Ova zbirka sadrži štampane publikacije od posebne vrijednosti, rijetkosti i starosti. Kao i rukopisna, ova zbirka NUBBiH ogledalo je bosanskohercegovačke, ali i svjetske historije i nauke.

Sadržajno je možemo posmatrati kroz hronološki razvrstane podzbirke:

Najstarije štampane knjige. NUBBiH posjeduje četiri inkunabule i nekoliko postinkunabula, među kojima su najvrijednije one sa područja bivše Jugoslavije

Sedamnaesto i osamnaesto stoljeće u zbirci rariteta NUBBiH su zastupljeni pretežno knjigama bosanskih franjevaca. Istaknimo djela Matije Divkovića štampana bosančicom na domaćem jeziku, te Ivana Ančića, Stjepana Margetića i mnogih drugih

Devetnaesto stoljeće je vrijeme preporoda za bh. štampanu knjigu i periodiku na vlastitom prostoru. Vrijednu zbirku iz tog perioda čine publikacije Sopronove pečatnje/Vilajetske štamparije u Sarajevu(1866-1878) kao i  Štamparije Katoličkog poslanstva, odnosno Tiskare don Frane Milićevića u Mostaru (1872-1896). Publikacije Vilajetske štamparije su štampane latinicom, ćirilicom, bosančicom, arebicom, arapskim, hebrejskim pismom i jezikom, kao i svim većim evropskim jezicima latinicom. Iz ovih štamparija izlaze i prvi bh. udžbenici, službene i periodične pubikacije. Kuriozitet predstavljaju knjige i periodika štampane uporedo na dva pisma i dva jezika, tj. latinicom/ćirilicom i arapskim pismom, a na bosanskom i turskom jeziku.