Implementacija sistema COBISS u BiH prihvaćena je 1997. godine, usvajanjem projekta "Računarsko povezivanje biblioteka u BiH preko Interneta" od strane svih univerziteta i brojnih biblioteka u BiH, a njegovu realizaciju u periodu 1998-2000. u najvećem dijelu financirala je Vlada Republike Slovenije kao tehničku pomoć Bosni i Hercegovini.

U februaru 1998. godine Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli i Institut informacijskih znanosti u Mariboru potpisali su ugovor o osnivanju ustanove "COBISS Centar". Ustanova je osnovana za koordinaciju aktivnosti i stručnu pomoć pri razvoju i organizaciji računarskog povezivanja biblioteka u BiH u kooperativni online bibliotečki sistem COBISS.BH te vršenje funkcija bibliotečko-informacijskog servisa na osnovi koncepcije uzajamne katalogizacije i aplikativne programske opreme COBISS koju razvija i održava Institut informacijskih znanosti u Mariboru (IZUM).

U narednim godinama COBISS Centar redovno se suočavao sa finansijskim problemima koje su rješavali Vlada federacije BiH i različiti donatori. Međutim, sva nastojanja da se sistemski riješi njegov status na državnom nivou bila su neuspješna. Rad COBISS Centra je prekinut u septembru 2004. godine kada su radnici COBISS Centra, zbog besperspektivne situacije, napustili ustanovu, a oprema ustanove bila je deponirana u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH. Posljedica toga bio je i prekid funkcioniranja sistema COBISS.BH.

Odlukom Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo u decembru 2004. godine da finansijski podrži reaktiviranje sistema COBISS.BH (Virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine) stvoreni su preduslovi da NUB u Sarajevu formira bibliotečko-informacijski servis "ViBBiH Centar" sa sljedećim zadacima:

planiranje i usklađivanje aktivnosti u vezi s računarskim povezivanjem biblioteka u Bosni i Hercegovini,

obezbjeđivanje programske opreme COBISS i korisničke dokumentacije za uzajamnu katalogizaciju, za lokalno bibliotečko poslovanje i za druge servise,

upravljanje uzajamnom bazom podataka COBIB.BH i sistemom COBISS.BH,

stručna pomoć bibliotekama prilikom nabavke, instaliranja i održavanja računarske opreme,

organiziranje i izvođenje obrazovanja i stručna pomoć bibliotekama i drugim korisnicima programske opreme i servisa COBISS,

obezbjeđivanje i održavanje zajedničkih računarskih i komunikacionih kapaciteta za rad sistema i centralnih servisa,

stručna pomoć bibliotekama prilikom konverzije i prijenosa podataka iz drugih sistema,

utvrđivanje osposobljenosti stručnih bibliotečkih radnika za učešće u uzajamnoj katalogizaciji.

Dana 09. 03. 2005. godine između NUB-a u Sarajevu i IZUM-a u Mariboru zaključen je krovni Ugovor o implementaciji sistema COBISS u Bosni i Hercegovini, a 5.4.2005. godine sistem COBISS.BH ponovo je aktiviran.