prethodna
naredna
BHK 241
MUHAMMADIYAN, Muhammad
        Čovjekov zavjet Bogu. Sv. 2 / Mohammad Mohammadijan ; preveo s perzijskog Sedad Dizdarević. - Sarajevo : Fondacija "Mulla Sadra" u Bosni i Hercegovini : Džami`atu-l-Mustafa el-`alemijje, 2013 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 186 str. ; 20 cm

Izv. stv. nasl. na perz. jeziku. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-657-66-5

28-4
COBISS.BH-ID 20284422

BHK 242
MUHIĆ, Ferid
        Islamski identitet Evrope / Ferid Muhić. - Sarajevo : Centar za napredne studije ; Skopje : Logos-A, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 409 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 401-409 i uz tekst

ISBN 978-9958-022-00-5 (Centar za napredne studije)

28-67(4)
COBISS.BH-ID 21414406

BHK 243
MUSA, Sanin
        Smiri sebe i srce svoje : najljepši zikrovi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem / Sanin Musa. - Sarajevo : Bookline, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 87 str. ; 19 cm

Bilješka o autoru: str. [89].

ISBN 978-9958-694-78-3

28-534.3
COBISS.BH-ID 21003782

BHK 244
        MUSLIMANI i drugi / s arapskog preveli Muhamed Kico i Amrudin Hajrić. - Sarajevo : El-Kalem : Centar za dijalog - Vesatijja, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 379 str. ; 24 cm

Prijevod djela: Nahnu wa al-ãhar. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-23-362-3 (El-Kalem)
ISBN 978-9958-065-04-0 (Centar za dijalog Vesatijja)

28-673.5(082)
28-675(063)(082)
COBISS.BH-ID 20860166

BHK 245
NAKIČEVIĆ, Omer
        Hafiz Omer Mušić, profesor : (1903.-1972.) / Omer Nakičević. - Tešanj : Planjax ; Gračanica : Medžlis IZ, 2012 ([Tešanj] : Planjax print). - 538 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Biblioteka Logos ; kolo 9, knj. 2)

Bibliografija uz tekst.

ISBN 978-9958-34-093-2

28-23-726.5:929 Mušić O.
929 Mušić O.
COBISS.BH-ID 19275014

BHK 246
En-NESAI
        Dani i noći s Resulullahom / Ebu Abdurrahman en-Nesai ; [prijevod djela Abdurrahman Kuduzović]. - Sarajevo : Bookline, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 440 str. ; 24 cm

Izv. stv. nasl. na arap. jeziku. - Bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-694-67-7

28-725-4/-5
COBISS.BH-ID 20399110

BHK 247
OSMAN Muhammad al-Hamis
        Historijska epoha : od smrti Allahovog Poslanika do ubistva Husejna, 61. h. g. / Osman b. Muhammed el-Hamis ; [prijevod Elvedin Pezić]. - Sarajevo : Udruženje "Orijent", 2014 (Sarajevo : Amos Graf). - 284 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Prijevod djela: Hukbetun minet-tarih. - Tiraž 200. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-064-01-2

28-9
COBISS.BH-ID 21234694

BHK 248
        PETAK, džuma, hutba / Osman Mujić. - Srebrenik : Selimpex, 2014 ([Srebrenik] : Selimpex). - 258 str. ; 24 cm

Tekst na bos. i arap. jeziku. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 154.

ISBN 978-9958-679-18-6

28-534.2
COBISS.BH-ID 21241350

BHK 249
al-QARADAWI, Yusuf
        Džihad : vrste i implikacije : (sažetak) / Jusuf-el-Karadavi ; sažetak sačinio Mustafa Prljača ; s arapskog preveli Fikret Pašanović ... [et al.]. - Sarajevo : Centar za dijalog Vesatijja : El-Kalem, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 750 str. ; 25 cm

Prijevod djela: Fiqh al-ğihãd. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-965-01-9 ! (Centar za dijalog Vesatijja)
ISBN 978-9958-23-369-2 (El-Kalem)

28-768
COBISS.BH-ID 20948486

BHK 250
al-QARADAWI, Yusuf
        Islam u koji pozivamo / Jusuf el-Karadavi ; s arapskog preveo i priredio Safvet Halilović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 270 str. ; 21 cm

Prijevod djela: El-Islam ellezi ned'u ilejhi. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-27-211-0

28-12
COBISS.BH-ID 21609734

BHK 251
al-QARNI, Aid
        Na kapiji Objave / Aid el-Karni ; [prijevod djela Abdurrahman Kuduzović]. - Sarajevo : Bookline, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 136 str. ; 25 cm

Izv. stv. nasl. na arap. jeziku

ISBN 978-9958-694-68-4

28-254
COBISS.BH-ID 20399622

BHK 252
RAMIĆ, Šukrija
        Opća šerijatskopravna pravila / Šukrija Ramić. - Zenica : Islamski pedagoški fakultet ; Sarajevo : Centar za napredne studije, 2014 (Sarajevo : Adizajn). - 130 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 123-126 i uz tekst.

ISBN 978-9958-697-31-9 (Islamski pedagoški fakultet)
ISBN 978-9958-022-02-9 (Centar za napredne studije)

28-74(075.8)
COBISS.BH-ID 21572358

BHK 253
as-SA'ADI, Davud Sulayman
        Sudnji dan : između nauke i Kur'ana / Davud b. Sulejman es-Sa'adi ; [prijevod djela Abdurrahman Kuduzović]. - Sarajevo : Bookline, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 159 str. ; 24 cm

Prijevod djela: Jevm el-Kijame bejne el-ilm ve el-Kur'an. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-694-70-7

28-175
COBISS.BH-ID 20400390

BHK 254
SCHIMMEL, Annemarie
        Kaligrafija i islamska kultura / Annemarie Schimmel ; preveo s engleskog i priredio Rešid Hafizović. - Sarajevo : Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", 2014 ([Sarajevo] : Sabah Print). - 337 str. : ilustr. ; 24 cm

Prijevod djela: Calligraphy and islamic culture. - Bibliografija: str. 297-330 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-845-14-7

003.077
28:008
COBISS.BH-ID 21617926

BHK 255
SELJUBAC, Sead
        Allamek al-Busnawî i al-Qãdî al-Baydãwî / Sead Seljubac. - Tuzla : Muftijstvo tuzlansko, 2014 (Tuzla : Off-set). - 355 str. : faks., tabele ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 337-349 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-9631-4-8

28-254
COBISS.BH-ID 21707526

BHK 256
SHAFII, Muhammad
        Oslobađanje od sebe : sufizam, meditacija i psihoterapija / Mohammad Shafii ; prevela s engleskog Amra Delić. - Tuzla : Univerzitetski klinički centar, Klinika za psihijatriju : Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona, 2014 (Grude : Grafotisak). - 234 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Psihoterapija)

Prijevod djela: Freedom from the self. - Tiraž 1.300. - Bilješka o autoru: str. [223]. - Bibliografija: str. [209]-222.

ISBN 978-9958-623-04-2 (Univerzitetski klinički centar)

28-1
141.336:159.923.2
COBISS.BH-ID 21527302

BHK 257
Es-SINI, Sa'id Isma'il
        Polemična pitanja o islamu / Se'id Isma'il es-Sini ; [s arapskog preveo Esnaf Imamović]. - 2. dopunjeno izd. - Sarajevo : El-Kalem, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 129 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Tasã'ulãt ğadaliyya hawla al-islãm wa ta'lîqãt. - Tiraž 3.000. - Bibliografija: str. 123-126 i uz tekst.

ISBN 978-9958-23-386-9

28-1
COBISS.BH-ID 21789190

BHK 258
SPAHIĆ, Mustafa
        Musa, a.s., i faraon / Mustafa Spahić. - 2. dopunjeno izd. - Sarajevo : El-Kalem, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 204 str. ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. 201. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-23-384-5

28-312.55:929 Mussa, poslanik
COBISS.BH-ID 21654278

BHK 259
SPAHIĆ, Mustafa
        Od hilafeta do rijaseta / Mustafa Spahić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 347 str. ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. 340-341. - Bibliografija: str. 339

ISBN 978-9958-27-156-4

28-7-9
COBISS.BH-ID 20777734

BHK 260
        SREDNJI islamski put : društvene implikacije : referati prve i druge Međunarodne konferencije o Vesatijji / s arapskog preveli Abdulaziz Drkić ... [et al.]. - Sarajevo : El-Kalem : Centar za dijalog - Vesatijja, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 372 str. ; 24 cm

Prijevod djela: Abhãt al-mu'tamar al-duwaliyy al-awwal li al-wasatiyya. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-23-364-7 (El-Kalem)
ISBN 978-9958-065-06-4 (Centar za dijalog Vesatijja)

28-67((082)
COBISS.BH-ID 20861702

BHK 261
        SUFIZAM : osnove islamske duhovnosti / William Stoddart ; sa predgovorom R. W. J. Austina ; prijevod sa engleskog Asim Delibašić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 123 str. : ilustr. ; 20 cm

Prijevod djela: Outline of sufism. - Predgovor: str. 9-11. - Bibliografija str. 117-122 i uz tekst.

ISBN 978-9958-27-183-0

28-12
141.336
COBISS.BH-ID 21227526

BHK 262
SULAYMAN Al-Cuzuli, Abu Abdullah Muhammad
        Delailu-l hajrat : salavati i selami na Allahova Poslanika Muhammeda, sallalahu 'alejhi ve sellem / Ebû Abdullah Muhammed ibni Sulejmãn el-Džezûlî, rahmetullãhi 'alejhi ; [s arapskog preveo Salko Omerbegović]. - Visoko : Medžlis Islamske zajednice, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 309 str. ; 25 cm

Prijevod djela: Dalailü'l-hayrat ve sevarükü'l-envar. - Tekst lat. i arapsko pismo. - Bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-9085-2-1

28-534.3
COBISS.BH-ID 20606214

BHK 263
ŠAHINOVIĆ, Rifet
        Nadnaravno i naravno u Nasrovoj teologiji prirode / Rifet Šahinović. - 1. izd. - Sarajevo : El-Kalem, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 203 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / El-Kalem)

Bibliografija: str. 187-199 i uz tekst.

ISBN 978-9958-23-335-7

28-1
COBISS.BH-ID 20177670

BHK 264
ŠAHINOVIĆ, Rifet
        U hladovima Kur'ana / Rifet Šahinović. - Cazin : Grafis, 2014 (Cazin : Grafis). - 357 str. ; 25 cm

Bilješka o autoru: str. 356. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-667-25-1

28-254
COBISS.BH-ID 20933382

BHK 265
ŠOŠIĆ, Dževad
        Kiraeti u tefsiru El-Ğã'mi' li 'ahkãmi 'l-Qur'ãn imama Kurtubija / Dževad Šošić. - Sarajevo : Fakultet islamskih nauka : El-Kalem, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 374 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije ; knj. 12 / Fakultet islamskih nauka)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. [363]-369 i uz tekst. - Indeks stručnih pojmova: str. [339]-342. - Summary. - Registar.

ISBN 978-9958-622-73-1 (Fakultet islamskih nauka)
ISBN 978-9958-23-381-4 (El-Kalem)

28-254
COBISS.BH-ID 21371398

BHK 266
TATCI, Mustafa
        Niyâzî Misrî : bogougodnik na svodu nedaća / Mustafa Taci ; s turskog prevela Amina Šiljak-Jesenković. - Sarajevo : Connectum, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 252 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Dialogos) (Connectum knjiga ; 133)

Prijevod djela: Burci-i Belâda Bir Merd-i Hudâ Niyâzî-i Misrî. - Bilješka o autoru: str. 234-235. - Selektivna bibliografija M. Tatcija: str. 235-238. - Bibliografija: str. 239-247 i uz tekst.

ISBN 978-9958-29-035-0

28:929 Niyâyî Misrî
COBISS.BH-ID 19713286

BHK 267
        UMRA : uputstva i savjeti / [sastavio i priredio] Esnaf Imamović. - 1. izd. - Sarajevo : El-Kalem, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 56 str. : ilustr. ; 17 cm

Ilustr. i na oba spojna lista. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-23-359-3

28-57(532)
COBISS.BH-ID 20851974

BHK 268
        USTANOVA fetve u globaliziranom svijetu / s arapskog preveli Osman Kozlić ... [et al.]. - Sarajevo : El-Kalem : Centar za dijalog -Vesatijja, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 380 str. ; 24 cm

Prijevod djela: Al-Iftã'u fi ãlam maftuh. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-23-363-0 (El-Kalem)
ISBN 978-9958-065-05-7 (Centar za dijalog Vesatijja)

28-742-267
COBISS.BH-ID 20860678

BHK 269
        VAKUFI u Bosni i Hercegovini : zbornik radova / [urednik Nedim Begović]. - Sarajevo : Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Vakufska direkcija, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 211 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 188-189 i uz tekst

ISBN 978-9958-1977-3-4

061.27:[28-747:347.2(497.6)(063)(082)
COBISS.BH-ID 20952070

BHK 270
VELAYATI, Ali Akbar
        Islamsko buđenje / Ali Akbar Velayati ; [s perzijskog preveo Muamer Kodrić]. - Sarajevo : Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", 2013 (Sarajevo : Sabah print). - 294 str. ; 24 cm

Prijevod djela: Bidariy-e eslami. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-845-10-9

28-63-9(100)
28-67:316.356.4]
COBISS.BH-ID 20427270