citaonica12Korisnicima usluga NUBBiH na raspolaganju su tri opće čitaonice. U prvoj čitaonici na I spratu je 20+20+10 čitalačkih mjesta, raspoređenih u tri čitaonice. Na II spratu na raspolaganju je velika čitaonica sa 40 čitalačkih mjesta i manja sa 20.

Članovi NUBBiH mogu koristiti vlastite knjige, različitu bibliotečku građu koju prethodno poruče iz fondova/magacina Biblioteke, kao i referentnu građu (enciklopedije, riječnike, leksikone...) u slobodnom pristupu na policama u čitanicama. Pri korištenju referentne građe korisnicu su najprije dužni potpisati karton knjige, odnosno zadužiti određenu publikaciju kod referenta u čitaonici, te po završetku razdužiti.

Kako do čitaonica?

U prizemlju, u garderobi, korisnik je dužan ostaviti jaknu, kaput, velike naprtnjače, kišobran i sl., te uzeti broj čitalačkog mjesta.

Nakon toga, pločicu sa brojem čitalačkog mjesta i člansku karticu predajete referentu u čitaonici. Potom dobijate naručenu literaturu (ili koristite vlastitu) i sjedate na mjesto u čitaonici koje odgovara Vašem broju. Po završetku zaduženu građu razdužujete kod referenta u čitaonici, a ukoliko je želite koristiti i narednih dana na poleđini reversa to trebate naglasiti.

Serijske publikacije dnevne novine, časopisi, zbornici, kalendari koriste se na to predviđenim mjestima (prva 4 broja u čitaonici na I spratu). Ukoliko korisnik ne koristi rezervisanu građu duže od tri dana, građa se može izdati drugom korisniku. Korisnik gubi pravo na mjesto u čitaonicama ukoliko izbiva više od jednog sata.

AUSTRIJSKA BIBLIOTEKA

oester1Austrijska biblioteka otvorena je za javnost u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH 18. februara 1999. godine u Sarajevu. Otvaranje austrijske biblioteke i čitaonice u NUBBiH inicirao je i pomogao Austrijski kulturni institut.

Rad austrijske biblioteke

Građa koja se nalazi u austrijskoj biblioteci je isključivo na njemačkom jeziku: 3660 knjiga, 78 videokaseta, 20 audiokaseta, 40 naslova periodike (časopisa i novina), 93 dokumenta, 22 prospekta. Nakon otvaranja ove čitaonice sva građa je klasificirana i stavljena na raspolaganje korisnicima. Fond se godišnje inovira sa novim naslovima i novim izdanjima. U čitaonici koja ima 10 radnih mjesta, korisnicima je na raspolaganju sva građa, kao i korištenje VHS kaseta (čitaonica posjeduje TV i video rekoreder).

Bibliotečka građa se može posuditi i za upotrebu van čitaonice, izuzev enciklopedija, rječnika i kaseta. Pored usluživanja redovnih korisnika, u Austrijskoj biblioteci u više navrata su organizirani časovi studenata germanistike. Informacije o mreži austrijskih biblioteka mogu se pronaći na adresi: http://www.oesterreich-bibliotheken.at.

EGIPATSKA ČITAONICA

Egipatska čitaonica s ukupnim fondom, inventarom i pratećom opremom donacija je Egipatske ambasade. Namijenjena je onima koji se žele upoznati sa književnom, pozorišnom i filmskom kulturom ove drevne civilizacije, što predstavlja okvir za daljnju kulturnu, privrednu i trgovinsku saradnju BiH i Egipta. Kako bi čitaonica kontinuirano radila Egipatska ambasada se obavezala i za buduće snabdijevanje sa knjigama, časopisima i naučnim materijalom. Sva pristigla knjižna građa se propisno obrađuje, a planirana je i instalacija softvera koji podržava arapsko pismo i jezik.

ČITAONICA ZA NAUČNE RADNIKE

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine u avgustu 2006. godine otvorena je Čitaonica za naučne radnike. S ciljem stvaranja što boljih uslova za korisnike NUBBiH opremljena je jedna od prostorija na drugom spratu, čitaonica, koja je prvenstveno namijenjena postdiplomcima, magistrantima, doktorantima, profesorima, te ostalim naučnim radnicima.

Korisnici u toj prostoriji, pored adekvatnih uslova za rad, imaju slobodan pristup bibliotečkoj građi iz fondova NUBBiH putem elektronskog kataloga, kao i stalni pristup internetu, te relevantnim informacionim servisima i bazama podataka: EBSCO, Web of Science, Emerald... Planirano je u čitaonici, između ostalog, staviti na raspolaganje priručnu i referentnu zbirku neophodnu za naučno-istraživački rad.

DEPOZITARNE BIBLIOTEKE SVJETSKE BANKE I NATO SAVEZA

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je depozitarna biblioteka za publikacije Svjetske banke i NATO saveza, sve publikacije ovih organizacija dostupne su korisnicima u Čitaonici publikacija Svjetske banke (otvorena 1998. godine) i Euro-atlantskoj čitaonici (otvorena u martu 2005. godine).