• Womersley, Chris (1968-) - "Shrvan" - Prikazi i ocjene 288
  • Woolf, Virginia (1880-1969) - "Sopstvena soba" - Prikazi i ocjene 497