Printaj ovu stranu

NAJAVA: KONFERENCIJA: „Među kontekstima“ u NUBBiH

06 Januar 2017 Događaji 459 Views

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine će, 9. januara 2017. od 9:30 do 18:30 sati, biti održana Konferencija „Među kontekstima“ – mediji na njemačkome jeziku i novinarstvo u jugoistočnoj Evropi prije i poslije Prvoga svjetskog rata.

Organizator Konferencije je Univerzitet Tübingen. Institut za jugoistočnu povijest i geografiju. (Prof. Dr. Carl Bethke; Njemačka) Podrška: Austrijska biblioteka u Sarajevu / OeAD pri Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH (Prof. Dr. Vahidin Preljević / Florian Haderer, MA)

Ova konferencija, proizašla iz sličnoga projekta Instituta za historiju istočne Evrope na Univerzitetu u Tübingenu (Prof. Dr. Carl Bethke), predstavlja naučne radove koji koriste medije i žurnalističke dokumente na njemačkome jeziku kao izvor sadržajno-analitički orijentiranih naučnih postavki. Polazeći od rezultata koji su dobijeni istraživanjem sarajevskih gradskih novina „Bosnische Post“ (1884–1918), ova konferencija pokušava okupiti naučnike i arhivare koji pružaju informacije o specifičnostima ovih i sličnih izvora te ih mogu prikazati i kroz vlastite istraživačke rezultate.

Polazeći od istraživačkih iskustava, konferencija promovira tzv. know-how te know-where transfer znanja te evaluira historijsku štampu na njemačkome jeziku u regiji, kao izvor kulturnonaučnih istraživanja. Pored konkretnih istraživačkih rezultata, sljedeća pitanja se postavljaju kao relevantna.

Šta se može reći o metodama rada s historijskim štampanim medijima u regiji iz datoga vremenskog perioda?

Kako se selektiraju izvori?

Šta su relevantni i validni podaci i kako se do njih došlo?

Koje institucije su bile od pomoći? Gdje se mogu pronaći izvori?

Koje nove mogućnosti (digitalne) pripreme su od pomoći i kako izgledaju?

U kojim segmentima se razlikuje novinarstvo na njemačkome jeziku u regionu od novinarstva na domaćim jezicima?

U čemu leže specifičnosti štampe na njemačkome jeziku?

Koje važne dependencije, veze, mreže ili ograničenja na novinarskome planu su se mogle detektirati?

Konferencija će imati četiri panela koji će se fokusirati na različite vidove rada s novinskim tekstovima i prezentaciju istraživačkih rezultata odnosno na sadržajnu pripremu i evaluaciju historijskih štampanih medija. Paneli su orijentirani 1) historiografski, 2) književno- i kulturnonaučno, 3) tehnički (npr. u vezi s mogućnostima digitalne pripreme izvora) i 4) arhivski/bibliotekarski.

Pored toga, konferencija će predstaviti i aktuelne projekte iz prakse i iz arhivistike koji mogu biti impuls i primjer za nove istraživačke projekte. Predavanja predstavnika značajnih bibliotekarsko-arhivskih institucija iz Sarajeva dat će uz to i uvid u opseg i stanje izvora na licu mjesta.

Predviđeno vrijeme za prezentacije je 20 minuta po referatu te pet do deset minuta za diskusiju. Jezik konferencije je prvenstveno njemački, a kao alternativa moguć je i engleski jezik.

konferencija aus