OSNOVNI ORGANIZACIONI DIJELOVI NACIONALNE I UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE BOSNE I HERCEGOVINE

1. DIREKCIJA NUBBIH

• Organizacija i rukovođenje sistemom NUBBiH

• Zastupanje i predstavljanje NUBBiH

• Planiranje i programiranje razvoja organizacije i informacionog sistema

• Osiguranje kvaliteta

• Obnova i izgradnja zgrade, smještaja i prostorno uređenje

• Izdavaštvo, marketing, reprografija i obnova kolekcija biblioteke

• Odnosi sa javnošću

• Međunarodna saradnja

• Finansijski poslovi

• Poslovi nabavke osnovnih sredstava, inventara i potrošnog materijala

2. Sektor - NABAVKA, OBRADA, PERIODIKA I SLUŽBENE PUBLIKACIJE

 Popunjavanje fondova (nabavka, inventar, manipulacija i razmjena)

• Obrada (klasifikacija, katalogizacija, CIP, ISBN, ISSN, ISMN)

• Periodika i službene publikacije (obrada, manipulacija, smještaj, čitaonica)

3. Sektor - INFORMACIJE I USLUŽIVANJE KORISNIKA

 Referalni centar za naučne informacije

• Katalog

• Čitaonice

• Smještaj

• Zaštita i restauracija

• Međubibliotečka pozajmica

4. Sektor - RAZVOJ I OBRAZOVANJE

 Bibliografija

• Specijalne zbirke (stara i rijetka knjiga i rukopisna zbirka, kartografska i grafička zbirka)

• Bibliotečki razvoj

5. Sektor - ADMINISTRATIVNI I OPŠTI POSLOVI

 Pravni i kadrovsko-personalni poslovi

• Tehnički poslovi

• Opšti poslovi