• Univerzitetu Istočnom Sarajevu. Filozofski fakultet Pale. Posebna izdanja. Naučni skupovi 177
  • Uprava 178