prethodna
naredna
BHK 511
NAUČNO-stručni skup sa međunarodnim učešćem Policija i ljudska prava u Srbiji (2012 ; Tara)
        Zbornik sažetaka / Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Policija i ljudska prava u Republici Srbiji, Tara, 19-21. jun 2012. godine ; [urednik Željko Nikač]. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija : Fondacija "Hans Zajdel", 2012 (Beograd : Kriminalističko-policijska akademija). - 40 str. ; 30 cm

Na spor. nasl. str.: The book of abstracts. - Apstrakti na srp. i engl. jeziku. - Ćir. i lat. - Tiraž 100

ISBN 978-86-7020-219-1 (KPA)

341.231.14(497.11)(048.3)
342.72/.73(048.3)
351.74/.75(497.11)(048.3)
COBISS.BH-ID 191630092

BHK 512
        NE budi ovca : o etničkoj diskriminaciji u BiH / [priređivač Damir Banović]. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 56 str. ; 24 cm. - (Edicija BH politika Sarajevskog otvorenog centra)

Štampano dvostubačno

ISBN 978-9958-536-09-0 (meki uvez)

342.724(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 20583942

BHK 513
NIZAM, Izet
        Državna funkcija sigurnosti : (sa posebnim aspektima sigurnosti aerodroma u Bosni i Hercegovini) / Izet Nizam. - Tešanj : Planjax, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 202 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Stručna literatura)

Bibliografija: str. 197-202 i uz tekst.

ISBN 978-9958-34-133-5

351.74:355.40(497.6)
351.814.1(497.6)
656.71.07(497.6)
COBISS.BH-ID 21637126

BHK 514
NUMANOVIĆ, Amar
        Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini : pravosuđe / Amar Numanović, Sanela Muharemović, Zlatiborka Popov-Momčinović. - Sarajevo : Fondacija Heinrich Böll, Ured za BiH : Fondacija CURE : Sarajevski otvoreni centar, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 60 str. ; 24 cm. - (Edicija Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra ; knj. 14)

O autoru i autoricama: str. 57-58. - Bibliografija: str. 43-44 i uz tekst.

ISBN 978-9958-577-07-9 (Fondacija Heinrich Böll)

342.726-055.3:347.9(497.6)
305-055.3(497.6)
COBISS.BH-ID 20594438

BHK 515
NURIĆ, Šaban
        Uvod u pravo Evropske unije / Šaban Nurić. - Travnik : Pravni fakultet, 2012 (Fojnica : "Fojnica"). - 271 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Univerzitetski udžbenici)

Tiraž 500. - Biografija: str. 267-269. - Bibliografija: str. 259-266 i uz tekst.

ISBN 978-9958-640-33-9

341(4-672EU)(075.8)
COBISS.BH-ID 20192006

BHK 516
        ODŠTETNO pravo i pravo osiguranja u sudskoj praksi / Milan Blagojević ... [et al.]. - Sarajevo : Privredna štampa, 2013 (Laktaši : Grafomark). - 1378 str. ; 25 cm

ISBN 978-9958-637-52-0

347.426.6(094.5.07)
368(094.5.07)
COBISS.BH-ID 20488454

BHK 517
OKRUGLI sto Genocid nad Bošnjacima 1992.-1995. (2012 ; Sarajevo)
        Okrugli sto Genocid nad Bošnjacima 1992.-1995., Sarajevo, 22. decembar 2012. : zbornik radova / [urednik Anes Džunuzović]. - Sarajevo : Udruženje "Mladi muslimani", 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 214 str. : tabele ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-9181-9-3

341.485(=163.4*3)(497.6)"1992/1995"(082)
94(497.6)"1992/1995"(082)
COBISS.BH-ID 20865542

BHK 518
        POLITIKE Evropskih integracija / [priredila Nermina Mujagić ; prijevod na engleski jezik Amira Sadiković i Amir Đuliman]. - Sarajevo : Fondacija "Heinrich Böll" : Udruženje za političke nauke BiH, 2012 ([S. l.] : Tipografija). - 161 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Na spor. nasl. str.: European integration policies. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-577-05-5 (Fondacija "Heinrich Böll")

341.217.02(4-672EU:497.6)
341.176(4-672EU)
COBISS.BH-ID 20222982

BHK 519
        PRAVNI principi / uredio Edin Šarčević. - Sarajevo : Fondacija Centar za javno pravo, 2014 (Sarajevo : PrintLab). - 147 str. ; 21 cm

Autori priloga: str. 147. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-0376-0-3

340.13(063)(082)
COBISS.BH-ID 21690118

BHK 520
        PREČIŠĆEN i kompiliran Zakon o izvršnom postupku Republike Srpske : sa izmjenama i dopunama i registrom pojmova / priredio Ljubo Todorović. - Sarajevo : Fineks, 2013 (Sarajevo : Jordan Studio). - 124 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Mostovi)

Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-041-03-7

347.952(497.6)(094.5)
COBISS.BH-ID 20686342

BHK 521
        PRIRUČNIK pojmova i izraza najčešće korištenih u jeziku pravnih propisa institucija BiH / [autori Lejla Nuhodžić ... [et al.] ; glavna urednica Lejla Tafro-Sefić]. - Sarajevo : Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 191 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Izdanja Parlamentarne skupštine BiH ; br. 82)

Tekst na bos., hrv. i srp. jeziku. - Lat. i ćir. - Bibliografija: str. 187-189.

ISBN 978-9958-516-05-4

34(038)
COBISS.BH-ID 20356870

BHK 522
        PRIRUČNIK za multidisciplinarnu edukaciju edukatora stručnih djelatnika centara za socijalni rad u oblasti trgovanja ljudima / [Elmedin Muratbegović ... [et al.]. - Sarajevo : Ministarstvo sigurnosti BiH : Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH : GIZ SPPHT, 2014 (Tuzla : Off-set). - 186 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tekst na hrv. jeziku. - Podatak o god. izd. preuzet iz CIP-a. - Tiraž 50. - Bibliografija: str. 178-179 i uz tekst.

ISBN 978-9958-523-16-8 (Ministarstvo sigurnosti BiH)
ISBN 978-9958-522-22-2 (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH)

343.431:364.63(497.6)(035)
COBISS.BH-ID 20945670

BHK 523
        PRIRUČNIK za multidisciplinarnu edukaciju edukatora stručnih radnika centara za socijalni rad u oblasti trgovine ljudima / Elmedin Muratbegović ... [et al.]. - [Sarajevo] : Ministarstvo sigurnosti BiH : Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH : GIZ SPPHT, 2014 (Tuzla : Off-set). - 188 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tekst na bos. jeziku. - Podatak o god. izd. preuzet iz CIP-a. - Tiraž 130. - Bibliografija: str. 178-179 i uz tekst.

ISBN 978-9958-523-15-1 (Ministarstvo sigurnosti BiH)
ISBN 978-9958-522-21-5 (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH)

343.431:364.63(497.6)(035)
COBISS.BH-ID 20945158

BHK 524
        PRIRUČNIK za multidisciplinarnu edukaciju edukatora stručnih radnika centara za socijalni rad u oblasti trgovine ljudima / [Elmedin Muratbegović ... [et al.]. - Sarajevo : Ministarstvo sigurnosti BiH : Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH : GIZ SPPHT, 2014 (Tuzla : Off-set). - 190 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tekst na srp. jeziku. - Ćir. - Podatak o god. izd. preuzet iz CIP-a. - Tiraž 80. - Bibliografija: str. 180-181 i uz tekst.

ISBN 978-9958-523-17-5 (Ministarstvo sigurnosti BiH)
ISBN 978-9958-522-23-9 (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH)

343.431:364.63(497.6)(035)
COBISS.BH-ID 20945926

BHK 525
        PRIRUČNIK za posmatranje izbora u BiH : lokalni izbori 2012. / [Suad Arnautović ... [et al.]. - Sarajevo : Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, 2012 (Banja Luka : Atlantik bb). - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Tekst na srp. jeziku. - Ćir.

ISBN 978-9958-555-08-4

342.8(497.6)"2012"(035)
COBISS.BH-ID 19855622

BHK 526
        PRIRUČNIK za posmatranje izbora u BiH : lokalni izbori 2012. / [Suad Arnautović ... [et al.]. - Sarajevo : Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, 2012 (Banja Luka : Atlantik). - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Tekst na bos. jeziku. - Tiraž 500.

ISBN 978-9958-555-04-6

342.8(497.6)"2012"(035)
COBISS.BH-ID 19855110

BHK 527
        PRIRUČNIK za promatranje izbora u BiH : lokalni izbori 2012. / [Suad Arnautović ... [et al.]. - Sarajevo : Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, 2012 (Banja Luka : Atlantik). - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Tekst na hrv. jeziku. - Tiraž 350.

ISBN 978-9958-555-05-3

342.8(497.6)"2012"(035)
COBISS.BH-ID 19855366

BHK 528
PUHALO, Srđan
        Apstinenti u Bosni i Hercegovini / Srđan Puhalo, Neda Perišić. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013 (Sarajevo : Amos Graf). - 305 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 303-305 i uz tekst.

ISBN 978-9958-884-26-9

342.844:32.019.5(497.6)(049.5)
COBISS.BH-ID 20837126

BHK 529
RAMIĆ, Edin
        Historijsko-pravni značaj Francuske deklaracije o pravima čovjeka i građanina iz 1789. godine / Edin Ramić. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona, 2014 (Tuzla : Off-set). - 190 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 183-188 i uz tekst. - Summary. - Registar.

ISBN 978-9958-794-12-4

342.4(44)"1789"
94(44)
COBISS.BH-ID 20989702

BHK 530
RIZVANOVIĆ, Edin
        Poslovno pravo : natjecanje, osnivanje, prestanak poslovnih subjekata / Edin Rizvanović. - Sarajevo : Privredna štampa, 2013 (Sarajevo : MI sistem). - 250 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 243-245

ISBN 978-9958-637-51-3

347.7(075.8)
COBISS.BH-ID 20447494

BHK 531
SAHADŽIĆ, Maja
        Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona o ljudskim pravima i slobodama i "ostalim" : o postuliranju krepke (ne)konstitutivne (ne)ravnoteže nauštrb "ostalih" i ustavnopravnom perverzitetu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu / Maja Sahadžić. - Sarajevo : Centar za političke studije, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 51 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija (Ne)konstitutivni ; knj. 3)

Biografija autorice: str. 51. - Bibliografija: str. 47-49 i uz tekst.

ISBN 978-9958-060-03-8

342.4:[342.724:323.15(497.6-24)
COBISS.BH-ID 20844038

BHK 532
SAHADŽIĆ, Maja
        Ustav Republike Srpske o ljudskim pravima i slobodama i "ostalim" : o mogućnostima obvezujućeg i dozvoljenog narušavanja konstitutivne ravnoteže na normativnoj razini u korist nekonstitutivnih / Maja Sahadžić. - Sarajevo : Centar za političke studije, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 54 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija (Ne)konstitutivni ; knj. 1)

Biografija autorice: str. 54. - Bibliografija: str. 52-53 i uz tekst.

ISBN 978-9958-060-01-4

342.4:[323.15:342.724(497.6)
COBISS.BH-ID 20788742

BHK 533
SARAČEVIĆ, Izudin
        Anatomija jedne autonomije : destrukcija ustavnog uređenja Republike Bosne i Hercegovine sa osvrtom na Autonomnu pokrajinu Zapadna Bosna / Izudin Saračević. - Bihać : Grafičar, 2014 (Bihać : Grafičar). - 199 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 199. - Bibliografija: str. 185-195 i uz tekst.

ISBN 978-9958-781-63-6

342.25(497.6 Bihać)(091)
323(497.1)
COBISS.BH-ID 20952582

BHK 534
        SAVREMENE tendencije krivičnog procesnog prava u Srbiji i regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva : (normativni i praktični aspekti) / urednici Ana Petrović i Ivan Jovanović. - Beograd : Misija OEBS u Srbiji, 2012 ([Beograd] : Original). - 280 str. : tabele ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija uz pojedina poglavlja. - Sadrži i: Načelo materijalne istine u krivičnom postupku / Hajrija Sijerčić-Čolić: str. 169-191

ISBN 978-86-85207-87-7

343.1(497.11)(082)
COBISS.BH-ID 193252876

BHK 535
SEIZOVIĆ, Zarije
        Konstitutivni narodi i ustavne promjene / Zarije Seizović. - 2. dopunjeno izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 131, 139 str. ; 20 cm

Nasl. prištampanog prijevoda: Constituent peoples and constitutional changes. - Izvorni tekst i prijevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Bibliografija: str. 53-57 i uz tekst

ISBN 978-9958-27-208-0

342.724:323.1(497.6)
COBISS.BH-ID 21569798

BHK 536
SENJAK, Kata
        Notarijat u uporednom pravu i pravu Bosne i Hercegovine / Kata Senjak. - Sarajevo : Službeni list BiH, 2014 (Sarajevo : Službeni list BiH). - 234 str. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 227-234 i uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-46-068-5

347.961(497.6)
COBISS.BH-ID 21268486

BHK 537
        SIGURNOST i pravna zaštita pravosuđa u Bosni i Hercegovini / Vildana Helić ... [et al.]. - Sarajevo : TDP ; [Sarajevo] : International Criminal Investigative Training Assistance Program, 2014 (Sarajevo : Savart Print). - 102, 110 str. ; 25 cm

Nasl. str. prištampanog prijevoda: Security and legal protection of the judical system in justice in Bosnia and Herzegovina. - Izvorni tekst i prijevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Biografije autora: str. 101-102. - Bibliografija: str. 93-95 i uz tekst.

ISBN 978-9958-553-16-5

347.9:351.74/.75(497.6)
343(497.6)
COBISS.BH-ID 21261062

BHK 538
SIJERČIĆ-Čolić, Hajrija
        Krivično procesno pravo. Knj. 1, Krivičnoprocesni subjekti i krivičnoprocesne radnje / Hajrija Sijerčić-Čolić. - 3. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2012 (Fojnica : "Fojnica"). - 493 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Manualia Facultatis iuris Sarajevo)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 478-491 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-627-94-1 (cjelina)
ISBN 978-9958-627-95-8 (Knj. 1)

343.1(075.8)
COBISS.BH-ID 20035334

BHK 539
SIJERČIĆ-Čolić, Hajrija
        Krivično procesno pravo. Knj. 2, Tok redovnog krivičnog postupka i posebni postupci / Hajrija Sijerčić-Čolić. - 3. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2012 (Fojnica : "Fojnica"). - 316 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Manualia Facultatis iuris Sarajevo)

Bibliografija: str. 304-314 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-627-94-1 (cjelina)
ISBN 978-9958-627-96-5 (Knj. 2)

343.1(075.8)
COBISS.BH-ID 20058118

BHK 540
SIMOVIĆ, Miodrag
        Krivično procesno pravo : uvod i opšti dio / Miodrag N. Simović, Vladimir M. Simović. - 3. izd. (izmijenjeno i dopunjeno). - Bihać : Pravni fakultet, 2013 (Laktaši : Grafomark). - 584 str. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 579-584 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-9069-9-2

343.1(075.8)
COBISS.BH-ID 20668678