• Halo oglasi Fortuna 76
  • Hercegovina. Serija 3 77
  • Historijska misao 78, 79
  • Hrana-ishrana-zdravlje 80
  • Hypsugo 81, 82