Katalogizacija u publikaciji (CIP – Cataloguing in Publication) je program izrade skraćenih kataloških zapisa za publikacije u pripremi za štampanje/tisak. Program se ostvaruje stalnom saradnjom izdavača, nakladnika i NUBBiH.

CIP program u Bosni i Hercegovini realizuje se od 1986. godine i predstavlja vrlo složen i odgovoran zadatak čiji uspjeh zavisi od što bolje saradnje između izdavača, nakladnika i NUBBiH. Ovaj program omogućava informisanje o novim izdanjima bosansko-hercegovačkih izdavača i nakladnika i sistematično prati izdavačku produkciju u BiH. Bibliotekama omogućava brži pristup informacijama o novim izdanjima što utiče na proces nabavke i obrade u bibliotekama.

U izgradnji informacijskog sistema i djelotvorne komunikacije između izdavača, biblioteka i korisnika CIP ima značenje jer:

- daje brzu i cjelovitu informaciju o novim izdanjima i služi kao najava knjige preko Web cobiss.ba,

- pospješuje prodaju,

omogućava izradu vlastitih kataloga i uvid u produkciju drugih izdavača,

potiče marketing i afirmaciju bosansko-hercegovačke knjige u svijetu

educira nove izdavače,

utiče na nabavku i obradu knjiga u bibliotekama,

služi za kontrolu pristizanja obaveznog primjerka u NUBBiH.

CIP zapis je skraćeni kataloški opis publikacija koje su u pripremi za štampanje/tiskanje. Izrađuje se na osnovu tačnog preloma publikacije. Kataloški opis izrađuje se u skladu sa nacionalnim i međunarodnim pravilima za formalnu i sadržajnu obradu.

CIP zapis NE SLUŽI ZA ZAŠTITU AUTORSKIH PRAVA, i radi se neposredno pred štampanje/tiskanje publikacije.

O svim promjenama koje se izvrše u publikacijama u toku izrade ili nakon izrade CIP-a, a prije štampanja/tiskanja publikacije izdavači i nakladnici dužni su obavjestiti CIP ured.

Ukoliko neko odustane od štampanja/tiskanja publikacije za koju je već urađen CIP dužan je obavjestiti CIP ured, da bi brisali zapis iz baze podataka. Ukoliko izdavači i nakladnici ne dostave obavezan primjerak u NUBBiH najkasnije 60 dana od dobijanja CIP-a, zapis se takođe briše iz baze podataka.

U cilju što kvalitetnije izrade CIP-a molimo izdavače i nakladnike da poštuju sljedeća pravila:

  1. donijeti (poslati) tačan prijelom knjige (bez ispravki i dopisanih podataka rukom) sa jasno defeinisanom naslovnom stranom (3. strana u knjizi) i potpunim impresumom;
  2. zahtjev od izdavača/nakladnika na memorandumu i sa pečatom u kom će biti naveden jezik teksta i format publikacije.

U cilju što bolje saradnje sa izdavačima (naročito izvan Sarajeva) NUBBiH nudi sljedeće mogućnosti:

- prijelom publikacije možete dostaviti na u elektronskoj formi na raspoloživim medijima ili poslati elektronskom poštom

- ukoliko su ispunjene sve obaveze izdavača prema NUBBiH CIP možemo poslati faxom ili elektronskom poštom.

CIP u publikaciju treba prenijeti tačno bez ikakvih grafičkih izmjena.

Za publikacije koje su dostavljene sa ispoštovanim svim pravilima izrada CIP-a traje najduže 3 radna dana.

Primljeni materijal čuvamo najduže 20 dana od dana podnošenja zahtjeva.


SLUŽBENI LIST

GODINA XLVI BR. 35

 Član 7.

Na svakoj izdatoj publikaciji mora biti naznačeno:

ime autora,

ime urednika,

ime recenzenata za prvo i svako izmijenjeno izdanje,

ime prevodioca,

ime ilustratora,

broj izdanja,

naziv i sjedište izdavača,

godina izdavanja i godina štampanja,

naziv i sjedište štamparije,

broj primjeraka.

Na svakoj knjizi treba da je odštampan međunarodni standardni knjižni broj (ISBN).

Na obrascima, razglednicama, fotografijama i dijapozitivima naznačuje se samo naziv i sjedište izdavača i godina izdanja.