prethodna
naredna
BHK 181
VIDOVIĆ, Dragan
        Župa Goranci kod Mostara / Dragan Vidović, Marko Jurič ; [suradnici Serafin Hrkać ... [et al.] ; predgovor Marinko Ivanković]. - 2. dopunjeno izd. - Mostar : Hrvatski leksikografski institut BiH, 2012 ([Čakovec] : Printex). - 339 str. : fotogr. u bojama ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Predgovor: str. 9-12. - O autorima: str. 322. - Bibliografija: str. 324-325 i uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung ; Riassunto.

ISBN 978-9958-829-03-1

272-774(497.6 Goranci)
COBISS.BH-ID 20012806

BHK 182
        VIZIONARII se destǎinuiesc : mesajul Reginei Pǎcii de la Medjugorje / [compilatoare Lidija Paris ; traducere Carmen Ciocârlan]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2012 (Mostar : Fram Ziral). - 119 str. : fotogr. u bojama ; 13 cm

Prijevod djela: Vidioci svjedoče

ISBN 978-9958-36-108-1

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)
COBISS.BH-ID 19814150

BHK 183
        Les VOYANTS témoignent : le message de la Reine de la Paix de Medjugorje / [préparé par Lidija Paris ; traduction Lidija Paris]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2012 (Mostar : Fram Ziral). - 119 str. : fotogr. u bojama ; 13 cm

Prijevod djela: Vidioci svjedoče

ISBN 978-9958-36-110-4

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)
COBISS.BH-ID 19814662

BHK 184
ZOVKIĆ, Mato
        Iskustvo svećeničkog poziva u Bosni od 1963. do 2013. godine / Mato Zovkić. - Sarajevo : Katolički bogoslovni fakultet ; Zagreb : Glas Koncila, 2014 (Sarajevo : CPU Printing company). - 354 str. ; 24 cm. - (Niz Radovi ; 16)

Tiraž 350. - Registar.

ISBN 978-9958-747-42-7 (Katolički bogoslovni fakultet)
ISBN 978-953-241-391-5 (Glas Koncila)

272-725:929 Zovkić M.
929 Zovkić M.
COBISS.BH-ID 21748742

BHK 185
        ZUR Liebe berufen : thematische Auswahl aus den Botschaften mit Photos von Medjugorje / [Redaktionsleitung Krešimir Šego ; Deutsche Version Viki Dodig, Sladjana Teisler, Lidija Paris ; Photos Lidija Paris]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2012 (Mostar : Fram Ziral). - 134 str. : ilustr. u bojama ; 13 cm

Prijevod djela: Pozivam vas na ljubav

ISBN 978-9958-36-096-1

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)
COBISS.BH-ID 19567622

BHK 186
        ŽUPA Čerin : 150 obljetnica osnutka župe : (1864.-2014.) / priredili Dario Dodig i Dijana Korać. - Tomislavgrad : Naša ognjišta ; Čerin : Župni ured, 2014 (Široki Brijeg : Suton). - 422 str. : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi ; 27 cm. - (Knjižnica naših ognjišta ; knj. 205)

Pogovor / Miljenko Šteko: str. 387-389. - Bibliografija: str. 391-399 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-782-35-0 (Naša ognjišta)
ISBN 978-9958-0308-1-9 (Župni ured Čerin)

272-774(497.6 Čerin)"1864/2014"(084)
COBISS.BH-ID 21383942

BHK 187
        ŽUPA Šuica : 150. obljetnica 1864.-2014. / [autori Miljenko Šteko ... [et al.] ; fotografije Miljenko Hegedić ... [et al.]. - Šuica : Župni ured svetog Ante Padovanskog, 2014 (Zagreb : Denona). - 509 str. : fotogr. u bojama ; 31 cm

Tiraž 750. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-0344-0-9

272-774(497.6 Šuica)
908(497.6 Šuica)
COBISS.BH-ID 21376262


28 ISLAM


BHK 188
ABAZOVIĆ, Dino
        Bosanskohercegovački muslimani između sekularizacije i desekularizacije / Dino Abazović. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 199 str. : tabele ; 22 cm

Bibliografija: str. 180-197 i uz tekst.

ISBN 978-953-7035-59-4 (Zagreb)
ISBN 978-9958-587-69-6 (Sarajevo)

28-67(=163.4*3)(497.6)
COBISS.BH-ID 20252678

BHK 189
Al'-ABBAD, 'Abd al-Muhsin
        Neke vrline Poslanika plemenitog, sallallahu alejhi ve sellem / Abdu-l-Muhsin el-'Abbad el-Bedr ; prijevod Mithad R. Ćeman. - Sarajevo : Društvo studenata DEMUS, 2014 ([Sarajevo] : Amos Graf). - 99 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Min ahlãki-r-Resuli-l-kerîm, sallallahu alejhi ve sellem. - Tiraž 2.000. - Biografija autora: str. 93-96. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-9574-4-4

28-42
COBISS.BH-ID 21637638

BHK 190
ADILOVIĆ, Ahmed
        Tumačenje manje poznatih kur'anskih izraza : rasprava između Ibn Abbasa i Ibn al-Azraqa / Ahmed Adilović. - Sarajevo : El-Kalem : Centar za dijalog - Vesatijja, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 644 str. : faks., tabele ; 25 cm

Bibliografija: str. 619-630 i uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-23-372-2 (El-Kalem)
ISBN 978-9958-065-07-1 (Centar za dijalog - Vesatijja)

28-256
COBISS.BH-ID 21065990

BHK 191
ADNAN Abdul Qadir
        Korisna pravila za sretan bračni život / Adnan Abdul-Kadir ; [preveo Fahrudin Haseljić]. - Sarajevo : Udruženje "Orijent", 2013 ([s. l. : s. n.]). - 24 str. ; 19 cm. - (U okrilju bračne ljubavi ; knj. 1)

Izv. stv. nasl. na arap. pismu. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-9899-5-7

28-45
COBISS.BH-ID 20528646

BHK 192
ALAGIĆ, Ejub
        Priroda i Kur'an u kružnom brojčanom spektru / Ejub Alagić. - Bihać : Grafičar, 2012 (Bihać : Grafičar). - 99 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 300. - Podaci o autoru: str. 99. - Bibliografija: str. 98 i uz tekst.

ISBN 978-9958-781-52-0

28-17
COBISS.BH-ID 19437830

BHK 193
al-A'ZAMI, Muhammad Mustafa
        Historija kur'anskoga teksta : od objave do kompilacije : komparativna studija sa Starim i Novim zavjetom / Muhammed Mustafa el-A'zami ; s engleskog preveo Džemaludin Latić. - Sarajevo : El-Kalem, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 478 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm

Prijevod djela: The history of the Quaranic text. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. [435]-452 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-23-382-1

28-23-9
COBISS.BH-ID 21515782

BHK 194
BADAWI, Jamal
        Odnosi između muslimana i nemuslimana : razmišljanja o nekim Kur'anskim tekstovima / Džemal Bedevi ; s engleskog preveo Mirnes Kovač. - Sarajevo : El-Kalem : Centar za dijalog - Vesatijja, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 49 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Muslim/non-muslim relations. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-23-361-6 (El-Kalem)
ISBN 978-9958-065-03-3 (Centar za dijalog Vesatijja)

28-23-67
COBISS.BH-ID 20858630

BHK 195
BRIGIĆ, Adem
        Svjetlost duha : (ilahije i kaside) ; Rječnik / Adem Brigić. - Banovići : Centar za kulturu i informisanje, 2014 (Lukavac : Belim). - 246 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Forma ; knj. 4)

Bibliografija: str. 239-240

ISBN 978-9958-9078-5-2

28-291
821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 21459718

BHK 196
BUGARI, Sulejman
        Kehren wir zurück zum Schöpfer / Sulejman Bugari ; Übersetzung aus dem Bosnischen Lejla Begovic. - Sarajevo : Connectum, 2013 ([Štampano u Bosni i Hercegovini]). - 275 str. ; 20 cm. - (Connectum Buch ; 139)

Prijevod djela: Vratimo se Gospodaru. - Nachwort / Omer Nakičević: str. 263-265. - Fremwörterverzeichnis: str. 267-271. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-29-041-1

28-534.2
28-1
COBISS.BH-ID 20398086

BHK 197
COKOJA, Saudin
        Oživimo srca, oplemenimo duše / Saudin Cokoja. - Gornji Vakuf : S. Cokoja, 2014 (Tešanj : Planjax). - 174 str. ; 22 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 169.

ISBN 978-9958-534-88-1

28-29
821.163.4(497.6)-32
COBISS.BH-ID 20871942

BHK 198
CRNALIĆ, Mirsad
        Hadis o trojici u pećini : pouke i poruke / Mirsad Crnalić. - Bosanska Dubica : M. Crnalić, 2012 (Sarajevo : Amos Graf). - 146 str. ; 22 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 138-141 i uz tekst.

ISBN 978-9958-865-69-5

28-725-4/-5
COBISS.BH-ID 19631110

BHK 199
CRNALIĆ, Mirsad
        Osmijeh u islamu / Mirsad Crnalić. - Bosanska Dubica : M. Crnalić, 2013 ([Sarajevo] : Amos Graf). - 157 str. ; 22 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 148-152 i uz tekst.

ISBN 978-9958-534-26-3

28-4
COBISS.BH-ID 20498694

BHK 200
CRNALIĆ, Mirsad
        Zašto islam? / Mirsad Crnalić. - Bosanska Dubica : M. Crnalić, 2014 ([Sarajevo] : Amos Graf). - 294 str. ; 22 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 283-289 i uz tekst.

ISBN 978-9958-0337-0-4

28-12
COBISS.BH-ID 21265926

BHK 201
CVITKOVIĆ, Ivan
        Moj susjed musliman / Ivan Cvitković. - Zagreb : Školska knjiga, 2011 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 299 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 277-288 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-953-0-61933-3

28-67
COBISS.BH-ID 512050884

BHK 202
ČAVALIĆ, Admir
        Islam i slobodno tržište / Admir Čavalić, Dženan Smajić. - Tuzla : Udruženje građana "Multi", 2014 (Tuzla : Mikroštampa). - 173 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 164-170 i uz tekst.

ISBN 978-9958-0996-0-1

28:339.13.012.42
339.13.012.42:28
COBISS.BH-ID 20885254

BHK 203
DAMLA, Nurdan
        [Tristo šezdeset pet]
        365 dana sa voljenim Poslanikom / Nurdan Damla ; s turskog preveli Samira Osmanbegović-Bakšić, Ajet Arifi ; ilustracije Osman Turhan. - Sarajevo : Connectum, 2013 (Štampano u BiH). - 446 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm + Mapa Poslanikova kretanja ([1] presavijen list). - (Biblioteka Krila) (Connectum knjiga ; 141)

Prijevod djela: 365 günde sevgili Peygamberim. - Ilustr. u bojama i na oba spojna lista

ISBN 978-9958-29-043-5

28-29(0.053.2)
COBISS.BH-ID 20426246

BHK 204
DURAKOVIĆ, Ibrahim
        [Dvadeset pet]
        25 godina Islamske zajednice Split : [1983.-2008.] / Ibrahim Duraković. - 2. izd. - Zagreb : Sabor Bošnjačkih asocijacija Hrvatske [i. e.] SABAH, 2010 (Velika Gorica : MTG-Topgraf). - 250 str. : fotogr. u bojama ; 23 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / SABAH)

Tiraž 100. - Podnasl. preuzet sa prelim. lista. - Bibliografija: 247.

ISBN 978-953-95633-4-7

28-78-732.2(497.5 Split)
COBISS.BH-ID 20260358

BHK 205
DŽAMBEGOVIĆ, Emir
        Imidž Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini / Emir Džambegović. - Sarajevo : El-Kalem, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 256 str. : graf. prikazi ; 20 cm

Bibliografija: str. 233-251 i uz tekst.

ISBN 978-9958-23-357-9

28-7-67(497.6)
COBISS.BH-ID 20808710

BHK 206
DŽAMBEGOVIĆ, Emir
        Imidž Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini / Emir Džambegović. - 2. dopunjeno izd. - Sarajevo : El-Kalem, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 263 str. : graf. prikazi ; 20 cm

Bibliografija: str. 233-251 i uz tekst.

ISBN 978-9958-23-377-7

28-7-67(497.6)
COBISS.BH-ID 21254150

BHK 207
ERTUĞRUL, Halit
        Srodna srca / Halit Ertugrul ; [prijevod Avdija Salković]. - Sarajevo : Rejhan, 2012 (Istanbul : MEGA). - 198 str. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Adim adim evlilik

ISBN 978-9958-593-02-4

28-45
COBISS.BH-ID 19223046

BHK 208
FATIĆ, Almir
        Kur'anski semantički kontekst / Almir Fatić. - Sarajevo : Fakultet islamskih nauka : El-Kalem, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 389 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije ; knj. 11 / Fakultet islamskih nauka)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 357-370 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-622-72-4 (Fakultet islamskih nauka)
ISBN 978-9958-23-375-3 (El-Kalem)

28-254:811.411.21'37
COBISS.BH-ID 21165318

BHK 209
FEVZAN, Salih
        Paganski običaji kojima se Allahov Poslanik suprotstavio / autor Muhammed b. Abdul-Vehhab ; komentator Salih b. Fevzan b. Abdullah el-Favzan ; [prijevod Hajrudin Ahmetović]. - Sarajevo : Unija džemata u BiH, [2013?] ([Sarajevo] : Amos Graf). - 266 str. ; 25 cm

Prijevod djela: El-Mesailu-l-džahilijjetu-l-leti halefe fiha resulullahi ehle-l-džahilijjeti. - Kor. stv. nasl.: Komentar djela Paganski običaji kojima se Allahov Poslanik suprotstavio

ISBN 978-9958-664-02-1

28-4
COBISS.BH-ID 20488710

BHK 210
FINDIKLI, Ismail
        Sure i dove sa vrlinama : (vrline Kur'an-i Kerim'a i maniri u njegovom čitanju) / M. Ismail Findikli ; preveo, uredio i priredio Mustafa Čajlaković. - Zenica : Meligrafprint, 2014 (Zenica : Meligrafprint). - 560 str. ; 24 cm

Tiraž 200. - Biografija priređivača: str. 560. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-677-14-4

28-232
28-534.3
COBISS.BH-ID 20875782