naredna


0 NAUKA I ZNANJE UOPĆE


BHP 1
BUSULADŽIĆ, Adnan
        Predmeti i prikazi erotskog sadržaja iz antičke zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine = Objects and images of an erotic nature in the antiquities collection of the National Museum of Bosnia and Herzegovina / Adnan Busuladžić. - Fotogr. u bojama. - Dostupno i na: http://www.anubih.ba/godisnjak/god45/Godisnjak45-7.pdf. - Tekst na bos. i engl. jeziku. - Sadrži i katalog: str. 169-177. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 81-83. - Summary.

U: Godišnjak. - ISSN 0350-0020. - Knj. 45 (2016), str. 127-203.

069.51:904(497.6 Sarajevo)

The article presents social relations in the sphere of intimate life among the ancient Greeks and Romans. Numeros archaeological finds give evidence of this: decorated vessels, pendants, amulets, wedding rings, cults, myths and legends, as well as written sources associated with intimate relations and customary practice. The National Museum of Bosnia and Herzegovina holds 74 objects of erotic nature from Antiquity.

COBISS.BH-ID 9095449

BHP 2
BUSULADŽIĆ, Adnan
        Tipologija rimskih urni iz antičke zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine = The typology of Roman urns in the Antiquities collection of the National Museum of Bosnia and Herzegovina / Adnan Busuladžić. - Fotogr. u bojama. - Dostupno i na: http://www.anubih.ba/godisnjak/god45/Godisnjak45-4.pdf. - Tekst na bos. i engl. jeziku. - Sadrži i katalog: str. 84-92. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 81-83. - Summary.

U: Godišnjak. - ISSN 0350-0020. - Knj. 45 (2016), str. 63-104.

069.51:902.01(497.6 Sarajevo)

This paper treats various forms of Roman urn, evidence of cremation as a customary manner of burial in what is now Bosnia and Herzegovina. The Antiquities Department of the National Museum of Bosnia and Herzegovina holds the largest collection of Roman urns of various types and dates: 76 complete or fragmentary specimens. The urns may be classified in terms of material into glass, pottery and stone urns. Several different forms are identified within each group. The most diverse are stone urns, which may be square, rectangular boxshaped and sarcophagus-like, or cylindrical.

COBISS.BH-ID 9095193

BHP 3
DELIĆ, Amela
        Suočavanje s prošlošću u online medijima u Bosni i Hercegovini = Dealing with the past in online media in Bosnia and Herzegovina / Amela Delić. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Bibliografija: str. 102. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 91-102.

004.738:94(497.6)

U članku analiziramo važnost medija u procesu suočavanja s prošlošću, te prevazilaženju kulturne traume koja egzistira u prostoru nakon konfliktnih događaja do njihove simboličke reprezentacije. Najprije razmatramo ulogu tradicionalnih medija u širenju atmosfere straha i netrpeljivosti pred raspad bivše Jugoslavije, a potom i način na koji se sa sjenkama prošlosti nose novi, online mediji. Analiziramo pitanja iz konfliktne prošlosti Bosne i Hercegovine oko kojih postoji najviše neslaganja. Ko su krivci, a ko žrtve u proteklom ratu? Kakva je uloga medija u prenošenju konkurentnih viđenja prošlosti? Je li borba za medije ustvari borba za kontrolu značenja prošlosti? Na ova pitanja odgovore smo pokušali pronaći u šestomjesečnom istraživanju dvanaest web-portala u Bosni i Hercegovini. Bilježili smo koliko su online mediji upućeni na prošlost i koliko se na relevantan, sistematičan i odgovoran način bave temama traumatičnog perioda. Zaključujemo da se teme koje se tiču traumatičnih ratnih događaja obrađuju u medijima na isti način kao i sva dnevnopolitička zbivanja. Ključna prednost interneta u odnosu na tradicionalne medije, koja se ogleda u interaktivnosti, nije naišla na prihvatanje u bosanskohercegovačkom društvu koje još uvijek preferira komunikaciju bez feedbacka, neosjetljivu na potrebe i mišljenja drugih. Od ukupno 3441 (7,011%) vijesti u vezi sa ratom na dvanaest portala u periodu od šest mjeseci, samo 46 (0,095%) njih odnosilo se na važnost suočavanja s prošlošću i pomirenja. World Wide Web pružio je ogromne mogućnosti za napredak komunikacije. No, odlučujući faktor za razvoj i dalje je socijalni, ekonomski i kulturni kontekst u kojem se medij javlja.

The aim of this article is the analysis of the importance of the media in the process of facing the past, overcoming cultural trauma that exists in the area after conflicts and their symbolic representation. First, it examines the role of traditional media in spreading the atmosphere of fear and intolerance before disintegration of Yugoslavia, and then the way in which the new media deals with the shadows of the past. The questions on which there is the most disagreement, regarding the past conflicts in Bosnia and Herzegovina, are analyzed. Who are the perpetrators and the victims of the last war? What is the role of media in conveying the competing visions of the past? Is a struggle for media actually struggle for the control of the meaning of the past? The survey to find the answers to these questions was conducted throughout six-month period and it includes the analysis of twelve web portals in Bosnia and Herzegovina. It is analyzed how the media refers to the past, and how relevant, systematic and responsible way of dealing with topics of traumatic period is. The conclusion is that the topics related to traumatic war events are presented in the media in the same way as other daily political news. The key advantage of the Internet over traditional media, which is reflected in interactivity, has not yet been accepted in BiH society which still prefers to communicate without feedback, insensitive to the needs and opinions of others. In total of 3441 (7.011%) news related to the war on twelve websites in the period of six months, only 46 (0.095%) of them were related to the importance of dealing with the past and reconciliation. The World Wide Web has created tremendous opportunities for improving communication, but deciding factor for development is still social, economic and cultural context in which the media exists.

COBISS.BH-ID 512733635

BHP 4
MIŠKULIN, Ivan
        Važnost rukovođenja u upravljanju promjenama / Ivan Miškulin, Miljenko Brekalo, Zvjezdana Penava Brekalo. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/miškulin%20brekalo.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 186-187. - Sažetak ; Summary.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 15 (2016), str. 170-188.

005.5

Upravljanje promjenama odnosno change management te rukovođenje odnosno leadership dva su ključna područja današnjeg suvremenog menadžmenta. Cilj ovoga rada bio je istražiti odnos između rukovođenja i upravljanja promjenama te ulogu vođe u rukovođenju promjenama, razjasniti potrebu primjene različitih stilova rukovođenja kod različitih faza u procesu promjene te u konačnici ukazati na važnost rukovođenja kod upravljanja promjenama. Proces promjene nužno zahtjeva snažnu potporu rukovođenja. Ponašanje rukovoditelja u organizacijama izravno utječe na aktivnosti u njihovim radnim okruženjima, koje omogućavaju provođenje promjena, zbog čega se primjereno rukovođenje nameće kao jedna od najvažnijih odrednica uspješnog upravljanja promjenama.

Change management and leadership are two key areas of today's modern management. The aim of this study was to investigate the interrelationship between leadership and change management, to show and explain the fundamental characteristics of change management and leadership roles in the management of change, to clarify the necessity of the application of different leadership styles in different phases of the process of change and ultimately to point at the importance of leadership in change managament. The processof change nesessarily requires strong leadership support. The behavior of leaders in organizations directly affects the activities in their work environments that allow the implementation of changes. Accordingly, adequate leadership emerges as one of the most important determinants of successful change management.

COBISS.BH-ID 513636294

BHP 5
RAŠIDOVIĆ, Beba Ešrefa
        Izborni predmet informacijske pismenosti "Bibliotečko-informacijske baze" u kurikulumu Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu = Information literacy elective course "Library-information databases" in the curriculum of the Faculty of criminology and security studies, University of Sarajevo / Beba Ešrefa Rašidović. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/Pregled-2-2016.pdf. - Bibliografija: str. 53. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 2 (maj-august 2016), str. 35-53.

001.102+37.011.33

Razvoj informacijskog društva, društva znanja i ekonomije zasnovane na znanju utjecao je na reforme visokog obrazovanja i uvjetovao nove obrazovne paradigme, a u skladu s tim i nove modele i načine učenja. Afirmira se konstruktivistički i konektivistički pristup učenju i aktivno učenje umjesto reprodukcije znanja, pa značajnije postaje stjecanje manjeg obima trajnih znanja koja će omogućiti samostalno učenje. Od učenja činjenica vaţnije postaje usvajanje znanja i vještina koje leže u temelju procesa učenja odnosno metakompetencija informacijske pismenosti. Programe informacijske pismenosti u akademskom ali i drugim obrazovnim okruženjima mogu osmisliti i implementirati visokoobrazovani bibliotečko-informacijski stručnjaci s obzirom da su specijalisti za organizaciju i upravljanje znanjem. Jedan takav program, njegovi sadržaji, načini izvođenja i ostvareni ciljevi predstavljeni su u ovom radu.

The development of the information society, knowledge society and knowledgebased economy impact on higher education reform and caused a new educational paradigm, and in accordance with these, new models and ways of learning. It promotes the constructivist and conectivist approach to learning and active learning. Instead of reproduction of knowledge it becomes more significant acquisition of small-scale permanent knowledge that will enable independent learning. From learning the facts, the more important becomes the adoption of knowledge and skills that underpin the learning process, i.e. information literacy meta-competencies. Information literacy programs in academic, but also in other educational environments, can develop and implement highly educated library-information professionals given the fact that they are specialist for the organization and management of knowledge. Such a program, its content, methods of implementation and achieved goals are presented in this article.

COBISS.BH-ID 512733379


004 INFORMATIKA I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE. KOMPJUTERIZACIJA


BHP 6
BOGDANOVIĆ, Dragana
        Otvoreni pristup i autorsko pravo / Dragana Bogdanović. - Dostupno i na: http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/44. - Bibliografija: str. 18. - Sažetak ; Abstract.

U: Bosniaca. - ISSN 1512-5033. - God. 21, br. 21 (2016), str. 15-18.

004.738.5:[004.65.24/25]
004.738.5:347.78

Digitalne tehnologije omogućile su stvaranje arhiva elektroničkih radova. Tako su ovi naučni repozitoriji postali javno dostupni u režimu otvorenog pristupa. Open access uključuje slobodan i univerzalan pristup i korištenje informacijskog sadržaja baza podataka i drugih digitalnih resursa na internetu. Da bi se zaštitili interesi nositelja autorskih prava radova koji su u režimu otvorenog pristupa, morale su biti unesene mnoge inovacije u zakon o autorskim pravima. Najpoznatija licenca za otvoreni pristup je Licenca kreativne zajednice (Creative Commons Licence - CCL). Prva internacionalna deklaracija o otvorenom pristupu je Budimpeštanska (inicijativa) (Budapest Open Access Initiative, 2002). 2007. godine utvrđene su osnovne smjernice za primjenu otvorenog pristupa u bibliotekama od strane IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), eIFL (electronic Information for Libraries) i LCA (Library Copyright Alliance koja obuhvata pet najvećih bibliotečkih udruga u SAD).

Digital technologies allowed forming the archival repository of electronic issues. These scientific repositories became publicly available within the open access regime. Open access includes open and universal access and usage of the content data bases and the other internet digital resources. With the aim to protect the interests of the all entitled to the open access regime, many inovations connected with copyright law have had to be implemented. The most famous open access licence is the Creative Commons Licence - CCL. Budapest Open Access Initiative is the first international declaration of the open access. In 2007, the implementation of fundamental principles of the open acces in the libraries were confirmed by IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), eIFL (electronic Information for Libraries) and LCA (Library Copyright Alliance which involved five greatest library associations in the USA

COBISS.BH-ID 24383494

BHP 7
KUCHMA, Iryna
        Open access : how to increase visibility and impact of research in Bosnia and Herzegovina / Iryna Kuchma. - Dostupno i na: http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/45. - Bibliografija: str. 23-24. - Sažetak ; Abstract.

U: Bosniaca. - ISSN 1512-5033. - God. 21, br. 21 (2016), str. 19-24.

004.738:655.411(497.6)

Ovaj rad govori o slobodnom pristupu naučnoj građi, kreiranju OA časopisa i OA repozitorija kroz primjere iz Bosne i Hercegovine. Uz objašnjenje šta je slobodan pristup i kako ga obezbjediti, u radu se daju upute kako kreirati institucionalni OA repozitorij u devet koraka, te se može vidjeti i polisa slobodnog pristupa.

This article talks about open access of scientific publications, creation of OA journals and OA repositories through examples from Bosnia and Herzegovina. With the explanation what is Open Access and how to provide it, the paper gives instructions on how to create an institutional OA repository in nine steps, as well as to read Open Access policy.

COBISS.BH-ID 24383750

BHP 8
SMAJIĆ, Muamera
        Računarstvo u oblaku : realizacija LoCloud i SCE projekata u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH / Muamera Smajić, Anja Mastilović. - Dostupno i na: http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/51. - Bibliografija: str. 71. - Sažetak ; Abstract.

U: Bosniaca. - ISSN 1512-5033. - God. 21, br. 21 (2016), str. 69-71.

004.738

Kako će digitalizirana građa biti dostupna što većem broju ljudi? Koju tehnologiju upotrebljavamo za to? Da li je dostupna svima? Šta je LoCloud i kako funkcionira? U radu će se objasniti primjena tehnologije kojom se kreiraju digitalne biblioteke, muzeji i arhivi. Za primjer LoCloud kolekcija uzet će se digitalne kolekcije nastale u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH putem LoCloud i CSEEE projekata.

How will be digitized material accessible to as many people as possible? What technology is used for this? Is it available to everyone? What is LoCloud and how does it work? This paper will explain use of technology to create digital libraries, museums and archives. For LoCloud collection example we will use digital collections created in the National and University Library of Bosnia and Herzegovina through LoCloud and CSEE projects.

COBISS.BH-ID 24384774


006 STANDARDIZACIJA I STANDARDI


BHP 9
FILATOV, Nataša
        Standardizacija - jedinstvena spona za cijeli svijet / Nataša Filatov. - Dostupno i na: http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/43. - Bibliografija: str. 14. - Sažetak ; Abstract.

U: Bosniaca. - ISSN 1512-5033. - God. 21, br. 21 (2016), str. 6-14.

006

Nema sumnje da bez standardizacije ljudsko društvo, kakvog ga danas poznajemo, ne bi moglo ni poslovati ni funkcionisati. Ipak, standardizacija nije karakteristika samo današnjice jer standardi postoje i upotrebljavaju se već hiljadama godina. Stoga možemo zaključiti da se standardizacija razvijala i napredovala paralelno sa razvojem i napretkom čovječanstva. Svrha članka je da čitaoce ukratko provede kroz istoriju standardizacije i da ih pobliže upozna sa pojmovima "standardizacija" i standard kao važnim elementima organizovanog razvoja svakog modernog društva. U članku se pokušalo odgovoriti na sljedeća pitanja: Šta je standardizacija?; Koje su koristi od nje?; Koji su njeni opći ciljevi?; Na kojim principima se zasniva današnja standardizacija?; Koji nivoi postoje u standardizaciji?; Šta je tijelo za standardizaciju?; Šta je standard?; Koje su njegove karakteristike?; Koje vrste standarda imamo?

There is no doubt that without standardization human society as we know today, could not operate nor work. However, standardization is not only the characteristic of today because standards exist and are used for thousands of years. Therefore, we can conclude that the standardization developed and progressed in parallel with the development and progress of mankind. The purpose of this article is to guide the reader briefly through the history of standardization and to acquaint closely with the concepts of "standardization" and "standard" as important elements of organized development in any modern society. This article attempts to answer the following questions: What is the standardization? What are the benefits the standardization? What are its general objectives? On what principles are based today's standardization? What levels exist in the standardization? What is the standardization body? What is the standard? What are its characteristics? What kind of standards we have?

COBISS.BH-ID 24383238

BHP 10
ŽERO, Adisa
        Tehnički komitet za bibliotekarstvo BiH - BAS / TC 44 / Adisa Žero. - Dostupno i na: http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/52.

U: Bosniaca. - ISSN 1512-5033. - God. 21, br. 21 (2016), str. 72.

006.4:02(497.6)

COBISS.BH-ID 24385030


01 BIBLIOGRAFIJA. KATALOZI. POPIS KNJIGA


BHP 11
        BIBLIOGRAFIJA Raspad Jugoslavije : press clipping iz strane periodike (iz fondova Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH) / Ismet Ovčina ... [et al.]. - Dostupno i na: http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/46/46. - Sažetak ; Abstract. - Registar.

U: Bosniaca. - ISSN 1512-5033. - God. 21, br. 21 (2016), str. 25-46.

016:32(497.1)"1980/1992"

COBISS.BH-ID 8991513

BHP 12
GAČANIN, Sabaheta
        Brief Catalogue of the Oriental manuscripts preserved in St. St. Cyril and Methodius National Library, compiled by Stoyanka Todorova Kenderova - Anka Dimitrova Stoilova, Vol. I, OR K 1-18, OR 1-OR200, Sofia 2013., 292 pp. + 9 faksimila : [prikaz knjige] / [Sabaheta Gačanin]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 322-325.

017.1:091=411.21(497.2)
027.54(497.2)

COBISS.BH-ID 26091782

BHP 13
LAVIĆ, Hamza
        Türkiye kütüphaneleri yazma eserler kataloglari 1923-2006, [autor] Huseyin Türkmen : kitabevi, 263. str. Istanbul, 2010. / [Hamza Lavić]. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/375/731. - Prikaz knjige.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 253-255.

017:091(560)(049.3)"1923/2006"

COBISS.BH-ID 25047046

BHP 14
RUDEŽ, Milena
        Bibliografija / [Milena Rudež].

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 83-84.

012 Rudež M.

COBISS.BH-ID 25781510

BHP 15
RUDEŽ, Milena
        Prevodi sa danskog / Milena Rudež.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 85-86.

012 Rudež M.

COBISS.BH-ID 25781766


02 BIBLIOTEKARSTVO


BHP 16
ĐURĐEVIĆ-Alidžanović, Zijada
        Edukacije i stručni ispiti u 2016. godini / Zijada Đurđević-Alidžanović. - Dostupno i na: http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/53.

U: Bosniaca. - ISSN 1512-5033. - God. 21, br. 21 (2016), str. 73.

023-51:377](497.6)"2016"

COBISS.BH-ID 24385286

BHP 17
HAJDAROVIĆ, Nevenka
        20. konferencija COBISS / N. [Nevenka] H. [Hajdarović] : Maribor, 22. - 23. novembar 2016. - Fotogr. - Dostupno i na: http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/54.

U: Bosniaca. - ISSN 1512-5033. - God. 21, br. 21 (2016), str. 74.

02:061.3

COBISS.BH-ID 26273286

BHP 18
MASTILOVIĆ, Anja
        ISSN i registracija digitalizovanih serijskih publikacija / Anja Mastilović. - Dostupno i na: http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/49. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 58. - Sažetak ; Abstract.

U: Bosniaca. - ISSN 1512-5033. - God. 21, br. 21 (2016), str. 54-58.

005.922.52:004.9]:050
050:[025.3:004

Šta se dešava nakon digitalizacije građe, obrade digitalizovanog materijala, tačnije ocerovanja? Kako se digitalizovana serijska publikacija katalogizuje? Da li joj se dodjeljuje ISSN? Cilj rada je da objasni pravila dodjele ISSN broja digitalizovanoj građi, ko je može dobiti, te koja se polja dodaju zapisima digitalizovane građe u ISSN kataloškom programu (Virtua Integrated Library System). U radu će se dati primjeri digitalizovanih serijskih publikacija kojima su dodijeljeni ISSN brojevi.

What happens after digitization, processing of digitized material, namely OCR? How is the digitized serial cataloged? Is the ISSN assigned to it? The aim of the article is to explain ISSN assignement rules to the digitized materials, who can get it, and which fields are added to the records of digitized material in ISSN cataloging program (Virtua Integrated Library System). This paper will give examples of digitized serials to which ISSN numbers are assigned.

COBISS.BH-ID 24384262


050 SERIJSKE PUBLIKACIJE. PERIODIKA


BHP 19
ČAJEVIĆ, Neda
        U povodu desetogodišnjice časopisa "Riječ" / Neda Čajević.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 379-381.

050(497.6)

COBISS.BH-ID 25818374

BHP 20
DAUTOVIĆ, Dženan
        Radovi 47/1: "Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu", (ur.) Ivan Botica, Tomislav Galović, Kristijan Kuhar, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2015, 556 str. : [prikaz časopisa] / [Dženan Dautović]. - Dostupno i na: http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526070.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 417-421.

050(497.5)

COBISS.BH-ID 25159942

BHP 21
DEDIĆ, Enes
        Zbornik radova: Žene u srednjovjekovnoj Bosni, (ur: Emir O. Filipović), Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije-Stanak, Sarajevo 2015, 255 str. / [Enes Dedić]. - Dostupno i na: http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526070.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 422-425.

050(497.6)
316.66-055.2(497.6)"04/14"(082)

COBISS.BH-ID 25160454

BHP 22
HASIĆ, Dženan
        Bibliografija časopisa Znakovi vremena (od 1. do 71. broja) / Dženan Hasić. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/72/7.pdf.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 19, br. 72 (ljeto 2016), str. 9-105.

050:1(497.6)
016:050(497.6)

COBISS.BH-ID 26076678

BHP 23
MASLO, Amer
        Đuro Tošić (ur.), Zbornik radova u čast akademiku Desanki Kovačević Kojić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka 2015, 616 str. / [Amer Maslo]. - Dostupno i na: http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526070.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 426-429.

050(497.6)
929 Kovačević Kojić D.
94(497.6)(082)

COBISS.BH-ID 25160966

BHP 24
MAŠIĆ, Madžida
        Prilozi za orijentalnu filologiju 65/2015, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2016., 378 str. / [Madžida Mašić]. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/374/729. - Prikaz časopisa.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 250-252.

050(497.6)(049.3)

COBISS.BH-ID 25046534

BHP 25
PEDERIN, Ivan
        Vinko Nikolić kao urednik : zbornici Hrvatske revije kao sporazum emigracije i domovine / Ivan Pederin. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=525902. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 62-81.

050(497.5)
929 Nikolić V.

COBISS.BH-ID 25127430

BHP 26
PEDERIN, Ivan
        Zbornik razočaranja i nade : Hrvatska revija, Jubilarni zbornik, 1951-1975. uredio Vinko Nikolić, München - Barcelona, 1976. : knjižnica Hrvatske revije, urednik Vinko Nikolić, izvanredno izdanje / Ivan Pederin. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=525904. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 84-104.

050(497.5)

COBISS.BH-ID 25128198

BHP 27
PERVAN, Zoran
        Važan prinos istraživanju hrvatske filozofske tradicije / [Zoran Pervan]. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/Humdec2016_257_273.pdf.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 16 (2016), str. 265-267.

050(497.6)
929 Marković F.

COBISS.BH-ID 25398022

BHP 28
VASILJ, Marija
        Fra (don) Franjo Milićević, hrvatski narodni preporoditelj : u povodu 180. obljetnice njegova rođenja / [Marija Vasilj]. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/Humdec2016_257_273.pdf.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 16 (2016), str. 259-264.

050(497.6)
929 Milićević F.

COBISS.BH-ID 25396998

BHP 29
VUKADINOVIĆ, Srdjan
        Riječ - baštinik kulturoloških iskaza i vrednota / Srdjan Vukadinović. - Sažetak ; Summary.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 375-378.

050(497.6)

Kada se za devet godina, od kada se pojavio prvi broj časopisa "Riječ", uspije objaviti i stvoriti svojevrsna riznica različitih kulturoloških iskaza nesumnjivo je da se radi o fenomenu i produkcijske i strukturno časopisne naravi. Već prepoznat na časopisnoj regionlanoj mapi ovaj časopis je afirmisao kulturnu baštinu i vrednote, ne samo područja na koje je adresom izdanja upućen, već i šire južnoslovenskog prostora. Na stranicama časopisa su objavljivani književni, teatrološki, istorijsko-znanstveni, likovni i drugi sadržaji koji su razvijali posebnu nit saradnje i povezivanja među stvaraocima iz regiona. Promovisao je ovaj časopis mnoge i autore i njihova djela, ali i Disktrikt i državu kojoj pripada. Časopis "Riječ" je ukazao i izvanrednu šansu i priliku stvaraocima iz Brčko Distrikta da se na njegovim stranicama sretnu sa kolegama iz drugim južnoslovenskih ambijenata i razmijene kreativno umjetničke poruke i sadržaje. Na taj način postao je višeznačni baštinik kulturoloških iskaza i uspostavljenih vrednota koji nerijetko determinišu liniju kvalitativne mjere i dobrog ukusa.

When the nine years since the launch of the first issue of the magazine "Word", fails to publish and create a kind of different cultural treasury of testimony there is no doubt that this is a phenomenon and newspaper production and structural nature. Already recognized on the regional map journal this newspaper affirmed cultural heritage and values, not only in the areas that address issues addressed, but also the wider South Slavic area. On the pages of the journal were published literary, theatrical, historical and scientific, artistic and other activities that have developed a separate thread of cooperation and networking among the creators from the region. Promoted this journal and many authors and their works, as well as the District and the State to which it belongs. Journal "Word" is very close pointed i opportunity creators of Brcko District to its pages meet with colleagues from other South Slavic environments and exchange messages and creative artistic activities. In this way he became the heir of the ambiguous statements and established cultural values not infrequently determine the line qualitative measures and good taste.

COBISS.BH-ID 25818118


061 ORGANIZACIJE. UDRUŽENJA. KORPORACIJE. DRUŠTVA. KONGRESI


BHP 30
BEĆIROVIĆ, Denis
        Izvori finansiranja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (1945-1962) s posebnim osvrtom na direktnu državnu pomoć / Denis Bećirović. - Graf. prikazi. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi - Institut za istoriju. - ISSN 0350-1159. - Br. 45 (2016), str. 147-167.

061.234:28(497.6)"1945/1962"

U radu su na osnovu neobjavljenih izvora i dostupne literature istraženi osnovni izvori prihoda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na državne subvencije u obliku direktnih dotacija. U tekstu je prezentiran pregled državne pomoći Islamskoj zajednici od 1945. do 1962. godine. Na temelju izvorne arhivske građe autor posebno analizira obim i sadržaj državnih dotacija Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini.

Based on undisclosed sources and available literature, the paper examines the basic income sources of the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina with special emphasis on government subsidies in the form of direct government grants. The paper gives an overview of government assistance to the Islamic Community from 1945 to 1962. Based on original archival materials, the author particularly analyzes the scope and content of government grants to the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina.

COBISS.BH-ID 25540358