Pravo na korištenje građe i usluga NUBBiH imaju sva zainteresirana fizička i pravna lica, a to pravo ostvaruju upisom u Biblioteku.

Fizičke osobe upisuju se lično, na osnovu isprava (lična karta, index, pasoš i sl.)  kojima se utvrđuje njihov status i/ili mjesto boravka.

Pravne osobe podnose upravi Biblioteke pisani zahtjev za upis svojih zaposlenika i izdavanje pojedinačnih ili zajedničke članske kartice.

 
Korisnik se prilikom upisa upoznaje sa kućnim redom Biblioteke, odnosno Pravilima o načinu i uslovima korištenja građe i usluga NUBBiH.

Članska kartica se izdaje na ime i prezime učlanjene osobe i ne smije je koristiti druga osoba. Promjenu prebivališta ili adrese stanovanja korisnik je dužan napomenuti na Upisu. Postoje dnevne, sedmične, mjesečne, polugodišnje i godišnje članske kartice. Članarina se obnavlja po isteku. Ukoliko korisnik izgubi člansku karticu dužan je to prijaviti na mjestu za upis, a ukoliko se ne pronađe, može se izdati nova uz ponovnu naplatu troškova izrade.