BIBLIOTEKA  MJESTO  AKRONIM 
   BIBLIOTEKA  MJESTO  AKRONIM 

 Univerzitet u Bihaću

 Bihać

 UNBI

   Kantonalna i univerzitetska biblioteka, Bihać  Bihać  KBBI

 Gradska biblioteka Bosanska Krupa

 Bosanska Krupa

 GBBK

   Biblioteka 'Skender Kulenović', Bosanski Petrovac  Bosanski Petrovac  SBSKBP

 Opća biblioteka 'Muhamed Kantardžić' Breza

 Breza

 OBMKB

   Gradska biblioteka, Cazin  Cazin  NBCA

 Narodna biblioteka Goražde

 Goražde

 NBGO

   Gradska biblioteka Kakanj  Kakanj  GBKA

 Gradska biblioteka Ključ

 Ključ

 GBKLJ

   Opća biblioteka Maglaj  Maglaj  OBMAG

 Narodna biblioteka Mostar

 Mostar

 NBMO

   Sveučilišna knjižnica, Mostar  Mostar  SKMO

 Pravni fakultet, Mostar

 Mostar

 PFSMO

   Narodna knjižnica HNŽ Mostar  Mostar  GKMO

 Univerzitet 'Džemal Bijedić' u Mostaru

 Mostar

 UNMO

   Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Mostar  Mostar  APFMO

 Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 Mostar

 FFMO

   Narodna biblioteka Sanski Most  Sanski Most  NBSM

 Parlamentarna skupština BiH, Sarajevo

 Sarajevo

 PSBIH

   Biblioteka Sarajeva Sarajevo  BGSA

 Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

 Sarajevo

 PMFSA

   Filozofski fakultet, Sarajevo  Sarajevo  FFSA

 Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo

 Sarajevo

 ANUBIH

   Fakultet političkih nauka, Sarajevo  Sarajevo  FPNSA

 Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo

 Sarajevo

 FKNSA

   Građevinski fakultet, Sarajevo  Sarajevo  GFSA

 Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, Sarajevo

 Sarajevo

 BSSLSA

   Pravni fakultet, Sarajevo  Sarajevo  PFSA

 Arhitektonski fakultet, Sarajevo

 Sarajevo

 AFSA

   Ekonomski fakultet, Sarajevo  Sarajevo  EFSA

 Stomatološki fakultet sa klinikama, Sarajevo

 Sarajevo

 SFUNSA

   Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo  Sarajevo  NUBBIH

 Mašinski fakultet u Sarajevu

 Sarajevo

 MFS

   Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu  Sarajevo  VFS

 Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu

 Sarajevo

 KBF

   Fakultet zdravstvenih studija UNSA, Sarajevo  Sarajevo  FZS

 Medicinski fakultet u Sarajevu

 Sarajevo

 MFSA

   Muzička akademija u Sarajevu  Sarajevo  MAUNSA

 Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo

 Sarajevo

 ASU

   Biblioteka IMIC-a, Sarajevo  Sarajevo  IMIC

 Opća biblioteka Tešanj

 Tešanj

 BIBTE

   Sveučilište / Univerzitet 'Vitez', Travnik  Travnik  SUV

 Univerzitet u Travniku

 Travnik

 UNT

   Narodna i univerzitetska biblioteka 'Derviš Sušić', Tuzla  Tuzla  KBTZ
 Univerzitet u Tuzli  Tuzla  UNTZ    Gradska biblioteka Visoko  Visoko  GBVI

 Opća biblioteka Vareš

 Vareš

 OBVA

   Javna biblioteka Zavidovići  Zavidovići  JBZA

 Opća biblioteka Zenica

 Zenica

 KBZE

   Univerzitet u Zenici  Zenica  UNZE