• Zbornik apstrakata Internacionalnog univerziteta Travnik 189
 • Zbornik radova. CID-BiH 201
 • Zbornik radova Historijskog muzeja BiH 192
 • Zbornik radova i sažetaka sa kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima. Pčelarstvo i pčelinji proizvodi 193
 • Zbornik radova Jahorinski poslovni forum ... 194
 • Zbornik radova ... Kongresa geografa Bosne i Hercegovine 200
 • Zbornik radova Odsjeka za pedagogiju 195
 • Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli 196
 • Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku 197
 • Zbornik radova sa - - - kongresa psihologa BiH sa međunarodnim učešćem 199
 • Zbornik radova sa Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog kantona 198
 • Zbornik radova 190, 191
 • Zbornik sažetaka ... međunarodne konferencije o obrazovanju 205
 • Zbornik sažetaka ... simpozijum medicinskih sestara i tehničara Komore medicinskih sestara-tehničara 206
 • Zbornik sažetaka UG "Čovjek i prirodni resursi" 204
 • Zbornik sažetaka 202, 203
 • Zdravstveni glasnik 207
 • Zeleni polumjesec 208
 • ZEPS ekologija 209