Ka univerzalnoj informaciji...

Ka univerzalnoj informaciji...


REŠIDBEGOVIĆ Amra

Ka univerzalnoj informaciji i komunikaciji

Towards universal information and communication

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

ISBN 978-9958-500-70-1

COBISS.BH-ID 21754118