger Ebert), no, ipak, ključnome protagonistu francuskoge flma Le Chat (1971.), snimljenoga prema "non Maigret" romanu Georgesa Simenona. Rad će se baviti semiotičkom analizom jedinstvene autorske strategije prevladavanja ikoničkih ograničenja flmskoga jezika: sve dok je ritualna označiteljska praksa skučena u patološkoj intimi dvoje ljubavnika (Simone Signoret i Jean Gabin) za nju nema referentnoga utočišta, no impostacijom bića metafore kao dinamičkoga znaka metonimijska praksa se oslobađa stege praznoga ponavljanja i postaje smislotvorna. Na taj način jedan sasvim običan mačak postaje i simbol i stvarnost, i sredstvo i pokretač značenjske emancipacije, samo biće ljudske tragedije.

A cat is a being of poetry. "Strong and gentle, and particles of gold, like fne grains ofsand, spangle dimly their mystic eyes." (Baudelaire), she prefers to sleep and daydream in the shadow of the alexandrine sonnet. A cat is a being of metaphor, "an intentional ambiguity" (Jakobson, Levi Strauss). Tat is the reason why in a dominantly metonymical medium such as prose there is no space for a cat, except in the service of a demonical (Poe's Te Black Cat) or a sentimental (Blake Edwards Breakfast at Tiffany's) paraphrase. Tis work will discuss about one entirely ordinary cat called Grefer (an unremarkable cat, as described by Roger Ebert), but, nevertheless, a key protagonist of the French movie Le Chat (1971) which is based on a "non Maigret" novel by George Simenon. Tis paper will deal with semiotic analysis of the unique authorial strategies of overcoming the iconical restrains in the cinematic language: as long as the ritual referential practice is confned in the pathological intimacy of the two lovers (Simone Signoret and Jean Gabin) there is no referential recourse for that practice, but with the impostation of a being of metaphor as a dynamical sign, the metonymical practice will be liberated from the discipline of hollow repetition, and will become meaningful. That way an unremarkable cat becomes a symbol and a reality, an actor and an actuator, a catalyst in the process of semantic emancipation, the very being of the human condition.

COBISS.BH-ID 25380358

BHP 282
VELADŽIĆ, Sabina
        Slučaj "Gordog posrtanja" 1969. godine - društveno-politički odjeci i rasprave / Sabina Veladžić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 201-230.

82-31:316.653(497.6)"1969"

U svom radu autorica donosi analizu jednog dijela rasprava i napisa koji su u izrazito dinamičnom jugoslovenskom i bosanskohercegovačkom društveno-političkom kontekstu inicirani objavljivanjem dijela romana Gordo posrtanje književnika Vojislava Lubarde u sarajevskom književnom časopisu Život 1969. godine. Rasprave je potaknula književna interpretacija historijskih dešavanja u Rogatici, malom gradu u istočnoj Bosni, u toku Drugog svjetskog rata. Kontroverznost Lubardine historijsko-književne naracije proizilazila je iz njene bremenitosti ideološkim revizionizmom i "tradicionalnom" srpskom nacionalnom kulturom pamćenja, što je prijetilo antagoniziranjem međunacionalnih odnosa i kosilo se sa proklamovanom politikom bratstva i jedinstva.

The author in the paper provides an analysis of one part of debates and commentaries that in a highly dynamic Yugoslav and B&H social and political context were set in motion following the publication of a part of the novel Gordo posrtanje (Proud Stumbling) by Vojislav Lubarda in Sarajevo literary magazine Život (Life) in 1969. Debates were fueled by a literary interpretation of historical events in Rogatica, a small town in eastern Bosnia during World War II. Controversy of Lubarda's historical and literary narrative had stemmed from its ideological revisionism and "traditional" Serbian culture of memory which threatened to antagonize interethnic relations and clashed with the proclaimed policy of brotherhood and unity.

COBISS.BH-ID 25544966


821.111(73) AMERIČKA KNJIŽEVNOST


BHP 283
BERNSTEIN, Charles
        Pesme / Charles Bernstein ; izbor i prijevod sa engleskog Dubravka Đurić. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Sadrži: Ricinusovo ulje ; Danas je poslednji dan tvog života sve do ovog trenutka ; Ja i moj faraon ; Pričaj sa mnom.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 415-435.

821.111(73)-1

COBISS.BH-ID 26045702

BHP 284
CHOPIN, Kate
        Buđenje : odlomak iz romana / Kate Chopin ; [preveo s engleskog Žarko Milenić].

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 245-247.

821.111(73)-31

COBISS.BH-ID 25912070

BHP 285
CHOPIN, Kate
        Désiréeino dijete / Kate Chopin ; [preveli s engleskog Sanja Najbert i Žarko Milenić].

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 249-252.

821.111(73)-32

COBISS.BH-ID 25912582

BHP 286
ĐURIĆ, Dubravka
        Čarls Bernstin i transformacije poezije u globalizovanom svetu / Dubravka Đurić. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Bibliografija: str. 413.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 411-413.

821.111(73)-1.09 Bernstein C.

COBISS.BH-ID 26045190

BHP 287
IVES, David
        Nema problema / David Ives ; [preveo s engleskog Filip Mujković]. - Naslov orginala: The sure thing. - Bilješke uz tekst.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 9-15.

821.111(73)-2

COBISS.BH-ID 25820166

BHP 288
LUJANOVIĆ, Nebojša
        Cormac McCarthy i Chris Womersley - identitetski vakuum u praskozorje nacije : američki i australski primjer / Nebojša Lujanović. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 365. - Sažetak.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 349-365.

821.111(73).09 McCarthy C.
821.111(94).09 Womerslay C.

Specifičan odnos prema naoko anakronom, a ustvari u suvremeno doba fragmentacije nikad aktualnijem, pitanju nacionalnog identiteta je ono što povezuje dva naoko nespojiva teksta. Romani američkog autora Cormaca McCarthyja (Krvavi meridijan) i njegovog australskog mlađeg nasljednika Chrisa Womersleya (Shrvan) ukazuju na brojne slabosti narativa o naciji, a specifičnost njihovog pristupa odnosi se na fikcionalni tretman te konstrukcije u kaosu pred-narativnog ili pred-identitetskog razdoblja novih doseljenika i prisvajanja tuđih prostora. Vrlo uspješna tekstualna taktika razgrtanja ideoloških naslaga nacionalnih narativa, nataloženih nakon stoljetne prakse, tematski tretira njihov najosjetljiviji segment - onaj u kojem će se nasilne imperijalističke i materijalističke pobude kasnije projicirati kao civilizacijski i prosvjetiteljski tretman. Takav narativ koji se površinski prezentira kao homogen i stabilan entitet, spomenuti autori razotkrivaju kao konstrukciju koja s naporom potiskuje cijeli niz proturječnosti. Dekonstrukcija njenog mitološkog sloja i razotkrivanje nekih od proturječnih silnica ispod površinske prezentacije temeljena je na promišljanju središnjeg problema početne faze konstrukcije nacionalnih narativa - a to je problem prostora. S obzirom da je kultura spacijalna, a nacija bez svog teritorija samo krnji koncept, u odabranim romanima postavljanje prostora u središte interesa nudi brojne interpretativne mogućnosti. U onom najznačajnijem dijelu prostora, a taj je uz granicu, formira se 'zona interpretacije' u kojoj podjela na takozvane prosvjetitelje i divljake predstavlja početak nacionalnog narativa u smislu homogenizacije zajednice. McCarthy i Womersley vraćaju nas u trenutak kada tom zonom dominira nasilje kao prapočelo, aksiom koji u njihovim naturalističkim romanesknim prizorima predstavlja točku u kojoj se urušava konstrukcija nacionalnog narativa.

COBISS.BH-ID 26040326

BHP 289
MARKOVIĆ, Helena
        Edgar Allan Poe´s Chevalier Auguste Dupin : the use of ratiocination in fictional crime solving / Helena Marković, Biljana Oklopčić. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/markovi%C4%87%20oklop%C4%8Di%C4%87.pdf. - Prijevod teksta: Chevalier Auguste Dupin Edgara Allana Poea : uporaba logičkoga zaključivanja u fikcionalnome rješavanju zločina. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 103-104. - Introduction ; Sažetak.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 15 (2016), str. 91-105.

821.111(73).09-32 Poe E. A.

In his relatively short literary career, Edgar Allan Poe managed to show a staggering amount of innovativeness: there is no genre which he did not make his own: a novel, a play, an essay, a poem, and a short story. The short story stands out as it either represents an outstanding contribution to the burgeoning Gothic literature or it introduces the new subgenres of fiction, namely science fiction, occult fantasy or detective fiction. In what follows, we will examine the character of the first detective in literature - Chevalier Auguste Dupin, his methods of solving the crime by means of deductive reasoning or ratiocination, and, by extension, Poe's/Dupin's role in the rise of detective fiction. Beginning with a discussion of the traits and features of mystery/crime fiction, we will demonstrate Poe's influence on the development of detective fiction as he invented some of the most popular mystery elements many later writers have used. The central part of the paper will focus on the examination of Dupin's originality, plausibility, and effectiveness as an amateur detective in "The Murders in the Rue Morgue" (1841), "The Mystery of Marie Rogét" (1842 - 1843), and "The Purloined Letter" (1844) by delving into how and why Dupin uses his deductive abilities in order to solve the crime mystery.

Utjecaj Edgara Allana Poea na pisce detektivske proze toliko je velik da je njegov fikcionalni detektiv postao prototipom za mnoge kasnije detektive, poglavito Sherlocka Holmesa Arthura Conana Doylea i Hercula Poirota Agathe Christie. Lik detektiva amatera Chevaliera Augusta Dupina pojavljuje se u tri Poeove pripovijetke: "Umorstva u ulici Morgue" (1841), "Zagonetka Marie Rogêt" (1842-1843) i "Ukradeno pismo" (1844). U ovim pripovijetkama Dupin rješava različite zločine uz pomoć svoga neimenovanog pomoćnika. Prva je pripovijetka primjer zagonetke zaključane sobe, druga prikazuje Dupina kao detektiva koji rješava slučaj iz svoga naslonjača, a treća uvodi motiv neuobičajenoga počinitelja. Sve su tri pripovijetke utemeljene na Dupinovoj uporabi logičkoga zaključivanja kao metodi rješavanja zločina koja pokazuje da je rješenje uvijek rezultat čiste logike neovisno o tome koliko je zločin neobičan.

COBISS.BH-ID 513669830

BHP 290
MILENIĆ, Žarko
        "Buđenje" Kate Chopin / Žarko Milenić. - Bibliografija: str. 256.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 253-256.

821.111(73).09 Chopin K.

COBISS.BH-ID 25913094


821.111 ENGLESKA KNJIŽEVNOST


BHP 291
AMIDŽIĆ, Jakov
        Velike ideje Vilijama Šekspira u kazališnom festivalskom životu / Jakov Amidžić, Srdjan Vukadinović. - Bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 97-113.

821.111.09 Shakespeare W.

Četiri vijeka od smrti dramatičara milenijuma Vilijama Šekspira, koji padaju šesnaeste godine trećeg milenijuma, je povod da se po ko zna koji put sagleda djelo ovog autora kroz poruke i ideje koje su uvijek aktuelne. Vizura Šekspirovog djela omogućava da se svijet sagleda iz ugla u kojem se ljudski život obesmišljava, ako niski porivi nadvladavaju one egzistencijalne i vrijednosne konstante društva. Zbog toga je razmatranje adaptacija i postavki djela najslavnijeg i najizvođenijeg svjetskog dramatičara, Vilijama Šekspira, zanimljivo, najmanje, iz, i kroz dva aspekta vremenskog trajanja. Na jednoj strani su adaptacije posmatrane u različitim vremenskim trajanjima od više od tri izvedbena vijeka, a na drugoj su postavke Šekspirovih djela u različitim teatarskim ambijentima i sistemima. U obje navedene konotativne dimenzije Šekspirovog svijeta i djela kroz vrijeme posebno zanimljiv je bio pristup koji se ogledao u spoju vremena koje je prikazano u djelu i onoga kada je adaptirano za određenu pozornicu. U tom smislu festivalske kazališne pozornice su izuzetno intrigantne jer, omogućavaju da se sagleda djelo jednog velikog autora u rasponu od kada je premijerno prikazano na matičnoj pozornici do vremena kada su ga vidjeli doživljavaoci teatra na nekoj pozornici festivalskog karaktera. Pomenuti vremenski raspon koji može biti od nekoliko mjeseci do nekoliko godina omogućava da se velike ideje Vilijama Šekspira transponuju u društvenoj stvarnosti, ili makar da se svakidašnjica zamisli pred njima i nad njima.

Four millennia playwright William Shakespeare, falling sixteen years of the third millennium, the reason that for the umpteenth time, examine work of this author through messages and ideas that are always current. The view of Shakespeare's works makes it possible to perceive the world from the perspective in which human life is pointless if the low impulses overcome the existential and value constants society. Therefore, the consideration of adaptation actions and settings of the most famous and most performed playwrights in the world of William Shakespeare's interesting, at least from and through two aspects duration. On one side are the adaptations observed in different time durations of more than three centuries, implementing, and on the other settings of Shakespeare's work in different theater environments and systems. In both listed connotative dimension of Shakespeare's world and works over time particulary interesting was the approach that was reflected in the junction of the time shown in the work and that when adapted for particular stage. In this sense, the festival theater stages are extremely intriguing because make it possible to examine the work of great author in the range since the premiere on the system stage by the time they see it adventureman theater festival on a stage character. The above mentioned time span can be from several months to several years allows for great ideas of William Shakespeare transposed in social reality, or at least to be commonplace ideas from them and over them.

COBISS.BH-ID 25827590

BHP 292
AVDIĆ, Alen
        Orijentalni diskurs predstavljanja Drugog u očima zapada / Alen Avdić. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_1_4.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 58-68.

821.111-94.09

COBISS.BH-ID 26057990

BHP 293
HARENTS, Eduard
        Dilema / Eduard Harents ; [prijevela s engleskog i bilješka Lidija Pavlović-Grgić]. - Biografija: str. 270. - Sadrži: Magadalena ; Odiseja.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 269-270.

821.111-1

COBISS.BH-ID 25804294

BHP 294
KUZMANOVIĆ, Denis
        Satan and Adam : character opposites in Milton's didactic vision in Paradise Lost / Denis Kuzmanović. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/Humdec2016_186_208.pdf. - Bibliografija: str. 207. - Summary ; Sažetak.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 16 (2016), str. 186-208.

821.111.09 Milton J.

Even at a cursory glance, opposites of all sorts prevail in Milton's works, from his early poems like L'Allegro and Il Penseroso, his masque Comus, to three most known works, Paradise Lost, Paradise Regained and Samson Agonistes. These opposites provide the proliferation of different perspectives and opinions on a host of ideas; they are effectively the element that keeps these works still fresh and relevant since their inception in the second half of the 17th century, judging from the sheer number of subsequent critical reviews published on Milton. The most important oppositional relation in these works is the one between the characters, and contemplation of these makes Milton's didactic statement richer and more complex as opposed to the simple moralizing that is sometimes present. Despite the obvious moral dimension of the well-known Biblical stories such as the Fall, the rebellion in Heaven, temptation of Jesus and Samson, occasional ambiguous aspects of the supposedly good and evil, merciful and cruel, modest and arrogant characters may yield unexpected results in the way one can view morality and the ability of a character to relate to us. Thus, Milton's morality vision can go beyond the basic duality of good and evil and be closer to the complexity of life itself. In Paradise Lost, Satan and Adam are portrayed quite differently, with the first being the charismatic war leader and an evil adventurer, while the other is meek, obedient and peaceful Christian hero. However, upon closer inspection, one can find surprising similarities and ambiguities between them.

Brojne suprotnosti prevladavaju u Miltonovim djelima čak i pri površnom pogledu; od njegovih ranih pjesama L'Allegro i Il Penseroso, kratke drame Comus, do tri najpoznatija djela: Izgubljeni raj, Pronađeni raj i Samson Agonistes. Suprotnosti omogućuju predstavljanje različitih gledišta i mišljenja o mnogobrojnim temama; one su zapravo element koji čini ova djela i dalje svježima i relevantnima od trenutka njihova objavljivanja u drugoj polovici 17. stoljeća, sudeći prema ogromnome broju objavljenih kritičkih osvrta nakon toga. Najvažnija relacija suprotnosti u ovim je djelima ona između glavnih likova, promišljanje o ovim vezama čini Miltonov didaktički izražaj puno bogatijim i složenijim od jednostavne podjele na dobro i zlo koja je ponekad prisutna. Usprkos očitoj moralnoj dimenziji poznatih biblijskih priča o čovjekovu padu, pobuni u raju, Isusovu i Samsonovu iskušenju, povremeni višeznačni aspekti binarne podjele dobra i zla, milosti i okrutnosti, poniznosti i arogancije određenih likova mogu dovesti do neočekivanih zaključaka u načinima na koje se moralnost i važnost tih likova mogu promišljati. Zbog toga Miltonov moralni izričaj može ići iznad jednostavnoga dualizma dobra i zla te biti bliži složenosti prisutnoj u životu općenito. U Izgubljenom su raju Sotona i Adam prikazani na dosta različite i naizgled nepomirljive načine: prvi je klasični karizmatični ratnik i zli pobunjenik, dok je drugi krotki, poslušni i miroljubivi dobri kršćanski junak. Koliko god ova dva lika bila suprotna, bilo moralno, kulturološki i sl., ponekad se može doći do iznenađujućih sličnosti.

COBISS.BH-ID 25395206


821.112.2(436) AUSTRIJSKA KNJIŽEVNOST


BHP 295
AVDIĆ, Alen
        Odnos naučne hipoteze i humane paradigme u savremenoj zbilji / Alen Avdić. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/24_16/2416_1_5.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 24 (2016), str. 104-119.

821.112.2(436).09

COBISS.BH-ID 26066438

BHP 296
PEDERIN, Ivan
        Hermann Bahr, južni Slaveni, austrijska politika i književnost kao pitanje / Ivan Pederin. - Ilustr. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469259. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summary.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 87-100.

821.112.2(436).09
929 Bahr H.

The Austrian author Hermann Bahr, who is considered the head of the Austrian Moderne a leading personality of this group he tried to create some points of orientation in the new mouvement in literature. First he created an idea of that what he defi ned Naturalismus. For Naturalismus he understood most of the literature up to his time. He did not write a systematic analysis of Naturalismus, he condemned it making exception to a handful of great authors of past times. Moderne was a literature free of any anegdotes or commenting style, which is a landmark of Naturalismus. Literature is not a narration but a Form. Bahr wrote a book on Goethe. That is not his biography (the Germanistik has abundant notice of his life) but a view on Goethe in the eyes of his acquiantances and friends. Goethe wasnot a voluble man sometime talkative and sometime not. And finally Goethe was not a happy person. This Goethe-picture could be ranged to Baudelaires poetemaudit. It is a perfect non-academic pamphlet. And finally Bahr wrote on the political situation of the Empire and its Kingdoms of his time. He wrote that being the small man of the street who had not insigt in the activities of the goverment because Austria-Hungary still was an absolutist Monarchy.

COBISS.BH-ID 25103366


821.112.2 NJEMAČKA KNJIŽEVNOST


BHP 297
CELAN, Paul
        Tišina / Paul Celan ; [s njemačkog preveo Ernad Osmić]. - Sadrži: Uspavanka ; Čuo sam ; Dvojnost ; Jedan dan i još jedan.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 259-260.

821.112.2-1

COBISS.BH-ID 25803782

BHP 298
GRASS, Günter
        Prednosti vetroperki / Ginter Gras ; [sa njemačkog preveo Drago Tešević]. - Ćir. - Sadrži: Ptičiji let ; Najezda komaraca ; Kukac, K ; V, Veleptica vitokrila ; Narcis ; Himna.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 411-416.

821.112.2-1

COBISS.BH-ID 25976582

BHP 299
KOTESKA, Jasna
        Gestovi i tela : status gesta kod Kafke, Kjerkegora i Kundere / Jasna Koteska ; preveo s makedonskog Duško Novaković. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 92.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 79-92.

821.112.2.09 Kafka F.
821.113.4.09 Kierkegaard S.
821.162.3.09 Kundera M.

COBISS.BH-ID 26010886

BHP 300
MALKOWSKI, Rainer
        Kakvo jutro / Rajner Malkovski ; [preveo Drago Tešević]. - Ćir. - Biografija: str. 110.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 93-110.

821.112.2-1

COBISS.BH-ID 25782790