prethodna
naredna
BHK 301
KNEZOVIĆ, Zrinka
        Biometrika / Zrinka Knezović. - Mostar : Sveučilište, 2014 (Mostar : Raster). - 143 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autorici: str. 9. - Bibliografija: str. 142-143

ISBN 978-9958-16-017-2

311(075.8)
COBISS.BH-ID 21161734

BHK 302
KODOVŠEK, Neža
        O diskriminaciji : priručnik za novinarke i novinare / [autorke priručnika Neža Kodovšek, Brankica Petković ; autori/ce tekstova za bhs izdanje Zlatan Terzić, Ivana Dračo ; prijevod sa slovenačkog jezika Ahmed Burić]. - Sarajevo : Fondacija Mediacentar, 2011 ([s. l. : s. n.]). - 71 str. ; 20 cm

Dostupno i na: http://www.media.ba/mcsonline/files/shared/O_diskriminaciji_-_prirucnik.pdf. - Kor. nasl. - Bibliografija: str. 68 i uz tekst.

ISBN 978-9958-584-08-4

316.647.82(035)
342.7(035)
659.3/.4:316.647.82(035)
COBISS.BH-ID 19280902

BHK 303
KOMŠIĆ, Ivo
        Socijalna moć uma : uvod u teoriju socijalne pulsacije / Ivo Komšić. - Sarajevo : Svjetlost, 2012 (Fojnica : "Fojnica"). - 224 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 187-188 i uz tekst.

ISBN 978-9958-10-935-5

316.643:323.1](497.6)
321.013(497.6)
94(497.6)
COBISS.BH-ID 19437062

BHK 304
KUSTURA, Mensur
        Civilno društvo, ljudska prava i demokratija / Mensur Kustura, Edis Bajić. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 172 str. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 165-172 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-157-4

316.334.3:321.011.5]
COBISS.BH-ID 21132294

BHK 305
KUSTURA, Mensur
        Politička moć, civilno društvo i participacija / Mensur Kustura, Edis Bajić. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 270 str. ; 24 cm

Tiraž 200. - Selektivna bibliografija: str. 249-270 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-185-7

316.334.3:321.011.5(497.6)
COBISS.BH-ID 21714950

BHK 306
LASIĆ, Mile
        Aporije multikulturalnosti u svijetu i kod nas / Mile Lasić. - Sarajevo : Rabic ; Zagreb : Synopsis, 2014 (Sarajevo : Rabic). - 300 str. ; 21 cm

Bilješka o piscu: str. 297. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-33-077-3 (Rabic)
ISBN 978-9958-587-90-0 (Synopsis)

316.722
323(497.6)
COBISS.BH-ID 20907526

BHK 307
LAVIĆ, Senadin
        Leksikon socioloških pojmova / Senadin Lavić. - Sarajevo : Fakultet političkih nauka, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 851 str. ; 25 cm

Bilješka o autoru: str. 851. - Bibliografija: str. 757-850.

ISBN 978-9958-598-52-4

316(031)
COBISS.BH-ID 20909062

BHK 308
MEĐUNARODNI naučni skup Odjeća kao simbol identiteta (2011 ; Bihać)
        Odjeća kao simbol identiteta / Međunarodni naučni skup, [Bihać, 23. i 24. maja 2011] = Clothing as a symbol of identity / International Scientific Conference, [Bihać, 23 and 24 May 2011] ; [prijevod na engleski, English translation Željka Miklošević]. - Bihać : Tehnički fakultet = Faculty of Technical Enginering : Gradska galerija = City Gallery, 2011. - 63 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 21 cm

ISBN 978-9958-624-33-9

319:316.7](063)(082)
7.05:687.016](063)(082)
COBISS.BH-ID 18809350

BHK 309
        MIGRATION from Bosnia and Herzegovina / [editors Mirza Emirhafizović ... [et al.] ; translation into English Aida Spahić]. - Sarajevo : Faculty of Political Sciences : Ministry for Human Rights and Refugees, 2013 ([Mostar] : Fram-Ziral). - 136 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka naučni projekti ; book 8)

Tiraž 500. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-598-48-7 (Faculty of Political Sciences)

314.7(497.6)(063)(082)
COBISS.BH-ID 20624646

BHK 310
MIROSAVLJEVIĆ, Mladen
        Online mediji / Mladen Mirosavljević. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014 (Banjaluka : Mikroprint). - 47 str. ; 21 cm

Tiraž 100

ISBN 978-9958-884-28-3

316.774:004.738]:321.019.5
COBISS.BH-ID 21320710

BHK 311
MISALJEVIĆ, Neven
        Culture of living : a graphic essay / Neven Misaljević & Šefik Tatlić. - [S. l.] : Stripnjak, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 42 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Striphic book edition ; 001)

316.7(084)
COBISS.BH-ID 22110982

BHK 312
        MIT i stvarnost civilnog društva : uloga civilnog društva u jačanju socijalne uključenosti i smanjenju siromaštva / [autori Žarko Papić ... [et al.] ; prevod Tijana Dmitrović, Tatjana Slijepčević]. - 1. izd. - Sarajevo : Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju : Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, 2011 (Sarajevo : Triptih Design studio). - 210, 220 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Nasl. str. prištampanog prijevoda: Myth and reality of civil society. - Izvorni tekst i prijevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 199-209.

316.334.3:321.011.5]:364(497.6)
316.422(497.6)
COBISS.BH-ID 512166093

BHK 313
        MUSLIMANSKI svijet : populacija i religioznost / priredili Azra Mulović i Hikmet Karčić. - Sarajevo : Centar za napredne studije ; Istanbul : Centar za civilizacije Balkana, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 167 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-0935-2-4 (Centar za napredne studije)

314.156:28](100)
COBISS.BH-ID 20539910

BHK 314
NAUČNI simpozijum 150 godina od protjerivanja Muslimana iz Kneževine Srbije (2012 ; Orašje)
        [Sto pedeset godina]
        150 godina od protjerivanja Muslimana iz Kneževine Srbije : zbornik radova sa Naučnog simpozijuma, 07.-08. 09. 2012. god., Orašje / [glavni urednik Mirsad Arnautalić]. - Orašje : Medžlis Islamske zajednice ; Tuzla : Muftijstvo tuzlansko, 2013 (Gradačac : Foto - Ćiro). - 432 str. : tabele ; 26 cm

Predgovor: str. 7. - Bibliografija uz pojedine radove i uz tekst.

ISBN 978-9958-9631-3-1 (Muftijstvo tuzlansko)

314.745.3-054.73:94(=163.4*3)(497.11)(082)
COBISS.BH-ID 20499462

BHK 315
NAUČNI skup Nauka i globalizacija (2013 ; Pale)
        Nauka i globalizacija : filološke nauke : zbornik radova sa naučnog skupa (Pale, 17-19. maj 2013.). - Pale : Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2014 (Pale : Dis Company). - 2 sv. (1072 str.) ; 24 cm. - (Posebna izdanja Naučni skupovi. Filološke nauke ; knj. 8, t. 1/2)

Ćir. i lat. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summary.

ISBN 978-99938-47-58-8

316.32:001(082)
316.32:82(082)
COBISS.BH-ID 518824548

BHK 316
NAUČNI skup Nauka i globalizacija (2013 ; Pale)
        Nauka i globalizacija : filozofske nauke : zbornik radova sa naučnog skupa (Pale, 17-19. maj 2013.). - Pale : Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2014 (Pale : Dis Company). - 2 sv. (1480 str.) : graf. prikazi ; 24 cm. - (Posebna izdanja Naučni skupovi ; knj. 8, t. 2/1)

Ćir. i lat. - Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summary.

ISBN 978-99938-47-57-1

316.32:001(082)
001(082)
316.32:159.9(082)
316.32:1(082)
COBISS.BH-ID 21732614

BHK 317
NAUČNI skup Nauka i globalizacija (2013 ; Pale)
        Nauka i globalizacija : prirodno-matematičke nauke : zbornik radova sa naučnog skupa (Pale, 17-19. maj 2013.). - Pale : Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2014 (Pale : Dis Company). - 464 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Posebna izdanja Naučni skupovi ; knj. 8, t. 3)

Ćir. i lat. - Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summary.

ISBN 978-99938-47-61-8

316.32:001(082)
001(082)
316.32:5(082)
COBISS.BH-ID 21732870

BHK 318
        PRAVOSUĐE u medijima : medijska manipulacija ili javna kontrola pravosuđa - slučaj Bosne i Hercegovine / uredio Edin Šarčević. - Sarajevo : Fondacija Centar za javno pravo, 2012 (Sarajevo : Rabic). - 146 str. ; 21 cm

Autori priloga: str. 141. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-1960-3-4

316.776:342.56(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 19993350

BHK 319
        PREGLED stanja bosanskohercegovačkog iseljeništva / [priredilo] Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sektor za iseljeništvo. - Sarajevo : Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, 2014 (Mostar : Fram Ziral). - 261 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-522-24-6

314.743(497.6)(047.1)
COBISS.BH-ID 21168134

BHK 320
PUHALO, Srđan
        Kako opažamo druge etničke grupe i njihove članove : socijalna percepcija i etnička pripadnost kod srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini / Srđan Puhalo. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013 (Sarajevo : Amos Graf). - 298 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 187-202. - Abstract.

ISBN 978-9958-884-21-4

316.347(497.6)
COBISS.BH-ID 20483590

BHK 321
RAKAS, Smilja
        Sociologija i menadžment / Smilja Rakas, Aleksandar Đokić. - Laktaši : Visoka škola "Dositej" : Trn, 2012 (Banja Luka : Grafid). - 250 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Udžbenici ; knj. 1)

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 239-250.

ISBN 978-99955-703-3-0

316.7:005(075.8)
COBISS.BH-ID 2531352

BHK 322
REDŽIĆ, Dinka
        Stavovi bosanskohercegovačkih građana o poznavanju aktivnosti [bh.] dijaspore u svijetu i u samoj BiH / Dinka Redžić. - 1. izd. - Lukavac : Inda, 2014 (Lukavac : Inda). - 89 str. : graf. prikazi ; 28 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 89.

ISBN 978-9958-582-03-5

314.743(497.6)(049.5)
COBISS.BH-ID 21297926

BHK 323
REPSTAD, Pål
        Šta je sociologija / Pål Repstad ; s norveškog preveo Rasim Muratović. - Fojnica : "Fojnica", 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 200 str. ; 20 cm

Izv. stv. nasl.: Hva er sosiologi. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 189-194. - Registar.

ISBN 978-9958-17-042-3

316.3
COBISS.BH-ID 21074694

BHK 324
SEKULIĆ, Tatjana
        Od razorenog ka otvorenom društvu / Tatjana Sekulić ; predgovor Stefano Bianchini. - Sarajevo : Rabic, 2014 (Sarajevo : Rabic). - 271 str. ; 21 cm

"Knjiga ... zbirka je socioloških radova koji su nastajali u dugom vremenskom periodu ... --> O knjizi. - Predgovor / sa italijanskog prevela Tatjana Sekulić: str. 9-16. - Bibliografija: str. 245-271 i uz tekst.

ISBN 978-9958-33-078-0

316.26/.28:316.48"1992/2013"(497.6)
COBISS.BH-ID 20967174

BHK 325
SMAJLOVIĆ, Salih
        S Bošnjacima diljem svijeta / Salih Smajlović ; [fotografije Salih Smajlović]. - Sarajevo : El-Kalem, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 258 str. : fotogr. u bojama ; 24 cm

ISBN 978-9958-23-327-2

314.743(=163.4*3)
930.85:28(=163.4*3)
COBISS.BH-ID 19994886

BHK 326
        SREDNJOBOSANSKI kanton u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku]. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 31 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100.

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 20670726

BHK 327
        SREDNJOBOSANSKI kanton u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 32 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100.

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 21518854

BHK 328
TERMIZ, Dževad
        Osnovi metodologije socijalne psihologije / Dževad Termiz. - Sarajevo : Amos Graf, 2013 ([Sarajevo] : Amos Graf). - 200 str. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 189-200 i uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-668-07-4

316.6:001.8
COBISS.BH-ID 20468486

BHK 329
TUCE, Predrag
        Grupni identitet na terapiji identiteta / Predrag Tuce. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 187 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Bibliografija: str. 185-187 i uz tekst. - Sadrži i: O identitetu / Nina Hadžiahmetović

ISBN 978-9958-27-168-7

159.923.2
316.614
COBISS.BH-ID 20950022

BHK 330
        TUZLANSKI kanton u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku]. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 31 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100.

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 20670470