prethodna
naredna
BHK 1111
ČAVALIĆ, Isak
        Piramida žubora ljepote / Isak Čavalić. - Sarajevo : I. Čavalić, 2014 (Sarajevo : Printer). - 227 str. : ilustr. ; 17 cm

Biografija: str. 226-227.

ISBN 978-9958-534-86-7

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 20861958

BHK 1112
ČEHAJIĆ, Raif
        Rudnik : neispričana priča : (historijska novela) / Raif Čehajić. - Kakanj : Gradska biblioteka, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 117 str. ; 21 cm

Slovo o autoru: str. 113-114.

ISBN 978-9958-9052-7-8

821.163.4(497.6)-31
COBISS.BH-ID 21639942

BHK 1113
DANOVIĆ, Halil
        Čekmedža / Halil Danović. - Tešanj : Opća biblioteka, 2014 (Tešanj : Planjax print). - 341 str. : ilustr. ; 25 cm

Biografija: str. 330-335.

ISBN 978-9958-895-23-4

821.163.4(497.6)-83
COBISS.BH-ID 20880390

BHK 1114
DELIBEGOVIĆ, Samir
        Terror praesentis / Samir Delibegović ; translated from the Bosnian by Janet Tuskan. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 45 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-27-191-5

821.163.4(497.6)-1=111
COBISS.BH-ID 21304582

BHK 1115
DELIBEGOVIĆ, Samir
        Terror praesentis / Samir Delibegović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 45 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Dobra knjiga)

ISBN 978-9958-27-154-0

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 20756486

BHK 1116
DELIĆ, Džeraldina
        Šapat izgubljenog pijeska / Džeraldina Dina Delić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 76 str. ; 15 cm

ISBN 978-9958-27-176-2

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 21053702

BHK 1117
DIVKOVIĆ, Boris
        Život nadvladava brojke : reportaže po Bosni i Hercegovini iz Svjetla riječi (2007.-2011.) / Boris Divković. Dobrota bez obala : sjećanja prijatelja na Borisa Divkovića ; [Drago Bojić ... [et al.]. - Sarajevo : Svjetlo riječi, 2012 (Sarajevo : Grafički atelje Oskar). - 290 str. : portreti autora ; 20 cm

ISBN 978-9958-24-019-5

821.163.4(497.6)-92
COBISS.BH-ID 20016902

BHK 1118
DOLEČEK, Vlatko
        Od đaka pješaka do akademika : autobiografija 1939-2014. / Vlatko Doleček. - Sarajevo : Udruženje Obrazovanje gradi BiH, 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 472 str. : ilustr. ; 28 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 313-345. - Registar.

ISBN 978-9958-683-13-8

821.163.4(497.6)-94
62:929 Doleček V.
COBISS.BH-ID 21456646

BHK 1119
DUBOČANIN, Alija H.
        Miloduh : (knjiga pjesama) / Alija H. Dubočanin ; [ilustracije Alija Hasagić]. - Sarajevo : TDP, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 109 str. : ilustr. ; 20 cm

Bilješka o piscu: str. 105-106.

ISBN 978-9958-553-19-6

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 21716486

BHK 1120
DUNDOVIĆ, Viktor
        Bugojanski zapisi / Viktor Dundović Vito ; [fotografije arhiv autora]. - Bugojno : autor, 2012 (Donji Vakuf : Studio VAG). - 152 str. : fotogr. ; 21 cm

Tiraž 1.000. - Viktor Dundović Vito: str. 152.

ISBN 978-9958-9799-4-1

821.163.4(497.6)-94
COBISS.BH-ID 19554566

BHK 1121
DURAK, Sejad
        Onaj koji čeka : pjesme / Sejad Durak ; [ilustracije Sejad Durak]. - 1. izd. - Sarajevo : S. Durak, 2012 (Sarajevo : Grafix). - 104 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 300

ISBN 978-9958-865-98-5

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 20173062

BHK 1122
DURAK, Sejad
        Tragalac : pjesme / Sejad Durak. - Sarajevo : S. Durak, 2014 (Sarajevo : Grafix). - 125 str. ; 20 cm

Tiraž 300. - Biografija: str. 123.

ISBN 978-9958-0322-0-2

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 21242886

BHK 1123
DURAKOVIĆ, Ibrahim
        Priče iz Bosnalanda / Ibrahim Duraković. - Split : Sabor Bošnjačkih asocijacija Hrvatske [i. e.] SABAH, 2011 ([Split] : Redak). - 205 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja)

Tiraž 500. - Tumač manje poznatih riječi: str. 201-203.

ISBN 978-953-95633-9-2

821.163.4(497.6)-32
COBISS.BH-ID 20259590

BHK 1124
DURMIŠEVIĆ, Smajil
        Miris divlje ruže : zbirka poezije = Fragrance of the wild rose : a collection of poetry / Smajil Durmišević ; [prevod na engleski, English translation Đurđa Vukelić Rožić]. - Zenica : Meligrafprint, 2013 (Zenica : Meligrafprint). - 256 str. ; 21 cm

Tekst na bos. i engl. jeziku. - Osnovni podaci o autoru, Basic information of the author: str. 252-255. - Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9958-677-13-7

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 20657158

BHK 1125
DŽAMONJA, Dario
        Ako ti jave da sam pao --- / Dario Džamonja. - 2. izd. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2014 (Grude : Grafotisak). - 836 str. ; 25 cm. - (Savremena bh književnost)

ISBN 978-9958-30-199-5

821.163.4(497.6)-32
COBISS.BH-ID 20966918

BHK 1126
EFENDIĆ, Ibrahim
        Duga noć / Ibrahim Efendić. - Sarajevo : Connectum, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 214 str. ; 20 cm. - (Connectum knjiga ; 127) (Biblioteka Iverje)

Utopija o idealnom društvu / Džemaludin Alić: str. 201-204. - Knjiga mudrosti i pouke / Nijaz Alispahić: str. 205-214.

ISBN 978-9958-29-029-9

821.163.4(497.6)-31
COBISS.BH-ID 19376646

BHK 1127
EFENDIĆ, Ibrahim
        Putovanja u tišinu / Ibrahim Efendić. - Sarajevo : Connectum, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 159 str. ; 20 cm. - (Connectum knjiga ; 146) (Biblioteka Iverje)

O autoru: str. 156.

ISBN 978-9958-29-050-3

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 20866822

BHK 1128
EŠIĆ, Šimo
        Djeca rastu / Šimo Ešić ; [ilustracije Husko Balić]. - Tešanj : Planjax komerc, 2013 ([Tešanj] : Planjax print). - 110 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Studenac)

Bilješka o piscu: str. 105-108.

ISBN 978-9958-34-117-5

821.163.4(497.6)-93-1
821.163.4(497.6)-93-32
COBISS.BH-ID 20511750

BHK 1129
FEKETE-Sullivan, Marija
        Sarajevski zidovi sudbine : roman o fasadama naših života / Marija Fekete-Sullivan. - 1. izd. - Sarajevo : Rabic, 2014 (Sarajevo : Rabic). - 214 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - O autorici: str. 211.

ISBN 978-9958-33-075-9

821.163.4(497.6)-31
COBISS.BH-ID 20813574

BHK 1130
FILAN, Kerima
        Sarajevo u Bašeskijino doba : jezik kao stvarnost / Kerima Filan. - Sarajevo : Connectum, 2014. - 350 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Connectum knjiga ; 147) (Dialogos)

O autorici: str. 345. - Bibliografija: 327-336 i uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Registar.

ISBN 978-9958-29-053-4

821.163.4(497.6)-94=512.161
821.163.4(497.6).09-94=512.161
811.512.161'42
COBISS.BH-ID 20881158

BHK 1131
FILIPOVIĆ, Nihad
        Bosna u srcu : dug prema istini / Nihad Filipović. - Bihać : Grafičar, 2014 (Bihać : Grafičar). - 333 str. : ilustr. ; 25 cm

Slika autora. - Tiraž 200. - Bilješka o autoru i njegovom djelu: str. 332-333. - Bibliografija: str. 327-331 i uz tekst.

ISBN 978-9958-781-62-9

821.163.4(497.6)-94
COBISS.BH-ID 20911622

BHK 1132
FOJNICA, Nezir
        Gledaj svoja posla / Nezir Fojnica. - Zavidovići : autor, 2014 (Zenica : Grafus). - 71 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - O autoru: str. 70.

ISBN 978-9958-0346-0-2

821.163.4(497.6)-32
COBISS.BH-ID 21381126

BHK 1133
GOJER, Gradimir
        Raspućinov notturno : (huj nedosanjanosti ---) / Gradimir Gojer. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2013 (Kragujevac : Grafostil). - 115 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Savremena poezija)

Životopis: str. 97-104. - Kritika o književnom stvaralaštvu Gradimira Gojera: str. 105-110. - Srednjevjekovlje u srednjeevroplju - nove pjesme Gradimira Gojera / Admiral Mahić: str. 111-115

ISBN 978-9958-41-484-8

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 20592902

BHK 1134
GOJER, Gradimir
        Začudno, velebno : teatrološki mini eseji / Gradimir Gojer. - Sarajevo : Connectum, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 383 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Iverje)

Biografija str. 341-352

ISBN 978-9958-29-052-7

821.163.4(497.6)-4
COBISS.BH-ID 20867078

BHK 1135
GORENČEVSKI, Fatima
        Pucanje tišine / Fatima Sibila H. Gorenčevski ; [crteži Dragana Lubarde]. - Beograd : Mostart, 2013 (Beograd : Fleš). - 100 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autorici na zadnjem kor. listu

ISBN 978-86-84149-64-2

821.163.41-1
821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 200855052

BHK 1136
        Das GRAZER Opus von Ivo Andrić (1923-1924) = Grački opus Iva Andrića (1923-1924) / [herausgeber, urednik Branko Tošović ; übersetzungen, prevodi Arno Wonisch]. - Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität ; Beograd : Beogradska knjiga, 2010 (Novi Sad : Budućnost). - 535 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Andrić-Initiative / [Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität], Graz ; 3)

"Zbornik sadrži referate pročitane na drugom simpozijumu "Andrićev grački opus: kulturno-istorijski, književni i jezički aspekti (Graz, 9-10. oktobar 2010) u okviru međunarodnog projekta Andrić-Initiative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu (Grac, 2007-2015) i radove specijalno pripremljene za ovu publikaciju."--> predgovor. - Radovi na njem., hrv., bos. i srp. jeziku. - Dio teksta uporedo na njem. i srp. jeziku. - Lat. i ćir. - Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Rezimei na više jezika.

ISBN 3-9501485-3-1 (Austrija)
ISBN 978-86-7590-258-4 (Beogradska knjiga)

821.163.4(497.6).09 Andrić I.(082)
COBISS.BH-ID 5966873

BHK 1137
GREBOVIĆ-Lendo, Nadina
        Svete priče glasom žena / Nadina Grebović-Lendo. - Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine = National and University Library of Bosnia nad Herzegovina, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 137 str. ; 21 cm. - (Edicija Memoria Mundi)

Biografija autorice: str. 137. - Bibliografija: str. 127-135 i uz tekst.

ISBN 978-9958-500-71-8

82.09-055.2
821.163.4(497.6).09
81'276.3-055.2
COBISS.BH-ID 21800198

BHK 1138
GRUBEŠIĆ, Ivan
        Sevdalinka iz Novog Travnika : novokomponovane pjesme u duhu sevdalinke i tradicionalne - narodne pjesme / Ivan Grubešić. - Nova Bila : 2B Multimedia Print, 2014 (Nova Bila : 2B Multimedia Print). - 104 str. : slika autora ; 21 cm

Tiraž 1.000. - Biografija: str. 94-97.

ISBN 978-9958-519-08-6

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 21512454

BHK 1139
HABIBOVIĆ, Kadir
        Život protiv smrti / Kadir Habibović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 226 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-27-195-3

821.163.4(497.6)-94
COBISS.BH-ID 21339654

BHK 1140
HADŽIĆ, Hazim
        Pečat na vodi / Hazim Hadžić. - Tojšići : CPA, 2009 ([s. l. : s. n.]). - 104 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pegaz)

Tiraž 500. - O autoru: str. 101.

ISBN 978-9958-9151-5-4

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 17681414