prethodna
211
        ŽIVJETI sa Down sindromom : stručni edukativni časopis / glavni i odgovorni urednik Aldijana Blagojević. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Banja Luka : Atlantik BB, 2015-. - 30 cm

Svake druge godine
ISSN 2303-7210 = Živjeti sa Down sindromom

616.899
COBISS.BH-ID 22133510

212
        ŽIVOTNA sredina = Environment : statistički bilten / glavni urednik Vladan Sibinović. - [Štampano izd.]. - Br. 1 (2017)-        . - Banja Luka: : Republički zavod za statistiku Republike Srpske, 2017-. - 30 cm

Dostupno i na: http://81.93.77.240/front/article/2312/. - Godišnje. - Ima online izd.: Životna sredina (Banja Luka. Online) = ISSN 2490-3817. - Je podzbirka: Statistički bilten (Republički zavod za statistiku Republike Srpske) = ISSN 2490-2640. - Drugo izdanje na drugom mediju: Životna sredina (Banja Luka. Online) = ISSN 2490-3817
ISSN 2490-3809 = Životna sredina (Banja Luka)

502
COBISS.BH-ID 24169478

213
        ŽIVOTNA sredina [Elektronski izvor] = Environment : statistički bilten / glavni urednik Vladan Sibinović. - [Online izd.]. - El. časopis. - Br. 1 (2017)-        . - Banja Luka : Republički zavod za statistiku Republike Srpske, 2017-

Puni tekst.
Način dostupa (URL): http://81.93.77.240/front/article/2312/. - Godišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opiz izvora dana 22. 06. 2017. - Ima štampano izd.: Životna sredina (Banja Luka) = ISSN 2490-3809. - Je podzbirka: Statistički bilten (Republički zavod za statistiku Republike Srpske. Online) = ISSN 2490-3132. - Drugo izdanje na drugom mediju: Životna sredina (Banja Luka) = ISSN 2490-3809
ISSN 2490-3817 = Životna sredina (Banja Luka. Online)

502
COBISS.BH-ID 24169734

214
        ... EMDR konferencija u Bosni i Hercegovini : knjiga sažetaka = ... EMDR conference in Bosnia & Herzegovina : book of abstracts / urednik Mevludin Hasanović. - God. 1, br. 1 (2017)-        . - Tuzla : Off-set ; Sarajevo : Udruženje/Udruga EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovini, 2017- (Tuzla : Off-set). - 24 cm

Godišnje. - Sažeci štampani obostrano na bos. i eng. jez. - Ima suplement ili prilog: EMDR u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova = ISSN 2566-3453
ISSN 2566-3437 = EMDR u Bosni i Hercegovini. Knjiga sažetaka

615.851
COBISS.BH-ID 24749830

215
        ... međunarodna radionica o dinarskim kraškim poljima kao močvarnim staništima od državnog i međunarodnog značaja : knjiga sažetaka = ... international workshop on dinaric karst poljes as wetlands of national and international importance : abstract book / glavni urednik Dražen Kotrošan . - Sarajevo : Ornitološko društvo "Naše ptice", 2016-. - 21 cm

Godišnje. - Opis po: God. 2, br. 2 (2017)
ISSN 2566-3399 = Knjiga sažetaka ... međunarodne radionice o dinarskim kraškim poljima kao močvarnim staništima od državnog i međunarodnog značaja

551.435.83
631.445.1
COBISS.BH-ID 24490502

216
        ... međunarodni fizio kongres : zbornik radova i sažetaka = ... international congress of physiotherapists of BiH : proceedings and book abstracts / urednik Haris Čolaković. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Mostar: : Komora fizioterapeuta Federacije Bosne i Hercegovine, 2015- (Grude). - 21 cm

Godišnje.
ISSN 2303-7466 = Međunarodni fizio kongres. Zbornik radova i sažetaka

615.8
COBISS.BH-ID 24221446

217
        ... Sarajevo international conference : book of abstracts / editor Recai Aydin . - Sarajevo: : Dobra knjiga d.o.o., 2015-. - 24 cm

Godišnje. - Opis po God. 3, br. 3 (2017)
ISSN 2566-2856 = ... Sarajevo international conference. Book of abstracts

314.7
COBISS.BH-ID 24352006

218
        ... sarajevski dani psihologije [Elektronski izvor] : zbornik radova / uredništvo Dženana Husremović, Mirna Marković-Pavlović, Amela Dautbegović. - [Online izd.]. - El. časopis. - Knj. 1 (2016)-        . - Sarajevo : Filozofski fakultet (Franje Račkog 1)

Puni tekst
Način dostupa (URL): http://www.ff-eizdavastvo.ba/SerijskepublikacijePsihologija.aspx. - Svake druge godine. - Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa "Treći sarajevski dani psihologije" održanog u Sarajevu 25 - 26. aprila/travnja 2014. godine. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 07.04.2016. - ROAD (ISSN International Centre). - Ima suplement ili prilog: Sarajevski dani psihologije. Zbornik sažetaka = ISSN 2490-2365
ISSN 2490-2306 = Sarajevski dani psihologije. Zbornik radova

159.9
COBISS.BH-ID 22937350

219
        ... student conference - Content and english language integrated learning / editor Aida Trabar . - Zenica : Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet, 2016-. - 24 cm

Godišnje. - Opis po: God. 2, br. 2 (2017)
ISSN 2566-3062 = Student Conference - Content and English Language Integrated Learning

811.111
COBISS.BH-ID 24245254

220
        C=KM2 [Elektronski izvor] / glavni i odgovorni urednik Zoran Trputec. - [Online izd.]. - El. časopis. - Br. 01 (2016)-        . - Mostar : Univerzitet modernih znanosti - CKM

Puni tekst
Način dostupa (URL): http://casopis.ckm.ba/. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 05.05.2016. - ROAD (ISSN International Centre)
ISSN 2490-2411 = C=KM2

339
COBISS.BH-ID 22994950