prethodna
naredna
BHK 361
FILIPOVIĆ, Muhamed
        Kraj bošnjačkih iluzija : rasprava o uzrocima poraza bošnjačke politike i odgovornosti za njih / Muhamed Filipović. - 2. skraćeno izd. - Fojnica : "Fojnica", 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 140 str. ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Predgovor: str. 5-9.

ISBN 978-9958-17-049-2

323.1(=163.4*3)(497.6)
COBISS.BH-ID 21388550

BHK 362
GREBENAR, Bojan
        "Bosansko proljeće" : između protesta, pokreta i podvale / Bojan Grebenar. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014 (Banjaluka : Mikroprint). - 37 str. : tabele ; 30 cm

Tiraž 100. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. [39].

ISBN 978-9958-884-30-6

323.233(497.6)
COBISS.BH-ID 21400582

BHK 363
HADŽIKADUNIĆ, Emir
        Zašto Iran? / Emir Hadžikadunić. - Sarajevo : Centar za napredne studije : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 230 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - O autoru: str. 227. - Bibliografija: str. 211-226 i uz tekst

ISBN 978-9958-0935-3-1 (Centar za napredne studije)
ISBN 978-9958-27-152-6 (Dobra knjiga)

323(55)
327(55)
COBISS.BH-ID 20716038

BHK 364
HALIMIĆ, Šeherzada
        Politike prema mladima : analiza naklonjenosti političkih stranaka prema mladima u Bosni i Hercegovini za 2012./2013. godinu / Šeherzada Halimić. - 1. izd. - Sarajevo : Institut za razvoj mladih Kult, 2014 (Sarajevo : Amos Graf). - 44 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Tiraž 100.

ISBN 978-9958-0391-0-2

329:342.726-053.6/.8(497.6)
COBISS.BH-ID 21758982

BHK 365
HODŽIĆ, Dželaludin
        Liberalizam vs. multikulturalizam : pregled rasprave o grupnim pravima / Dželaludin Hodžić. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2014 (Sarajevo : A dizajn). - 124 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 113-124 i uz tekst.

ISBN 978-9958-022-06-7

329.12:316.722]:342.7
COBISS.BH-ID 21797638

BHK 366
IBRAKOVIĆ, Dželal
        Na klackalici etnocentrizma i multilateralnosti : (paradigma BiH) / Dželal Ibraković. - Sarajevo : Fakultet političkih nauka, 2014 (Sarajevo : TMP). - 196 str. ; 21 cm

Tiraž 200. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 178-196. - Summary.

ISBN 978-9958-598-61-6

323.14(497.6)
323(497.6)
COBISS.BH-ID 21818374

BHK 367
        ISLAMOFOBIJA : pojam, pojava, odgovor / priredili Ahmet Alibašić, Muhamed Jusić ; prevodioci tekstova na bosanski jezik Enes Karić ... [et al.]. - Sarajevo : El-Kalem : Centar za napredne studije, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 585 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-23-378-4 (El-Kalem)
ISBN 978-9958-0935-9-3 (Centar za napredne studije)

323.12:28(082)
28-67
COBISS.BH-ID 21282822

BHK 368
JURČEVIĆ, Josip
        Politička koncepcija i djelovanje Hrvatskoga narodnog odbora pod vodstvom Branimira Jelića : izvorni znanstveni članak / Josip Jurčević. - Mostar : [Sveučilište], 2012 ([s.l. : s.n.]). - Str. 170-196 ; 24 cm

Bibliografija: str. 193-195. - Abstract. - P.o.: Hum : časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ISSN 1840-233X ; 2012, br. 9

32:314.743(=163.42)
COBISS.BH-ID 20533766

BHK 369
KARAMATIĆ, Emil
        Hrvat bez licence / Emil Karamatić. - Mostar : Terra idea, 2014 (Mostar : Print Team). - 166 str. ; 20 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-0313-0-4

323.1(=163.42)(497.6)
COBISS.BH-ID 21077766

BHK 370
KIVIMÄKI, Timo
        Dinamika konflikta u multietničkoj državi Bosni i Hercegovini : studija analize konflikta u pojedinim zemljama / Timo Kivimäki, Marina Kramer i Paul Pasch ; [prijevod Senada Kreso]. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 125 str. : graf. prikazi ; 30 cm

O autorima: str. 125. - Bibliografija: str. 119-124 i uz tekst.

ISBN 978-9958-884-18-4

323.1:316.48(497.6)
COBISS.BH-ID 20218118

BHK 371
KOMŠIĆ, Ivo
        Vrijeme sjenki : (ethos u politici) / Ivo Komšić. - Sarajevo : Sarajevo Publishing, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 256 str. : ilustr. ; 23 cm

Biografija autora: str. 254. - Registar.

ISBN 978-9958-21-597-1

323(497.6)(049.3)
316.334.3(049.3)
COBISS.BH-ID 21482246

BHK 372
LANGER, Alexander
        Suživot = Convivenza = Togetherness = Zusammenleben : [dieci punti per la convivenza] / Alexander Langer. - Bolzano : Fondazione Alexander Langer Stiftung, 2011 (Bozen : In Side coop.sociale). - 65 str. : ilustr. ; 21 cm

Uporedo tekst na tal. i prijevod na srp., bos., njem. i engl. jeziku

323.111
COBISS.BH-ID 512375991

BHK 373
LASIĆ, Mile
        O uzrocima i posljedicama bespuća na putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji / Mile Lasić. - Sarajevo : Friedrich Ebert Stiftung, 2014 (Banjaluka : Mikroprint). - 24 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Serija analiza Kriza demokratije)

Tiraž 100. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-884-32-0

327.39(4-672EU)
COBISS.BH-ID 21517318

BHK 374
LUKETIĆ, Katarina
        Balkan : od geografije do fantazije / Katarina Luketić. - Zagreb ; Mostar : Algoritam, 2013 ([Zagreb] : ZT Zagraf). - 463 str. ; 23 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 441-453 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-040-03-0 (Mostar)
ISBN 978-953-316-618-6 (Zagreb)

323.12/.14(497)
316.347
323.1(=163.42)
COBISS.BH-ID 199537932

BHK 375
MARKEŠIĆ, Luka
        Izlaz iz bespuća hrvatske politike u BiH? / Luka Markešić. - Sarajevo : Hrvatsko narodno vijeće u Bosni i Hercegovini, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 150 str. : ilustr. ; 21 cm

"Posvećeno Bosni i Hercegovini, državi ravnopravnih građana i naroda u povodu dvadeset godina međunarodnog priznanja 1992-2012." --> prelim. str. - Kratka biografija autora: str. 144.

ISBN 978-9958-564-00-0

323(=163.42)(497.6)
323(497.6)
COBISS.BH-ID 19506950

BHK 376
MEHTIĆ, Halil
        Svjedok vremena / Halil Mehtić. - Zenica : Islamski pedagoški fakultet, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 156 str. ; 21 cm

Tiraž 1.500

ISBN 978-9958-697-28-9

323(=163.4*3)(497.6)
327
COBISS.BH-ID 20572678

BHK 377
MIHALJEVIĆ, Damirka
        Politička kultura u Bosni i Hercegovini / Damirka Mihaljević. - Mostar : Sveučilište, Filozofski fakultet, 2014 (Mostar : Fram Ziral). - 190 str. : tabele ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 185-190 i uz tekst.

ISBN 978-9958-16-025-7

32:316.75
COBISS.BH-ID 21375238

BHK 378
MUJAGIĆ, Nermina
        Politika kao spektakl : bacanje mreže u susjedov ribnjak / Nermina Mujagić ; [fotografije Jasmin Šaković]. - Sarajevo : Fondacija "Heinrich Böll", 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 198 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm

Slika autorice i bilješka o njoj na presavitku zadnjeg kor. lista. - Tiraž 500. - Predgovor: str. 13-23. - Afterwords on book / Stef Jansen: str. 195-198. - Bibliografija: str. 189-193.

ISBN 978-9958-577-06-2

327:341.222(497.4/.6)
COBISS.BH-ID 20448774

BHK 379
MUJKIĆ, Muhamed
        Bosanski rat Dobrice Ćosića / Muhamed S. Mujkić ; [pogovor Asim Mujkić]. - Brčko : M. S. Mujkić, 2012 (Brčko : GAMA). - 291 str. ; 20 cm

Tiraž 300. - Pogovor: str. 233-240. - Bilješka o autoru: str. 283. - Bibliografija: str. 285-291.

ISBN 978-9958-865-81-7

323(497.6)
COBISS.BH-ID 19772166

BHK 380
MULAOSMANOVIĆ, Admir
        Iskušenje opstanka : Izetbegovićevih deset godina : 1990.-2000. / Admir Mulosmanović. - Sarajevo : Dobra knjiga, [2013?] (Sarajevo : Dobra knjiga). - 309 str. ; 25 cm

Podatak o god. izd. preuzet iz CIP-a. - Bibliografija: str. 275-287. - Registar.

ISBN 978-9958-27-160-1

323(497.6)"1990/2000"
929 Izetbegović A.
COBISS.BH-ID 20838918

BHK 381
NADOVEZA, Branko
        Hrvatsko, makedonsko i crnogorsko pitanje : alternativni predlozi preuređenja Kraljevine Jugoslavije. Deo 2 / Branko Nadoveza. - Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije : Centar za mitološke studije Srbije, 2014 (Beograd : Eseloge). - 217 str. : ilustr. ; 20 cm

Ćir. - Tiraž 300. - Napomene: str. 214-217

ISBN 978-86-7005-123-2 (INIS)

323.1(497.1)"1918/1941"
94(497.1)"1918/1941"
COBISS.BH-ID 204608780

BHK 382
OKRUGLI sto "Bosanskohercegovačko društvo juče, danas, sutra" (2013 ; Tuzla)
        Za front antifašista Bosne i Hercegovine / Okrugli sto "Bosanskohercegovačko društvo juče, danas, sutra", Tuzla, 21. 11. 2013. - Tuzla : PrintCom : SABNOR, 2014 (Tuzla : PrintCom). - 178 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Na vrhu nasl. str.: Savez antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-13-089-2

323:94(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 21115654

BHK 383
        POLITIČKA participacija u Bosni i Hercegovini / [Zarije Seizović ... [et al.] ; priređivači Arijana Aganović, Saša Gavrić ; prevod Dalila Mirović]. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 208 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija BH politika ; knj. 2)

Biografije: str. 204-208. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-9959-7-2

323(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 20079366

BHK 384
        POLITIKA po mjeri čovjeka : moralne vrijednosti i načela kao temelj političkog djelovanja prema socijalnom nauku Katoličke crkve. - Sarajevo : Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, 2014 ([Sarajevo] : MOARE). - 41 str. ; 21 cm

Tiraž 600. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-863-04-2

322
272-42:32
COBISS.BH-ID 21009926

BHK 385
SADIKOVIĆ, Elmir
        Evropa regija : kohezija politika Evropske unije i zapadni Balkan / Elmir Sadiković. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2014 (Kragujevac : Grafostil). - 350 str. : geogr. karte, tabele ; 25 cm. - (Biblioteka Udžbenici i priručnici)

Bibliografija: str. 337-350 i uz tekst.

ISBN 978-9958-41-520-3

332.142:32(4-672EU:497)
COBISS.BH-ID 21251334

BHK 386
SEIZOVIĆ, Zarije
        Bosnia nowadays : a disguised failed state / Zarije Seizović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 166 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. [161]-166 i uz tekst.

ISBN 978-9958-27-199-1

323(497.6)
341.4(497.6)
COBISS.BH-ID 21413638

BHK 387
SEIZOVIĆ, Zarije
        Paradigma Bosna : juče, danas, sutra / Zarije Seizović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 282 str. ; 20 cm

ISBN 978-9958-27-188-5

323(497.6)
341.4(497.6)
COBISS.BH-ID 21255942

BHK 388
SITNIĆ, Admira
        Građani/ke u kolektivističkoj ideologiji : sociološko-pravna analiza položaja "Ostalih" u Bosni i Hercegovini / Admira Sitnić, Amila Ždralović. - Sarajevo : Centar za političke studije, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 81 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija (Ne)konstitutivni ; knj. 2)

Biografije autorica: str. 81. - Bibliografija: str. 67-76.

ISBN 978-9958-060-00-7

323.15:342.724(497.6)
342.4:323.15(497.6)
COBISS.BH-ID 20788486

BHK 389
SKOKO, Božo
        Imidž Bosne i Hercegovine iz perspektive njezinih građana i međusobna percepcija Bošnjaka, Hrvata i Srba : situacija 2013. i usporedba s rezultatima istraživanja 2010. / Božo Skoko. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013 (Sarajevo : Amos Graf). - 99 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. [101-102].

ISBN 978-9958-884-27-6

323(497.6)(047.1)
COBISS.BH-ID 20847622

BHK 390
SPAHIĆ, Taib
        Prevencija terorističkih aktivnosti / Taib Spahić, Nijaz Ganić. - Fojnica : "Fojnica", 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - O autorima: str. 117-119. - Bibliografija: str. 123-127 i uz tekst.

ISBN 978-9958-17-046-1

323.28:351.74
COBISS.BH-ID 21312518