POSUDBA - Kako i kada dobiti željenu bibliotečku građu? 

Da bi ste pronašli željenu publikaciju, na raspolaganju su vam različite vrste kataloga, koji su zapravo i osnovni informacioni instrumenti u NUBBiH, od kojih se očekuju odgovori na raznovrsne korisničke zahtjeve.

Nakon identifikacije određene publikacije iz kataloga se na revers upisuju podaci o publikaciji: autor, naslov publikacije, signatura i lični podaci čitatelja. Na primjer:

Narudžbe za knjige i časopise iz magacina predaju se na informacijskim stolovima u katalogu. Korisnik dnevno smije u čitaonicama ukupno zadužiti do 3 svezka knjiga, časopisa i novina. U izuzetnim slučajevima, ako korisnik može potvrditi opravdanost svog zahtjeva za većim brojem svezaka, podnosi pismeni zahtjev rukovodiocu Sektora za informacije i usluživanje korisnika.

Naručene knjige iz magacina dopremaju se u čitaonice i katalog u 12:00 sati ukoliko su poručene do 8:30 sati, a građa naručena iza 08:30 sati se doprema naredni dan iza 12:00.

Građa zadužena iz magacina za korištenje u čitaonicama mora se razdužiti u roku od 30 dana. Pri korištenju referentne građe (enciklopedije, riječnici, leksikoni, priručnici...) u slobodnom pristupu na policama u čitaonicama korisnici su najprije dužni potpisati karton knjige, odnosno zadužiti određenu publikaciju kod referenta u čitaonici, te po završetku razdužiti. Ukoliko korisnik ne koristi rezervisanu građu duže od tri dana, građa se može izdati drugom korisniku.

Korisnik gubi pravo na mjesto u čitaonicama ukoliko izbiva više od jednog sata.

Serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici, kalendari) izdani u BiH, kao i knjige sa zatvorenog spremišta čiji je datum izdavanja do 1900. godine, koriste se u čitaonici specijalnih zbirki.

Građa (knjige i časopisi) iz Austrijske i Egipatske čitaonice, Čitaonice Svjetske banke i NATO depozitarne biblioteke koja se nalaza na 2. spratu, može se koristiti samo u tim čitaonicama. Građa se smije iznositi iz čitaonice i posuđuje se samo studentima i nastavnicima Univerziteta u Sarajevu. Nakon korištenja građu treba vratiti na informacijski stol u ovim čitaonicama.

 

A R H I V S K I   P R I M J E R A K   S E   N E   P O S U Đ U J E !

 

Građa koja se posuđuje izvan Biblioteke

Knjige koje se posuđuju izvan Biblioteke (lektire, beletristika) korisnik ne smije davati drugim osobama, a istodobno je moguće posuditi najviše 3 svezka.

Ukoliko korisnik ne podigne naručene knjige u roku od 3 dana, one se vraćaju na mjesta s kojih su zadužene.

Građa koja se ne posuđuje izvan Biblioteke

arhivski primjerak (niti u čitaonicama)

sve knjige bh. autora, na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, o narodima BiH i o BiH - BOSNIACA izdane u BiH i u inozemstvu ako Biblioteka osim arhivskog primjerka nema bar još dva primjerka

stručna i naučna literatura

građa iz čitaonica sa slobodnim pristupom ukoliko na polici ne postoji  više od jednog primjerka

sva građa koja se čuva u zbirkama građe posebne vrste:

 

Grafičkoj zbirci

Zbirci muzikalija i audiomaterijala

Zbirci  rukopisa i starih knjiga

Zbirci geografskih karata i atlasa

sva građa koja se nalazi u fondovima:

Zbirke doktorskih disertacija i magistarskih radova

Zbirke službenih publikacija

sva izdanja stranih knjiga štampana do 1950.

knjige koje sadrže vrijedne likovne priloge, zemljopisne karte, crteže i sl.

sve knjige formata III i IV

priručnici (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije, imenici itd.)

serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici itd.)

posebna izdanja

mikrooblici (mikrofiševi i mikrofilmovi)

U izuzetnim slučajevima Biblioteka može na temelju posebnog, pismenog zahtjeva odobriti posudbu spomenute građe izvan Biblioteke. Zahtjev se  podnosi rukovodiocu Sektora za informacije i usluživanje korisnika. 

Rok pozajmice i njegovo produženje

Rok pozajmice je do 15 dana. Biblioteka može odrediti i kraći/duži rok pozajmice.Korisnik može zatražiti produženje roka pozajmice ako u međuvremenu knjiga nije rezervisana. Produženje roka pozajmice treba zatražiti prije isteka roka pozajmice. Produženje roka može se zatražiti telefonom ili drugim telekomunikacijskim sredstvima. Rok pozajmice može se produžiti samo jednom i to na dodatnih 15 dana.

Ukoliko korisnik treba građu duže od 15 dana, dužan je knjige ponovno zadužiti.U slučaju prestanka članstva u Biblioteci, korisnik je dužan svu zaduženu građu razdužiti.

Rok pozajmice u posebnim slučajevima dogovara se s rukovodiocem Sektora za informacije i usluživanje korisnika Biblioteka može tražiti povrat posuđenog djela u svrhu revizije fonda i prije isteka roka pozajmice.

Prekoračenje roka pozajmice

U slučaju prekoračenja roka pozajmice korisnik je dužan platiti zakasninu prema važećem cjenovniku Biblioteke.

Korisnici koji učestalo ne vraćaju posuđene knjige mogu privremeno izgubiti pravo na korištenje pozajmice knjiga izvan Biblioteke.

Rezervacije

Korisnik može rezervisati posuđene knjige od dana kada istekne rok prethodne pozajmice.

Obavijest o korisniku koji je posudio knjigu povjerljiv je podatak.