Virtualna biblioteka BiH

Princ Ferdinand i Sophie: digitalna narativa priča / Prince Ferdinand and Sophie: digital narative story

Naziv projekta / Project name
Princ Ferdinand i Sophie: digitalna narativa priča
Prince Ferdinand and Sophie: digital narative story

Realizacija projekta / Project realized by
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (NUBBiH)
National and University Library of Bosnia and Herzegovina (NULB&H)

 

U saradnji sa / In cooperation with

rakouska knih. - logo neu

 

 Pokreni album / Preview album

 

byncnd

Djelo Princ Ferdinand i Sophie: digitalna narativna priča, čiji je autor Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.

Virtualna šetnja kroz NUBBiH

 

Istorijat

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine osnovana je Uredbom o Narodnoj biblioteci Federalne Bosne i Hercegovine, koju je potpisao tadašnji ministar prosvjete Ante Babić, a koja je objavljena u Službenom listu Federalne Bosne i Hercegovine, 31. oktobra 1945. godine.

Osnivanje

U uvodnom dijelu tog dokumenta piše: „Na osnovu ovlaštenja Narodne Vlade Bosne i Hercegovine od 9. oktobra 1945. godine Ministarstvo prosvjete propisuje slijedeću Uredbu o Narodnoj biblioteci Federalne Bosne i Hercegovine.“

U prvom članu tog zakonskog akta se kaže: "Osniva se u Sarajevu Narodna biblioteka Federalne Bosne i Hercegovine. Ona stoji pod nadzorom Ministarstva prosvjete.

Narodna biblioteka je centralna zemaljska biblioteka za Federalnu Bosnu i Hercegovinu, njeno djelovanje proteže se na cijelo područje Bosne i Hercegovine."

Misija zbog koje je ova ustanova osnovana istaknuta je u članu 2. pomenute Uredbe:

"Narodna biblioteka u Sarajevu ima zadatak:

 • da svojim čitaocima omogući i svestrano poznavanje života i kulture naših naroda, napose naroda Bosne i Hercegovine,
 • da pojedincima i ustanovama omogući i rad na području nauka i umjetnosti;
 • da pomaže osnivanje biblioteka i unapređivanje bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini, a po sporazumu sa Ministarstvom prosvjete Federalne Bosne i Hercegovine."

Zahvaljujući svom uspiješnom razvoju, ova ustanova je dobila i univerzitetsku funkciju, što se pokazalo opravdanim, jer i danas glavninu njenih korisnika čine naučni radnici, profesori i studenti bosansko-hercegovačkih univerziteta.

Međutim, tokom opsade Sarajeva, u avgustu 1992. godine, artiljerijskim bombardovanjem Vijećnice, u plamenu je nestalo cca 90% kolekcija Biblioteke – dokumentarnog svjedočanstva zajedničkog življenja naroda Bosne i Hercegovine.

U oktobru 1995. godine, u Službenom listu RBiH, br. 37/95, objavljen je Zakon o bibliotečkoj djelatnosti, na osnovu kojeg NUB BiH obavlja djelatnost.

Obnova i servisi

Do danas, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH je uspjela obnoviti dio fondova, uključujući i rekonstrukciju zgrade u krugu bivše Kasarne Maršal Tito – današnjeg univerzitetskog kampusa.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH aktivno učestvuje u svim projektima čiji je cilj obnova dokumentarnog naslijeđa BiH. Obnovljen je rad na tekućoj i retrospektivnoj bibliografiji BiH; osnovan veoma respektabilan Centar za permanentno obrazovanje bibliotekara; utemeljena je laboratorija za restauraciju i prezervaciju bibliotečke građe; osnovani su centri za ISBN, ISSN, ISMN; uspostavljena saradnja i članstvo u međunarodnim bibliotečkim asocijacijama: IFLA, CDNL i CENL; potpisani su sporazumi o saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije u Beogradu, Nacionalom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, Aleksandrijskom bibliotekom u Egiptu.

Od aprila 2005. godine, NUBBiH je sjedište Virtualne biblioteke BiH, koja je dio COBISS.NET-a.

 

Kontakt

Centrala   
Telefon:+387 33 275 300; +387 33 275 301    
Ured direktora 
Telefon:+387 33 275 312; +387 33 275 450 Fax:+387 33 218 431  E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Služba za informacije i usluživanje korisnika
Katalog
Telefon: +387 33 275 423 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Međubibliotečka pozajmica
Telefon: +387 33 275 323 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Referalni centar   
Telefon: +387 33 275 345  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Informacijski sistem istraživača i istraživačkih djelatnosti u BiH
Telefon: +387 33 275 421 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Centar za restauraciju i konzervaciju bibliotečke građe   
Telefon: +387 33 275 321 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Austrijska biblioteka  
Telefon: +387 33 275 431 E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nabavka, obrada, periodika i službene publikacije  
CIP 
Telefon / Fax: +387 33 275 325 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ISBN
Telefon / Fax: +387 33 212 435  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
ISSN
Telefon / Fax: +387 33 275 408  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
ISMN
Telefon / Fax: +387 33 212 435  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Obavezni primjerak 
Telefon: +387 33 275 333  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Razvoj i obrazovanje
Bibliografija
Telefon: +387 33 275 429 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Specijalne zbirke
Telefon: +387 33 275 405; +387 33 275 346 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Centar za permanentno obrazovanje bibliotekara
Telefon: +387 33 275 348  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Administrativni i opšti poslovi
Tehnički poslovi
Telefon: +387 33 275 324 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Pravni i kadrovsko-personalni poslovi
Telefon: +387 33 275 427 E-mail:
 
Računovodstvo
Telefon / Fax: +387 33 275 430 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 

OSNOVNI ORGANIZACIONI DIJELOVI NACIONALNE I UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE BOSNE I HERCEGOVINE

 1. DIREKCIJA NUBBIH

 • Organizacija i rukovođenje sistemom NUBBiH

 • Zastupanje i predstavljanje NUBBiH

 • Planiranje i programiranje razvoja organizacije i informacionog sistema

 • Osiguranje kvaliteta

 • Obnova i izgradnja zgrade, smještaja i prostorno uređenje

 • Izdavaštvo, marketing, reprografija i obnova kolekcija biblioteke

 • Odnosi sa javnošću

 • Međunarodna saradnja

 • Finansijski poslovi

 • Poslovi nabavke osnovnih sredstava, inventara i potrošnog materijala

2. Sektor - NABAVKA, OBRADA, PERIODIKA I SLUŽBENE PUBLIKACIJE

 • Popunjavanje fondova (nabavka, inventar, manipulacija i razmjena)

 • Obrada (klasifikacija, katalogizacija, CIP, ISBN, ISSN, ISMN)

 • Periodika i službene publikacije (obrada, manipulacija, smještaj, čitaonica)

3. Sektor - INFORMACIJE I USLUŽIVANJE KORISNIKA

 • Referalni centar za naučne informacije

 • Katalog

 • Čitaonice

 • Smještaj

 • Zaštita, i restauracija

 • Međubibliotečka pozajmica

4. Sektor - RAZVOJ I OBRAZOVANJE

 • Bibliografija

 • Specijalne zbirke (stara i rijetka knjiga i rukopisna zbirka, kartografska i grafička zbirka)

 • Bibliotečki razvoj

5. Sektor - ADMINISTRATIVNI I OPŠTI POSLOVI

 • Pravni i kadrovsko-personalni poslovi

 • Tehnički poslovi

 • Opšti poslovi

Virtualna biblioteka BiH

European Library Search

Naša lokacija
Adresa:
Zmaja od Bosne 8b
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme:
Ponedeljak - Petak: 08:00 - 16.00
Subota 

Kontakt

Centrala: +387 33 275 301

Informacije: +387 33 275 423

Ured direktora: +387 33 275 312

Fax: +387 33 218 431

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Transakcijski račun

3389002208261270

UniCredit Bank d.d. Sarajevo

IBAN: 393389002208261270

SWIFT: UNCRBA22