prethodna
naredna
BHK 451
BERIDAN, Almir
        Zaštita i spašavanje u međunarodnom i nacionalnom pravu / Almir Beridan. - Sarajevo : Službeni list BiH, 2014 (Sarajevo : Službeni list BiH). - 156 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 141-147 i uz tekst.

ISBN 978-9958-46-067-8

341.33
COBISS.BH-ID 20876550

BHK 452
BIKIĆ, Enes
        Nasljedno pravo / Enes Bikić, Sefedin Suljević. - Tešanj : Planjax komerc, 2014 (Tešanj : Planjax print). - 498 str. : obrasci ; 24 cm

Bibliografija: str. 491-498 i uz tekst.

ISBN 978-9958-34-140-3

347.65/.68(497.6)(094.5.07)
COBISS.BH-ID 21798150

BHK 453
BLAGOJEVIĆ, Milan
        Građansko i privredno pravo u praksi sudova u Bosni i Hercegovini : (aktuelna sudska praksa 2009-2012.) / Milan Blagojević, Haso Tajić. - Sarajevo : Privredna štampa, 2013 (Laktaši : Grafomark). - 984 str. ; 25 cm

Tekst na bos., hrv. i srp. jeziku

ISBN 978-9958-637-50-6

347:340.142(497.6)(094.5.07)
COBISS.BH-ID 20441606

BHK 454
BOGUNIĆ, Sanin
        Izborni sistem Bosne i Hercegovine : alternativni modeli / Sanin Bogunić. - Sarajevo : DES, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 135 str. ; 25 cm

O autoru: str. 133. - Bibliografija: str. 125-132 i uz tekst.

ISBN 978-9958-28-022-1

342.8(497.6)
COBISS.BH-ID 19661574

BHK 455
BOGUT, Vlado
        Grudski žrtvoslov : Drugi svjetski rat i poraće / [Vlado Bogut, Ljubo Leko]. - Grude : Općina, 2014 (Grude : Grafotisak). - 877 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 3.000. - O autorima: str. 875-877. - Bibliografija: str. 815-827 i uz tekst.

ISBN 978-9958-0380-0-6

341.322.5:94](497.6 Grude)
355.1-058.65:929(497.6 Grude)
COBISS.BH-ID 21658374

BHK 456
BOSNA i Hercegovina. Zakoni itd.
        Nasljeđivanje : zakoni s napomenama Federacije BiH, Republike Srpske / [priredio] Ljubo Todorović. - Sarajevo : Fineks, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 208 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Mostovi)

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-041-12-9

347.65/.68(497.6)(094.5)
COBISS.BH-ID 21712646

BHK 457
BOSNA i Hercegovina. Zakoni itd.
        Stvarna prava Federacije BiH, Republike Srpske : novi i prečišćeni zakoni, komentari, praktični primjeri akata, registri pojmova / [priredili] Ljubo Todorović, Mensur Hadžimusić. - Sarajevo : Fineks, 2013 (Fojnica : "Fojnica"). - 286 str. : obrasci ; 25 cm. - (Biblioteka Mostovi)

Tiraž 1.000. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-041-02-0

347.2(497.6)(094.5.07)
COBISS.BH-ID 20666118

BHK 458
BULJUBAŠIĆ, Suada
        Resocijalizacija maloljetnih prestupnika / Suada Buljubašić. - Sarajevo : Arka Press, 2012 (Sarajevo : Arka Press). - 224 str. : tabele ; 24 cm

Predgovor: str. 5. - Bibliografija: str. 213-218 i uz tekst.

ISBN 978-9958-588-39-6

343.121.5:061.235
316.624
COBISS.BH-ID 19708678

BHK 459
BUNJEVAC, Maja
        Greške prilikom vođenja informativnog razgovora / Maja Bunjevac. - Tešanj : Planjax komerc, 2014 ([Tešanj] : Planjax print). - 46 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Stručna biblioteka)

Bibliografija: str. [47].

ISBN 978-9958-34-136-6

343.9
COBISS.BH-ID 21654534

BHK 460
BUNJEVAC, Maja
        Recidivizam / Maja Bunjevac. - Tešanj : Planjax, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 216 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Stručna literatura)

Bibliografija: str. 212-216 i uz tekst.

ISBN 978-9958-34-134-2

343.235
COBISS.BH-ID 21638406

BHK 461
CONTRERAS, Narciso
        Syria's war : a journal of pain / [photography and text] Narciso Contreras. - Sarajevo : Udruženje građana "Kultura sjećanja" = Association of Citizens "Culture of Remembrance", 2014 ([Grude] : Grafotisak]). - 79 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 1.000

ISBN 978-9958-025-02-0

341.31(569.1)(084.12)
COBISS.BH-ID 21608454

BHK 462
ČARDAKLIJA, Nijaz
        Contemporary Persian language : international law = Zabãn-e fãrsi-e mo'ãser : hoquq-e beyn-ol-melal / Nijaz Čardaklija. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 582 str. ; 24 cm

Tekst na engl. i perz. jeziku. - About the author: str. 581. - Bibliografija: str. 579.

ISBN 978-9958-27-201-1

341=222.1=111
COBISS.BH-ID 21475078

BHK 463
ČARDAKLIJA, Nijaz
        Le Persan Contemporain. Les Conventions Diplomatiques et Consulaires avec les Protocols Facultatifs Français-Persan-Espagnol = El Persa Contemporáneo. Las Convenciones Diplomáticas y Consulares con los Protocolos Facultativos Francés-Persa-Español / Nijaz Čardaklija. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 224 str. ; 24 cm

Tekst na franc., perz. i špan. jeziku. - O autoru: str. 223. - Bibliografija: str. 221.

ISBN 978-9958-27-217-2

341.7/.8=133.1=222.1=134.2(094)
COBISS.BH-ID 21671430

BHK 464
ČAUŠEVIĆ, Jasmina
        Brojevi koji ravnopravnost znače : analiza rezultata istraživanja potreba LGBT osoba u Bosni i Hercegovini / Jasmina Čaušević ; [translation Adelita Selmić]. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 94, 94 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Edicija Ljudska prava ; knj. 17)

Nasl. str. prištampanog prijevoda: Numbers of life : analysis of the results of the research on needsof LGBT community in Bosnia-Herzegovina. - Tekst na bos., hrv., srp. i eng. jeziku. - O autorici: str. 89. - Bibliografija: str. 72 i uz tekst.

ISBN 978-9958-536-10-6

342.726:613.885(497.6)
COBISS.BH-ID 20638470

BHK 465
ČEKIĆ, Smail
        Zločini protiv čovječnosti i međunarodnog prava nad Muslimanima (Bošnjacima i Albancima) u plavsko-gusinjskoj oblasti 1912-1913. : naučnoistraživački projekt / Smail Čekić. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta, 2013 (Sarajevo : Amos Graf). - 167 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 40. - Bibliografija: str. 157-167 i uz tekst.

ISBN 978-9958-740-88-6

341.485(=163.4*3)(497.16)"1912/1913"
COBISS.BH-ID 20420614

BHK 466
        ČITANKA LGBT ljudskih prava / [priredili Aida Spahić, Saša Gavrić]. - 2. dopunjeno izd. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar : Fondacija Heinrich Böll, Ured u BiH, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 278 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Edicija Questioning Sarajevskog otvorenog centra ; knj. 3)

Autori/ce: str. 276-278. - Bibliografija uz pojedina poglavlja i uz tekst.

ISBN 978-9958-577-02-4 (Fondacija Heinrich Böll)

342.726-055.3(082)
COBISS.BH-ID 20176902

BHK 467
ČOLIĆ, Amela
        Uvod u opću teoriju prava / Amela Čolić. - Bihać : Pravni fakultet, 2013 (Bihać : Grafičar). - 222 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Univerzitetska knjiga)

Tiraž 250. - Biografija: str. 221-222. - Bibliografija: str. 211-215 i uz tekst.

ISBN 978-9958-9069-7-8

340.1(075.8)
COBISS.BH-ID 20496134

BHK 468
ČOLOVIĆ, Vladimir
        Međunarodno privatno pravo / Vladimir Čolović. - 1. izd. - Banja Luka : Panevropski univerzitet Apeiron, 2012 (Banja Luka : Markos design & print studio). - 477 str. ; 24 cm. - (Pravna biblioteka Sofokles ; knj. 23)

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 469-477 i uz tekst.

ISBN 978-99955-91-01-4

341.9(075.8)
COBISS.BH-ID 3398680

BHK 469
ČUSTOVIĆ, Mia
        Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini : unutrašnji poslovi / Mia Čustović, Zlatiborka Popov-Momčinović. - Sarajevo : Fondacija Heinrich Böll, Ured za BiH : Fondacija Cure : Sarajevski otvoreni centar, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 60 str. ; 24 cm. - (Edicija Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra ; knj. 18)

O autoricama: str. 58. - Bibliografija: str. 44-45 i uz tekst.

ISBN 978-9958-577-09-3 (Fondacija Heinrich Böll)

342.726-055.3:351.74(497.6)
305-053.3(497.6)
COBISS.BH-ID 20654342

BHK 470
ĆERIMOVIĆ, Emina
        Anonimizacija sudskih i tužilačkih akata u Bosni i Hercegovini : (ne)mogući kompromis između zaštite ličnih podataka i prava na informaciju o krivičnim postupcima / Emina Ćerimović, Edin Hodžić, Amra Mehmedić. - Sarajevo : Analitika, Centar za društvena istraživanja, 2014 (Sarajevo : Blicdruk). - 95 str. ; 30 cm

O autorima: str. 95. - Bibliografija: str. 85-93 i uz tekst.

ISBN 978-9958-1922-5-8

343.1:342.72/.73](497.6)
COBISS.BH-ID 21142278

BHK 471
DIZDAREVIĆ, Sead
        Pravna klinika : radno pravo : praktični obrasci / Sead Dizdarević. - Sarajevo [i. e. Fojnica] : "Fojnica", 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 223 str. : obrasci ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 215-224.

349.2(075.8)
COBISS.BH-ID 21262854

BHK 472
DIZDAREVIĆ, Sead
        Radno pravo / Sead Dizdarević. - Sarajevo : Adizajn, 2014 ([Sarajevo] : Adizajn). - 316 str. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 307-315.

ISBN 978-9958-049-03-3

349.2
COBISS.BH-ID 20923398

BHK 473
DURMIŠEVIĆ, Enes
        Uvod u razvoj pravne misli u Bosni i Hercegovini / Enes Durmišević. - 1. izd. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 157 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Manualia Facultatis iuris Sarajevo)

Tiraž 500. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-14-004-4

340.1(497.6)(075.8)
COBISS.BH-ID 21738502

BHK 474
GAVRIĆ, Saša
        The political system of Bosnia and Herzegovina : institutions - actors - processes / Saša Gavrić, Damir Banović, Marinha Barreiro. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar = Sarajevo Open Centre, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 118 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija BH politika = Edition BH politics)

Authors: str. 118. - Bibliografija: str. 109-114 i uz tekst.

ISBN 978-9958-536-11-3

342.2(497.6)
COBISS.BH-ID 20667910

BHK 475
GOLDSTEIN, Slavko
        1941. : godina koja se vraća / Slavko Goldstein. - Beograd : Službeni glasnik ; Sarajevo : Synopsis, 2012 ([Beograd] : Glasnik). - 505 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Svedoci epohe)

Tiraž 1.000. - O autoru ove knjige: str. 497. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-86-519-1089-3 (Službeni glasnik)
ISBN 978-9958-587-62-7 (Synopsis)

341.322.5(497.5)"1941/1945"
821.163.42-94
COBISS.BH-ID 190090508

BHK 476
HABERMAS, Jürgen
        Ogled o Ustavu Evrope / Jürgen Habermas ; preveli Edin Šarčević, Hana Sar ; redaktura prevod Hana Sar. - Sarajevo : Fondacija Centar za javno pravo, 2011 (Sarajevo : Rabic). - 130 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Zur Verfassung Europas. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-1960-1-0

342(4-672EU)
COBISS.BH-ID 19548678

BHK 477
HASANAGIĆ, Jasmina
        [Lesbian, gay, bisexual and transgender]
        LGBT čitanka 3 : identiteti, aktivizam, pravo / [Jasmina Hasanagić, Slobodanka Dekić, Vladana Vasić ; priredila Jasmina Čaušević]. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 99 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicija Questioning Sarajevskog otvorenog centra ; knj. 9)

O autoricama: str. 98. - Bibliografija: str. 97.

ISBN 978-9958-536-20-5

613.885
COBISS.BH-ID 21728006

BHK 478
HODŽIĆ, Edin
        Novi - stari ustavni inženjering? : izazovi i implikacije presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH / Edin Hodžić i Nenad Stojanović. - Sarajevo : Analitika, Centar za društvena istraživanja, 2011 ([s. l. : s. n.]). - 137 str. : tabele ; 23 cm

O autorima: str. 137. - Bibliografija: str. 120-136 i uz tekst.

ISBN 978-9958-1922-0-3

342.4:342.724](497.6):343.415
COBISS.BH-ID 18736134

BHK 479
HODŽIĆ, Irfan
        Od indicija do optužnice / Irfan Hodžić. - Cazin : Grafis, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 189 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 188-189 i uz tekst.

ISBN 978-9958-667-29-9

343.985
COBISS.BH-ID 21329926

BHK 480
HUREMOVIĆ, Lejla
        Ka pozitivnim praksama : izvještavanje medija u 2013. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini / Lejla Huremović, Kristina Ljevak, Jasmina Čaušević. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar : Fondacija "Heinrich Böll" : Fondacija CURE, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 53 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra ; knj. 23)

O autoricama: str. 42. - Bibliografija: str. 39-40 i uz tekst. - Rječnik osnovnih LGBT pojmova: str. 43-53.

ISBN 978-9958-536-15-1 (Sarajevski otvoreni centar)
ISBN 978-9958-577-14-7 (Fondacija "Heinrich Böll")
ISBN 978-9958-0988-2-6 (Fondacija CURE)

342.726:613.885]:316.774(497.6)
COBISS.BH-ID 20900102